Plein bij Vredeskerk COENEN drukwerk Carnaval Po uw els warenhuis thRAy PRISSENTIERT: VRIJDAG 29 - ZATERDAG 30 JAN.: CIRKUS MÖK ien schouwburg VRIJDAG 5 FEBRUARI: VORSTENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 6 FEBR.: ONDERTROUWBAL ien samenwerking mitte Hockey club ien de schouwburg ZATERDAG 13 FEBRUARI: AUTORALLY PRINSENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 20 FEBRUARI: HOFBAL ien schouwburg ZONDAG 21. MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 FEBR.: VASTELAOVEND IEN HIËL ROOY NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR. W. BLOEMEN Stationsweg 15 tel. 1465 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur Dkt. J. BECKERS Julianasingel 11 ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunlen, telefoon 1361 of 2300 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters I tmP Woensdag voor de letters QtmZ Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig In 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m, vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1182 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 34 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Automobielbedrijf van Haren n.v. Maasheseweg - telefoon 2564 U bent er veel meer bij betrokken als U zelf lid bent van de Piëlhaas. Elk 10e lid een haas bel 1699: Theo van Dijk Oude Oostrumseweg 1. OPEN DAG A.s. zondag 31 januari wordt in de nieuwe school De Essel aan de St. Ursulastraat open dag gehouden. Alle bewoners van Venray en om geving zijn van harte welkom tussen 2 en 5 uur. Kinderen zonder geleide geen toegang. AGENDA Zondag 31 januari: Maandelijkse ruilmorgen van Post zegels voor de jeugd (10 - 16 jaar) van 1012 uur in LTS te Venray. P. HERTSIG NEEMT AFSCHEID VAN DE VREDEPEEL Zondag a.s. 31 januari zal de Vre- depeelse gemeenschap in een plech tige receptie officieel afscheid nemen van het hoofd der school, de heer P. Hertsig, die op 1 februari a.s. als hoofd gaat fungeren aan de meisjes school te Grubbenvorst. Het is a.s. zondag ook precies 12Va jaar dat hij en mej. H. de Groot aan de Regina Pacis-school te Vredepeel werkzaam zijn geweest. KIJKEN NAAR VERLOREN FIETS OP HET POLITIEBUREAU Degene die een fiets kwijt is, kan komen kijken op het politiebureau, Wilhelminastraat 17, op zaterdag 30 januari a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur. CARNAVAL YSSELSTEYN Na Oirlo heeft nu ook Ysselsteyn zijn nieuwe Prins Carnaval 1971. In de persoon van Prins Wim I zal hij de Piëlreuzen dit jaar door de woeli ge vastenavonddagen begeleiden. RIKKEN Uitslag van maandag 18 januari: 1. J. Kusters, Leunen 607 pnt. 2. Mevr. Bos, Venray 606 pnt. 3. van Ooi, Venray 449 pnt. 4. B. Buyssen. Leunen 436 pnt. 5. M. Janssen, Venray 420 pnt. Middenprijs: M. Janssen, Venray Meest betaalde: W. Reintjes A.s. maandag 1 februari om half 8 weer rikken in café Martens, Albion straat, Leunen. HUISNUMMERING Inwoners van de gemeente Venray, die een pand bewonen dat nog niet van een huisnummer is voorzien wor den verzocht dit onmiddellijk door te geven aan „Bouw- en Woningtoe zicht" afd. III-A, Leunseweg 2a, waarna direct een huisnummer zal worden aangebracht. Deze huisnummering is belangrijk o.m. in verband met de op handen zijnde volkstelling. GEMEENTE KOOPT JAARGANGEN VAN KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Ten behoeve van het archief en straks ten dienste van de gemeentelij strekt ten dienste van de gemeentelij ke bibliotheek heeft het gemeente bestuur van Venray de complete jaargangen van de onlangs opge heven Katholieke Illustratie aan gekocht. De ingebonden exemplaren nemens precies 6 meter boekenplank in beslag. WAARSCHUW EVEN DE POLITIE Er blijkt in Venray een colporteur bezig te zijn geweest met een Duits modeblad Die Neue Mode. Genoem de colporteur schijnt sommige dames een abonnement verkocht te hebben voor de duur van 6 maanden. Nader hand ontvingen zij uit Nijmegen een soort bevestiging van hun bestelling, maar nu was de tijdsduur van het abonnement al verlengd tot 12 maan den. Verbreking van het kontrakt was moeilijk, want zo staat in de zgn. bevestigingskaart, dan kan de uitge ver 15,eisen. Dames die dergelijke ondervindin gen hebben opgedaan worden ver zocht zich in verbinding te stellen met Venrays gemeentepolitie, die graag nader geïnformeerd wordt over deze vreemde handel.Waagt U er dus een telefoontje aan, die der gelijke dingen hebben meegemaakt. BURGEMEESTER UITSTEDIG Van 28 januari tot en met 10 febr. zal burgemeester drs. GF. G. L. L. Schols uitstedig zijn. Dat betekent dat zijn spreekuur volgende week woensdag van 17.30 tot 18.30 uur zal worden waargenomen door de loco burgemeester de heer G. Schols, die daartoe zitting heeft op het gemeente huis. Het spreekuur van wethouder Schols in het voormalige Lyceum aan de Leunseweg vervalt die avond, doch men kan hem dan spreken op de burgemeesterskamer JEUGDRAAD VERGADERING Maandag 1 februari zal de jeugd raad vergaderen in café van Dijk te Oostrum. Deze vergadering begint om 8 uur. DE HUISVRIEND VENRAY NATIONAAL CLUBKAMPIOEN Met gepaste trots kunnen bestuur en leden van de Venrayse zang-, kleur- en exotenvereniging De Huis vriend op zaterdag 6 februari a.s. van 8 tot 9 uur in de grote zaal van „In den Engel" recipiëren. Zij hebben immers op de nationale kampioen schappen te Eindhoven beslag weten te leggen op de titel Nationaal Club kampioen van Nederland. De 10 door deze vereniging ingezonden vogels behaalden temidden van de totaal 4350 vogels van 400 verenigingen de hoogste titel. De verenigingsinzen ding werd samengesteld uit vogels van M. Versteegen, Oostrum; Th. Versleijen, Oostrum; J. van Bree, Overloon; H. Aben H. Denissen en H. van Els uit Venray. Vermeld dient tevens nog te wor den dat de stam van 4 vogels van M. Versteegen uit Oostrum reeds als ge westelijk kampioen hoog staat geno teerd, terwijl ook hij zijn bijdrage leverde voor het clubkampioenschap van Limburg. Th. Versleijen behaalde op dezelfde nationale kampioenschappen in de B klasse een 5e prijs. M. Versteegen be haalde jammer genoeg na loting het reserve-kampioenschap. Men wil komen tot afronding van het geheel rond de Vredeskerk. nu het monument met klokketoren in tussen gereed is. Het voorstel in de jongste raadsvergadering was: a. de gemeente legt aan de Vlakwa- terweg een parkeerstrook aan. De parochie geeft de grond voor niets, de gemeente heeft dan aan kosten 14.500,—; b. Er wordt door de aannemer sier bestrating aangelegd op het kerk- terrein, bij het monument en op gemeentegrond. De kosten daar van zijn voor de gemeente 5.000,- c. Er komt van gemeentewege een passende beplanting. Kosten dezes zijn 3.000,Met de kerk wordt een regeling getroffen over het onderhoud hiervan TIMMERMANS bleek mordicus te gen. Op de eerste plaats heeft de raad al in 1969 een subsidie toegekend voor dit monument van 39.000,In het te subsidiëren bedrag was een post opgenomen van 20.000,voor dit plein, dat nu intussen 22.500,gaat kosten en nu totaal door de gemeente betaald moet worden. Hij herhaalde dat wat hij in 1969 al gezegd heeft, namelijk dat als een comité een aktie onderneemt, welke de eindstreep niet haalt (omdat die aktie niet voldoende weerklank vindt) het niet juist is de financiële gevolgen maar af te wen telen op de belastingbetaler. Hij had berekend dat met de 39000,van 1969 en met de 22.500,van nu on geveer 40 procent van het monument door de gemeenschap gedragen wordt. Dat vond hij een onjuiste zaak. Onjuist vond hij ook dat nu langs de Vlakwaterweg een parkeer strook wordt aangelegd ten behoeve van de kerk, terwijl die al parkeer plaatsen heeft op het Kennedyplein. Bij het ziekenhuis zegt men dat het parkeren een zaak des ziekenhuis is, maar hier legt B. en W. ten behoeve van kerkgangers een parkeerstrook aan. Dat noemt hij spreken met twee monden. De commissie van open bare werken mag dan wel akkoord gaan, maar hoort de commissie van financiën ook haar oordeel niet te geven? Wat maken we ons zorgen over dit monument als we bij het monument van onze eigen gevallenen nog niet eens twee lampen kunnen aanbrengen, die daar indertijd be loofd zijn. Hij vond het in deze tijd nu het geld toch al zo krap is, een on verantwoorde zaak deel te nemen op zo'n grote schaal in een particulier initiatief, dat een monument beoogt dat blijkbaar de huidige generatie niet meer aanspreekt Ook Drs. DEN BROK vond het een te groot bedrag dat her besteed gaat worden, nu er nog zoveel nood is. Denk maar eens aan goede jeugd huizen. Ook hij vroeg zich af waarom hier parkeerstroken aangelegd moe ten worden, terwijl men bij het zie kenhuis en bij de schouwburg de zaak zo laat zo als ze is. Z.i. was ver betering bij deze laatste twee insti tuten een heel wat belangrijker zaak. En als men dan met alle geweld pleinen in orde wil brengen, laat men dan met het schouwburgplein begin nen, opdat men tenminste droogvoets binnenkomt Wethouder SCHOLS had het niet bepaald gemakkelijk om zich deze opposanten van het lijf te houden. Met veel onderbrekingen kwam zijn betoog uiteindelijk neer op het vol gende: Men trekt de zaak scheef in dien men een en ander alleen maar ziet in betrekking tot het monument. Aan genoemd plein heeft de raad in dertijd een bijzondere bestemming gegaven Die bestemming is er ge komen, namelijk een kerk en een monumentDe rest blijft open baar plein. Dat plein heeft een bij zondere funktie in dat bestemmnigs- plan, het is de kern van die uitbrei- Drie dagen rijdt U met Carnaval in de verkeerde baan als U geen lid bent van „De Piëlhaas" Bel 1826: Arie Weerts Churchillstraat 5. GESLAAGD Voor zijn doctoraal examen genees kunde slaagde aan de universiteit te Nijmegen de heer P. Raedts uit Oos trum. BARBIER VAN SEVILLA Voor het eersit gaat het befaamd, specifieke Mozart-gezelschaj „Mozart Oper Salzburg" op toerné met een opera van een andere componist dan Wolfgang Amadeus Mozart. Men heeft vanzelfsprekend rekening ge houden met de solisten die geheel op het Mozart repertoire zijn afgestemd. Het lag dus voor de hand dat men 'n werk van Rossini zou kiezen, omdat Mozart en Rossini veel punten van overeenkomst vertonen. De Barbier van Sevilla is een van de meest verfrissende Italiaanse ope ra's die de negentiende eeuw heeft opgeleverd. Het werk heeft de geest en helderheid van de Mozart-opera's maar straalt tevens een heel eigen zuideuropese sfeer uit. Rossini die in 1792 werd geboren, wordt tot een der briljantsite operacomponisten gere kend. Door zijn uiterst muzikale vin dingrijkheid zijn creatief talent op melodisch gebied en vooral door zijn ritmische en harmonische spirituali- tet heeft Rossini in z'n schepping gro tere hoogten berekt dan zijn tijdge noten. Rossini heeft ene modernise ring van de opera-buffa bewerkt en deze kunstvorm op een hoger artis tiek niveau gebracht. De ensembles in het bijzonder de kwartetten en de terzetten wer den door hem tot hoogste perfektie opgevoerd. De hoofdrollen in deze schitterende uitvoering worden ge zongen door Cornelia Doran als Ro- sine en Horst Schwarzer als Figaro. De regie is in handen van Prof. Dr. Géza Rech. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het versterkte Wiener Kammér Orchester onder lei ding van Frieder Meschwitz. voor al uw van den munckhof n.v. JONGERENMIS IN DE VREDESKERK A.s. zaterdagavond is het de goeie ouwe bekende: „Vrienden zingt in vreugde, want de Heer is hier". En op het einde „Oh when the saints (met veel handengeklap) are mar ching „out". We zijn blij dat ons heel gewoon tjes zingen dan zo'n feestelijke tint krengt omdat we gedragen worden door de glanzende stromen muziek van het orkest. Maar dat is het hele verhaalDe Heer is hier en daarom: „leeft steeds als vrienden samen" en „Gods vriend schap draagt ons allen, geeft vrede in ons gemoed"; dat is een boodschap die we naar elkaar toezingen. En als we op het einde naar huis gaan en voor het scheiden elkaar toewuiven en toezingen „Ja, als de Heer voor altijd komt en als God ons met name roept, dan laat ook mij daar bij zijn", dat moet dan ook iets betekenen. Eucharistie vieren is bezinnen en danken. Dat kan in stilte en met een glad (uit)gestreken gezicht, maar evengoed met uitbundige vreugde. Het moet echter bezinnen en danken blijven. Het jongerenkoor wil dat graag zo voor U bedoelen. Wilt U dan ook met diezelfde bedoeling met ons mee ko men doen. A propos het jongerenkoor: we willen nog veel en voorél goed zingen in de kerk. Er moeten toch een paar flinke jonge kerels zijn met goede stemmen die wat meer stevigheid aan ons koor kunnen geven. Niet zo maar op maandagavond binnen lopen en er bij gaan zitten voor de lol. Even aanmelden bij de dirigent en dan eerst even praten en stem proberen. Want als je niet zingen kunt of niet mee wil streven naar een goede kwa liteit van ons koor, dan vinden we het fijn dat je in de kerk naar ons komt luisteren of meezingen met alle aanwezigen. Maar dan heeft het koor niets aan jou en jij niets aan het koor. J. Kortooms, kapelaan. 25 JAAR TONEELGROEP DE VLASBLOEM OOSTRUM Toneelgroep De Vlasbloem te Oos trum kan terugzien op een zeer ge slaagde jubileumviering. Zaterdag was er in de Oostrumse parochiexerk een stijlvolle eucha ristieviering, waaraan naast de Oos trumse zangkoren en harmonie, ook medewerking werd verleend door en kele leden van De Vlasbloem, die de lezingen en gebeden verzorgden. Vervolgens recipieerde de 25-jarige toneelgroep in café van Dijk. Onder de vele belangstellenden waren de drie wethouders van de ge meente, alsook Deken A. Loonen. Naast de vertegenwoordigers van de vele Oostrumse verenigingen en or ganisaties waren tevens afgevaardig den aanwezig van de weinige toneel gezelschappen die de nabije omgeving nog kent. Een serenade, gebracht door Oostrums Harmonie, verhoog de het feestelijk karakter van deze receptie, die door vele belangstellen den bezocht werd. Voorzitter Joosten was blij te kun nen konstateren dat De Vlasbloem bij zovele mensen sympathie heeft verworven. De indrukwekkende be langstelling die Oostrums toneelgroep steeds weer geniet, is een felicitatie waard. Met dank voor die belangstel ling in al die voorbije jaren onder vonden, stelde hij trots: We gaan ge woon door! Een speciaal woord van dank ging uit naar routinier J. Versleijen, die niet alleen 25 jaar daadwerkelijk lid van de zilveren Vlasbloem was, doch reeds vanaf 1919 aktief bij het toneel, destijds onder de harmonie vallend, was betrokken. Voor hem geen 25-ja- rig, maar een 52-jarig jubileum, al dus de voorzitter. Zondag 17 en maandag 18 januari vonden het traditionele concert door harmonie Sub Matris Tutela onder leiding van J. Verstegen en de toneel uitvoering door De Vlasbloem, onder regie van G. Lemmens sr. plaats. Oostrums harmonie boekte met haar concert veel succes, met name „de twee kleine vinken' een duet voor 2 pistons ontlokte aan het publiek 'n langdurig applaus. De Vlasbloem onderstreepte op waardige wijze haar zilveren bestaan. Met haar jubileumvoorstelling „Wat doen we .met tante?", een moord dadige kluchtgeschiedenis toonde zij ook nu weer goed spel. Een enorme aktie in tekst en uit beelding maakte het publiek, in re cord aantal aanwezig, enthousiast. Ook burgemeester Schols en echt genote bezochten de jubileumvoor- stelling. ding. Nu kerk en monument klaar zijn, moet het plein verder worden afgewerkt. Dat is doodgewoon een zaak van de gemeente, die moet zor gen voor behoorlijke afwerking met openbaar groen en met speelmoge- lijkheden voor de jeugd. Men kan nu wel stellen dat de gemeente al eens 39.000,aan het monument gege ven heeft, maar dan mag ook even bedacht worden welke kapitalen hier het buitenland gegeven heeft voor kerk en monument. En verder is er nog de grond-trans actie, die de gemeente ook nog wel wat oplevert. Tegen deze achtergrond gezien zou het een aanfluiting zijn, als men de verdere entourage liet liggen zoals het er nu bij ligt Dat men in Vlakwaterweg een par keerstrook aanlegt is precies hetzelf de als men dat doet langs de Hel- frichstraat en in de nieuwe straten in Veltum. Dat hiervan kerkgangers ook profiteren is een andere zaak. Ver gelijking met het ziekenhuis gaat niet opTrouwens daar is afgesproken dat men de zaak eens bekijken zal en blijkt de huidige situatie onvoldoen de dan zal met het bestuur van het ziekenhuis naar een andee oplossing woden gezocht Ook een vegelijking met het schouwburgplein gaat niet op. Daar is indertijd al geld voor uitgetrokken, doch de raad heeft op overigens goede gronden beslist dat dat geld gebruikt zou worden voor het op knappen van de Kruitweg Nu is men nieuwe plannen aan het opzetten, waarbij meteen rekening gehouden word-t met het nieuwe centrumplan. De plannen voor het nieuwe schouwburgplein komen te zijner tijd ook in de raad. Maar dat betekent niet dat men dus maar het openbare en gemeentelijke plein rond de Vredeskerk maar moet laten lig gen Zoals gezegd een en ander ging nog al eens gepaard met interrupties, maar uiteindelkij kwam er hoofdelij ke stemming en bleken alleen de he ren VAN WAAYENBURG, TIMMER MANS, STEEGHS en Drs. DEN BROK tegen deze voorstellen, zodat een en ander toch doorgaat U hebt nu toch wel begrepen dat U lid moet worden Van de Piëlhaas, natuurlijk Geboren: I N D R A dochter van A. v. d. BROEK J. vd. BROEK-PHILIPSEN en kinderen Venray, St. Ceciliapad 24 Tijd.: St. Elisabeth-zielcenhuis kamer 251 G. VAN HELLEMONDT Neuroloog AFWEZIG van 5 t.m. 15 februari Voor spoedgevallen E. JASPERS Neuroloog Afspraken vervallen. CORSTEN- VERSCHUREN koopt zaterdag 30 jan.: MANNEN KANARIES lichte kleuren kneu en sijs bas taarden 8.50; donkere en goud-isabel 7,50; popjes alle kleuren 3,witte 4put- ter-bastaard mannen 12per stuk, zebravinkjes 4,50 p.p., parkieten 3.50 pp. Vogels brengen 12 uur café Veerhuis Henseniusstraat 13, Venray. een prachtige collectie CARNAVALSART. verkoop le etage. VENRO- H0FSIPMT -TEL 2028-04780 UITSLAG LOTERIJ ten bate van de Jeugdcarnaval Prijzen af te halen: Hoebert- weg 11, tel. 2137. Ie prijs 1941 - 2e prijs 4145 - 3e prijs 2138 - 4e prijs 2816 - 5e prijs 4909 - 6e prijs 0621 - 7e prijs 4193 - 8e prij.s 1042 BIEDT ZICH AAN JONGEMAN voor zaterdag- werk. In bezit van rjjbewijs BCDE Bosweg 24. EXTRA KOOPJES in koffie-, eet-, drink- en moccaserviezen Profiteer nu nog van onze voordelige aanbiedingen in Ponwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 In een fijn, moederloos gezin met 4 schoolgaande kinderen, in rustig dorp, is behoefte aan iemand in de leeftijd van 30 45 jaar, uit goed, opgewekt en beschaafd milieu, die in staat is de zorg hiervoor op zich te nemen. Brieven onder nr. 52 bureau van dit blad. Bromfietsverzekeringen PREMIES NIET VERHOOGD W.A. 29per jaar; bij all risk groene kaart gratis. Ass. Financieringen M. A. BONANTS Nieuwlandstraat 9 (hoek Langstraat) Tel. 1525 Heer zoekt KOSTHUIS in Venray Brieven onder nr. 53 bureau van dit blad. Wie rijdt dagelijks per auto naar Eindhoven en terug en is genegen mij tegen vergoeding mee te nemen? Witzand 11, Venray, tel. 3842. Wil degene die op de hoogte is van de diefstal van 4 van onze DUIVEN zich telefonisch in verbinding stellen met no. 3044. Zo niet, dan volgt onmiddellijk aangif te! HUISVROUW vergroot uw gezinsinkomen! U kunt in deze dure tijd uw inkomen belangrijk verhogen door uw vrije tijd om te zet ten in geld. 6,tot 8, per uur. Schrijf postbus 11, Mook. kinderlooprekken en looprekdekken in alle kleuren babybadjes kindertroontjes kinderpo's kruikjes Verder alle baby-artikelen Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 GEVRAAGD WERKSTER voor 1 halve dag per week Mevr. Poortman, Gratenstraat 10, Veltum. Na 6 uur. GEVRAAGD ervaren TYPISTE-FA CTURISTE GEBR. MARTENS Bouwmaterialen N.V. Venray - Tel. 1161 GEVRAAGD zo spoedig mogelijk SECRETARESSE Schriftelijke sollicitaties rich ten aan J. C. M. N. vd. Meulen, vrouwenarts, Venray. GEVRAAGD HULP voor 2 middagen of 2 mor gens in de week: Grote Markt 11a, tel. 2196. GEVRAAGD METSELAARS voor Duitsland - Hoog loon Goede sociale voorzieningen M. Relouw, Esdoornstraat 22. Mevr. de Jong Stationsweg 22, Venray vraagt Hulp in de huishouding Het leukste en mooiste SPEELGOED voor uw kinderen vindt u in Poawels weaenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 TE KOOP GEVRAAGD kleine TETIELZAAK met royale woning te Venray Brieven onder nr. 57 bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD SLACHTVEE EN STIERKALVEREN P. Strijbos - Castenray telefoon 04787-351 TE KOOP GEVRAAGD FLINKE OUDE POTKACHEL Tel. 04780-2243. TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor de mesterij. Tevens gevraagd AFGEKEURD RUNDVEE C. de Haas en Zonen, Prov.weg 3, Vortum, tel. 08855-1694, tel. Overloon 04788-580. TE KOOP plm. 1 ha ZANDGH gelegen si Voorfronj in omgevl Opgave v Brieven one van dit blat TE KOOP C WOONHl Aanvaard maanden. Prijs 50 Brieven ond van dit blad

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2