O s.v.v. JEUGD LYCEUM '64 DAMMEN MÏÜty SVV. NIEUWS S.V. LEUNEN SCHAKEN ZWEMMEN M.H.C.V. TAFELTENNIS V.C.ROOY BILJARTEN Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Invaliden sportclub Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... COUPON VRIJDAG 29 JANUARI 1971 No. 4 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS H DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) SPORT B Het was j.l. dinsdagavond 19 ja nuari gezellig druk op onze wekelijk se tafeltennis-avond in de gymzaal Beukenlaan. Deze avond hadden we zes tafels op kunnen stellen en onze gasten wa ren de leden van de tafeltennisclub van J. P A. Nelissen Aann. bedrijf, welke club hun in december j.l. geda ne toezegging om een return-wed strijd te komen spelen, gestand deed. Alhoewel onze club ook nu niet tot winst kon komen, konden wij toch enkele wedstrijden in winst omzetten en wat het allerbelangrijkste is, naast de eer tegen valide sportlieden te kunnen en mogen strijden, ervaring! Na deze bijzondere en prettige wedstrijdavond, geloven wij zeer ze ker en daar hopen wij allen op, in de toekomst nog eens vaker tegen deze vereniging in het strijdperk te mo gen treden. Speciaa ld nakaan onze gasten voor de attentie en de bereidheid om deze avond voor ons mede te organiseren. In verband met de kollekte van af gelopen zaterdag is de clubmorgen zondag wéér voor de B- en C-spelers. A..s zaterdagmiddag alleen training voor de A-spëlers; 's morgens om 11.00 uur natuurlijk voor de D-spe- lers. Wandelralley. A.s. zaterdag middag is er een wandelralley voor B-, C en D-spelers. Voor allen aan vang-half 2 vanaf het clubgebouw. Loop jij ook mee? Prins Lex de le. Afgelopen zaterdag tijdens de jeugdkarnavals- zitting in Prinsenhof werd ons jeugdlid en speler van B2. Lex Ba kens, uitgeroepen tot prins van de Hazekeutels 1971. De hele jeugdafdeling wenst hem van harte proficiat. Het was weer gezellig bij onze le kontakt- en kienavond in Hotel Man- ders. A.s. zaterdag hebben wij weer zo'n avond Wij verwachten nog meer belangstelling van onze leden en do nateurs maar vooral van onze nog voetballende leden. Dus tot zaterdagavond om 8 uur in ons clubhuis Hotel Manders. ...veel modenieuwsgierige mensen komen. Begrijpelijk, want op de le etage hangen verbluffend mooie creaties van leer en suède. ...vaak architecten in het restaurant zitten. Om collega Ponti's ideeën te bewonderen, die zelfs tot in 't bestek te vinden zijn. Kom ook 'ns kijken (en proeven) op de ...Biefstuk Baltimore op het menu staat. Dat is met maïs en tomaat en paprikaschoten en gebakken aardappelen. Nota bene voor 7.50 /O 20 alleen voor lezers van dit blad Feest-LP 4.50 Tegen inlevering van deze bon krijgt u tot 10 februari de Postkwakers-feestplaat Tararaboemdijée van 10,- voor een carnavalsprins van 4.50 Afd. Grammofoonplaten, benedenverdieping de 2e eeuw Bijenkorf Eindhoven Piazza 1, tel. (040)68168 We ontvingen geen opgaaf van het programma voor het komende weekeinde. Men is dus genoodzaakt de mededelingen op het pubiicatie- adres te raadplegen. A,;S. zaterdag 30 januari 1971 zal wederom de vanouds gezellige car navalsavond worden gehouden in café Martens te Leunen, aanvang om 20.00 uur. Het welslagen van deze avond hangt ook mede af van jullie aanwezigheid, zo mogelijk in carna valskleding. Deze avond is toegankelijk voor al le veteranen, senioren A-jeugd en overige kontributie betalende sup porters al of niet vergezeld van echt genote of vriendin. Uitslagen 2e ronde H.H.C.: Groep 1: Ir. W. RramgasK. Lundahl 1-0 J. VerhaeghMevr. Spee-Dorn 1-0 M. TermoteP Bouvroye 1-0 J. de WitDrs P. Barkers 1-0 Groep 2: H. DerksW. Manders 1-0 P. VissenbergG. Breukers 1-0 J. KokA. Moss (inh) 0-1 Groep 3: W. FrederiksZandbergen 0-1 D. BergkampTh. de Brouwer 0-1 A. PerryL. de Lang Evertsen 1-0 Jeugdgroep: H. HuygenF. de Wit 1-0 F. FrederiksP. Spee 0-1 J. v. d. BergRomme 1-0 Lyceum 1—TVC 3—0 Een wedstrijd die, ondanks de goe de bedoelingen, niet was wat het had moeten zijn. Weinig inspiratie en in zet blijken Lyceum 1 de laatste tijd grote parten te spelen, wat ook dui delijk in deze partij tot uiting kwam. De variaties ontbraken en slechts zelden conden de toeschouwers de handen op elkaar brengen voor spo radisch goed opgezette aanvallen. Een futloze partij volley, die tenslot te met verdiende cijfers gewonnen werd. Waar blijft de wil om geduren de de gehele wedstrijd geïnspireerd te blijven spelen? Misschien volgende keer? Lyceum 2VCT 1 In tegenstelling tot wat het le team presteerde, mogen we Lyceum 2, on danks de nederlaag, complementeren met de flair en vastberadenheid waarmee men koploper VCT 2 uit Te- gelen te lijf ging. De mannen van Jac. Ewalts werden gedwongen alle zeilen bij te zetten om het zich sterk verdedigend Ly ceum van zich af te schudden. De routine en de spelopbouw gaven, naar later bleek, toch de doorslag, waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat, wanneer Lyceum 2 vrouwe fortuna op haar weg had gevonden, de uitslag heel anders had kunnen uitvallen! Een prima wed strijd, waarbij het publiek als van ouds meeleefde. Lyceum 3Jovo 1 03 Lyceum 4Jovo 2 30 De sterretjes hebben (zie ons-ver slag van een week geleden) inder daad geschenen! Dit keer werd Jovo met 30 in de pan gehakt. Snel op gezette aanvallen brachten Jovo al snel van de kook, zodat het niet ver wonderlijk is, dat deze wedstrijd binnen korte tijd beslecht was. Set standen: 154; 156 en 1510. Aanstaande zondag komen de da mes-aspiranten weer in het veld voor de jeugdcompetitie. Lyceum-suppor ters laat jullie van je „goeie" kant zien en maakt er met luidruchtige aanmoedigingen een plezierige en sportieve middag van. De wedstrijden beginnen om 2.00 uur 's middags. Wedstrijdprogramma dames-aspi ranten: VC Rooy—Set Up Set UpLyceum VC RooyLyceum Set Up—VCT 2 VC Rooy—VCT 2 Programma heren 30 jan.: 16.00 uur Lyceum 1SVC 17.00 uur Lyceum 3Tevok 20.00 uur PatrickLyceum 2 20.00 uur TVC 2—Lyceum 4 HONKBAL Na enkele weken trainen is het weer duidelijk geworden dat we het honkballen nog niet verleerd zijn. Nog enkele maanden en we hebben de vorm van vorig jaar weer volle dig bereikt. Het is ook duidelijk ge worden dat diegene, die de training nog niet bezocht hebben in hun tech nisch kunnen al een grote achterstand hebben op de rest. Dat we de vorm zo vroeg terug hebben na onze „winterterslaap" is te danken aan onze nieuwe trainer met een heel andere trainingswijze. Door deze trainingsmethode is het nog plezieriger om aan de training deel te nemen, al spelenderwijs wordt de conditie en honkbaltechniek op peil gebracht. Nu nog een woord voor hen die nog niet op de trainingen verschenen zijn, willen zij niet te ver op de rest ach- terraken, dan zullen zij ook 'ns moe ten komen kijken. De training is nu een uur vervroegd omdat we maar een keer in de week kunnen trainen, zolang we nog geen zaal hebben. Zodra we een sportzaal van de ge meente toegewezen hebben gekregen kunnen we vaker trainen, maar nu blijven we aangewezen op de zater dag, waarop we dan zoveel mogelijk moeten doen en dus beginnen we om 9 uur. De training is rond het zwembad, de bijeenkomst op het parkeerterrein van het zwembad. bc inkpuus-venray Die wedstrijd tegen Quick Shuttle moesten we eigenlijk maar zo snel mogelijk vergeten. Over het algemeen werd er niet best gespeeld. De ellen de begon al met het verliezen van de eerste herensingle. Daar kwamen nog een damessingle en het dames- dubbel bij. Wel werd dit ruimschoots goedgemaakt door winst in de andere partijen, maar het nam toch niet weg dat we tegen een tamelijk zwakke club als Quick Shutlle 6 slechts met de kleinst mogelijke marge konden winnen: 53. Een gelijkspel had, met de moeilijke wedstrijd tegen WIK in het vooruitzicht (a.s. zondag), de toch fel begeerde tweede plaats op de ranglijst ernstig in gevaar gebracht. Het eindigen op die tweede plaats houdt in dat er een redelijke kans bestaat op promotie naar de derde klasse. De gewoonte is dat er slechts één club promoveert (de kampioen in de 4e klasse is Victoria). Of er de ze keer nóg een club meegaat naar de 3e klasse hangt af van Quick Shuttle. Deze club wil namelijk een team uit de kompetitie terugtrekken, zodat er automatisch een plaats vrijkomt. Het is dus afwachten geblazen. A.s. zondag 31 januari: laatste kompetitie wedstrijd van dit seizoen. InkpuusWIK 2, aanvang 14.00 uur. SPIO-NIEUWS Zondag gaan we in Horst zwem men vxoor de C comp. Op deze wed strijd zijn we erg gebrand omdat on ze stand op de landelijke lijst nog beter kan. Dus aan alle deelnemers: het uiterste van je kunnen en inzet wordt verlangd, alsmede vanaf don derdag vroeg naar bed. De bus vertrekt om 13.45 uur op het Henseniusplein. Programma: 50 m schoolslag onder 16 jaar: Annemie Arts, Betsie Broeren, Hans Verberkt. Cock v. d. Vlasakker. 50 m rugslag dames en jongens: Yvonne Buys, Lianne Peeters, Ge rard Plugge, Peter-Paul Tummers. 50 m. vrije slag onder 16 jaar: Antoinette Vermeulen, Petra Thielen, Wim Creemers Jan Geurtjens. 50 m. vlinderslag: Trudy Bouwmans, Wilmie Thielen, Sjef Wester, Gerard Plugge. 50 meter rugslag onder 16 jaar: Lianne Peeters Yvonne Buys, Sraar Berkens, Eddy Clevers. 50 nieter schoolslag: Christel Claessens, Jeanne Philipsen, Sjef Wester, Hans Verberkt. 50 m. vlinderslag onder 16 jaar: Karin van Loo, Monique Buys, Sraar Berkens, Koos van Rooy. 50 meter vrije slag: Ans Hanen Antoinette Vermeulen, Gerard Plugge, Sraar Berkens. 5 x 50 m. vrije slag estafette dames: Wilmie Thielen, Yvonne Buys, Trudy Bouwmans, Karin van Loo, Monique Buys. Idem heren: Sjef Wester Gerard Plugge, Sraar Berkens, Koos van Rooy, Wim Cree mers. Hockey-bal: Sinds jaar en dag een trekker, een tophit in de reeks car navalsbals in het Piëlhazenrijk, die zijn weerga nauwelijks of niet kent. Een feest waar iedereen bij moet zijn Ook dit jaar heeft de levendige t/enrayse hockeyvereniging, die dit feest jaarlijks organiseert om haar ware gezicht aan den volke te tonen, weer het nodige werk verzet met een, zoals het zich nu laat aanzien, over donderend succes. Evenals vorig jaar heeft zij beslag gelegd op de Beeje- kurf en wel zaterdag 6 februari. Had dit bal, dat vroeger een vrij besloten karakter had, maar sinds en kele jaren geheel open staat voor alle liefhebbers, altijd al zijn attracties door de menigte aanwezigen en de vele geweldige kreaties, dit jaar heeft het feestcomité weer iets nieuws in petto. Zij heeft beslag weten te leg gen op de uit liefst 18 personen be staande kapel „Die Mühltaler Musi- kanten" uit Horst. En bovendien wordt als klap op de vuurpijl de on dertrouw van de boerenbruiloft op die zaterdagavond verricht door Vorst Jan met assistentie van onze nieuwe Prins ten overstaan van alle aanwezigen. De hockeyclub heeft in al die voor gaande jaren al bewezen behalve goed te zijn in het behandelen van een hockey-bal, ook uit te blinken in het op touw zetten van een hockey- BAL! Zij rekent dit jaar dan ook weer op enorme belangstelling. Uiteraard is iedereen welkom bij deze alterna tieve commune. Hockeybal 6 februari Beejekurf om 20.00 uur. Demasqué 21.11 uur. Ondertrouw direct na uitreiking van de prijzen. Kaartverkoop: Hotel Oe Zwaan, ?9 januari van 20.11 tot 22.00 uur. Janssen Th.Kruysen 20 VerkoeyenJanssen Leo 02 Schell—Zaal 2—0 Beerkens J.Janssen Th. 20 ThielenKruysen 20 van BommelKroh 20 NoyensClaessens 20 VerstegenPeeters 02 KennisJanssen Lo 20 Uitslagen 23 januari: Re dStars 1—DVO 1 6—4 NOAD 2—Red Stars 2 5—5 Maasbree 7Red Stars 3 55 Hegta 3Red Stars 4 46 Maasbree 9Red Stars 5 010 Seta 5Red Stars 6 46 Armada 9Red Stars 7 64 Red Stars 8—Seta 6 3—7 Red Stars 9Armada 11 46 Red Stars 1 speelde met -reserve H. Logtens die B. Hendriks op goede wijze verving. Twee wedstrijden won hij terwijl de derde op het nippertje verloren ging. R. Verblakt kon in verband met een enkelblessure niet in zijn spel komen. Slechts eenmaal kon hij de winst voor zich behouden. J. Verblakt had zijn beste dag. Hij bedwong iedere tegenstander met grote cijfers en zodoende sleepte een gehandicapt eerste -team nog een kleine overwinning uit het vuur. Red Stars 2 speelde een zeer span nende wedstrijd tegen Reuver 2. De stand bleef hier steeds gelijk opgaan. Zo werd ook de einduitslag gelijk zodat beide partijen tevreden kun nen zijn. Red Stars 3 moest op bezoek bij Maasbree 7. In een enerverende strijd waarin ieder op zijn beurt een keer voor stond, werden de punten uitein delijk eerlijk gedeeld. .Red Stars 4 speelde in Hegelsom in een nieuwe ruimte. Veel goeds was hiervan niet te zeggen. Beide partijen hadden hier echter last van. Er was een zeer zenuwachtig en onzeker be gin. Het zelfvertrouwen bij dit team ontbreekt de laatste tijd nogal. Toch wisten zij een volledige overwinning te behalen al was het dan miniem. Red Stars 5 moest op zondag spelen in Maasbree tegen het 9e. Slechts in de eerste wedstrijd kon Maasbree een game winnen. In het verdere verloop van de wedstrijd kwam Maasbree er niet meer aan te pas. Opmerkelijk was hier het zeer goede en wel over wogen spel van onze jongens. De 10-0 overwinning die zij behaalden was terecht verdiend. Nadat Red Stars 8 vorige keer op het nippertje had verloren moesten zij ditmaal tegen Seta 6. Om aanslui ting te krijgen bij de koploper moest gewonnen worden. Na zes partijen was de strijd nog onbeslist. Toen kwam er bij ons team de terugslag en in de volgende partijen konden zij geen enkel maal meer tot winst ko men. Ook Red Stars 9 dat tot nu toe geen enkele wedstrijd had verloren kreeg een moeilijke tegenstander in Armada 11. Hier ging de strijd in het begin gelijk op Toch was het uitein delijk Armada dat de winst mee naar huis nam. Programma zaterdag 30 januari: Thuiswedstrijden: Red Stars 1Maasbree 4 Red Stars 4Armada 7 Red Stars 7Seta 6 Uitwedstrijden: NOAD 1—Red Stars 2 TTC 4—Red Stars 3 NOAD 6—Red Stars 5 TTC 5—Red Stars 6 Amnasta 3Red Stars 8 TTC 6—Red Stars 9 Het 2e herenteam heeft afgelopen zaterdag een bijzonder vreemde wedstrijd gespeeld tegen het onder aan staande SVC uit Stramproy. De twee eerste sets gingen met 1315 verloren, de derde set nam VC Rooy met 15—0! voor hun rekening, ook in de 4e en 5e set had VC Rooy wei nig moeite om met 159 en 153 toch nog een verdiende 32 zege te boeken. Het 3e herenteam speelde thuis te gen het Panningse Concordia. Met 03 ging deze match verloren, na 'n aardige wedstrijd. Het le herenteam nam tegen het bezoekende Bekkerveld uit Heerlen via 1511 en 154 een comfortabele voorsprong, maar zakte toen in el kaar. want met 515 en 415 bracht Bekkerveld de stand weer in even- VC Rooy-aanhang begon VC Rooy wicht. Luid aangemoedigd door de aan de vijfde set, met een enorme wil om te winnen. De smashes vlogen de Bekkervelders om de oren en in een mum van tijd stond het 110 voor de Venrayse volleyballers Even haperde de aanvalsmachine, Bekkerveld scoorde nog vier punten, maar met een paar formidabele smashes stelde VC Rooy de set en daarmee de over winning veilig. Bij het 3e damesteam klopte het zaterdag prima, door in een leuke wedstrijd Tupos 3 uit Baarlo geen schijn van kans te geven. Met 155 15—11 en 15—5 werd het een duide lijke 30 overwinning voor de VC Rooy-meisjes. Het 2e damesteam kreeg alleen in de eerste set kans tot winst, want met het kleinst mogelijke verschil, nl. 14—16 ging de eerste set naar Con cordia. Ook in de tweede en derde set waren de meisjes uit Panningen iets sterker, 915 en 1115. De dames van het le team van VC Rooy hebben tegen Bekkerveld 3 be wezen dat zij op de goede weg zijn. Met nog iets meer lef en zelfvertrou wen had VC Rooy de kans gehad om twee kostbare punten te veroveren, als ze in de eerste set bij de stand 1313 hadden kunnen doordrukken, maar Bekkerveld scoorde twee pun ten en nam daarmee een 01 voor sprong. In de tweede set was het VC Rooy dat met 15—13 de zaak weer gelijk trok. Er werd van beide kan ten fanatiek gestreden om de punten, de derde set nam Bekkerveld met 915 voor haar rekening. In de vier de set kwam VC Rooy met 311 ach ter te gtaan, maar met een enorme inzet van al de speelsters en geholpen door de aanmoedigingen van het Venrayse publiek, knabbelde VC Rooy punt voor punt van de achter stand weg, het werd zelfs 11-11. maar de Heerlense ploeg liet het toen niet meer verder komen, met 11-15 trok ken ze de set en daarmee de zege naar zich toe Al met al een prima wedstrijd, waarin de dames van VC Rooy hebben laten zien dat ze wel degelijk kunnen volleyballen. Programma zaterdag 30 jan.: D. VC Rooy 3—Revoc 3 15.00 u. H. VC Rooy 3—Valuas 3 16.00 u. H. VC Rooy 4—Ilvo 2 17.00 u. H. TVC—VC Rooy 2 19.00 u. D. DynamiekVC Rooy 1 18.00 u. H. RBC—VC Rooy 1 20.45 u. Zondag gaat de aspiranten en de pupillen competitie weer verder en wel voor de meisjes op het Lyceum en voor de jongens te Arcen. Dames aspiranten B; VC RooySet Up, VC RooyLyceum en VC Rooy—VCT 2. Jongens pupillen: FlashVC Rooy en VC RooyValuas Aanvang van de wedstrijden om 14.00 uur zowel in Arcen als in Ven ray. Uitsuagen A klas: De Burggraaf 1HGM 1 44 VOP 1Ons Genoegen 1 80 BCY 1De Pomerass 1 36 OB KI—KOT 4—4 Eindstand A klasse: VOP 1484 OBK 1 14—61 De Burggraaf 1 1460 HGM 1 14—53 KOT 1 14—51 Dt Pomerans 1 1449 Ons Genoegen 1 1448 BCY 1 1441 Uitslagen B klas: De Pomerans 2Biljartic 1 28 De Burggraaf 2OBK 2 100 Los Band 1De Pomerans 2 64 HGL 1—De Burggraaf 2 7—3 OBK 2Ons Genoegen 2 64 Stand: Biljartic 1 1597 HGL 1 16—93 VOP 2 15—89 OPM 1 15—77 De Pomerans 2 1576 Ons Genoegen 2 1670 OBK 2 15—67 Los Band 1 1665 De Burggraaf 2 1554 De Pomerans 2 en Ons Genoegen 2 2 winstpunten in mindering. Uitslagen C klas: BCY 3De Pomerans 2 64 Stand C klas: Biljartic 2 1374 BCY 2 13—73 De Pomerans 3 1268 HGM 2 12—62 OBK 3 13—61 HGL 2 12—59 BCY 3 12—56 HGM 3 12—41 P. Mariens 13 beurten 5.76 gem.. J. Clevers 14 beurteen 3.57 gem en G. Mulders 14 beurteen 3.61 gem. speel den de beste partijen. Vrijdag 29 januari: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zondag 31 januari: 10.15 uur hoogmis. Zorg ervoor dat ook deze mis zéér goed slaagt. Maandag 1 februari: 18.4520.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 2 februari: vanaf 18.45 uur spelavond. Woensdag 3 februari: 19.00 uur repetitie voor alle tenoren en bassen. Donderdag 4 februari: volgens afspraak.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5