St.arïïm niet: Kent u ons psychiatrisch ziekenhuis! Kom dan eens kijken!!! verslegenden ziekenverzorgsters bejaardenverzorgsters Lex volgde Bert op Cirkus Hok Carnaval voor de jeugd Politierechter Raadsvergadering Vierlingsbeek Verlenging van rijbewijs VRIJDAG 29 JANUARI 1971 No. 4 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFNRAY FN OM^TRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TTCCIVDLMU V wV/IV VEINIXMI EIN UI IJ I IACI\LIN PRIJS PER HALFJAAR 5.— (bulten Venray 5.50) VASTELAOVEND IN ZICHT Ja dan is er al een nieuwe jeugd prins. Prins Lex den urste volgde in een goede jeugdzitting Prins Bert op die er een best jaar op heeft zit ten. Een zitting met veel medailles voor verdienstelijke vastelaovend- organisators met het college van B. en W. als gast en de oud-wethouders van Dijck en Janssen met de A.P.K. de Piëlhaas en verschillende buut- reedners. De Hazekeutels maakten duidelijk dat de oudere vastelaoves- liedjes' nog wel het zingen waard zijn en o.l.v. Me.vr. Custers en mej. Ver heugen gaven ze dan ook danig partij. De Hofkapel was weer onverwoest baar en zo is het een fijn hos-zing- en praatavond geworden waarop Prins Bert zijn attributen overdroeg aan Prins Lex, die de prinsenhoed prompt over de oren zakte, maar dat komt dan wel in orde Met Carnaval outsider blijven Dan beslist geen Ifd worden van de Piëlhaas Heden vrijdag en morgen zaterdag gaat dan in de schouwburg Circus Mök van start Heden neemt prins Mathieu afscheid en zaterdag komt de nieuwe prins. Afscheidsreceptie op vrijdagavond, inhuldigingsreceptie op zaterdagavond, met een overigens gelijkluidend programma voor de twee avonden Dat er maar een „buitenlandse" buutreedner aan deelneemt en de rest allemaal „eigen fabrikaat" is bewijst dat Vorst Jan al het moge lijke gedaan heeft om het eigene van plaats en streek volop tot zijn recht te laten komen Met ons zullen velen nieuwsgierig zijn naar het resultaat. Nu men twee avonden geeft hoeft men elkaar ge lukkig niet meer op de tenen te staan vanwege plaatsgebrek. Lukt het de ene dag niet, dan is er nog het an dere, want men blijft beide avonden ook na de voorstelling hartelijk wel kom EEN WEEK VAN BEDRIEGLIJKE RUST volgt dan. Want al is er officieel niets te doen. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Op de eerste plaats zijn er de zittingen voor de optocht zondagochtend bij De Zwaan. De eer ste schapen i.e. wagens zijn al over de brug, terwijl anderen ideeën komen halen en leveren. En met dit laatste is nog wat te verdienen ook Verder vindt U elders in dit blad de nodige aansporingen om lid te worden van de Piëlhaas. Dat is nu mogelijk en velen hebben zich al ge meld om zich op de een of andere manier in te zetten voor vastelaovend 1971. Win een haas Elk 10e lid dat zich meldt krijgt er een thuis bezorgd. Wees er als de kippen bij. Carnavalsver. „De Piëlhaas" bel 10.24: Wim de Rhoter Helfrichstraat 33 Om de vastelaovend ook voor de jeugd zo goed mogelijk te doen sla gen ,zijn er weer diverse aktiviteiten in voorbereiding. Daar zijn allereerst de kinderbals op zondag, maandag en dinsdag res pectievelijk 21, 22 en 23 februari. De jongeren tot 10 jaar kunnen hiervoor terecht in de schouwburg elke mor gen van 10 tot 12 uur, terwijl oudere vriendjes en vriendinnetjes zich tege lijkertijd kunnen vermaken in de tent die weer naast de schouwburg zal worden opgebouwd. Voor beide ge legenheden geldt een entreeprijs van 0.50. Voor de oude meisjes en jongens vanaf 12 jaar die ook 's avonds nog eens aan hun trekken willen komen is hiervoor de gelegenheid in de tent bij de schouwburg. Tegen betaling van 1.50 kunnen ze van 18.00 tot 21-30 uur naar hartelust hossen. Een der hoogtepunten in de jeugd- karnaval zal ongetwijfeld ook dit jaar weer de kinderoptocht zijn. Om kwart voor twee op karnavalszondag wordt hij opgesteld in de Hoender straat en begint om 11 minuten over twee te trekken. Er wordt op een gro te deelname gerekend en er zijn apar te prijzen voor groepen en wagens en eenlingen. Voor het eerst dit jaar wordt een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de beste groep van de scholen, die aan de optocht meedoen. De bedoe ling hiervan is de samenwerking bij de deelnemers te bevorderen. Aangezien het vinden en uitwerken van een idee zeker voor de jeugd nog wel eens wat problemen met zich meebrengt, zullen leden van de com missie kinderoptocht op zondag 7 fe bruari en zondag 14 februari van 11 tot 12 uur zitting houden in de Dr. Poelsschool aan de Langeweg. Hier kan men altijd over een idee of de uitwerking ervan, komen praten en advies inwinnen. Ook is het de bedoeling dat op de zittingsuren de deelnemers aan de optocht zich komen opgeven. Zij worden dan als deelnemer(s) inge schreven en ontvangen een plaatje met een nummer, dat tijdens de op tocht moet worden omgehangen. Op deze manier wordt de toch al moeilijke taak van de jury enigszins verlicht. Zoals gebruikelijk krijgen alle deelnemers weer een herinne ringsplaatje. Tenslotte vragen we de ouders zo veel mogelijk hun kinderen te helpen, zodat ook de jonge Piëlhazen met karnaval veel leut zullen hebben. Gratis naar het Hofbal Dan nu nog lid worden van de Piëlhaas. Elk 10e lid een haas. Bel 2601: Geert Mulders Kolkweg 5. Het leek zo'n eenvoudig zaakje: de verdachte gaf toe een auto te heb ben gestolen en de auto was terugr gevonden. Maar dan leeg. De per soonlijke eigendommen van de eige naresse waren door deze autodief er gens in het water gegooid. „Hij deugde niet", mopperde de jeugdige delinquent vanachter enkele zwaarbehaarde lippen. „Ik heb meer de indruk, dat u niet deugde", antwoordde de politierech ter. „Ze mot die kar 's laten nakijken, want er valt niet mee te rijden." „U hoeft er helemaal niet mee te rijden." „Maar 't is een gevaar op de weg." „De justitie is van mening, dat U een gevaar bent op de weg en dat U beter een tijdje kunt worden opge-- borgen!" „Ik heb er vergeefs aan zitten prutsen, maar ik heef 'm heel niet meer op gang. 't Is een waardeloze rotkar." „U mocht er helemaal niet aan aankomen, dus u had er ook niets aan te prutsen. U hoefde die wagen niet op gang te brengen, want u mocht er niet eens in rijden. En u spreekt uzelf tegen, want juist doordat u hem wèl op gang kreeg, kon u ermee wegrij den. U bent er toch zestig kilometer verder mee gekomen. Hoe hebt u hem dan op gang gekregen?" „Gewoon, contactslot eruit gehaald en een schakelaar ervoor in de plaats." „O, dus u hebt er kennelijk de tijd voor genomen. En wat hebt u er nog meer aan geprutst?" „M'n eigen nummerbord erop, na tuurlijk." „Eigen nummerbord? Het kenteken hoort bij een auto dus u hebt er een valse kentekenplaat opgeschroefd. En dat hebt u dan nog midden op de mo torkap gedaan ook, zodat die vernield werd. Bovendien bezat u helemaal geen papieren, zelfs geen rijbewijs, dus u kon geen nummer hebben. Hoe kwam u aan die borden?" „O, die had ik eens een keer er gens anders vandaan." „Ook gestolen zeker. En toen u die kentekenplaten had. moest er nog eens een auto tussen." „Maar niet zo'n beroerde." ,Hoho u hebt 'm helemaal zelf uit gekozen. D'r is geen mens die u juist deze auto heeft aanbevolen Zelfs de eigenaresse niet want die sliep die nacht." „Ik heb 'm niet 's nachts gehaald, maar gewoon overdag. Geen mens let d'r op als je met een auto van de parkeerplaats rijdt." „Ik heb daar zeker een uur met die schakelaar staan hannesen", zei de 21-jarige knutselaar onbeschaamd, „en geen mens had in de gaten dat je in die wagen niet thuishoort" „Gelukkg maar, dat de politie de ze auto zag staan op dat bospaadje en bij de inspektie dat vreemde scha kelaartje zag." „Ja, dat was stom van me om hem daar neer te zetten. Maar ik kon 'm toch ook moeilijk bij m'n pa voor de deur zetten. Die wéét dat ik geen rij bewijs heb en geen auto kan beta len." De rechter begreep hieruit, dat de bebaarde knaap banger was voor z'n vader dan voor betrapping door de eigenaresse. En de officier begreep, dat hij met een onbeschaamde vlegel te doèn had, die niet alleen brutaal een andermans auto wegnam, maar die ook nog praatjes had over de kwaliteit van die auto. En het ergste vond de officier, dat hij allerlei waar devolle papieren, waaronder diplo ma's van de eigenaresse, in de rivier gemikt had, zodat deze werkende vrouw ernstig gedupeerd is. Hij eis te daarom drie maanden onvoorwaar delijke gevangenisstraf. „En beslist geen bzoete, anders betaalt pa en ge bruikt deze rekel z'n vrijheid om een betere wagen te pikken.", De rekel kreeg het laatste woord. „Ze mot maar 's beginne met enne nieuwe accu te kope. Eerder kom ik nie terug", zei hij. „Kom jij maar over drie maanden terug", oordeelde de politierechter, zo lang bergen we je dan wel op." De raad der gemeente Vierlings beek kwam in maandelijkse vergade ring bijeen. De raadsleden mevr. Monnee-Sluis en Coopmans waren met kennisgeving afwezig, terwijl burgemeester van Heusden in pleit- volle woorden het vrij plotseling overleden raadslid, de heer Swinkels uit Overloon herdacht. Burgemees ter van Heusden roemde dit raadslid om zijn eerlijkheid, waarmee hij zon der aanziens des persoons de belan gen der gemeenschap diende. De raad herdacht in stilte dit heengaan. 1970 Burgemeester van Heusden schets te vervolgens in vogelvlucht het jaar 1970 dat voor deze gemeente zonder spannende gebeurtenissen is voorbij gegaan. Brede samenwerking zal mo gelijk in gewestverband nodig zijn, maar ook de bestuurderen van klei nere gemeenten zullen zich moeten beraden op de veranderde mentali teit, aldus de Vierlingsbeekse magi straat die met vertrouwen de toe komst tegemoet ziet. De politie heeft "ook in Vierlings beek een onderbezetting maar maak te toch nog 361 processenverbaal (21 voor misdrijven), 21 personen wer den bij een verkeersongeval gewond, terwijl er een dode te betreuren viel. De brandweer moest elf maal uit rukken. De woningbouw brengt veel zorgen met zich, vooral de achter stand in de sociale woningbouw. De plannen voor 1971 zullen optimaal worden gerealiseerd, gesteund door het sociaal onderzoek. Bestemmings plannen zullen op korte termijn wor den vastgesteld teneinde de woning bouw nieit te stagneren. Ruilverkaveling zal een nader sta dium van realisering bereiken en dit jaar kan de stemming worden verwacht. Aan belastingverhoging zal niet kunnen worden ontkomen, terwijl ook op het gebied van de recreatieve voorzieningen al het mogelijke ge daan zal worden teneinde Vierlings beek leefbaar te houden. Of en in hoeverre andere dorpen dan alleen Overloon aardgas kunnen krijgen is nog niet te zeggen. DE AGENDA De geloofsbrieven van het nieuwe raadslid, de heer A. Baltussen uit Overloon, (was reeds in de vorige ra den lid) werden in orde bevonden. Dit raadslid kan dus de volgende ver gadering in handen van de voorzit ter de gebruikelijke eden afleggen. In het plan Bergsche Kamp zullen vier straten dezelfde naam krijgen, namelijk Bergkamp, temeer daar dit een geheel is en in de volksmond de naam van dit gebied een begrip is. TEGEN BROMMERS Teneinde de geluidshinder veroor zaakt door bromfietsen tegen te gaan, werd de algemene politieverordening aangevuld met een artikel waarin het verboden wordt een bromfiets in de openlucht op een voor de omge ving hinderlijke wijze langer in wer king te hebben dan voor het wegrij den dan wel berijden noodzakelijk is. Ook zal het verboden zijn zonder noodzaak hetzelfde of nagenoeg het zelfde weggedeelte bij herhaling te berijden. GROND AAN- EN VERKOPEN Het pand Spoorstraat 26 werd aan gekocht tegen de prijs van 4.250, Dit pand zal worden gesloopt. De vervallen landweg te Overloon werd aan van Melis te Overloon ver kocht tegen de prijs van 70 ct. per meter. Aan dr Burger te Overloon werd een strook grond verkocht, aan de kinderen Huijbers een perceel bouw land, aan G. Lenssen te Holthees een bouwterrein. Hierbij werd door de raad gesteld dat het standpunt van G.S. niet duidelijk is omdat de ge meente verplicht wordt de grond met 100% winst ite verkopen. Een eerder raadsbesluit om de grond voor 10- per meter te verkopen, werd door G.S. vernietigd. Met J. v. d. Bergh werden gronden geruild welke de gemeente nodig heeft, een ruiling met gesloten beur zen Aan de Huiderstraat werd de wo ningwetwoning verkocht aan Boom tegen de prijs van 29.556, Bij de zekerheidsstellingen van en kele te bouwen woningen merkte de raad op dat deze aspirant bouwers de dupe worden door de trage gang der bouw. Meer dan 1 jaar is men reeds met de bouw bezig en wie werd slachtoffer van de prijsstijgingen? De raadsvoorzitter zou trachten ook die bouw te bespoedigen. gesteld. Het schrappen van de post van 756,subsidie aan de Fok- en Controlevereniging ontmoette nogal wat bezwaren, vooral van het raads lid wat tevens secretaris van deze fok- en controlevereniging was. Maar de meerderheid van de raad was voor hfet schrappen omdat zij van oordeel was dat de tijd van arme en hulpbe hoevende boeren voorbij was. De toekening van de subsidie aan de opleidingsinternaat de La Salie te Stevensbeek was in tegenstelling met het advies van de financiële com missie (afwijzend) aanleiding tot veel commentaar van de raad. Verschillende raadsleden vonden het een nare zaak dat de gemeente gaat subsidiëren aan opleidingsinsti tuten waar niet-inwoners in inter naat zijn. Bij de gevraagde stemming staakten de stemmen (dit was nog nooit in de geschiedenis van de raad van Vierlingsbeek voorgekomen en de volijverige secretaris moest het gehele stemmingsreglement doorbla deren) en zo zal dit voorstel de vol gende raadsvergadering en dan bij een complete raad, nogmaals aan de orde komen. De begroting van de gewone dienst van de gemeente geeft een bedrag van 2.865.106,aan. De raad keurde ook het subsidie- voorstel goed om aan de streek- schouwburg te Venray een jaarlijkse subsidie te verlenen. Voor het afge lopen jaar tot een bedrag van 647,-. Dit bedrag zal van jaar tot jaar be keken en aangepast worden. BUURTVERENIGING ST. JOZEF GEMAKKELIJKER DAN MEN DENKT Tegen de tijd, dat het rijbewijs verloopt, wordt men veelal benaderd door bureaus, die hun bemiddeling aanbieden voor de aan het verlengen verbonden werkzaamheden. Het verlengen van rijbewijzen wordt als een groot probleem voor gespiegeld en de hieraan verbonden kosten bedragen meestal 10,tot 25,extra. Om misverstanden te voorkomen zij meegedeeld, dat men niet verplicht is deze werkzaamheden doQr een bu reau te laten verrichten. Wanneer men het n.l .zelf doet, kan men extra kosten besparen. Het gaat allemaal heel eenvoudig in zijn werk. Om te beginnen haalt men op de afdeling Bevolking c.a. (gemeentehuis Grote Markt 1) een formulier voor het aanvragen van een geneeskundige verklaring (de z.g. eigen verklaring) en een uittreksel uit het bevolkingsregister. De kosten hiervan bedragen tesamen 3.25. De ingevulde „eigen verklaring en het uittreksel uit het bevolkingsregister moeten worden opgestuurd naar het Centraal Bureau voor afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk. De enveloppe, voorzien van het adres, wordt er door de gemeente gratis bij geleverd. Na ongeveer 7-10 dagen komen de papieren terug uit Rijswijk. Dan moet men weer naar de afd. Bevol king, waar men de papieren plus twee recente pasfoto's inlevert. Deze af deling zorgt voor verzending van de bescheiden naar de Provinciale Grif fie. De te betalen legeskosten bedra gen 7.50. Tenslotte ontvangt men een op roep om het nieuwe rijbewijs, tegen inlevering van het oude, op de afd. Bevolking af te halen. Met het verlengen van een rijbewijs zijn ongeveer twee a drie weken ge moeid, doch men doet er verstandig aan niet tot het laatste ogenblik te wachten en ruim één maand voor het verlopen van het rijbewijs de eerste papieren te halen. In de eerste helft van '71 zullen in Vierlingsbeek 16 woningen kunnen worden gebouwd, terwijl in Overloon 6 wonignen tegen een bedrag van 234.397,— kunnen worden gebouwd. De raad had tegen de bouw van een gymnastieklokaal te Overloon nogal wat bedenkingen temeer daar niet bekend was of en in hoeverre de prijs zal afwijken van het ingediende plan van 345.579,—. De raad had ook gaarne de zaal wat groter. Of en in hoeverre dit mogelijk zal zijn zal de raadsvoor zitter trachten na te gaan. De gelden komen toch eerst op 1 april vrij en voor overleg is nog alle tijd. De gemeentebegroting werd vast De buurtvereniging St. Jozef waar bij de gezinnen zijn aangesloten langs de Beekweg Gasstraat en Overloon- seweg heeft vorige week in zaal Man- ders weer haar jaarlijkse feestavond gehad. Enkele buutreedners zorgden voor een prima stemming hoewel het bestuur de aanwezigen toch wel moest vertellen dat de financiële toe stand van deze een van Vrays oud ste buurtverenigingen niet bepaald denderend was. Of men in de toe komst kon blijven voortgaan met het jaarlijkse uitstapje voor de kinderen is dan ook een grote vraag. Maar uit deze avond bleek wel dat men toch van plan is om met nieuwe moed aan de volgende 25 jaren te beginnen en dat men de ijverige penningmeester graag wil helpen de benodigde gelden bijeen te brengen. I Met een verscheidenheid van paviljoens, recreatie- en therapiegebouwen, restaurant, verpleegstershuis, centrum gebouw, enz., die allen werden gebouwd nè 19457 Op een terrein van ruim 40 ha., waar een uitgebreide plantsoenendienst dagwerk heeft aan het onderhoud? Vrijblijvend natuurlijk en op onze kosten. Wij hebben plaats voor jongelui van 17 jaar (en 7 maanden), met een M.A.V.O.-, I.N.A.S.- of gelijkwaardige opleiding, voor de cursus Opleiding Ziekenverpleging B, die op 1 april 1971 begint. Salariëring volgens landelijke regeling. Het theoretisch gedeelte van de opleiding vindt plaats in het nieuwe moderne opleidingsinstituut "Den Hoebert" en praktijk doe je op in het uit diverse paviljoens bestaande centrum. Tevens kunnen op diverse afdelingen worden geplaatst in het bezit van het diploma Ziekenverpleging B of A. Aan ervaren krachten kan eventueel een kaderfunctie worden geboden. in het bezit van het diploma Ziekenverzorging. in het bezit van het diploma Bejaardenverzorging. Salariëring volgens landelijke regelingen resp. voor verplegend en verzorgend personeel. Voor onregelmatige diensten wordt de gebruikelijke toeslag gegeven. Van onze kant verzekeren wij U een hartelijke, open sfeer, waarin U alle gelegenheid krijgt Uw talenten te ontplooien. Het gaat - voor alles - om onze - ruim 800 - patiënten I Maakt U telefonisch een afspraak met het hoofd personeelszaken? Het telefoon nummer is (04780) 3232. toestel 112, en als U wilt schrijven - verzoeken om nadere inlichtingen worden per omgaande beantwoord - is het adresSt. Annalaan 5, Venray. Mogen wij op U rekenen PSYCHIATRISCH CENTRUM

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13