SALVATION JEUGD Houd uw snelheid intoom! in iymuuj LYCEUM '64 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Lepra-actie Venray V.C.R00 Y ZWEMMEN VRIJDAG 22 JANUARI 1971 No. 3 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS H DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.— (buiten Venray 5.50) Geachte Redaktie. In de Volkskrant van dinsdag 19 januari jl kunnen we lezen dat schouwburgdirecteur Cattoir an nulering gevraagd heeft van de 4 voorstellingen van SALVATION die voor begin mei gepland wa ren. De inhoud van zijn telegram „Salvation beledigend voor gelo vige mensen in katholiek Lim burg. Verzoek dringend annule ring data op morele gronden". Volgens de Volkskrant van 16 jan. jl viel dat allemaal best mee, hierin verweet men SALVATION het tegengestelde. Bovendien staat in het program maboekje van de schouwburg „deze voorstelling is dan ook in hoofdzaak bedoeld voor de jeugd, of voor iedereen die zich jong vpelt". Het is overigens niet de eerste keer dat de heer Cattoir zoiets doet, want ook THE SERVANT op 15 oktober 1970 is ondanks een uitverkochte zaal niet doorge gaan. Krengt SALVATION de mensen die er naar toe gaan? HAIR kwam immers ook terug Zelfs na kritiek in de PEEL EN MAAS. Kan de heer Cattoir niet wachten op e.v. annuleringen van nu reeds gereserveerde plaatsen voor de voorstellingen in mei Is het niet mogelijk om de me ning van het publiek te weten te komen Hoeveel plaatsen er reeds bespro ken zijn, via abonnementen of los wist men mij bij de schouwburg niet te vertellen Herman Loonen, Leunen Het is juist, dachten we, enkele misverstanden recht te zetten. Op de eerste plaats heeft de Volkskrant het telegram niet juist en volledig weer gegeven. Dat luidde namelijk: „Salvation niet shocking, wel be ledigend voor gelovige mensen. In katholiek Limburg, zeker als contactraad-evenement van ge- IN GEZONDEN Voor al diegenen die dagelijks di rect of indirect te maken hebben met opgroeiende ieugd, moet het verslag van de vergadering van Venrays jeugdraad, onder voorzitterschap van de heer Hijl, wel 'n diepe teleurstel ling teweeg gebracht hebben. Men vraagt zich met enige ver bazing af of de gemeente Venray zich niet bewust is van de gevolgen die hieruit kunnen voortkomen. Om paedagogsche redenen is het beter ze hier maar niet te noemen. Waarom werd de conceptverorde ning op 15 oktober aan de gemeente aangeboden, niet geaccepteerd Waarom moest er daarna weer een nieuw ontwerp gemaakt worden Wanneer komt er nu eindelijk een bestemming voor de oude Landbouw school Heeft de gemeente misschien spijt van hun belofte aan de niet-georga- niseerde jeugd, om hier 'n open ont moetingscentrum van te maken Wanneer het alleen een financiële kwestie is en de gemeente zou de benodigde gelden niet kunnen four neren, is er dan geen oplossing te vinden om met elkaar iets te doen voor deze jeugd De niet-georganiseerde jeugd die voor de gemeenschap altijd klaar ge staan heeft als het ging om acties voor allerlei liefdadige doeleinden Graag van de gemeente - zo moge lijk in dit blad - opening van zaken, waarom alles zo op de lange baan wordt geschoven. M. Stijns-Vroklage. Zoals de meeste lezers wellicht weten is het zondag 31 januari a.s. Wereld-Lepra-Dag Dan wordt over de gehele wereld het probleem van de lepra, het voorkomen en bestrij den daarvan, onder de aandacht ge bracht Dit gebeurt in Nederland via tv, radio en dagbladadvertenties Lepra is nog een zeer veel voor komende ziekte Vooral in de Latijns- Amerikaanse, Afrikaanse en Aziati sche landen maakt deze ziekte zeer veel slachtoffers. Naar schatting zijn er ongeveer 15 miljoen patiënten, waarvan echter maar 20 procent hulp gezamelijke Limburgse schouw burgen onaanvaardbaar. Verzoeke dringend annulering data op mo rele gronden. Brief volgt". Daar zit hem nu juist de knoop. SALVATION, verkocht als een eve nement nog groter, beter en fraaier dan Hair, werd op die gronden uit gekozen als het contactraad-evene- ment van de gezamelijke Limburgse schouwburgen, dit jaar te verzorgen door Venrays schouwburg. Dan ko men honderden gasten van die ver schillende schouwburgen hier 'n stuk bekijken, waarvan verondersteld wordt dat een representatief stuk is van het theater in deze tijd. Nu blijkt 'SALVATION' aan die voorwaarden niet te voldoen. Het is - zoals uit de meeste recenties blijkt - zelfs doodgewoon slecht en bespot daarnaast het geloof en de gods dienst. Zulk een stuk kan men niet brengen als contactraad-evenement, waarvoor men gasten uitnodigt waar van men op voorhand kan zeggen dat zij deze bespotting niet nemen. Dat behoeft niet in te houden dat SALVATION niet naar Venray zal of kan komen, al is het wel opmer kelijk dat reeds een tiental andere schouwburgen ook om annulering ge vraagd hebben, op grond van het feit dat men het doodgewoon slecht vond. En dat betreft dan geen contactraad- uitvoeringen. Dat is een beslissing die het bestuur zelf te nemen heeft. Wat de opmerking van THE SER VANT betreft, moet gesteld worden dat bij de première van dit stuk ook bleek dat dit stuk niet beantwoord de aan de verwachtingen die men ge wekt had. Daarom heeft de directie - juist omdat ze haar publiek goede en geen slechte voorstellingen wil geven - toen gekozen voor GETEM DE FEEKS. THE SERVANT heeft elders slechts enkele voorstellingen gehaald en is toen de mist in gegaan. Bij dit alles moet men toch zeker eigen verantwoordelijkheid van be stuur en directie van deze streek- schouwburg niet uit het oog verlie zen Tenslotte nog een veruidelijking wat de kritiek in Peel en Maas be treft van de voorstelling HAIR, die heeft men kunnen putten uit 'n ver slag van wat daarover verteld werd op een hearing in Leunen ontvangt. De overigen worden nog aan hun lot overgelaten bij gebrek aan deskundige hulp en de dikwijls zeer moeilijke bereikbaarheid van de patiënten. De ziekte komt in die ge bieden het meest voor waar de soci ale omstandigheden het "meest schrij nend zijn. De ziekte is echter te ge nezen. Er is een geneesmiddel dat de ziek te tot staan kan brengen mits het maar regelmatig wordt toegediend. Het medicijn is erg goedkoop, voor 250 per jaar per patiënt Het Nederlands Lepra Comité heeft enkele gebieden geadopteerd Deze liggen rond het Victoriameer in Tan zania, Kenya en Uganda Hier wer ken Nelerlandse artsen samen met de ter plaatse opgeleide assistenten, om de lepra te voorkomen en te be strijden Dit geschiedt vanuit centra le posten doof middel van mobile teams die van dorp tot dorp gaan om de melaatse in zijn eigen omge ving te helpen, zodat hij niet meer uitgestoten wordt om verder in een zaamheid te leven en te sterven Het Nederlandse Comité doet ook een beroep op de inwoners van Ven ray om een bijdrage te leveren in de bestrijding van deze ziekte In Venray is daartoe een comité gevormd dat twee akties gaat onder nemen in de week van 24 tot en met 31 januari as De eerste aktie is een CAKE-AKTIE. In de loop van het komend weekend ontvangt u allen een stencil waarop u cake kunt bestellen. Maandag a.s. worden die bij u opgehaald. Vrijdag 29 januari wordt de door u bestelde cake bij u thuisbezorgd. De kwali teit van deze roomboter-cake is uit stekend De tweede aktie is de volgende ongeveer 20 kunstenaars en leerlin gen van kunstakademies en oplei dingsinstituten voor M.O. creatief - werk, hebben een of meerder kunst werken voor deze aktie beschikbaar gesteld. Een groot gedeelte van deze werkstukken worden met medewer king van de middenstand in diverse etalages in het centrum geëtaleerd. Op zondag'31 januari worden zij al len tentoongesteld in de schouwburg vanaf 2 uur nm, Aansluitend zullen om 4 uur deze werken geveild wor den. Wij rekenen op een goede opkomst omdat deze waardevolle stukken nu door iedereen gekocht kunnen wor den. Het aktie-comité Venray. SPORT VOP KAMPIOEN A KLASSE VOP heeft het éne puntje dat nog nodig was om kampioen van de A- klas te worden royaal behaald. Titel verdediger 'De Burggraaf' werd in eigen hhis met 2-6 verslagen. Namens De Burggraaf feliciteerde de heer van Berkel het kampioens team en bood de spelers van VOP 'n leuke attentie aan. Namens VOP be dankte voorzitter Gerratz voor de prima organisatie van deze wedstrijd en voor de sportief geboden tegen stand door de spelers van De Burg- Uitslagen A-klasse: HGM 1 Ons Genoegen 1 4-4 KOT De Pomerans 1 4-4 De Burggraaf 1 VOP 1 2-6 De Pomerans OBK 1 4-4 OBK 1 BCIJ 1 6-2 Stand: VOP 1 OBK 1 De Burggraaf 1 HGM 1 Ons Genoegen 1 KOT De Pomerans 1 BCIJ 1 Uitslagen B-klasse: VOP 2 Ons Genoegen 2 8-2 OPM 1 Los Band 1 8-2 Stand: 13—76 13—58 13—56 13—49 13—48 13—47 13—43 13—39 Biljartic 1 14—89 VOP 2 15—89 HGL 1 15—86 OPM 1 15—77 De Pomerans 2 13—70 Ons Genoegen 2 15—66 OBK 2 13—63 Los Band 1 15—59 De Burggraaf 2 13—41 De Pomerans en Ons Genoegen 2 winstpunten in mindering. Uitslagen C-klasse: HGM 2 BCIJ 3 4-6 OBK 3 Biljartic 2 4-6 BCIJ 2 HGM 3 4-6 Stand: Biljartic 2 13—74 BCIJ 2 12—67 De Pomerans 3 11—64 HGM 2 12—62 OBK 3 13—61 HGL 2 12—59 BCIJ 3 12—56 HGM 3 13—47 OBK 4 winstpunten in mnderng. P. Volleberg 10 beurten gem. 7.50 W. Orienen 12 beurten gem. 2,91 J. Muysers 14 beurten gem. 2.50 Th. Swinkels 15 beurten gem. 2.33 M. Beerkens 15 beurten gem 5.46 dat waren dan de beste partijen. J. Zeelen van Ons Genoegen Cuyk kampioen van de 1ste klas libre districht Oost Brabant Drie dagen van spelspanning en sportiviteit heerste er in café Pee- ters te Boxmeer op 14, 15 en 16 jan. bij het kampioenschap van de 1ste klas lbre. Na 4 rondes istond J Zee len ongeslagen aan kop. De 2 andere kanshebbers waren J. Lange en H. Gerrits. De heer J. Zeelen - pas ge promoveerd naar de 1ste klasse - had zijn zinnen gezet om ongeslagen te blijven. De 5e ronde zou de beslis sing brengen tegen J. Giezen. Zeer spannend liep deze partij, want na 34 beurten was de stand 166-166 en na 42 beurten was het 195-195. In 44 beurten maakte J. Zeelen de 200 vol, zijn tegenstander kwam niet verder dan 196. Daarmee was de kampioen bekend en was de laaste partij maar een for maliteit. Toch was ookdeze partij zeer spannend. H. Gerrits moest na 30 beurten de zege laten aan Zeelen met een stand van 198-200. De heer J. Verbeeten reikte de me daille uit, met de beste wensen voor de wedstrijden van het Gewest. De korste partij was voor de heer H. Gerrits, nl 20 beurten. Hij behaal- de ook de hoogste serie nl 82. De uitslag was als volgt: 1 J. Zeelen OGC 1200 195 31 6.15 12 2 de Lange OGO 1127 177 49 6.37 8 3 H. Gerrits HGM 1025 149 82 6.87 4 4 v. Tienen HGM 1027 196 67 5.23 4 5 J. Giezen HGM 857 188 54 4.55 2 (achtereenvolgend: car. - brt. - hg. serie - alg. gem. - m.p.) Het 3e herenteam in hun nieuwe samenstelling, heeft het er in Reuver naar verhouding goed afgebracht - door koploper Revoc uit Reuver 'n zeer goede partij te geven. Vooal in de 3e set was Revoc blij dat ze met 15-13 de set en daarmee de wedstrijd konden winnen. Het tweede herenteam was eveneens bij een koploper op bezoek, VCT uit Tegelen. Er werd fris van de lever gespeeld door de VC-Rooy-mannen, maar met 15-12, 15-13 en 15-6 blijven beide puntjes in Tegelen. Vooral voor de aanval van VC Rooy 2 was goed op dreef, maar in de verdediging ging er nog wel eens iets mis, zodat VCT ver diend ongeslagen de ranglijst in de promotieklasse blijft aanvoeren. Het eerste herenteam speelde in Horst de streekderby tegen Hovoc. De Venrayse volleyballers zijn ken nelijk wat van slag af, want net als vorige week tegen VSW werd er met 3-0 verloren. Deze uitslag is wel dui delijk, maar toch was er niet zoveel verschil tussen beide teams, wat blijkt uit de setstanden van 15-13, 15 -12 en 15-11. Hopelijk lukt het a.s. zaterdag tegen het Heerlense Bek- kerveld weer beter. Het 3e damesteam wist tegen het bezoekende Swigt uit Roermond de stand in evenwicht te houden, al waren de setstanden voor de Roer- mondse meisjes wel een stuk beter als die van VC Rooy. Maar even goed een verdiend gelijkspel. Set standen: 16-14, 5-15, 16-14 en 4-15 Het tweede damesteam speelde 'n goede wedstrijd tegen Valuas 2 in Venlo. De eerste set werd zelfs door VC Rooy met 11-15 gewonnen, maar toen nam Valuas 2 het heft in han den. De tweede set ging met 15-7 verloren. In de 3e set werd een van de VC Rooy dames vrij ernstig aan de enkel gewond, op het moment dat VC Rooy een 3-7 voorsprong had. Door dat voorval waren de VC Rooy reserves even van hun stuk geraakt en Valuas 2 maakte daar handig ge bruik van door de set met 15-9 te winnen. Ook in de 4e set liep het niet meer bij VC Rooy en met 15-11 ging de zege naar Valuas 2. Het eerste damesteam van VC-R zorgde zaterdag voor de eerste over winning in dit seizoen. Met 'n enor me inzet werd er in Venlo tegen Tu- pos gestart. Tot 14-14 ging het gelijk op, toen scoorde Tupos nog 2 pun ten en met 16-14 namen zij een 1-0 voorsprong. De VC Rooy dames ga ven zich niet gewonnen. In de 2e set waren de rollen omgedraaid, met 12-15 kwam de stand gelijk. In de 3e set leek het er even op dat Tupos toch met de volle winst zou gaan lo pen, want met 15-9 werd de stand 2-1 voor de Baarlose dames. In de 4e en 5e set ging de conditie een hartig woordje meespreken en dit was duidelijk in het voordeel vanVC Rooy. Met 6-15 kwam de score op 2-2 en in de 5e set namen de VC Rooy dames een 1-13 voorsprong. Nu wist Tupos nog wel 4 punten te sco ren maar met 'n mooie tactische bal en een geweldige klap wist Venray de eerste zege veilig te, stellen. Moe, na bijna 2 uur volleybal, maar wel enorm blij, zochten de VC Rooy da mes de kleedkamers op. Programma voor zaterdag 23-1 H VCT 4 VC Rooy 4 16 uur H VC Rooy 2 SVC 17 uur D VC Rooy 2 Concordia 18 uur D VC Rooy 3 Tupos 3 15 uur H VC Rooy 4 Concordia 16 uur D VC Rooy 1 Bekkërveld 3 19 u H VC Rooy 1 Bekkerveld 2 20 u. Op donderdag 28 januari a.s. orga niseren de Gezamelijke Wandelsport verenigingen Venray een oriëntatie- tocht in Venray-Merselo en omge ving. De start is tussen 19 en 20 u. vanuit zaal Arts in Merselo. Het in schrijfgeld 1.50 per persoon. Deel nemers boven de 14 jaar. Na afloop snert Een goede gelegenheid om te trim men. De afstand is maar 10 km. Blijf fit en doe dit SPIO NIEUWS De opgang van onze wedstrijdploeg is duidelijk te merken aan de tijden van de afgelopen zondag. Ook tij dens de trainingen is de inzet sterk gestegen. Toch zijn er nog goede ta lenten die niet hard genoeg werken en niet serieus genoeg leven. Ook hieraan zal in de toekomst goed op gelet worden. De ouders sporen wij aan om hun kinderen 'ns te begeleiden naar een training, een stimulans is immers waardevol Het is daarom dat de trainers het zeer op prijs stellen dat steeds meer ouders op de training en de wedstrij den komen kijken. Hier volgen de uitslagen van de limiet-wedstrijd welke zondag werd verzwommen in de Appollo-hal te Melick. 100 m vrye slag (allen pers. records) Reneé Peetens 1.48.4 3e prijs Eddy Clevers 1.37.6 le prijs Gerrie Alders 1.52.8 Jeanne Philipsen 1.24.9 2e prijs Christel Claessens 1.33.7 Wim Creemers 1.25.4 le prijs Hans Verberkt 1.37.5 Sandra Pluym (50 m) 49.9 2e prijs. Riny Philipsen (50 m) 43.9 le prijs Marco Creemers (50 m) 51.6 3e prijs 100 m schoolslag (pers. record) Trudy Bouwmans 1.37.0 2e prijs Lianne Peeters 1.35,0 le pr Spio ree. Jan Geurtjens 1.44,0 Wim Creemers 1.45.3 Sandra Pluym (50 m) 54.8 2e prijs Janette Smals (50 m) 59.4 Marco Creemers (50 m) 57.2 3e prijs Betsie Broeren 1.44.6 3e prijs Sjef Wester 1.19.9 le pr Spio record Eddy Clevers 1.54.4 100 meter vlinderslag Monique Buys 1.40.0 pr le prijs Koos van Rooy 2.07.1 le prijs Annemie Arts 1.43.0 pr le prijs Jan Geurtjens 1.49.0 pr 2e prijs 100 meter rugslag Annemie Arts 1.41.7 pr Wilmie Thielen 1.21.0 pr Spio r le p. Gerard Plugge 1.18.0 le prijs Sraar Berkens 1.24.7 2e prijs Monique Buys 1.28.2 pr 2e prijs Koos van Rooy 1.50.9 pr 200 meter wisselslag persoonlijk Trudy Bouwmans 3.33.7 pr 3e prijs Yvonne Buys 3.16.1 pr le prijs Gerard Plugge 2.50.7 pr Spio-r. le p. Jef Wester 3.01.7 pr 2e prijs De ploeg die op 31 januari in Horst zwemt zal volgende week in dit blad bekend worden gemaakt bc inkpuus-venray Voor het eerst in de kompetitie hebben we zondag jl kunnen genie ten van een „echte" wedstrijd. De tegenstander was het sterke maar toch wispelturig optredende Wippet uit Maastricht. De sleutelpartij werd de eerste héren-single. Pieter Jans sen trad aan tegen de in heel Lim burg gevreesde Richard Ellis. Hij speelde een schitterende wedstrijd en legde zijn tegenstander (die eigenlijk wel sterker was- met 15-12 en 15-9 aan banden. Het is het beste resul taat dat we ooit in een wedstrijd hebben behaald. Het herendubbel werd foutloos af gewerkt. Het damesdubbel werd 'n onverwacht duidelijke nederlaag. 1 punt leverde de damessingle op. De stand was toen 4-4. Het 5e punt werd binnengehaald door de tweede mix partij. Een erg kostbare overwin ning die de basis heeft gelegd voor promotie naar de derde klasse. A.s. zaterdag moeten we naar Venlo om daar „effe" Quick Shuttle twee punten armer te maken. Na hiet re sultaat tegen Wippet moet dat een kleinigheid zijn. Om even in de feeststemming te blijven (vanwege die promotie na tuurlijk) nog even dit; het tweede kwartaal van de kontributie moet zo snel mogelijk worden betaald. Met al dat uitgespaarde geld (vanwege de opruiming) moet ook dat een kleinig heidje zijn. Bedankt alvast. Kampeertenten <20 modellen) Garavantenten (naar eigen keuze) Toer- en Stacaravans Boten- Kampeerartikelen 's zondags gesloten Campingcentrale m\ Gebr. Janssen N.V. Sevenum - Maasbreeseweg 3-5 Tel. 1818 Limburgs grootste campingshoWoom Lyceum - Patrick 3-0 De dufste wedstrijd .tot nu toe. Voor Lyceum 1 geen excuses voor de zieli ge vertoning. Zelfs niet 't feit dat de Echtenaren nu niet bepaald een in spirerend stelletje aan de andere kant van het netje hadden ingezet. Het ging allemaal nogal slapjes, het geen moge blijken uit het slechte verdedigen: kwamen de tegenstan ders eens tot een aanvalletje van zó een doorzichtige opzet, dat een ware promotieklasser het schaamrood op de kaken moest krijgen, dan nóg kwam het blok wel eens te laat en zeilde de bal na een ongecontroleer de smash tot buten de lijnen, soms zelfs d'r bnnen. Neen, voor zaterdag wensen we het eerste wat meer fut toe (voor insiders: ondanks militaire aktiviteiten en dispuutfestijnen). Geweldig enthousiast was iedereen over de fantastische medewerking van de vervoerstroepen die zaterdag jl voor het eerst - mede daknzij 'n voortreffelijke organisatie - hun ge zicht lieten zien. Alles en iedereen verscheen tijdig ter plekke; kortojn: een succes, Valuas 2 - Lyceum 2 3-0 Meer dan een uur te laat begon Lyceum 2 - dit keer zelfs met 3 in vallers - aan de partij tegen Valuas 2. Desondanks een uitstekende start (12-10 voor-. Toen stortte het hele zaakje echter in en na een 15-12 ne derlaag kreeg Lyceum ook nog 15-3 op d'r brood. Alvorens men weer enigszins de oude oude was, en mo reel weer wat opgepept was werd 't alweer 14-4. Vooral te wijten aan onoplettendheid van Lyceum. Maar het pleit was beslecht: 3-0. Valuas 3 - Lyceum 3 0-3 Werkelijk raadselachtig goed was de start van het derde in deze twee de competitiehelft. Het balletje bleek aanvankelijk niet helemaal in goede aarde gevallen te zijn; men meende een neiging tot „wiensig- heid" te constateren. Daaraan schrij ven we de achterstand die in het be gin werd opgelopen dan ook maar toe. Het eenmaal ontketende offen- siefje verraste Valuas 3 volledig (10- 15). In het vooruitzicht van een su per extra lange opgejut Valuas 3 had men op de Lyceum-bank ondertus sen niet stil gezeten en de coach die broedde snode plannen uit, die in de tweede set ten uitvoer werden ge bracht. Het arme Valuas wilde er inderdaad wel eens flink tegenaan gaan „peren", maar in Lyceum ont popten zich Lowieke allures die Va luas niet kon weerstaan: gnuivend werden de ballen doodkalm in de gaten van de Valuas-verdediging ge- orikt. Pas in de derde set leek het er op dat ze het doorhadden, want plots keek Lyceum tegen een 14-10 ach terstand aan. Wederom lumineuze i- deeën van de coach brachten de no dige inspiratie en onweerstaanbaar zette men door. Een 3-0 zege aan schouwde het daglicht. De kwaliteiten van ons vierde zijn jammer genoeg niet in cijfers tot uit drukking gekomen, vanwegehet vrij af. Zaterdag zullen deze ster retjes overigens wel weer schijnen, want Jovo 2 moet te pakken zijn. van de tuindersgronden en zal er wel moeite mee hebben, zoals altijd. Lyceum 3 krijgt intussen alweer een gelegenheid om zich te revan cheren voor een eerder geleden ne derlaag tegen Jovo 2. Voor Lyceum 2 wacht zaterdag een flinke topper: in eigen huis VCT op bezoek. De lijstaanvoerder zal een warm onthaal krijgen, want het 2e zal alles op alles zetten om haar rol van outsider hier waar te maken. Dat wordt dus schreeuwen Programma: 16.00 uur Lyceum '64 1 - TVC 17.00 uur Lyceum 2 - VCT 18.00 uur Lyceum '64 4 - Jovo 2 19.15 uur Jovo - Lyceum '64 3

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5