Terug van weggeweest Kijk en vergelijk 142.50 75.00 12.80 19.80 TAPIJTHAL Jeugdraad - Gemeente Gemeenteraad Yenray NU OF NOOIT wegens reorganisatie in onze bedrijfsleiding heropenen wij ons bedrijf te Venray op maandag 1 febr. a.s. Diverse tapijttegels, zeer goedkoop Zuiver wol kamerbreedweef tapijt van 210- voor zwaar nylon breedweef vanaf P.V.C. op vilt 200 br. van 18.90 voor Nylon vilttapijt 200 breed huiskamer kwaliteit van 26.50 voor Alleen U verdient geld als U koopt bij ;ons n igitte Mevr. W. Weerts-Hendriks 8l.:iiuin administratieve kracht administratieve assistentes LEEUWENSE TAPIJT- en MEUBELCENTRALE JAN HENSENSTRAAT 10 - VENRAY - TELEF. 3840 rdaad, eerd we: I.. en. (Vervolg van voorpagina) De Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. kreeg de gevraag de verhoging van 750,(tot 1625,-. De begroting van het Reg. Insti tuut voor Maatschappelijk Werk was indertijd nog niet klaar toen op de begroting reeds 85.000,subsidie voor dit doel was gereserveerd. Nu blijkt dat dit 85.165,moet zijn. De raad veranderde dat subsidiebe drag tot het gevraagde. De dorps- en wijkraden kunnen in de toekomst ook rekenen op een bij drage in de door hen te maken kosten. Voor 1971 is voor ieder van hen 250,gemeentelijke subsidie uit getrokken. Zonder meer ging een en ander echter niet. VAN VALKENGOED en met hem andere leden van de Finan ciële commissie waren van mening dat de subsidie voor het Reg. Insti tuut Samenlevingsopbouw voorlopig van de lijst afgenomen zou worden, tot het betrokken bestuur nadere in lichtingen had gegeven over haar doen en laten. De VOORZITTER meende dat wel iswaar een afspraak gemaakt was om nadere inlichtingen te verkrijgen, maar dat desondanks het gevraagde subsidiebedrag op de lijst gehand haafd kon worden. Dat gaf over en weer toch enige strubbelingen, maar na een lang betoog van de VOOR ZITTER dat men nu niet zo maar een subsidie in kan trekken, besloot men die te laten staan. Na het ge noemde overleg kan men dan nog al tijd verder zien JENNISKENS had gezien dat ook de subsidie voor de schaakclub ge handhaafd was 100,—). Waarom krijgen de handboogschutterijen fei telijk niets. „Dan zullen ze het eerst aan moe ten vragenaldus de VOOR ZITTER. LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST Het handhaven van de subsidie voor het Limburgs Symphonie Or kest van 9.713,— bracht ook nog enkele tongen in beweging. Zo stelde VAN OERS dat dit orkest feitelijk een doodgeboren kindje isHet is een soort statussymbool, dat veel be ter op kan gaan in een groot Zuid Nederlands Orkest, dat gesubsidieerd wordt door provincies en rijk, doch niet hoeft te zeuren bij de gemeenten. Ook TIMMERMANS was van me ning dat op de lange duur men van deze subsidie af moet en vroeg de voorzitter dit standpunt in Maastricht te verdedigen. DRS DEN BROK noemde het sub sidiebedrag veel te hoog naar rato de kwaliteit. Als ze buiten Maastricht optreden, is dat een afgedwongen en ongeïnteresseerd optreden, aldus de ze spreker. Hij kon begrijpen dat men niet zo maar de subsidie in kan trekken, ook al omdat hier mensen bij betrokken zijn en gezinnen, maar wilde ze wel halveren, als een soort waarschuwing. De andere helft kon men dan gebruiken om een groot or kest in de schouwburg te laten op treden De VOORZITTER stelde dat de huidige subsidie feitelijk gegeven wordt via een verdeelsleutel, die de grote Limburgse gemeenten onder ling hebben opgesteld. O ok hij is van mening dat provincie en rijk uitein delijk eenmaal de hele financiering zullen moeten gaan dragen en tot dan is Venray feitelijk gewoon aan zijn stand verplicht mee te doen. Om het orkest maar op te doeken, is afge zien van de menselijke kant, toch ook een verarming van onze cultuur. Al is het ontegenzeggelijk waar dat het orkest in het verleden wel eens ste ken heeft laten vallen bij optreden in Venray en elders, de laatste jaren is dat duidelijk veranderd. Om de subsidie te halveren voelde hij niets. Men bereikt er niets mee en het over gebleven bedrag is bij lange na niet voldoende om een ander orkest te fi nancieren. Zo bleef ook dit bedrag netjes op het lijstje staan. GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING Met alle respect voor wat deze kring doet, had Drs. DE NBROK toch wel bezwaren tegen verhoging van het subsidiebedrag, op grond van het feit dat op de ingediende begroting z.i. onkosten geforceerd hoog waren opgevoerd. Men vond elkaar met de afspraak, dat bij de uiteindelijke ba lans inderdaad gekeken zou worden of de begrote bedragen niet te hoog zijn geraamd Datzelfde zal gebeuren bij de ex ploitatierekeningen van de wijk- en dorpsraden om te zien wie daar de 250,al dan niet verdient VLEESKEURINGSDIENST De vleeskeuringsdienst werkte vroeger voor Venray en Wanssum. Nu is Wanssum met Meerlo samen ge gaan en aangezien Meerlo reeds met de Horster dienst samenwerkte, moet nu het kontakt met Wanssum verbro ken worden. Dat deed de raad dan ook, maar in de verte wenkt al een samenwerking tussen Venray en Horst op dit terrein, zodat dan het verloren schaap toch weer in de Stal zal terugkeren ONBEWOONBAAR De raad ging er mee akkoord dat de woning Volenseweg 10 in Heide onbewoonbaar wordt verklaard en dat ze binnen 6 maanden ontruimd dient te worden. AANKOOP VRACHTAUTO'S Men wil de Landrover vervangen door een Opel Blitz vrachtauto. Een en ander kost 19.650,Ook de DAF vrachtwagen moet vernieuwd worden en een plaatsvervanger kost 69.000,De raad stelde beide be dragen beschikbaar JANSSEN meende de nieuwe vrachtauto al te hebben zien rijden. Hoe welde VOORZITTER zulks be twijfelde. zal hij dat toch eens na la ten vragen AANKOOP BOERDERIJEN In plan Brukske heeft de gemeen te 2.89.50 ha nodig van H. Wismans, Maasheseweg 16. Deze wil die grond wel verkopen, mits de gemeente zijn boerderij overneemt aan de Maas heseweg .0.69.85 ha). En de gemeente had daar wel oren naar. temeer waar ze meent die boerderij nog wel een passende bestemming te kunnen geven. Een en ander gaat dan 284.466,15 kosten, waarbij nog verder bedongen is, dat de bij de boerderij aanwezige manegegebouwen eigendom blijven van verkoper, ontruiming uiterlijk dient plaats te hebben op 1 decem ber 1971 en de verkoper in onderling overleg zal vaststellen welke mate rialen hij meeneemt naar zijn nieuw bouw aan de Loobeeksedijk. De raad ging met deze aankoop akkoord. DE BRUYN wees er op, dat in de betrokken commissie een duidelijke afspraak is gemaakt t.a.v. wat be trokkene mee mocht nemen naar het nieuwe pand dat hij bouwt. Hiervan is betrokkene schriftelijk in kennis gesteld. REINTJES had bij de voorwaar den gezien dat de gemeente ook de aanleg van electriciteit e.d. naar de Loobeekse dijk moet betalen. Wordt dat niet te veel? De VOORZITTER vertelde dat men toch tot aanleg van electriciteit en waterleiding aldaar moet komen, welke volgens de gewone tarieven worden aangelegd. EMONTS vroeg zich af of men voor deze aankoop niet in aanmerking kwam voor extra subsidie, die ge geven wordt voor de uitkoop van boerderijen in kernen. Men wist ach ter de bestuurstafel niet precies of die subsidieregeling ook voor dit ge val geldt, maar zal dat onderzoeken. Voor de uitbreiding van Oostrum in verband met de vestiging van Hol- landia en Girvil wil men komen tot woningbouw ten zuiden van de Mgr. Hanssenstraat Daartoe is nodig de aankoop van de boerderij van P. J. Loonen. Vlasakker. Die omvat daar 5.45.90 ha grond en de prijs is 391.558,05, waarin dan een bedrag van 36.252,zit aan pachtvergoe- ding aan P. J. H. M. Loonen, die thans die boerderij beheert. Bij de voor waarden staat o.m. vermeld dat de gemeente medewerking dient te ver- lenen bij een bouwvergunning van een nieuwe boerderij aan de Wans- sumseweg DE BRUYN merkte hierbij op dat bij de stukken vermeld staat dat de Commissie van Openbare Werken zich met deze transactie kan vereni gen. Hij wilde toch wel stellen, dat deze commissie zeker niet unaniem er achter staat. Hij vond voor zich de taxatieprijzen rijkelijk hoog en daar bij krijgt de gemeente nu vrij lage gronden, die voor G.S. reeds eerder aanleiding waren uitbreiding naar die kant af te keuren. Wethouder SCHOLS wees hem op de goede staat van de gebouwen die mede aanleiding zijn geweest tot een vrij hoge waardering. Men zal kijken of men die gebouwen in het nieuwe bestemmingsplan nog op de een of andere wijze kan handhaven. Inder daad is de vrijkomende grond vrij laag maar dit zal z.i. opgevangen kunnen worden door extra funderin gen die vanwege het Ministerie ook extra gesubsidieerd zullen worden. FLEURKENS die voorstander was van dit voorstel wilde weten of in het nieuwe bestemmingsplan ruimte komt voor uitbreiding van de school, de gymnastiekzaal en bejaardenwo ningen. Al is het plan nog niet klaar, zeker is dat voor genoemde onder delen daarn ruimten gereserveerd zullen worden. JENNISKENS wees er op dat hier de grondprijs inderdaad hoog lag, maar als mij de 12 ha. er bij telt, die men in ruilverkavelingsverband er bij krijgt, dan zal de uiteindelijke grondprijs van dit bestemmingsplan beslist niet duur zijn. Dat bevestigde ook wethouder SCHOLS. Na dat be toog ging de raad ook met dit voor stel zonder meer akkoord. Een verzoek om garantiesubsidie van 1000,van Venrays schaak club voor het organiseren van een simultaanseance bij hun zilveren be- staansfeest, was het vijftigste en laat ste agendapunt, waaraan de raad geen woord meer spendeerde. Dat deed ze wel over schriftelijke vragen van DE BRUYN, maar hierover leest u elders meer. MISVERSTANDEN WORDEN OPGELOST Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering had het raadslid DE BRUYN enkele vragen schriftelijk ingediend n.a.v. een tweetal ar tikelen in ons blad. De eerste vraag betrof de publikatie van het plan Brukske de overige vragen waren aanleiding van een verslag van de jongste Jeugdraadsvergadering, waarin nog al wat kritiek te ho ren was op de gemeente. PLAN BRUKSKE Zo vond DE BRUYN het een vreemde zaak, dat terwijl de raad of ficieel nog niets wist van het plan Brukske, dit al gepubliceerd werd in Peel en Maas. Waarom heeft men dat plan de raad niet eerst ter goedkeuring voor gelegd Het antwoord was klip en klaar dat de raad zelf B en W. heeft ge machtigd te doen wat nuttig en nood zakelijk is voor het plan Brukske. Men heeft dus in feite vooraf al zijn goedkeuring gegeven. Dat houdt niet in dat men daarom niet het plan aan de raad had voor kunnen leggen. Dat is niet gebeurd omdat B. en W. meen de dat de raad er al inzage van gehad heeft. Dat was een vergissing, want het was alleen de commissie ruimte lijke ordening Toen Drs. DEN BROK vroeg of de voorzitter de raad kon garanderen dat zulks niet meer voor zou komen, was het antwoord ook klip en klaar: neen, omdat hij nu eenmaal geen re dacteur is van Peel en Maas. Wel wil de hij beloven dat in de toekomst ge tracht zal worden dergelijke vergis singen te voorkomen JEUGDRAAD EN GEMEENTE DE BRUYN had zich kennelijk de kritiek nog al aangetrokken die te lezen was in een verslag van de jeugdraadsvergadering ten aanzien van de gemeente. Hij vroeg zich af of die kritiek ge rechtvaardigd was, zoals die in dat verslag naar voren kwam en of het bijv. waar is dat het college adviezen van de jeugdraad naast zich neer heeft gelegd. Zonder zwaarwichtige redenen, aldus de VOORZITTER, wordt geen enkel advies naast ons neergelegd. Van de jeugdraad heeft de gemeente slechts één advies ontvangen en dat is die van de subsidieverordening jeugdwerk en jeugdvorming. Dat ad vies is gedeeltelijk overgenomen. Te gen dat deel wat niet overgenomen is bestonden verschillende bezwaren. Of die juist zijn, kan le raad zelf be oordelen als dit door de gemeente be werkte advies binnenkort als ontwerp van verordening aan haar ter goed keuring wordt voorgelegd. Een ander vraag van DE BRUYN namens zijn fractie was of de ge meente de gedane belofte aan de on georganiseerde jeugd niet is na geko men, zoals op deze vergadering ge suggereerd was Het antwoord was dat alle gedane beloften zijn nagekomen. Aan deze jeugd is o.m. een deel der oude land bouwschool toegezegd. Daarvan werd een lijst voorgelegd. Eind 1969 vond een eerste gesprek plaats, waarna maanden niets meer werd gehoord. Toen dreigde een kraak van het pand Grotestraat 20, omdat de gemeente niet zou reageren op plannen. Bij een speciaal daartoe belegde bijeenkomst bleek toen, dat er helemaal geen plannen waren ingediend. Bij die ge legenheid werd wel een tekening aangeboden, maar kostenbegroting, financieringsschema en exploitatie- opzet zouden volgen Daaraan werd in juni door de gemeente nog eens herinnerd. In november 1970 kwamen dan de kostenbegroting en de exploi tatie-opzet maar tot heden is er nog steeds geen financieringsschema. De door de gemeente beloofde aanloop- bijdrage moet nog worden betaald. Intussen is de huur aan de huidige gebruiker van de oude landbouw school opgezegd Een derde vraag over dit onder werp was of B. en W. de inventaris lijst van de leegstaande gebouwen, opgestelde door de interparochiële HET WORDT WEER CARNAVAL De grootste en nieuwste keuze in alle carnavalsartikelen. Te veel om op te noemen- Kom ook eens kijken in POUWELS WARENHUIS Hofstraat hoek Julianasingel - Venray SCHOONHEIDSSALON voor UW HUIDVERZORGING MANICURE MAKE - UP en LICHAAMSMASSAGE Churchillstr. 5, Venray Telefoon 04780 - 1826 Depositaire v. Harriet - Hubbart - Ayerproducten PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS .f- VENRAY Op onze afd- LOONADMINISTRATIE ontstaat op korte termijn een vaca ture voor een (mnl. of vrl.). Daarnaast zoeken wij van de Leiding van enkele paviljoens Bezit van Mulo-diploma is vereist, terwijl enige ervaring tot aanbeve ling strekt. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afde ling Personeelszaken, St Annalaan 5, Venray. GRIJP NU UW KANS NOG, TEGEN OUDE PRIJZEN LET OP DEZE PRIJZEN Nylon Topper 89.50 Nylon Cecar 89.50 Keizer Bonaparte 94.50 Topkwaliteit BAC 98.50 Nylon op vilt 400 br. Engels import Stormway 129.- Engels import Crimron 149.- Engels import diamond 168.- 69.00 p.m. 69.00 p.m. 69.00 p.m. 79.50 p.m. 32.00 p.m. 98.00 p.m. nu 109.00 p.m. nu 118.00 p.m. SI.kamertapijt Breedweef 69.- nu 45.00 p.m. Dit is nog maar een kleine greep uit onze enorme voorraad. Profiteer nu nog van deze prijzen. Ook in meubels zijn wij veel goedkoper. Al deze tapijten worden gratis en onder volle garantie gelegd. Ons parool; ziet en overtuigd U, U slaagt zeker bij COMPLETE WONINGINRICHTING PASTOOR RUTTENSTRAAT 14- VENRAY

Peel en Maas | 1971 | | pagina 6