m RAYONCOMMISSIE samenlevingsopbouw RaiffeisenbankO Boerenleenbank Uit Peel en Maas INGEZONDEN Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray in het weekend Een volledig verzorgde vakantie op eigen gelegenheid... Ook daarin voorziet ons uitgebreide vakantiereizenprogramma. Reizen met uw eigen auto en uw vakantie met de-tijd- aan-uzelf doorbrengen. Het is tijdens uw reis een prettige gedachte te weten dat op uw uiteindelijke vakantiebe stemming alles voor u geregeld is en dat de hotels en pensions onderweg etappegewijs reeds voor u besproken zijn... Stel uw vakantie veilig. Reserveer tijdig. Uw gehele vakantiepakket in één hand- vakantiereizen - reisdeviezen - reischeques - ideale reisverzekering - annuleringsverzekering VRIJDAG 29 JANUARI 1971 No. 4 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS SS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Het artikel dat wq vorige week publiceerden over een te vormen rayoncommissie van de Stichting Samenlevingsopbouw, heeft nog al wat commentaar gekregen. Men vond en vindt de daarin be schreven doelstellingen wel vaag en men had.daarin nu juist graag eens konkrete dingen gevonden, wat en hoe nu deze stichting wel funktioneert. We hebben deze vragen aan de mensen van de stich ting Samenlevingsopbouw voorgelegd en kregen daarop het volgende antwoord Inderdaad was het voorgaande ar tikel vrij vaag in de konkrete doel stelling Kan ook moeilijk anders want iedere rayoncommissie zal eigen pro blemen te berden brengen en pogen op te lossen. Toch willen wij wel een paar voor beelden geven. Een bezwaar dat kleeft aon het geven van voorbeelden is, dat de lezer gemakkelijk gaat denken dat de samenlevingsopbouw alleen is, wat in het voorbeeld wordt aangegeven. Aan de andere kant spreekt een verhaal dat alleen maar aangeeft wat er mogelijk zou zijn, niet zo erg aan. Voorbeeld 1: Enkele jaren geleden dacht nog niemand aan een PEUTERSPEEL ZAAL, totdat een aantal dames in Venray vorig jaar het initiatief ge nomen hebben om er een te begin nen. Zij klopten aan bij de stichting samenlevingsopbouw die om hulp werd gevraagd. Zij moesten weten hoe je zoiets opzet, waar je het geld vandaan haalt, hoe je de behoefte aan iets dergelijks moest bekijken en te weten komen, waar je informaties kunt krijgen, waar je kunt gaan kij ken en hoe de zaak organisatorisch in elkaar gestogen moest worden. De ze hulp kon de stichting samenle vingsopbouw geven. Dit initiatief is van meet af aan be geleid en momenteel bestaan er in Noordelijk Limburg reeds zes peu terspeelzalen of initiatiefgroepen, die een peuterspeelzaal willen beginnen. Afgevaardigden van de besturen van deze speelzalen nemen deel aan het regionaal overleg waarin ook di verse deskundigen zoals een arts, psycholoog, pedagoge etc. mee doen. Op deze manier is het mogelijk dat iedere peuterspeelzaal van deze des kundigen kan profiteren Bovendien bestaat nu de mogelijkheid om veel dingen samen te doen. Ik denk hier bij bijvoorbeeld aan ed administratie, cursussen (er draait nu een cursus die door de Stichting Samenlevingsop bouw georganiseerd is en waaraan maar liefst 25 leidsters deelnemen) en vertegenwoordiging naar de lande lijke organisatie. Dit is nu een voorbeeld hoe iets met behulp van de Stichting vanuit de bevolking van de grond kan ko men. Het ministerie ziet dergelijke ontwikkelingen graag en zal dan ook binnen niet al te lange tijd een sub sidieregeling voor peuterspeelzalen gaan vaststellen. Voorbeeld 2: Een ander voorbeeld is het experi ment voor volwassen vorming in Horst en Sevenum. De rayoncommissie die daar nu ongeveer een jaar aan het werk is, hoorde op een gegeven moment dat er ook bij volwassenen het verlan gen naar gespreksavonden leefde. Men heeft toen onmiddellijk een projektgroep in het leven geroepen die hard aan het werk is gegaan. Momenteel draaien er vier cursus sen waaraan ongeveer 125 mensen deelnemen. Als dit experiment mocht slagen zal zeer zeker voor uitbouw van het vormingswerk voor volwas senen over de gehele streek moeten worden gezorgd. De Stichting wil met zo'n experi ment aantonen aan de overheden dat zoiets ook in Noordelijk Limburg mo gelijk is. Bovendien kan de Stichting straks de mogelijkheden aangeven hoe een verdere uitbouw van het vormingswerk te realiseren valt. Zijn er al mensen uit Venray be trokken bü de voorbereiding van een rayoncommissie hier? Misschien is het goed even precies te vertellen hoe het begonnen is in Venray. In mei van het vorig jaar is door een medewerker van de stichting kontakt gezocht met personen (in het centrum en in ieder dorp afzonder lijk) die bij de stichting bekend wa ren, vanwege vroegere konltakten, via de krant, of omdat ze een openbare funktie hebben of opgevallen zijn door hun verenigingsaktiviteiten. Met deze personen is gepraat over de ra yoncommissie. Aan hen is gevraagd wie zij de beste kandidaten zouden vinden. Dit leverde een lijst met zes tig namen op. Kandidaten die meer als vier keer genoemd zijn. zijn uit- genodngd voqr een eerste bespreking. Dit waren er ongeveer dertig. Het bleek dat deze groep vooral bestond uit mensen die al in vele funkties hun sporen verdiend hebben en het over het algemeen al erg druk daarmee hadden. Het was dus logisch dat er een eerste spontane selektie uit voort kwam, waarbij ongeveer een tiental personen zich terugtrokken. Uit de overigen is 'toen een kleine commis sie gekozen door de aanwezigen, die tot taak kreeg een plan te ontwerpen hoe de rayoncommissie zou moeten worden samengesteld. In deze groep hadden zitting: mevr. Claassens uit Leunen, de heren Scharrenberg uit Venray, Philipsen uit Ysselsteyn, mevr. Wiertz uit Smakt, de heren Louwers uit Oos trum en Polman uit Veltum. Deze groep heeft voorgesteld om de rayon commissie samen te stellen uit twee groepen van mensen: aangewezen vertegenwoordigers van dorps- en wijkoverlegorganen en uit de mensen die aangezocht worden vanwege hun bekwaamheden. Dit is door de grote groep aangenomen. Het komt er op neer: 1 vertegenwoordiger van Venray noord-west, west en Veltum; 1 verte genwoordiger van zuid; 1 vertegen- wooqrdiger van Venary-centrum en nqord; 1 vertegenwoordiger van Smakt; 1 vertegenwoordiger van Oirlo en Castenray; 1 vertegenwoor diger van Leunen, Veulen en Heide; 1 vertegenwoordiger van Ysselsteyn; 1 vertegenwoordiger van Vredepeel en Merselo; 1 vertegenwoordiger van Oostrum; 1 vertegenwoordiger van de gemeenteraad; 9 personen die door de huidige voorbereidingscommissie en de nieuw aangewezen vertegen woordigers van de dorpen worden aangezocht vanwege hun bekwaam heden. Momenteel is het zover, dat de dorps- en wijkraden overleg voeren wie aangewezen moet worden. Enke le hebben zich reeds uitgesproken. We hopen dat de hele zaak binnen twee maanden rond komt NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN ARBEID TE VENLO Bij ministerieel besluit is tot voor zitter van de Raad van Arbeid in het distrct Venlo benoemd de heer Jan van Gennip, districtsbestuurder van het NKV te Venlo. De heer van Gen- nip maakt reeds 25 jaar lid uit van het bestuur van de Raad van Arbeid en was al enkele maanden belast met het voorzitterschap, na het overlijden van de heer Wolfs. De heer van Gennip blijft onver anderd de belangen van de werkne mers van het NKV behartigen als districtsbestuurder. Kampeertenten <20 modéllen) Caravantenten (naar eigen keuze) Toer-en Stacaravans Boten- Kampeerartikelen 's zondags gesloten: Campingcentrale Gebr. Janssen N.V. Sevenum -Maasbreesewëg 3-5 Tel. 1818 Limburgs grootste campingshoWoom van 22 januari 1921 Venray 22 Jan. 1921. Conform den eisch van het O.M. werd A. E. te Horst wegens moord op vrouw Kuy- pers te Blitterswijck veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Eiken dag versche melk ver krijgbaar bij G. W. Sijbers. Te koop 6.000 dennen schansen, ook in kleine partijen bij V. Fonck sr. Te koop hondenkar en getuig. Adres bureau dezer courant. Rijkskolendistributie De Rijkskolendistributie heeft alle groo- te verbruikers in een rondschrijven er nog eens aan herindderd, dat de distributie van Duitsche kolen van 1 Januari is vervallen en dat zij met inagng van 17 dezer ook heeft opge houden Limburgsche kolen te distri- bueeren. Thans is derhalve aankoop door de groote verbruikers van alle kolen vrij en zal de „Kodibu" geen toewijzingen meer doen. Steenkolen. Vanaf heden kunnen wij wederom direct leveren van de bekende Hollandse mijnen alle soor ten steenkolen voor Industrie en Huisbrand. Vraagt onze concurree- rende prijzen. Beleefd aanbevelend: N.V. Brandstoffen en Bouwmateria- lenhandel voorheen Van de Ven en Co. Eindhoven, Telef 204. (Vermoede lijk heeft de firma wel bedoeld „be kende Limburgse mijnen. Tot heden toe zelfs nog nooit van „Hollandschè mijnen" gehoord. Ze zijn er eenvou dig niet! Red.). Kazerne tot woonhuis. In Duitschland worden de kazernes ont ruimd en tot woningen ingericht. Om dat het Duitsche leger van 800.00 tot 100.0000 is teruggebracht zijn 138 ka zernes en 200 andere gebouwen bij de legerinrichting in gebruik, vrij ge komen.' Het opperste legerbestuur heeft deze gegouwen aan de resp. ge meenten aangeboden om tot wonin gen in te richten. DOOR GLADHEID GESLIPT Door opvriezing was de Ripseweg spiegelglad en daardoor geraakte de personenauto bestuurd door G. K. uit Witlaer Did. in een slip en belandde in een greppel. Het bleef bij materië le schade. BOTSING TUSSEN BESTELAUTO EN TANKAUTO Op de splitsing St. Annalaan SmakterwegMaasheseweg werden de voorrangsregels niet in acht ge nomen, waardoor tussen de bestel auto bestuurd door de 33-jarige A. P. en de tankauto bestuurd door de 50-jarige A. S. uilt Zuidland een bot sing ontstond, welke beperkt bleef tot materiële schade. INTERNATIONALE MISDADIGER AANGEHOUDEN Venrays gemeentepolitie hield in de bossen van de Smakt de 38-jarige in Frankrijk wonende Joegoslaaf aan, die door Interpol werd gezocht ter zake in Italië en Frankrijk gepleegde misdrijven. De 38-jarige Alex M. werd door Interpol overgegeven aan de Belgische politie welke voor uit wijzing naar Frankrijk zal zorgen. INBRAAK IN TANKSTATION Venrays recherche tracht de dief stal in het tankstation aan de Beek- weg te ontrafelen. Onbevoegden heb ben zich toegang verschaft en in zo ver thans kon worden nagegaan wordt alleen een accu vermist. BROMFIETS GESTOLEN 'Ten nadele van Th. K. uit Leunen werd de nabij een bar aan de Hof straat geplaatste en afgesloten brom fiets gestolen. 17-JARIGE MAAKTE BROKKEN Op de Maasheseweg geraakte de personenauto, bestuurd door de 17- jarige H. v. W. uit Deurne, in een slip waarna de auto tegen een licht mast aanbotste, welke evenals de auto totaal werd vernield. De be stuurder kwam als een wonder met wat schrammen en de schrik vrij. Uiteraard was hij niet in het bezit van een rijbewijs en kreeg ook daar voor een procesverbaal aangezegd. VERKEERSONGELUKKEN Op de kruising HofstraatJu- lianasingelMaasheseweg werden de voorrangsregels niet in acht ge nomen waardoor tussen de personen auto bestuurd door de 35-jarige J. K. uit Venray en zijn plaatgenote mej. J. v. d. L. een botsing ontstond, met alleen materiële schade. Op de Hoo'griebroekseweg kon de 26-jarige P. E. uit Venray de door hem bestuurde auto door een harde zijwind niet meer in het rechte spoor houden. De auto belandde in een greppel en werd zwaar beschadigd. De bestuurder bekwam onbeduidende wonden, terwijl zijn 2-jarig dochter tje geen letsel opliep, hetgeen gezien de schade aan de auto bijna onver klaarbaar leek. Op de kruising Pr. Marijke- straatOude Oostrumseweg werden de voorrangsregels niet in acht geno men. De auto's bestuurd door de 29- jarige H. S. botste tegen de auto be stuurd door de 22-jarige Venlonaar C. L. aan Het bleef bij materiële schade. Op de Deumeseweg geraakte de auto bestuurd door de 22-jarige C. F. uit Deurne in een slip, raakte de te genligger van de 44-jarige J. K. uit Ysselsteyn. De eerste wagen geraakte in de berm van de weg en sloeg en kele malen over de kop. De bestuur der en enigste inzittende bekwam geen noemenswaardig letsel. Zijn auto was total-los. de tweede auto werd licht beschadigd. Op de Veltumse Kleffen bere kende de bestuurder van de perso nenauto J. v. M. uit Venray de door gang verkeerd en botste tegen de ge parkeerde auto van J. de B. uit Ven ray Het bleef bij materiële schade. Op de kruising Westsingel— Merseloseweg werden de voorrangs regels weer eens verwaarloosd, waar door een botsing ontstond tussen de personenauto bestuurd door de Ven- rayers J. P. en R. L. Het bleef bij ma teriële schade. Op de kruising Langstraat—Pa- terslaan vond een gecompliceerde botsing plaats. De oorzaak niet ver lenen van voorrang. De bestuurder van een bestelauto, de 22-jarige C. uit Broekhuizen, verleende niet die voorrang en zijn auto botste tegen de vrachtauto bestuurd door de 20-jarige T. B. uit Tilburg. Van de botsing schrok de bromfietsberijdster mevr. L.-Th. en deze kwam te vallen. Ver wondingen vielen mee evenals de ma teriële schade. BRUIDJE ERNSTIG GEWOND Door gladheid van het wegdek door opvriezing, geraakte op de Maashese weg de personenauto besltuurd door de 24-jarige mevr. Basten-Bloemen in een slip en botste tegen een boom. De bestuurster moest met verschil lende verwondingen naar het zieken huis worden overgebracht. Het medische team van het zie kenhuis heeft alles in het werk ge steld om het slachtoffer zodanig op te knappen dat de huwelijksvoltrek king toch vrijdag zou kunnen door gaan. De verwondingen bleken ech ter van die aard te zijn, dat de hu welijksvoltrekking medisch niet ver antwoord was. Deze is dan ook tot een nader te bepalen datum uitge steld. DE LES VAN SWOLGEN Daar het artikel „De les van Swol- gen" in Peel en Maas van 15 januari j.l. de bedoelingen van het Swolgen- se aktiecomité in een verkeerd dag licht plaatste, willen we gaarne het een en ander recht zetten. Getuige de tussenzinnejtes „de he ren weten van niets" doet de schrij ver het voorkomen, dat het aktieco mité zonder enig motief de plannen voor een rekreatieprojekt in de Swolgense bossen tracht te boycot ten. Wanneer hij de verschillende persberichten en de huis-aan-huis verspreide circulaire aandachtig had gelezen, zou hij ongetwijfeld tot een andere konklusie zijn gekomen. Het comité heeft zich wel degelijk over de plannen geïnformeerd door bestudering van krantenartikelen, door het stellen van vragen aan de heer Verwiel, direkteur van het re- kreatieschap Peel en Maas (zowel op een vergadering van de rayonkom missie Maasdorpen in Broekhuizen als op een forumavond over milieu hygiëne in Venray) en bovendien door berichten uit betrouwbare bron. Op grond van de verkregen kennis werd een raming gemaakt van de poten tiële gevolgen va de plannen. Op de eerste plaats vragen wij ons af, of daarvoor een bos- en heidege bied van minstens 100 ha. opgeofferd moet worden. In het natuurbescher mingsjaar 1970 is voldoende aange toond, hoe voorzichtig we moeten omspringen met de schaarse natuur gebieden. Op de tweede plaats menen wij, dat een dorpsgemeenschap van 900 inwoners moeilijk de sociale ver schijnselen, die gepaard gaan met 'n dagelijkse stroom van 15.000 bezoe kers van het rekreatieprojekt en bovendien van de geschatte 5000 be woners van hun bungalowpark, aan zal kunnen. Beide projekiten zijn n.l. vlak bij de kern van het dorp ge pland. Natuurlijk zijn ook wij ervan over tuigd, dat er meer voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding moeten komen, maar op basis van voornoem de punten vinden wij dat dergelijke omvangrijke plannen beter in een minder kwetsbaar gebied van Noord Limburg gerealiseerd kunnen wor den. Deze overwegingen hebben ons er toe gebracht de Swolgenaren voor een vergadering uit te nodigen. Daar heb ben we onze zienswijze meegedeeld en de aanwezigen gevraagd om ook over de zaak mee te denken en pra ten, omdat Swolgens toekomst nauw verband houdt met de eventuele uit voering van de plannen. Verder hebben we de vergadering voorgesteld de betrokken beleidsm- stanties, zoals het gemeentebestuur en het rekreatieschap Peel en Maas, te benaderen voor gedetailleerde in lichtingen, mede omdat de plannen pas geleden opnieuw gewijzigd zijn. Het is o.i. een redelijk argument, dat ook de inwoners van Swolgen bij de ontwikkeling der plannen betrok ken worden, temeer daar de plannen vooral hen het meeste raken. Hopenlijk bevat het voorgaande voldoende argumenten om de bedoe lingen van het aktiecomité reëler weer te geven. Namens het aktiecomité, Paul Lemmen reis per auto de bank voor iedereen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9