bungalow vakantie Drempelvrees voor „Sociale Zaken" Parade der kam pioenen bij Inalfa FILMVORMING Raiffeisenbank 19 Boerenleenbank 4. kom even naar ut WASCOMAAI Uil Peel en Maas Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Een volkomen vrij leven - niet gebonden zijn aan vaste uren - helemaal leven zoals u dat zelf wilt. Dat kan als u uw vakantie in een comfortabel ingerichte bungalow gaat doorbrengen. Praktisch overal in Europa hebben wij in samenwerking met „Rentahome" fraaie vakantiewoningen gereserveerd. Een uitvoerige bungalow-vakantiegids ligt voor u klaar. Stel uw vakantie veilig. Reserveer tijdig. Uw gehele vakantiepakket in één hand- vakantiereizen - reisdeviezen - reischeques - ideale reisverzekering - annuleringsverzekering VRIJDAG 22 JANUARI 1971 No. 3 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS 'M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.— (builen Venray 5.50) VELE BEJAARDEN ZIJN LIEVER ARM DAN BIJSTAND TE VRAGEN Wanneer iemand 65 jaar is gewor den, heeft hij recht op een A.O.W.- uitkering. En geen enkele bejaarde zal zich schamen om deze uitkering in ontvangst te nemen. Wanneer ie mand niet in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan kan voorzien heeft hij recht op bijstand. Dat geldt ook voor bejaarden, die met een ouder- domsuitkering alleen niet rond kun nen komen. Maar van dit recht ma ken zij vaak geen gebruik en voor zover zij dit wel doen, generen zij zich er voor. Hoe komt het toch dat men zich voor het recht op de ene uitkering niet geneert en voor het recht op een andere uitkering wel? Kennelijk heeft dit te maken met de verouderde opvattingen ten aan zien van het recht op bijstand. Vol komen ten onrechte wordt veronder steld dat „minder-draagkrachtig" en „sociaal-zwak" identieke begrippen zijn. De armenwet uit het begin van deze eeuw is reeds lang begraven, maar zijn geest leeft nog voort. Met als resultaat dat vele bejaarden, die feitelijk recht zouden hebben op een van 15 januari 1921 Loonsverlaging. Volgens het Patronaatsblad zitten wij al midden in de crisis en moet er noodzakelij kerwijze loonsverlaging komen. Zelfs al zouden de vele werknemers, blind voor wat 'om hen heen gebeurt en aan de loonen willen vasthouden, dan zouden zij, door de economische omstandigheden en toestanden, ge dwongen worden, dien opzet te laten varen. Moeilijke tijden worden dat. .Het wil ons voorkomen, dat aan daling der loonen niet te ontkomen zal zijn, wil men niet een aanzienlijk deel onzer industrie het doorwerken bezwaarlijk maken. Dit is een uiting van hel Pa tronaatsblad, doch merkwaardiger wijs, vindt men ernaast een citaat van „De Metaalbewerker St. Eloy", dat in dezelfde richting gaat. Hei blad vraagt: Hoelang zal het duren, dat men in werkliedenkringen gaat in zien, dat alleen verlaging van ar- beidsloonen het product goedkooper maken kan nu de grondstof in prijs reeds daalde. Dat enkel verlaging van arbeidsloon of verlenging van ar beidsduur voor hetzelfde loon wat identiek is de artikelen kan bren gen binnen den kring der groot con sumptie. Dat enkele verlaging van arbeidsloon in welken vorm ook de economische wereldcrisis zeer snel kan beëindigen, die voortspruit uit consumptiebeperking? De nieuwe parochie in de Peel. Men heeft dezer dagen in de krant gelezen dat Z.D.H. Monseigneur Die pen, Bisschop van Den Bosch, een nieuwe parochie heeft opgericht te De Rips, in de gemeente BakelMil- heeze. Van Bakel had men allicht ge hoord, van Milheeze misschien doch van De Rips? De boven-Moerdijkse zetter vermoedde daar ook een ver gissing en maakte er De Rijp van een zeer vergeeflijke dwaling, daar hij dien vreemden naam tevergeefs op zijn landkaart zou gezocht hebben. Toch is het te voorzien dat het nieu we kerkdorp ook zijn microscopisch kringetje op de kaart zal krijgen want eindelijk gaat de Peel voor de be schaving open en De Rips zal het eerste dorp zijn dat op de mooie wij de vlakte in zekere mate ook door een drang der economische en socia le omstandigheden tot stand gaat ko men. Allerwegen dringt de overtui ging door, dat van de Peel iets goeds te maken is waarvan trouwens de proef reeds is geleverd. Eindelooze akkers, des zomers met weelderige vruchten begroeid en uitgestrekte weiden treft men aan, waar voor et telijke jaren niets te zien was dan de bruine heide. Tot 1 Dec. 1920 zijn aan inwo ners dezer gemeente vanwege de In validiteitswet toegekend: 9 ouder domsrenten tot een bedrag van 1404,—. aanvullende bijstandsuitkering, van dit recht geen gebruik maken. i GEEN GUNST, MAAR EEN RECHT De bejaarden van nu zijn opge groeid in een tijd, toen de armenwet nog kracht van wet had. Het verlenen van bijstand van de overheid was toen geen recht maar een gunst. Pas wanneer het kerkelijk of particulier initiatief niet in staat was financiële hulp te bieden, kon men een beroep doen op de gemeentelijke overheid. De hoogte van de uitkering werd door de gemeente zelf vastgesteld, normen bestonden er nauwelijks, ze verschilden trouwens per gemeente aanzienlijk, kortom van rechtsgeldig heid was geen sprake. Een dergelijke wet zou niet passen in onze tijd, nu het inzicht veld heeft gewonnen dat armoede vaak een gevolg is van ge breken in onze maatschappij (gebrek kige pensioenvoorzieningen bijvoor beeld) en dat daarom die maatschap pij zich ook niet aan zijn verantv/oor delij kheid ten opzichte van minder draagkrachtigen mag onttrekken. Minstens 25% van de boven-de-65- tigers moet leven van zijn a.o.w.-uit- kering. Een even hoog percentage bejaarden geniet naast de a.o.w. een veelal niet welvaartvast bedrijf spen- sioentje. Van een dergelijk inkomen kan men nauwelijks leven. Bejaarden die alleen a.o.w. hebben en meer dan 95,per maand huur moeten be talen, kunnen zonder meer recht op bijstand doen gelden, mits zij geen vermogen hebben dat de 6000, (gehuwden) of de 3600,(alleen- staandenê te boven gaat. Maar ook bejaarden, die naast hun a.o.w. nog andere, zij het uiteraard bescheiden inkomsten hebben, kun nen in bepaalde gevallen recht op bijstand doen gelden. Bijvoorbeeld voor een incidentele uitkering, wan neer men bijzondere uitgaven moet doen, die als noodzakelijke kosten van het bestaan moeten worden be schouwd. Wordt een bejaarde in een tehuis opgenomen, dan is bijstand vrijwel onvermijdelijk, want je moet in je jeugdige jaren wel referendaris zijn geweest om die enorme pension kosten nog te kunnen betalen. VALSE SCHAAMTE Niet iedere bejaarde, die gezien zijn inkomen voor bijstand in aan merking zou komen, maakt gebruik van dit recht. Moeten wij daarom deze mensen prijzen, omdat zij een armoedig bestaan prefereren boven een beroep doen op de algemene mid delen? Zo wordt het wel eens voor gesteld. Naar ons gevoel ten onrech te. Er zit niets laakbaars in om ge bruik te maken van rechten, die in onze wetgeving zijn verankerd. Er zit trouwens weinig eervols in de hou ding van valse schaamte, die som migen tegenover de bijstandswet aannemen. Daar heeft men alleen zichzelf mee. De gedachte dat alleen a-socialen de hulp van sociale zaken inroepen leidt een taai leven, maar na zes jaar bijstandswet wordt het toch wel tijd om met deze mythe af te rekenen. OUD VERHAAL Bejaarde mensen kunnen allerlei redenen hebben om zich niet tot so ciale zaken te wenden. Men wil niet weten dat men bijstand nodig heeft. Dit soort valse schaamte is mense lijk, maar de vervelende konsekwen- tie is helaas dat men in de geldzorgen blijft zitten. Hierbij kómt dat finan- cieel-minder draagkrachtigen graag de stand ophouden dat zij echt niet zo krap zitten en dat mensen, die vroeger een behoorlijk inkomen had den, maar na hun pensionering van een laag pensioentje moeten leven niet willen „afzakken" tot het niveau van de sociaal-zwakkeren, zoals zij de bijstandbehoevenden nog altijd plegen te noemen. In feite een oud verhaal, dat zich altijd weer herhaalt: in moeilijke omstandigheden maken de mensen het zichzelf nog eens extra moeilijk. Datis dan ook de oorzaak van het feit, dat vele bejaarden, die een aanvul lende bijstand gezien hun inkomsten best kunnen gebruiken, nog steeds geen gebruik hebben gemaakt van hun rechten. We moeten dit in de eerste plaats voor henzelf betreuren. Pseudo-vogelpest mocht dan aanvankelijk roet in het eten gegooid hebben bü de Venrapse duivenmelkers zondag ging het jaarlijkse feest toch door en kon een groot publiek in de kantine van Inalfa de beste kampioen-duiven uit Noord-Limburg en Oost-Brabant ko men bewonderen Men heeft daar inderdaad druk gebruik van gemaakt. Want P.D.V. De Zwaluw heeft met de zes voor bije shows van kampioenen een tra ditie opgebouwd die er oorzaak van is, dat van heinde en verre de be zoekers komen. En zij vonden ook ditmaal weer bijna 1.000 van de bes te vliegers keurig in tentoonstellings- hokken en in verenigingsverband bijeen. OPENING De voorzitter van de tentoonstel lingscommissie, de heer A. Willems, kon zondag om 2 uur al een select gezelschap duivenmelkers welkom heten, met daarnaast als eregasten burgemeester drs. F. Schols en die renarts W. Kremer. De heer Willems memoreerde nog even hoe voor enkele weken de show moest worden uitgesteld i.v.m. de vo gelpest. Een maatregel, die de com missie toen voor grote moeilijkheden heeft geplaatst. Doch dat alles is nu vergeten, aldus de heer Willems, die zich dankbaar toonde dat burgemees ter Schols tijd en gelegenheid had gevonden deze show te komen ope nen. Ook bracht hij dank aan dokter Kremer voor zijn inzet. Deze dieren arts bleek zelfs een apart spreekuur te hebben voor duiven. Burgemeester Schols bekende graag naar deze jaarlijkse duivenshow te komen. Niet dat hij veel verstand had van duiven, doch steeds fasci neerde hem hoe sterk de band is tus sen de mensen en hun vogels. Voeg daarbij nog het wedstrijd-element van de vluchten en de resultaten, die daarbij behaald worden, dan kan men hier inderdaad spreken van een zin volle vrijetijdsbesteding, v^aarvan de ze tentoonstelling een goede afspie geling is. Hij vertrouwde dat de mel kers door deze show hun eigen ken nis zouden vermeerderen en dat de 7e streekkkampioenendag een nieu we impuls mag zijn op de ingeslagen weg voort te gaan De heer v. d. Wiel, voorzitter van de Z.N.B. Oost-Brabant bood De Zwaluw zijn gelukwensen aan met deze kampioenendag, die èn qua in houd èn qua organisatie al geslaagd is, voordat hij geopend is. Hij ging nader in op de samenwerking tussen Noord-Limburg en Oost-Brabant, een samenwerking waarvan hij zich veel voorstelde. OFFICIËLE UITSLAGEN De keurmeesters hadden uren lang werk gehad om de echte kampioenen aan te wijzen, ook die van de door de verenigingen ingezonden exem plaren. Opmerkelijk waren de Brabantse successen. Waren andere jaren de Venlonaren oppermachtig, nu werd glansrijk de P.D.V. Ons Genoegen uit Zeeland kampioen. Tweede werden De Peelkruisers Someren; 3e Peel- kruisers, Venray; 4e Pr. Bernhard, Venlo: 5e De Luchtbode Mill. Bij de kampioenen behaalde H. VOETGANGSTER AANGEREDEN OP ZEBRAPAD Op het zebrapad bij de Julianasin- gel werd mevr. H.-v. S. door een per sonenauto, bestuurd door de Ven- rayer J. J., aangereden. Mevr. H. moest met diverse verwondingen o.a. aan hoofd en gelaat, naar het zieken huis worden overgebracht. MAXIMUM SNELHEID Venrays politie gaat gestaag door met controle op de naleving van de maximum snelheid. In Castenray werden 9 automobilisten bekeurd, die zich niet aan de snelheidsgeboden hadden gehouden. GESLAAGD Te Eindhoven slaagde de heer L. Jansen (Autorijschool De Zuil) uit Venray. voor het V.A.M.O.R. diplo ma. Gerrits uit Schayck de le prijs; 2e werd H. Henckens uit Overloon; 3e Ant. van Eist uit Mill; 4e de combi natie v. d. Horst-Adriaans uit Deur- ne; 5e J. Bastiaans Zn. uit Venray; 6e P. Hendricx uit Venray; 7e M. v. d. Bungalaar uit Boxmeer. Tegen 3 uur werd de belangstel ling zo groot dat men moest overwe gen de kantine te sluiten. De traditionele bonnenverkoop le verde dit jaar een record bedrag op, zodat ook de gemaakte onkosten er goed uitgekomen zijn. WERKGROEP VENRAY Deze week draait op werkdagen om 6 uur en zondag om 2 uur de 5e film in de A-serie 1970-'71: Diamant roof in de wildernis. Deze film komt in plaats van „Dievencarnaval" die per 17 januari uit de roulatie is ge nomen. Op het veld van de ondernemer Kramer wordt een grote diamant ge vonden, die daarna gestolen wordt. Martakit, assistent van Dan Block- land, die opzichter is van Kramer, wordt verdacht en vlucht. Dan Blockland komt in de cel. Erika, de dochter van Kramer is verliefd op Dan. Zij bevrijdt hem en samen gaan ze op jacht naar Martakit en de dia mant. Het slot is al even komisch als verrassend. Het filmscenario is gemaakt naar een verhaal van Jules Verne, waar bij de regisseur Hayers de film won derlijk goed in de verhaaltrant van deze beroemde schrijver heeft gehou den, Typerend is een gevoel voor humor en het scheppen van karikaturen in de personages, zoals bijv. Orson Wel les in de subliem getekende figuur Plankett. Voorts werd veel ruimte gelaten aan natuuropnamen. Het is een uitstekende boeiende avonturenfilm geworden. Rosemary's Baby. Komende week draait Filmvorming de 5e film in de serie B en C op: donderdag 28 janu ari en vrijdag 29 januari om 6 uur; zondag 31 januari om 2 uur en maan dag 1 februari om 7.30 uur (uitslui tend voor C). Polanski, waarvan al enkele films in dit programma waren, kent het ge heim van de thrilling story en deze regisseur weet er steeds meer men sen mee te boeien. In Rosemary's Baby maakt hij in ernst waar, dat de halve mensheid uit heksen bestaat. Van die situatie wordt een jonge vrouwe de dupe, die aan het slot een kind ter wereld brengt. Mia Farrow (de laatste mevrouw Sinatra) speelt deze vrouw. Met haar jonge echtgenoot heeft zij miden in een grote stad een nieuwe woning betrokken. Beiden maken kennis met de buren, een ouder echt paar. De vrouw verbeeldt zich van alles, maakte de indruk op een of andere manier psychisch te worden beïnvloed. Wanneer zij in verwachting blijkt te zijn, belast een beroemde verlos kundige zich met de prenatale zorg. Intussen gebeuren er steeds meer vreemde dingen. In werkelijkheid? Per toeval? Of alleen in de hyper gevoelige waarneming van de vrouw? Midden in de film smijt Polanski een paar wetenschappelijke werken op tafel; zij gaan over heksen. De vrouw raakt op een spoor. De afschuwelijke droom, waarin Rosemary haar duivelskind ontvangt, de doorlopende dubbelzinnigheid van haar waarnemen, het is een knappe filmische verbeelding van een psy chisch door elkaar liggende wereld. Inclusief het barre occulte einde kan alles nóg de afspiegeling zijn van een geestelijk zieke vrouw. Het wiegelied, waarmee de film opent en sluit, klinkt dan ook niet meer normaal. SERIE D 1971 Evenals vorig jaar zal de werk groep Filmvorming, ter aanvulling van haar abonnementenseries een tweetal besloten film-avonden ver zorgen, die speciaal zijn bedoeld voor een kleinere groep belangstellenden en die gericht zijn op informatie en discussie. Hierbij staan de volgende films op het programma: 1. Teorama - regie Pier Paolo Po lanski, op vrijdag 5 februari. 2. If - regie Lindsay Anderson, op dinsdag 9 maart. Entree 1,per avond. Aanvangs tijd op beide avonden om half acht. Filmvertoning en discussie zullen worden gehouden in de foyer van de schouwburg te Venray. Deze avonden zijn voor iedereen vanaf 17 jaar toegankelijk. Om de bespreking goed tot zijn recht te laten komen zullen echter niet meer dan ongeveer 60 personen worden toege laten. de bank voor iedereen Is uw hulp met gekomen? Geopend van 'smorgens 7 uur iot 's avonds 9 uur, op zaterdag geopend tot 5 uur n.m. Heeft moeder het druk of s ze ziek Schrikt u van hoge stroomrekeningen Hebt u moeite met het wasdrogen aa f k k fk 1 A Jk A V g

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9