MILJOENEN OMZET PTT IN VIJFTIG AGENDAPUNTEN Deken A. Loonen 40Jjaar priester WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Werkzaamheden telefooncentrale Venray VRIJDAG 29 JANUARI 1971 No. 4 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG ra PEEL EN MAAS ra DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) VENRAYS RAAD VERGADERDE Een nieuwjaarsrede van 18 kantjes en een agenda van 50 punten, waarin alles bij elkaar voor miljoenen ging omstaan, aldus hel menu waar Venrays raad zich dinsdag door heen moest worstelen. En dat onverdroten deed, al sprongen hier en daar wat vonkjes, veel vuurwerk was er niet. En als er vuurwerk was, dan was het bij het monument van de Vredeskerk en bij een verslag van de Jeugdraad. Maar daarover vindt U elders meer in dit blad. Hieronder dan het verslag van de „rest", die overigens drie dikke uren in beslag nam. NOTULEN Het feest begon met de notulen van de vorige vergadering. De VOOR ZITTER constateerde kennelijk tot zijn verbazing dat de raad dit boek werk zeer concentieus door werkte, getuige de enkele kleine op merkingen n.a.v. tikfouten e.d. Op zijn vraag of men nu telkens dergelijke uitgebreide notulen moest maken, kreeg hij wederom tot zijn verbazing een bijna volmondig „ja" te horen. En dus zullen de no tulen van deze vergadering wel uit enkele delen gaan bestaan GRONDAANKOPEN BRUKSKE Bij de ingekomen stukken vond de raad verschillende aankopen voor plan Brukske. Zij heeft indertijd B. en W. gemachtigd dat „varkentje" eigenmachtig te wassen. Ditmaal was het resultaat de aankoop van 8600 m2 aldaar van de Erven van Hoof met de opstallen voor 60.000, Van J. H. Volleberg en mej. G. P. Volleberg werd 12.130 m2 grond aan gekocht met opstallen voor 55.400,-. Van P. J. M. Wdllems 6367 m2 grond voor 16325,75 en van H. A. P. Wis- mans, die geëmigreerd is naar Aus tralië 0.20.75 ha voor 10.837.75. Van het Kerkbestuur van St. Pe trus-Banden werden de volgende stukken aangekocht: 1,10.9 ha voor 31.992,50; 1,27,5 ha voor 32.427.50 en 12.910 m2 voor 35.372.50. Van C. Jeuken kocht de gemeente 0.80.6 ha voor 31.885,en van Mevr. Janssen-Vink 1.70.8 ha met op stallen voor 147.500,Een en an der dus voor ruim 4 ton. Daarnaast hadden B. en W. nog 6 m2 grond aangekocht van H. J. Drabbels voor verbetering van de Langstraat, terwijl van de St. Fran- ciscusstichting 55 m2 grond werd ge kocht voor 600.ter verbetering van de Zuidsingel. BIJDRAGE RUILVERKAVELING MERSELO—OVERLOON De raad ging er in principe mee akkoord dat haar aandeel in de ruil verkaveling MerseloOverloon tus sen de 7,5 en de 8,5 ton zal komen te liggen. Men zal deze vanaf 1975 in 4 gelijke delen jaarlijks te betalen krij gen STRAATNAMEN De straat tussen de Dakdekker straat in Veltum en de Westsingel werd naar een oude boerderij daar ter plaatse S anshofstraat gedoopt, terwijl de Beekweg nu Beekweg wordt tot daar waar hij nu de Peel- weg kruist. De Peel weg krijgt vanaf die kruising met de Beekweg tot aan de Brabantse grens nu de naam Rip- seweg. Een poging van REINTJES om de hele weg tot het Ysselsteynse kruis punt Ripseweg te noemen, mislukte. VUILNISSTORTPLAATSEN Voor de aanleg van een vuilnis stortplaats aan de Pauwweg in Oirlo besloot de raad vergunning aan te vragen bij Ged. Staten ingevolge de Hinderwet. Datzelfde besloot men voor zulk een stortplaats aan de Oos terbosweg en een aan de Volenseweg. En nu maar duimen dat Ged. Sta ten eindelijk toestemming geven TIMMERMANS was helemaal niet gelukkig met al die puinplaatsen links en rechts en had liever een grote regionale puinplaats. Dat wilde de VOORZITTER ook wel, doch dan zal men de toevoermogelijkheden eerst zodanig moeten verbeteren, dat ook de verst afgelegene zijn spul len er gemakkelijk kwijt kan. De kerkdorpenfractie toonde zich met deze voorstellen zeer tevreden en hoopte dat G.S. geen spaak in het wiel zou steken. REINTJES vond de puinplaats Vo- len wel klein, maar wethouder LOO- NEN had niets anders kunnen vinden. Met goed uitdiepen kan er aardig wat Hoewel dit punt hier niet direct aan de orde was, vroeg DE BRUYN zich toch wel af of er geen oplossing gezocht moet worden voor de chemi sche afvalstoffen, die niet naar de puinplaats mogen. Wethouder SCHOLS vertelde dat hierover een onderzoek gaande is en dat men in overleg met de betrokken fabrieken een oplossing aan het zoe ken is. Hij hoopte hierover in de ko mende vergadering meer 'te kunnen zeggen. WONINGBOUW SMAKTERWEG De raad ging achter het plan staan van de woningvereniging om aan de Smakterweg 28 keuzeplamvonin- gen te bouwen, waarvan de huren liggen tussen 131,75 en 151,70 per maand. Ze leende het geld voor de grondaankopen aldaar 106.829) en vraagt in Den Haag om de nood zakelijke bijdragen in het exploi tatietekort. TIMMERMANS wilde wel weten wat keuzeplanwoningen nu feitelijk wel zijn. Het blijkt een bijzonder goedkoop type woningen te zijn dat speciaal in 1965 ontworpen is voor de sociale woningbouw. Met ingang van 1 januari j.l. heeft de minister dit soort laten vallen, maar men hoopt alsnog deze 28 verwezenlijkt te krij gen. In verband met werkzaamheden in de telefooncentrale Venray zullen in de nacht van 29 op 30 januari a.s. tussen 00.00 en 01.00 uur alle aansluitingen op het net Venray gedurende korte tijd buiten gebruik worden gesteld. Getracht zal worden deze onderbreking zoveel mogelijk te beperken. TIJDENS DE PERIODE VAN ONDERBREKING ZIJN DE AANSLUITINGEN VAN POLITIE EN BRANDWEER BEREIKBAAR ONDER TELEFOONNUMMER 33 00 EN HET ST. ELISABETH-ZIEKEN HUIS ONDER NUMMER 33 33. TELEFOONDISTRICT MAASTRICHT DE BRUYN noemde het een geluk kig feit als we dat verwezenlijkt krij gen. Goedkope woningen kan men niet genoeg hebben VERPACHTINGEN Een groot aantal verpachtingsza ken gingen onder de hamer door. Zo werd 2.58 ha uit de pachtovereen komst met P. Versteegen in Wanssum nu overgeboekt op zijn beide zoons. De pacht van 4,92,4 ha gemeente grond aan de Deurneseweg wordt overgeschreven van vader van Lipzig op zijn zoon, Jan Poelsweg 2 in Ys- selsteyn. J. van Cuyck kan 0.15 ha pachten aan de Molenhof voor 130.per ha. De pachtovereenkomst met J. Coen- ders Henseniusplein van 2,88 ha in Venrays Broek werd op diens ver zoek ontbonden. Datzelfde gebeurde ook met de pachtovereenkomst van A. Pelzer, Langstraat 75, die 0,34 ha gepacht had in datzelfde Venrayse Broek. Deze grond wordt nu gepacht door J. v. d. Vorle. Langeweg 11 voor 80.per ha 2,18 ha gemeentegrond werd weder om voor 2 jaren verpacht aan A. P. G. Peeters, Vredeweg 21 in Vredepeel voor 145,per jaar. Datzelfde ge beurt met H. van Veghel, Vredeweg 17. die weer voor 2 jaren 2,16 ha al daar kan pachten voor 135,per jaar. H. Lenkens, Vredeweg 21 kreeg verlof tot het pachten wederom voor 2 jaren van 2,18 ha gemeente grond aldaar voor 135,per jaar. En P. Botden, Twistweg 2 kreeg voor dezelfde tijd-weer de pacht over 2.16 ha voor 75.per ha. SCHOLEN Voor de eerste inrichting van uu Kleuterschool in Veltum t.b.v. het 4e speellokaal stelde de raad thans 11.000,beschikbaar. Voor de reeds in gebruik zijnde speellokalen is al eerder 34.900.gevoteerd. Nabij de kleuterschool in Yssel- steyn heeft men plannen voor de aanleg van een parkeerstrook. De 11.600,die deze strook gaat kos ten, kregen de goedkeuring van de raad. TIMMERMANS vond het een vreemde zaak dat men hier bij een school een parkeerstrook gaat aan leggen terwijl er nabij de kerk en de andere school voldoende ruimte is. Hij vond B. en W. ook inconse quent want terwijl men hier het parkeren bij het ziekenhuis een zaak van het ziekenhuis noemt, gaat men daar voor een school een parkeer strook neerleggen. Wethouder LOONEN was het met die redenatie niet eens. Op het voor malige terrein van de kleuterschool was een parkeerterrein, dat nu is vervallen. Men heeft nu de mogelijk heid een vervangend terrein daar te maken en dus Toen ging het zonder meer onder de hamer door De Henseniusschool kreeg de ge vraagde 369,voor de aanschaf van blusapparatuur en het brandvrij ma ken van een kelderdeur. De raad steldt het bedrag per leer ling voor het basisonderwijs voor 1971 vast op 150,— (vorig jaar 135,Voor de leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs wordt dat bedrag 420,— (vorig jaar 375,—). Voor de aanschaf van meubilair, leer- en hulpmiddelen voor de basis school Coninxhof werd het gevraagde bedrag van 53.723,18 goedgekeurd. Ook Leunens school kreeg 619,92 voor brandblusapparaten, wat VAN OERS de vraagt ontlokte, waarom de scholen die dingen niet gezamen lijk hebben ingekocht. Ook kreeg Leunen 3119,54 voor de aanleg van een gazon voor de school. VAN OERS had een zwaar hoofd in het onderhoud, maar Wethouder MEVR RUTTEN maakte hem diets dat hier stringente regels voor ko men. Op gezamenlijke inkoop van brandblusapparaten" was wel aange drongen, doch hiervan komt niet veel terecht. Men is al blij als men alle maal hetzelfde systeem aanschaft. MOLENS De St. Petrus molen, de molen Nooit Gedacht in Merselo, de Oude Watermolen in Oostrum en de wa termolen aan de Rosmolen zullen dankzij de goedkeuring van de raad in de toekomst een gemeentelijke bij drage kunnen krijgen in de onder houdskosten van 25 procent töt een maximum van 375, Wat te doen, zo vroeg PONJEE als er grotere reparaties komen? Dan vallen ze onder een andere re geling, namelijk die voor restauratie, zo was het bescheid van de VOOR ZITTER. Deze regeling geldt alleen voor normaal onderhoud. SPORTVELD MERSELO De raad keurde goed dat de vol gende grondaankopen werden gedaan ten behoeve van de aanleg van een sportveld in Merselo: 1650 m2 van G. H. van den Hoogenhof. Merselo voor de prijs van 5.723,39; 8600 m2 van mevr. Janssen-Muysers Merselo voor de prijs van 17.732,50; 3900 m2 van F. J. Michels Merselo voor de prijs van 7.795,13; 2839 m2 van mevr. Janssen-Pubben voor de prijs van 13.449,90 (waarin begrepen is 4.022,40 voor de pachter). VAN DER STERREN moest van het hart dat B. en W. toch wel van hun oud standpunt zijn afgestapt dat grond voor sportvelden niet meer dan 12000,— per ha zou mogen kos ten. De VOORZITTER vertelde dat in derdaad de prijzen gestegen zijn, hoe wel hier de ligging der gronden na tuurlijk ook berekend moet worden. AANKOOP GROND SMAKTERWEG Voor de afronding van het indus trieterrein aan de Maashese weg en de bouw van 28 keuzewoningen aan de Smakterweg moet de gemeente aldaar 845 m2 grond hebben van P. Thijssen, Maasheseweg 70. De raad werd koopster voor een prijs van 5.915.—. 29 m2 kocht ze voor dat doel van J. Kengen, Maasheseweg 67 voor 301,50 en 86 m2 van Mevr. E. Ver- heyen, Maashesweg 71 voor 333, GRONDRUIL IN ZUID Omdat de gemeente de gymnastiek zaal in Zuid zelf gaat beheren is het nodig dat door de Patersparochie de ondergrond van dit gebouw wordt terug verkocht aan de gemeente. De gemeente heeft bovendien nog met diezelfde parochie een appeltje te schillen, want die moet op haar beurt de ondergrond van de kleuterschool nog betalen. Dat wordt nu dus een soort ondergrondruil van 1300 tot 1460 m2 en de raad keurde goed dat een en ander zijn beslag krijgt tegen 27,50 per m2. GRONDVERKOPEN Van A. Rongen, Brukske 4, heeft de gemeente zijn pand gekocht voor de realisering van plan Brukske. De ze heer vraagt nu een kavel bouw grond te koop aan de Steegsepeelweg in Leunen. De raad had geen bezwaar tegen verkoop van deze 490 m2 tegen een prijs van 25,per m2. Geen bezwaar had de raad ook te gen de verkoop van 165 m2 grond achter het pand Urselmann, Merse- loseweg 83a aan deze heer voor 27,36. BRUGTRANSACTIE Het gebeurt niet iedere dag dat -je een brug koopt. Maar dat deed nu toch de raad, toen ze van Staat der Nederlanden de brug overnam in de Ripseweg over het Defensiiekanaal. En wat meer was, met dezelfde ha- merklap verkocht ze die voor 1, weer door aan de provincie. E3 GEMEENSCHAP Nu we de E3 zo dicht in de buurt hebben liggen, is Venray uitgenodigd lid te worden van de E3 gemeenschap waarbij een groot aantal gemeenten uit Frankrijk, België, Nederland. Duitsland. Denemarken, Zweden en Noorweg gelegen aan deze weg, zijn aangesloten. Die gemeenschap wil het internationaal toerisme via deze weg propageren en zijn snelle afbouw en nauwere kontakten onderling hou den. Kosten dezes bedragen 270, en de raad had er geen bezwaar te gen. SUBSIDIES Zoals reeds gemeld heeft de Finan ciële Commissie de subsidielij st van de gemeente Venray eens onder de loupe genomen. Op haar voorstel vervallen in de toekomst de volgende subsidies: Stichting Kath. Militair Vormingscentrum 100, Rij vereniging St. Isidorus 1000,— Stichting Gew. Bouwkunst 100,— Limb. Inst, voor Huismuziek 100, Kath. Speeltuinorganisaties 25,— Bescherming Voetgangers 25, Weerbaar en Paraat Limburg 25, Zuid Ned. Opera 100, Europese Beweging 25, Kath. Militaire Tehuizen 270, Verhoogd werden de subsidies: Volkshogeschool Houthem tot 150, Stichting Limb. Landschap tot 150, Stichting Gevalenen Verzet 150, Raad van Europese gemeenten 540, (Vervolg elders in dit blad) Zondag 21 maart a.s. zal het veertig jaar geleden zijn, dat deken A. Loonen priester werd gewijd. Niet alleen de parochie, maar heel het dekenaat wil dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ter voorbereiding van dit feest wordt op dit ogenbuik door het kerkbestuur 'n feestcomité gevormd, waarin naast het kerkbestuur en de kapelaans ook parochie raad, dekenaal centrum en gemeentebestuur vertegenwoordigd zijn. Deken Loonen heeft, toen hij hierover gepolst werd, de bestemming van een eventueel feestgeschenk reeds kenbaar gemaakt. Bij zijn feest zou hij graag alle missionarissen uit het hele dekenaat „een warme hand" toe reiken. Het feestgeschenk, waaraan alle parochies uit het hele dekenaat willen bijdragen, zal daarom hoofdzakelijk bestemd worden voor een gift aan de ruim vijftig missionarissen uit ons dekenaat. Reeds a.s. zondag zal in enkele parochies hiervoor gecollecteerl worden. Andere wachten hiermee tot na de carnavalsdagen Hieronder vindt U de lijst van hen die kort of lang geleden vanuit de parochies van ons dekenaat naar de missie vertrokken zijn en momenteel daar nog werkzaam zijn. MISSIONARISSEN UIT ONS DEKENAAT: die bij het 40-jarig priester feest van deken Loonen een feestgave zullen ontvangen. Uit Venray-centrum: Broeder J. Billekens Nicaragua, Centraal-Amerika Pater J. Camps Indonesië (Irian Barat) Broeder B. Gommans Indonesië (Java) Pater J. Goumans Brazilië Zuster V. Goumans Indonesië (Java) Zuster van Ham Indonesië (Celebes) Zuster A. Jenneskens Congo Zuster C. Jenneskens Congo Broeder M. Jenneskens Congo Pater G. Kemps Ned. Antillen (St. Maarten) Zuster van Kessel Indonesië (Java) Zuster C. Min Indonesië (Java) Zuster R. Nagelhout Brazilië Pater J. Peeters Indonesië (Irian Barat) Zuster J. Poels Indonesië (Java) Pater J. Swinkels India Zuster Verbeek Indonesië (Java) Uit Merselo: Zuster J. Bardoel Indonesië (Java) Pater Janssen Filipijnen Pater van Meijel Formosa Zuster Lemmens Indonesië (Sumatra) Zuster Lemmens Indonesië Zu9ter Pluk Congo Uit Ysselsteyn: Zuster M. Ch. Arts Ned. Antillen (Aruba) Zuster O. Geurts Congo Zuster M. Geurts Aruba Zuster M. D. Janssen Java Uit Heide: Zuster Chr. Ewalts Zuid-Afrika Zuster van Meijel Indonesië Uit Veulen: Zuster Th. Janssen Congo Frater J. Nabuurs Congo Frater S. Nabuurs Afrique Oecendentale Uit Leunen: Pater B. Kleuskens Brazilië Pater M. Loenen Brazilië Pater H. van Megen Indonesië (Java) Pater B. Mulder Suriname Zuster B. Reintjes Congo Uit Castenray: Broeder M. Philipsen Mozambique, Afrika Pater J. Weijs Indonesië (Flores-Timor) Zuster Th. Weijs Indonesië (Flores-Timor) Uit Oirlo: Zuster J. Classens Malawi, Afrika Pater C. Classens Indonesië (Flores) Zuster Classens Australisch Nieuw-Guinea Pater H. Janssen Congo Pater T. Muijsers Guadeloup, Centr. Amerika Pater A. Peters Malawi, Afrika Broeder K. Schoeber Chili Pater J. v. d. Sterren Indonesië (Celebes) Pater J. Verstappen Martinique (Centr. Amerika) Uit Oostrum: Zuster Tr. Lemmens West-Pakistan Broeder Fr. Basten Rwandaise. Afrika Zuster Cl. Poels Indonesië (Timor) Uit Blitterswijck: Pater J. Lemmen Brazilië Pater J. Linskens Manilla Uit Wanssum: Pater A. Rutten Indonesië (Java) Diaken J. v. d. Sterren Indonesië (Java) Uit Geysteren: Pater Cremers Chili Uit Smakt: Pater P. Geurts Brazilië Zuster M. Smits Congo Wie nog missionarissen kent die vanuit ons dekenaat naar de missie vertrokken zjjn en die niet op deze lüst staan, ge lieve hun namen door te geven aan de sekretaris van het de kenaat: Kap. H. Latten, Dr. Poelsstraat 2, Venray.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1