VASTEN AVOND IN ZICHT bekijk dan meteen onze grote kollektie karnavals- artikelen nu nog volop keus wanneer u nu nog niet profiteerde van onze grandioze opruiming dan krijgt u komende week 'n laatste kans VENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 2828-04780 Afgelopen week zijn er twee fei ten voor gevallen in het vastelaoves- gedoe, die de nodige belangstelling trokken. Dat was in de eerste plaats het A.P.K.-bal, waarvan U elders 'n verslag vindt Op de tweede plaats was er de ALGEMENE VERGADERING VAN DE PIELHAAS die maandagavond in 'n volle lunch room Verheugen van start ging. Voorzitter Joos van Haren kon er een overzicht geven van de zeer vele werkzaamheden die tot op heden zijn verricht en van het werk dat nog voor de boeg ligt. En ook dat is niet weinig. Maar uit alles blijkt dat de commissies vol goede moed zijn en men ook dit jaar een „schoon vastel- aovesfeest"" hoopt te organiseren. In deze vergadering kwam ook een uitgebreide begroting ter tafel, welke onderdeel voor onderdeel behandeld werd, maar waarvan het uiteindelijk tekort rond de 2500 ligt Dat eist de uiterste zuinigheid, terwijl het be stuur kon mededelen voor dit tekort een garantiesubsidie los te hebben gepeuterd van de een of andere in stantie. Uitvoerig werden de moeilijkheden rond de danskalender besproken moeilijkheden die men volgend jaar hoopt te voorkomen, als alle be trokkenen tijdig genoeg rond de ta fel gaan zitten. De heer Hermisen werd gekozen als nar; de heer van Waayenburg als lid van de Raad van Ellef i.p.v. de scheidende heer H. Oudenhoven. Vanuit de vergadering werd de op merking gemaakt dat feitelijk te wei nig nieuwkomers in Venray bij dit feest betrokken waren. Men voegde de daad bij het woord en de commis sie van elf werd benoemd die speci aal de nieuwkomers lid wil maken van de Piëlhaas. Elders leest U hier meer over. Het tweede deel van de avond be stond uit de liedjeskeuze, waarvoor er 5 ingezonden waren. „Zo'n lekker dingske" van Cor Linskens kwam als kampioen uit de bus. Na deze nu eenmaal noodzakelijke ernst weer de leut. Die begint zater dag a.s. voor de jeugd met de JEUGDZITTING Een jaarlijks terugkerend festijn voor de Hazekeutels, die ook dit jaar weer een plezierige avond krijgen met allerlei artiesten en toestanden. Gezien de ervaring in vorige jaren kan men weer een vol Prinsenhof verwachten met een eigen sfeer en vooral met veel plezier. En natuur lijk is bij de jeugd het gesprek van de dag wie er Prins Bert op zal vol gen. Dat hoort men er zaterdag ook! CIRKUS MOK In de verte wenkt voor de oude ren Cirkus Mök, waarvoor de be langstelling enorm groot is. Vorst Jan zit volop in de voorbereidingen en heeft beloofd daar een echte avond van te maken, vol Venrays plezier. De nodige gedichten, voordrachten en toestanden zullen Venray anno 70 gaan belichtten, nu weer in een heel andre sfeer dan andere jaren. Dat men nieuwsgierig is blijkt uit de gro te belangstelling voor de beide avon den, en het is dus goed goed dat men niet te lang wacht met kaartjes-aan koop. Daarbij schijnt een misver stand gerezen te zijn, dat we hier dan meteen maar oplossen. Zowel op vrijdag 29 als op zaterdag 30 januari wordt geheel hetzelfde programma geboden, uitgezonderd het einde van deze voorstellingen. Op vrijdag zal nl Prins Mathieu 1 aftreden en hij heeft na de voorstelling zijn af scheid receptie. In de voorstelling van za terdag komt de nieuwe Prins, die ook na de voorstelling zal recipiëren. Men kan dus rustig de voorstelling van vrijdag bezoeken en zaterdag avond rond half twaalf de nieuwe prins komen begroeten. Het is maar dat U het weet En voor degenen die nog verder willen vooruit kijken en o.m. hun vastelaoveskostuum al in orde wil len maken oP vrijdag 5 februari is er het vorstenhal voor gehuwden in Prinsenhof, terwijl de hockeyclub al volop aan het werk is om het onder- trouwbal (dat zij verzorgen) tot een grandioos feest te maken. En dat is dan op zaterdag 6 februari. VERKLARINGEN VAN HANDELS KENNIS EN VAKBEKWAAMHEID De Kamer van Koophandel en fa brieken voor Noord Limburg te Ven- lo vestigt hiermede de aandacht op de mogelijkheid tot het aanvragen van een verklaring van handelsken nis en/of vakbekwaamheid voor de genen, die als bedrijfsleider en/of be heerder optreden (optraden) in een onderneming, waarin een of meer dere takken van bedrijf worden uit geoefend, waarvoor een vestigings- besluit op grond van de Vestigings wet Bedrijven 1954 werd 'afgekon digd. Een verzoek tot het verkrijgen van bedoelde verklaringen, (die bij het aanvragen van een vestigingsver gunning dezelfde waarde hebben als de betreffende diploma's) moet wor den ingediend bij de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de aanvrager woonachtig is, binnen vüf jaar na de afkondiging van het be treffende vestigingsbésluit. Voor de navolgende takken van bedrijf trad op 15 april 1966 een ves tigingsbésluit als vorenbedoeld in werking: kleinhandel in gebruiksartikelen (verkoop van huishoudelijke arti kelen, glas, porcelein, aardewerk, speelgoed, ijzerwaren en gereed schappen koffers en lederwaren en sportartikelen) beperkte gebruiksartikelenbedrijf elektrotechnisch installateursbedr. elektrotechnisch reparateursbedr. kleinhandel in elektrotechnn. arti.; elektro-aansluitbedrij f radio- en televisie- installateurs- en -reparateursbedrijf; kleinhandel in radio- en -televisieart. kleinhandel in bandrecorders. Dit heeft tot gevolg dat de termijn van 5 jaar op 15 april 1971 verstre- De Kamer van Koophandel voor noemd verstrekt terzake gaarne na dere inlichtingen en zij adviseert de genen, die de bedoelde verklaringen tot op heden niet hebben aange vraagd, dan ook zich zo spoedig mo gelijk met haar in verbinding te stel len, waartoe gelegenheid bestaat el ke werkdag (behalve zaterdags) tus sen 10 en 12 uur vm en 2 en 4 uur nm VOOR DRUKWERKEN van den Munckhof n.v. t- COENEN

Peel en Maas | 1971 | | pagina 6