Houd uw snelheid intoom! Alebe Kerkelijke Diensten Goede gebruikte auto mobielen I BA J|||| van 7 tot en met 13 febr. Vredeskerk Yenray I2SSS VAM0SA VER Garage n.v. Kampeertenten <20 modellen) Caravantenten (naar eigen keuze) Toer- en Stacaravans Boten- Kampeerartikelen 's zondags gesloten .Campingcentrale Gebr. Janssen N.V. Sevenum -Maasbreeseweg 3-5 Tel. 1818 Limburgs grootste campingshoW room GEMEENSCHAPSVIERING VFNRAY Zondag a.s. wordt om half elf een eucharistische tafelviering gehouden in het gebouw van de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a. De dienst is af gestemd op personen boven 17 jaar. Thema is: de juiste keuze op onze le vensweg. Celebrant: kap. H. Latten. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan J. Verdonschot Grote Markt 5 - Tel. 1882 Zaterdag: 19.00 Nederlandse hoog mis, int. ouders Swinkels-Strijbosch en dochter Jo. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. Witn Jeuken; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. voor de parochie; 11.00 Neder landse hoogmis, int. Peter J. Botden- Hofmans; 18.00 gelezen mis, int. ouders Bouten-van Megen. Maandag: 7.30 gez. Janssen en fam. 8.15 Peter G. Seykens-Janssen, Leo- nardus Michels en Hendrikus Ver- sleijen; 9.00 Francisca H. van den Munckhof; 19.00 Piet Coppis vwg. de vriendenkring. Dinsdag: 7.30 tot zekere intentie; 8.15 Harrie Oudenhoven, overl. kin deren, Pater Oudenhoven en Mathieu Janssen; 9.00 Peter Duykers; .19.00 Martien Custers. Woensdag: 7.30 Antoon Jenniskens; 8.15 Petronella van Rijswijk-Stip- hout; 9.00 Mevr. Janssen-Bouten; 19.00 A. Peeters-Kerstjens en fam. Donderdag: 7.30 Jozef Steegmans en echtgenote; 8.15 gez. Janssen en fam.; 9.00 tot zekere intentie. Vrijdag: 7.30 geen H. Mis; 8.15 Joh. H. P. Janssen en echtgenote als stich ting; 9.00 Francisca H. van den Munckhof; 15.00 40-jarig huwelijks jubileum van Goch-Stein; 19.00 Theo- dorus Siebers en wederzijdse ouders. Zaterdag: 7.30 geen H. Mis; 8.15 gez. Janssen en fam.; 9.00 Theodorus Pouwels; 14.00 huwelijk Huberts- Goumans; 19.00 Els Kelders vwg. de buurt. Akolieten Zaterdag 6 febr. 19 uur Paul v. d. Heuvel en Martin Cuppen. Zondag 7 febr. 8 uur Jos Laurens- se en Ad Verbeek; 9.30 Wim Kremer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Jos Bexkens en Caspar Michels. Misdienaars: Zondag: 18 uur Gerard Hendriks en Frans-Jan van Gerven. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Marcel Jeurissen en Hans Martens; 8.15 Peter Janssen en Willy Rongen; 19.00 Tonny Jakobs en Thom. Ver leg. Donderda, vrijdag, zaterdag: 8.15 Roland Michels en Jackie Oudenho ven. Donderdag: 7.30 Peter van Houdt en Adje van Houdt. Vrijdag: 15.00 Theo Cox en Leon Kunzler; 19.00 Martin Beekers en Paul Oudenhoven. Zaterdag: 14.00 Peter Broers en Godfried Hendricx. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Pastoor Th. Pothof Zondag: 5e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoog mis 10.15; 18.00 avondmis. Donderdag: 15.00 gez. H. Mis waar onder huwelijkssluiting van het bruidspaar Heurman-Sanders. Vrijdag: 15.00 gez. H. Mis waar onder huwelijkssluiting van het bruidspaar Oduber-Schols; 19.00 uur avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 11.30 gez. H. Mis bij ge legenheid van het 25-jarig huwelijk Goumans-Donkers; 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gele genheid om te biechten; 18.30 avond mis als zondagsviering. Mededeling: De kollekte voor het 40-jarig pries terfeest van de deken bestemd voor de eigen missionarissen heeft de mooie som van 600,opge bracht. Hartelijk dank. Misintenties Zaterdag: 18.30 Anna Maria van den Heuvel-Thielen (v. d. buurt). Zondag: 7.30 parochie; 9.00 Willem en Jan Claessens; 10.15 jgt, Johannes Wijnhoven; 11.45 Wim Scholtens; 18.00 Antoon Verhaagh overl. ouders en fam. Maandag: 7.45 t.e.v. H. Geest; 8.30 t.e.v. H. Geest; 19.00 overl. f am. Coopmans-Custers. Dinsdag: 7.45 Constant Rojer; 8.30 Maria Verbeek-Coenders; 19.00 Mat thias van Houdt. Woensdag: 7.45 Eva Wilhelmina Rojer; 8.30 Mathilde Wasser; 19.00 Martinus Arts Verkoeyen. Donderdag: 7.45 Elisabeth Wijnho- ven-Roelofs; 8.30 jgt. Carolina Ver- meulen-Nelissen; 15.00 huwelijk Heuman-Sanders; 19.00 Wilhelmus van Bakel. Vrijdag: 7.45 bijzondere intentie; 8.30 Gertruda Potten; 15.00 huwelijk Oduber-Schols; 19.00 gezinsmis Ka- rel Wijnen. Zaterdag: 7.45 zekere intentie; 8.30 Jan Jenniskens; 11.30 25 jarig huwe lijk Goumans-Donkers. Dienbeurten Akolieten Zaterdag: 18.30 Mari Fleurkens en Luc Janssen. Zondag: 7.30 Eric Cornelissen en Geert Hendricz; 9.00 Frans en Peter Bonants; 10.15 Luc en Marco Pop; 11.45 Carlo Feller en Victor Pop. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Martien en Corry Janssen. Maandag, woensdag vrijdag: 7.45 Hans van de Bekerom en Wolter Blaaupot; 19.00 Ralph Reynders en Marco Cornelissen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Maurice en Richard Janssen; 19.00 Ronny Clevers en Walter Blaaupot. Donderdag (huwelijksmis: 15.00 Hans v. d. Bekerom en Pim de Vos. Vrijdag (huwelijksmis): 15.00 Frans Jeuken en Peter Claessens. Zaterdag: (25 jarig huwelijk) 11.30 Ronny Clevers en Loet Arts. Zondag 5e zondag na de Openba ring des Heren. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Maria Evers-Clevers (dames koor). Zondag: 8.00 leesmis voor een over ledene; 9.00 leesmis voor overl. Hen- drina Franssen-van Gerven, voor Grada Franssen-Hubbers en voor Martinus Barents. (Liederen gezon gen door het kinderkoor)10.00 hoog mis voor overl. ouders Bouten-van Megen. (Gregoriaanse hoogmis, ge zongen door het kerkelijk zangkoor); 11.30 leesmis voor overl. Elisabeth Geurts; 18.30 avondmis voor overl. ouders Hoevenaars-Weijs. Maandag: 8.00 leesmis voor de zie len in het vagevuur; 19.00 avondmis voor overl. Johanna Driessen-Duy- kers. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de over ledenen van de parochie; 16.00 plech tige eucharistieviering uit dankbaar heid bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van de fam. Willems- Tijssen; 19.00 uur avondmis voor overl. Louis Pouwels. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Johannes Willems (Be jaarden vereni ging); 14.00 plechtige eucharistievie ring uit dankbaarhed bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van de fam. Theuws-Fila; 19.00 avondmis voor overl. Antonia Janssen-Sanders. Donderdag: 8.00 leesmis voor de gelovige zielen; 19.00 avondmis tot zekere intentie (V.). Vrijdag: 8.00 leesmis voor een over ledene; 1600 plechtige eucharistievie ring uit dankbaarheid bij gelegen- hed van het 25-jarig huwelijksfeest van de fam v. d. Laar-Holterbosch 19.00 avondmis tot zekere intentie (25 jarig huwelijk). Zaterdag: 8.00 leesmis voor een overledene; 19.00 avondmis v. overl. Harry Schrooten. Mededeling Het is a.s. zondag weer de eerste zondag van de maand, dus denken we aan het voldoen van onze gezinsbij drage. Willen degenen die nog niet meedoen aan de gezinsbijdrage iets meer offeren in de kollekteschaal, zo dat de financiële lasten van de paro chie door allen gezamenlijk worden gedragen! HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoeber-t aan de West singel om kwart vóór tien. Predikant is Ds. Rikin-Bijleveld uit Den Haag. Na afloop van de dienst gezamen lijk koffiedrinken in de koffiekamer. In de Hervormde Kerk aan de Maas weg te Blitterswijck wordt geen dienst gehouden. 5e zondag na de Openbaring des Heren. 8.30 Mathilda Kessels-Swe- mers; 10 uur Hoogmis, jrd. Leo Hen- drix. Vandaag kollekte voor het 40-jarig priesterfeest van Deken A. Loonen. Maandag: 8.00 Johanna Verberkt- Coopmans. Dinsdag: 8.00 gest. gez. jrd. fam. van Heijster. Woensdag: 8.45 int. fam. Vermeu- len-Moorrees. Donderdag: 8.00 Anna Maria Swin- kels-Fleurkens. Vrijdag: 8.00 overl. fam. Aben-Goo- ren. Zaterdag: 19.00 int. fam. Camps- Wolters. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 maandd. Joh. Peters; 10.00 jaard. Jos. Versleijen. In alle missen kollekte voor de Venrayse missionarissen. Maandag: 8.00 jaard. overl. fam. Willems-Opheij-Nooijen; 14.30 hu welijksmis voor het bruidspaar Ker- seboom-Tijssen. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overle denen (H). Woensdag: 8.00 leesmis M. Voer- mans. Donderdag: 8.00 leesmis uit dank baarheid. Vrijdag: 8.00 leesmis t.e.v. St. Ma- chutus. Zaterdag: 8.00 geen mis; 19.00 uuir avondmis voor overl. fam. Turlings- Tielen. ■PAROCHIE CASTENRAY Week van 613 februari Misdienaars: Henk en Willie Duy kers; Theo Duykers en Peter Ram- bags. Akolieten: Jos Kunen en L. en P. Rambags. Zaterdag: 19.00 zlg. Lei Heidens. De zang wordt verzorgd door het Da meskoor. Zondag: 5e zondag na de Openba ring des Heren. Kerkenbouwzondag. 8.00 voor overledene; 10 uur voor overledene. Maandag: 8.00 overl. fam. Willem- sen-Martens. Dinsdag: 8.00 zlg. Johanna van Osch-Janssen. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 zlg. Johanna van Osch-Janssen. Vrijdag: 8 uur voor overledene. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 'PAROCHIEKERK LEUNEN Zaterdagavond om 7 uur leesmis voor Jo van Meijel. Zondag: 5e zondag na Driekonin gen. Om 7.30 leesmis voor de paro chie; 9 uur hoogmis voor Bernard Loonen en echtgenote; 10.30 leesmis voor Wilhelm Swinkels v.w. de buurt. Maandag: 7.30 leesmis voor over leden ouders8 uur dezelfde intentie. Dinsdag: 7.30 geen H. Mis; 3 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Verheijen-Cuppen; 's avonds 7 uur leesmis voor Maria Buijssen-Lamers. Woensdag: 730 gesticht jaargetijde voor Peter Joh. Martens; 's avonds 7 uur leesmis voor Maria Baltussen- Bertrams v.w. de buurt. Donderdag: 7.30 gesticht jaargetij de voor Willem en Theodoor van Op bergen; 's avonds 7 uur leesmis voor Gerrit Camps. Vrijdag: 7.30 geen H. Mis; 10.30 huwelijksmis voor het bruidspaar v. d. Heuvel-van Vegchel. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Peter Emonts, echtgenote ,en Antoon Emons; 's avonds 7 uur leesmis voor Jan van Cuijck en echtgenote. Akolieten in de week: 7.30 Ferdy Lucassen 's morgens; Harry Voer- mans 's avonds. Zondags: 7.30 Jac. Heidens; 9 uur M. van Vegchel, M. Janssen, J. Voer- mans en Jan Voermans; 10.30 Frans Voermans en M. Koch. Vandaag eerste zondag van de maand: maandkollekte voor de kerk. Zondag: 5e zondag na de Verschij ning des Heren. 7è30 leesmis voor de overl. fam. Baghus; 8.45 leesmis voor de parochie; 10 uur hoogmis voor Si mon Lemmens; 11.30 jongerenmis. Maandag: 8.00 leesmis voor de overl. fam. Lemmens-Poels. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de overl. fam. Kusters-Claessens. Woensdag: 8.00 weekdienst voor Leonard Philipsen. Donderdag: 8.00 leesmis voor Tho mas Michels en Elisabeth Rongen. Vrijdag: 8.00 leesmis uit dankbaar heid v. d. fam. Fleurkens-Jenniskens. Zaterdag: 19.30 avondmis voor Si mon Lemmens besteld door de buurt. PAROCHIEKERK MERSELO Zondag: 5e zondag na de Openba ring des Heren. Zaterdag: 19.00 avondmis tot int. fam. van Dijck-van Rijswijck. Zondag: 7.30 H. Mis voor Jan Lin- ders; 10.00 Hoogmis voor de parochie; 11.30 H. Mis tot dankzegging tot int. fam. Arts-Leyssen. In alle H. Missen van dit weekend is een extra kollekte voor het 40-ja rig priesterfeest van de H.E. Heer Deken, waarvan de opbrengst hoofd zakelijk bestemd is voor de missiona rissen van het dekenaat Venray. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Wil lem van Rijswijck en Helena Litjens. Dinsdag: 8.00 gest. jgt. voor Petrus Joh. Marcellis en Johanna Poels. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor Jo hanna van Osch-Janssen. Donderdag: 8.30 gest. H. Mis ter ere van O.L. Vrouw te verzorgen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jgt. voor Huber- tus Janssen, echtgenote en zoon Hen- ricus. Zaterdag: 19.00 Avondmis voor Thijs Arts. Misdienaars: zondag 7.30 uur Broe- ren-Pouwels; 10.00 Flinsenberg-Muy- sers; 11.30 Bouten-Wismans. Door de week en zaterdagavond Broeren-Pouwels. RECTORAAT VREDEPEEL Zondag: 5e zondag na Driekonin gen. 7.45 vroegmis tot int. van fam. Huijs-van Enckevort; 10 uur hoog mis t.b.i. Vandaag maandel. bijzondere kol lekte. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag: t.b.i. (Horst). Dinsdag: voor de overl. ouders van fam. Arts-Ploegmakers. Woensdag: t.b.i. (Horst). Donderdag: tot int van fam. van Keijsteren-Geurts. Vrijdag: tot int. van fam. Claes sens-v. d. Weijer. Zaterdag: 19.30 avondmis voor de zielerust van T. Botden. RECTORAAT HEIDE Zondag: 5e zondag na de Openba ring des Heren. Kerkenbouwzondag. 7.30 leesmis voor de overl. familie leden Swinkels-Litjens; 10 uur Hoog mis voor het rectoraat. Schaalkollek- te ten bate van kerkenbouw. Akolieten: Peter Muijsers en Peter Michels. Misdienaars van de week: Tonny Arts en Bertje van Well. Maandag 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Dijck-van de Win kel. Dinsdag: 7.30 leesmis voor de overl. familieleden van Heijster. Woensdag: 7.30 leesmis voor Jose phine Michels-Kersten. Donderdag: 7.30 leesmis voor de overl. vader Harry Muijsers. Vrijdag: 7.30 leesmis t.z.i. van de familie Claes-Derikx. Zaterdag: 7.30 leesmis voor het rectoraat; 19.30 avondmis voor Lam- bertus Pouwels en Anna Derks. RECTORAAT VEULEN Zondag 7 febr.: Kerkopbouwzon- dag. 5e zondag na de Verschijning des Heren. 8 uur 3e zeswekendienst voor zal. Piet Janssen; 10 uur Hoog mis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor zal. Dr. Bingen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor zal. Leonardus de Lauw. Woensdag: 8 u. leesmis zal. Theod. Jacobs en zoon Leo. Donderdag: 8 uur leesmis afgest. fam. Jenneskens-Poels. Vrijdag: 8 uur leesmis zal. Marti nus Willems; om 3 uur pl. Hoogmis huwelijkssluiting Joos Verhoeven en Mia Coenen. Zaterdagavond 7.30 uur 4e zeswe kendienst voor zal. Piet Janssen. Lector 7 febr.: J. van Oers. Akolieent: Gerardus van Staveren, Harry Drabbels en Mart. Classens. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 6 febr.: 6 uur (Holthees) avondmis voor Marcilia Kersten-van Osch; 7 uur (Smakt) avondmis: vijf slokken wijn, om te weten dat we óp de goede weg zyn! Lit. viering ver zorgd door jongeren. Zondag: 7.30 (Smakt) H. Mis tot int. van Mevr. Gommer-Scheerder; 9 uur (Holthees) H. Mis tot int. van het Gilde; 10 uur (Smakt) H. Mis voor overl. ouders. Elke dag 8.30 uur H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 uur t.z.i. Dinsdag: 8.30 uur t.z.i. Woensdag: 8.30 uit dankbaarheid. Donderdag: 8.30 zegen in huisgezin. Vrijdag: 8.30 voor overl. de Haart- Creemers. NOTICIAS RELIGIOSAS PARA LOS ESPANOLES DE VENRAY Y ALREDEDORES El domingo proximo es el domingo de la construcción de la Iglesia: si, para la construcción material de iglesias nuevas pero también para la construcción espiritual de la Iglesia. Vds no se olviden de nipgun de estos dos aspectos! A las diez y media Misa con platica y cantos en Castellano, en la Ermita de San José en Smakt. El primer y el tercer jueves del mes se ofrecera a todos Vds un servicio social personal en Castellano en la oficina 70 en el primer piso de Cloc- kert, Berweg 4 (donda esta también) la Cruz Verde (a tontinuación de la Merseloseweg), desde las seis hasta las siete de la noche. El jueves pro ximo (hoy) es el primr ejueves de es- te mes; la próxima vez pues que se ofrecera este servicio sera el dia 18 de febrero. Aprovechen de esta opor- tunidad: es la continuación del ser vicio del Sr van Ierland. Ya han avisado a sus familiares en Espana que el lunes el dia 8 de fe brero ellos pueden escuchar sus voces en el programa Espanoles en Holan- da? Hasta el domingo proximo en Smakt! Si secesita algo avise al pa dres Juan: 04782-346. Zoals we op de voorpagina van dit blad reeds vermelden is in Veltum op de 'Neduco'- flats de vlag in top gegaan. Burgemeester Schols plaatste het laatste betonelement met behulp van een hijskraan op de liftkoker. Zoals op de fotos te zien is liet hij zich eerst vakkundig voorlichten over 't doel van de vele knoppen op het bedieningspaneel. OPEL KADETT 1970 - 2 deurs - rood OPEL KADETT CARAVAN 1966 - wit - 2900,- AMI 6 BREAK 1968 - grijs - 2500,- RENAULT R10 1967 - d.rood - 1950,- FORD 12M 2 deurs 1963 - wit - 800,- FORD CORTINA 1964 -1.blauw - 950,- FORD 12M BESTEL 1966 - grijs - 500,- FORD 17M Super 1964 - d.groen - 950,- V.W. 1200 - grijs 1963 - 850,- V.W. 1200 - wit 1963 - 850,- B.M.W. 700 LS 1963 - l.groen - 300,- OPEL KADETT CARAVAN 1964-wit- 750,- OPEL REKORD CARAVAN 1962 -wit-350,- RENAULT R 10 1969 - d.groen - 29.000 km FIAT 1300 1965 - d.rood - 850,- alle prijzen zijn incl. BTW. O. OOSTRUMSEWEG 4 VENRAY TELEFOON 2541 off. General Motorsdealer

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14