N.K.V. PT O B ft) ft) ft) thQAy Vergadering Gemeenteraad a» 3 CL 3 ft ft 03 «c 1 N ft' 03 *-s AUTOSCHADE? kenmerk voor vakwerk Pouwels warenhuis Reklame vers vlees J. Wijnhoven PRISSENTIERT: ZATERDAG 23 JANUARI JEUGDZITTING ien Prinsenhof VRIJDAG 29 - ZATERDAG 30 JAN.: CIRKUS MOK ien schouwburg VRIJDAG 5 FEBRUARI: VORSTENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 6 FEBR.: ONDERTROUWBAL ien samenwerking mitte Hockey club ien de schouwburg ZATERDAG 13 FEBRUARI: AUTORALLY PRINSENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 20 FEBRUARI: HOFBAL ien schouwburg ZONDAG 21. MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 FEBR.: VASTELAOVEND IEN HIËL ROOY NIEUWS UIT VENRAY -> EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur Dr. D. VERCAUTEREN Grotestraat 11 - telefoon 2200 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. P. CORVER Oostsingel 6 telefoon 1393 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. N. DE HAAN Telefoon 3981 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters ItmP Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. ZWANGERSCHAPS- GTMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 34 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Automobielbedrijf Gommans n.v. Stationsweg - tel. 2696 en/of 2351 POLITIEHULP INGEROEPEN In Zuid werd de politie gealar meerd omdat de fabrieksarbeider v. R. in staat van dronkenschap als een wildeman tekeer ging. Hij ging zelfs zo ver dat hij een schoonzoon naar het leven stond. De huisgenoten wisten hem echter nog een tweetal messen afhandig te maken, maar na dat hij zelfs ruiten van zijn woning had vernield, vertrok hij op een bromfiets naar een café in Venray- centrum. De gealarmeerde politie trof hem daar in kennelijke staat van dronkenschap aan, nam hem voor de veiligheid mee en sloot hem in op het bureau. Na ontnuchtering werd hem procesverbaal aangezegd en huis waarts gezonden. BROMFIETSEN GESTOLEN De 30-jarige Turkse gastarbeider, in pension verblijvende op de Grote Markt, heeft aangifte gedaan dat de hem toebehorende, maar niet afge sloten brommer, was gestolen. Een 23-jarige inwoner van Tienray deed aangifte dat zijn in de School straat afgesloten brommer gestolen was. BROMFIETSER LEVENS GEVAARLIJK, VOETGANGER ERNSTIG GEWOND Op de kruising GrootdorpHaag werd de voetganger J H. C. door de bromfietsberijder A. J. v. d. P. aan gereden. De bromfietser kwam dus danig te vallen dat hij met een ver modelij ke schadelbasisfractuur naar het ziekenhuis moest worden ver voerd. De voetganger bekwam een zware hersenschudding. Beiden zijn woonachtig in Merselo. BLIKSCHADE Geen voorrang verlenen was oor zaak dat op de kruising Leunseweg- Oude Oositrumseweg-Paterslaan een botsing ontstond tussen twee perso nenauto's. De ene auto, bestuurd door de Venrayer J. G., terwijl de an dere bestuurd werd door zijn plaats genoot L. van C. Het bleef bij mate riële schade. AUTORADIO ONTVREEMD Een nabij dancing De Ruif te Oirlo gestalde wagen kreeg ongewenst be zoek, want toen de eigenaar na het dansen de autoradio wilde aanzetten bemerkte hij de diefstal. Venrays po litie tracht deze diefstal op te los sen. PRIESTERWIJDING In Treebeek werd zondag door Mgr. Beel een zoon van onze oud dorpsgenoot J. Jacobs priester ge wijd en droeg daarna met de Bis schop zijn eerste H. Mis op temidden van zijn familie en mede-parochia nen. UITSLAG RIKWEDSTRIJDEN De uitslag van de rikwedstrijden, gehouden op 11 januari 1971 zijn als volgt: le prijs Hr. Janssen, Veulen 525 p. Middenprijs: M. Janssen 382 pnt. 2e prijs P. Custers, Oirlo 485 3e prijs Hh. Mathijssen 441 4e prijs M. Custers, Oirlo 438 5e prijs Hr. Theunissen 435 6e prijs Hr. Kersten 428 Meest betaalde Hr. Reintjes. A.s. maandag 25 januari wederom rikken in café Jac. Michels, Merse loseweg f.b.v het jeugdwerk. HOND BEET VEE VAN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS KAPOT Door personeel van het psychia trisch ziekenhuis St. Anna was al eerder geconstateerd dat een hond pluimvee van dit ziekenhuis had dood gebeten. Personeelslid A. wist de hond te vangen en op te sluiten. De politie werd van de vangst op de hoogte gesteld en deze heeft de eige naar, wonende aan de Julianasingel, opdracht gegeven de hond vast te houden, terwijl de schade in de min ne zal worden geregeld DIEFSTAL POLSHORLOGE V. wonende op de Deurneseweg heeft bij de politie aangifte gedaan dat hem een polshorloge is gestolen. De politie is de vermoedelijke dader op het spoor. DIEFSTAL WINTERJAS Textielhandelaar C. uit Tienray heeft bij de politie aangifte gedaan dat uit een aan de Albionstraat te Leunen geparkeerde bestelauto een winterjas ter waarde van 214,was ontvreemd. KLEUTERLEIDSTER DOOD IN HAAR WONING GEVONDEN Maandagmorgen vonden de onder wijskrachten het vreemd dat de 37- jarige hoofd-kleuterleidster mej. M. F. van Helden te Geysteren niet aan de kleuterschool verscheen. De kleu terleidster, ruim 17 jaar werkzaam in het Geysterse kleuteronderwijs, was enkele weken geleden opgeno men geweest in het ziekenhuis en had in aansluiting daarop een week ziekteverlof genomen. Men nam kontakt op met haar adres waar zij haar verlof zou door brengen, maar daar werd hen mede gedeeld dat zij vrijdag weer naar Geysteren was vertrokken. Op het kloppen-aan haar woning kreeg men geen gejjoor ep, omdat de schoollei ding en omwonenden dit vreemd vonden, werd de politie ingeschakeld. Deze troffen het ontzielde lichaam aan. Uit een ingesteld onderzoek is komen vast te staan dat van misdrijf geen sprake is. Heden donderdag vond 4e Geyste ren de plechtige uitvaart en begrafe nis plaats. SCHOORSTEEN VALT DOOR DAK IN DE GANG Donderdagmiddag omstreeks 14.30 uur viel de schoorsteen van een pand aan de Schoolstraat, bewoond door de familie T. door het dak en zol dering en kwam in de gang terecht. De bewoners die afwezig waren, werden gewaarschuwd alsmede de vrijwillige brandweer die spoedig aanwezig was. GEEN VOORRANG Op de kruising SchoolstraatHen- seniusplein vond een botsing plaats' tussen twee personenauto's waarbij de schade alleen materieel was. De 29-jai'ige R.K priester A. B. uit Bossenhoofd verleende, komende van de Merseloseweg, geen voorrang aan de over de Schoolstraat komende personenauto bestuurd door de Ven- rayse glazenwasser A. S. DENK AAN DE KOLLEKTE Mogen we even in herinnering brengen dat zondag de jeugd weer met de bus aan de deur staat voor de maandelijks jeugdkollekte? Helpt ze een handje en scheep ze niet af met een dubbeltje. AUTO TEGEN BOOM EN VLOOG IN BRAND Door de gladheid van het wegdek, door opvriezing, geraakte een perso nenauto in de nacht van zondag op maandag omstreeks 4 uur op de Overloonseweg in een slip en botste tegen een boom. Bij een botsing vloog de auto in brand. De 44-jarige bestuurder Th. H. uit Wanrooy wist zich uit de brandende auto de bevrij den, evenals de naast hem zittende 41-jarige echtgenote. De verwondin gen welke beiden opliepen vielen mee. De auto werd nog door Venrays brandweerlieden geblust, maar moet toch als geheel verloren worden be schouwd. TONEELAVOND TE HEIDE Donderdagavond heeft de St. Ber- nadetteschool in zaal de Haam haar jaarlijkse toneelavond gehouden. De diverse toneelstukjes werden met veel verve gebracht. Een leuke ontwikkeling was, dat Ineke Jenneskens, nu op de Huis houdschool, een leuke sketch „De snoepende Soes" voor de kinderen van 5 en 6 had geschreven en Nelleke Janssen, studerend op Jerusalem, een gedicht „Het schoolgebeuren". Een tiental fluitisten brachten eni ge melodieën naar voren, naar 't oor deel van de toehoorders meerstem mig, hoewel dat niet de bedoeling was. Het hoogtepunt was de bekendma king van de Jeugdprins Mart de 3e (Martin Poels). Voor 't eerst dit jaar was de raad van elf gemengd, omdat bij de ver kiezing enkele Dolle Mina's hadden geprotesteerd tegen 't feit, dat jon gens schijnbaar meer waren dan meisjes. Dit heeft de jeugd onder goedkeuring van de Commissie Jeugdcarnaval niet genomen en ook in carnavalszaken de jogens en meis jes gelijkgeschakeld. P.D.V. DE PEELKRUISERS A.S. donderdagavond om 7.30 uur houden wij onze jaarvergadering in café Klomp We verwachten natuur lijk al onze leden. AGENDA Maandag 25 januari: Vergadering „Philatelica" afd. Ven ray en Omstreken in zaal van café Veerhuis, aanvang 8 uur. A.s. dinsdag is wederom de maan delijks raadsvergadering, die ditmaal wel een extra accent zal krijgen door de nieuwjaars rede van de voorzitter. Verder komen op de agenda de vol gende agendapunten voor: de gemeentelijke bijdrage in de ruilverkaveling OverloonMerse lo, die men raamt op driekwart miljoen guldens straatnaamgeving in Veltum, waar een straat Sanshofstraat genoemd wordt en in de Vredepeel, waar de Beekweg blijft tot aan de Peelweg, die dan op zijn beurt echter tot aan de grens Ripseweg gedoopt wordt de inrichting van een vuilnisstort plaats aan de Pauwweg in Oirlo en een aan de Volenseweg, alsme de een aan de Oosterbosweg; de bouw van 28 keuzeplanwonin- gen aan de Smakterweg met een huurprijs om de 150,per maand pachtoverschrijving van 2.58 ha. grond aan de Oostrumse Heide van Vader Versteegen in Wanssum op zijn beide zoons; idem van bijna 5 ha aan de Deur neseweg van Vader van Lipzig op zijn zoon; verpachting van 0.33 ha in Venrays Molenhofweg aan J. G. van Cuyck Molenhofweg 3; beëindiging pacht van 2.88 ha in Venrays Broek met J. Coenders, Henseniusplein verpachting va 0.33 ha in Venrays Broek aan J. v. d. Vorle, Lange- weg 11, nadat deze pacht eerst be ëindigd is met A. Pelzer, Lang straat 75; krediet van 11.000,aan de kleuterschool in Veltum; Steegsepeelweg in Leunen aan A, Rongen Brukske 4 voor 25,per m2; verkoop van 165 m2 gemeente grond aan G. Urselman Merselo seweg 83a gelegen achter zijn huis voor de prijs van 27,36 per m2 overname van brug en wegdek over het Peelkanaal in de Ripse weg van de Staat der Nederlanden om niet toetreding van de gemeente Ven ray tot de E3 gemeenschap; de aanschaf van brandblusappara- ten voor de Henseniusschool; vaststelling van het bedrag per leerling voor de basisscholen op 150,per jaar en voor de b.l.o. op 420,per jaar; 53.723,18 voor de eerste inrich ting van de basisschool in Veltum. de nieuwe subsidieregeling 1971; verhogiig subsidie aan Geschied en Oudheidkundige Kring; verhoging subsidie Reg. Instituut Maatschappelijk Werk; subsidie wijkraden; opheffing gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst met Wanssum aankoop grond voor Merselo's sportveld van mevr. A. C. Jans- sen-Pubben; onbewoonbaarverklaring Volense weg 10, Heide; aankleding plein Vredeskerk; aankoop Opel Blitz vrachtwagen vervanging DAF vrachtwagen; aanleg tuinen aanschaf blandblus- apparaten school Leunen; aankoop boerderij van H. W. J. Wismans, Maasheseweg 16; aankoop grond met ipstallen van P. J. Loonen, in Oostrum. Wanssumseweg 2 DISCUSSIE-AVOND kleuterschool in Ysselsteyn 11.600,—; subsidieverordening onderhoud Venray se molens; •herverpachting van 2.18 ha grond in de Vredepeel aan A. Peeters, Vredeweg 21 aldaar; idem van 2.16 ha aldaar aan H. van Vegchel Vredeweg 17, van 2.18 ha aan H. Lenkens Vredeweg 21 en van 2.16 ha aan P. Botden, Twist- weg 2; aankoop van 1650 m2 grond van G. v. d. Hoogenhof in Merselo voor de aanleg van het sportveld al daar. Prijs 5.723,39, verder voor datzelfde doel van 8600 m2 van Mevr. M. Janssen-Muyzers in Merselo voor de prijs van 17.732,50 en van 3900 m2 van F. Michels voor de prijs van 7795,13; aankoop van 845 m2 grond voor de afronding van het industrieter rein van P. A. Thijssen voor 5.915,van 29 m2 van J. Ken- gen Maasheseweg 301,50 en van 86 m2 van mevr. E. Verheyen, Maasheseweg voor 333, grondtransactie met de Patere- parochie, waarbij de gemeente de ondergrond van een school ver koopt en terugkoop de ondergrond van een gymnastiekzaal; verkoop van 490 m2 grond aan de Heeft het nog zin dat de N.K.V.- Centrale discussie-avonden belegd, als de belangstelling zo minimaal is als maandag jl. Van de 125 kaderleden die de vak centrales in Venray hebben, waren er acht, waaronder een gemeente raadslid En toch behandelde dre P. J. Krens, o.m. secretaris van 't Ont wikkelingsorgaan Noord Limburg, 'n zeer belangrijk onderwerp, namelijk de noodzakelijkheid om te komen tot een industrieschap Noord Limburg, Thans kent men daarin alleen nog maar het industrieschap Venlo, doch z.i. zal daaronder heel Nrd Limburg moeten vallen en daarin alle ge meenten moeten gaan samenwerken. Men heeft dat reeds vroeger ge probeerd, maar Venray en Helden hebben zich toen niet bereid ver klaard mee te doen, omdat ze dan de voordelen, die ze als kerngemeen ten hadden, moesten laten vallen. Toch blijkt o.m. al bij het industrie schap Venlo dat zulk een samenwer king veel voordelen heeft, ook al om dat zo'n schap autonoom is en voor hun investeringen bijv. geen toe stemming nodig heeft van Ged. Sta ten. In het Venlose schap zijn reeds verschillende commissies werkzaam en men heeft o.a. een enquête op sta pel staan die de spreiding van wo ningen gaat onderzoeken. Men vindt het een vreemde zaak dat in de gro te kernen de flats steeds hoger wor den, terwijl het hoger kader bunga lows bouwt in de omliggende dorpen. Er is verder een zeer goede samen werking met de Kamer van Koop handel, de vereniging van Neder landse Gemeenten en met het Orit- wikkelignsorgaan. De tijd is volgens drs. Krens voorbij dat iedere ge meente voor zich industrie kan aan trekken. Dat zal de taak gaan worden van een schap, dat in grotere ver banden werkt. Venray heeft inder tijd ook getracht een schap te vor men, maar daaruit is uiteindelijk al leen de commissie voor werkgelegen heid uit voort gekomen. De spreker vertrouwde dat de tijd niet ver meer is, dat alle partijen elkaar zullen vin den en dat Noord Limburg zich als een bloc zal presenteren PENDELVRAAGSTUK In dit verband kwam ook het pen- delvraagstuk naar voren. De voorzit ter van deze discussie-avond, de dis trictsbestuurder J. van Gennip vond dat ook het industrieschap Venlo zich te negatief opstelde t.a.v. het pendelvraagstuk Een vraagstuk, dat z.i. sterk overtrokken is. Want men praat wel van 20.000 pendelaars, doch vergeet dat Limburg reeds voor de oorlog een traditionele pendel had van zeker 6000 mensen. Men kijkt de ze mensen er scheel op aan, dat ze naar Duitsland trekken om daar en kele tientjes mee te verdienen. Maar zou het niet op de weg liggen van aanleg parkeerstrook nabij de .fcet schap te zorgen dat ze die tien- i i I.*. tjes meer hier konden verdienen? Nu haalt men in hun plaats gast-arbei- ders, die veel meer kosten. Drs. Krens stelde op zijn beurt, dat het vraag stuk zo te simpel gesteld wordt. Want het gaat er niet om die 20.000 mensen een paar tientjes extra te geven, het gaat er dan om het hele arbeidsbe- stand in het Limburgse hoger 'te gaan belonen. Zo dit al mogelijk was, waar blijft dan de concurrentiepositie van datzelfde LimburgToen hij echter de opmerking maakte dat er bij de leden van het industrieschap wel de mentale bereidheid bestaat om met de werknemers samen te werken, werd hem de wedervraag gesteld, waarom dan nog steeds geen afgevaardigde van de vakcentrale als volwaardig lid van dit schap geac cepteerd werd Uit dit en vele andere voorbeelden blijkt wel dat er inderdaad een le vendige discussie gaande was, on danks het feit dat er in totaal slechts 18 leden waren. Men mag alleen maar hopen dat op maandag 15 februari, als deputé Ensinck de gemeentelijke her-in deling komt bespreken en in een aansluitend forum o.m. burgemees ter drs. Schots zitting zal nemen, meer werknemers van hun belang stelling blijk zullen geven. Bezigheidstherapeutes zoeken per 15 febr. a.s. KAMERS TE VENRAY Onze telefoonnummers zijn: 04998-1506 of 08859-8991 Op 2 februari a.s. hopen wij met onze kinderen ons 25jarig huwelijksfeest te vieren. Op die dag zullen wij recipi ëren van 18.30 tot 20.00 uur in restaurant 'Vlakwater', Kamp weg te Venray. B. GILIAM R. GILIAM-VAN GILS Venray, januari 1971 Past. v.d Gaetstraat 59 Hans Cuppen - en Monique Cuppen-Sedee zullen op zaterdag 30 januari 1971 hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen tijdens een H. Mis in de parochiekerk v. O.L.Vrouw van Zeven Smar ten om 15.00 uur. Receptie van 16.30 tot 18.00 u. in restaurant „Vlakwater". Venray, Oranjestraat 24 Venray, Beukenlaan 14 Toekomstig adres: Casinoweg 57 te Venlo Jong echtpaar zoekt KAMERS of BOVENVERD. in Venray of omgeving Brieven aan G. van Rijn Boerendansweg 20 Venlo tel. 04700-1705 (na 17 uur) Vrijdagavond a.s. vanaf 20 uur GESLOTEN wegens feestavond RESTAURANT VLAKWATER GEVRAAGD NET MEISJE voor 5 dagen, in gezin met 2 kinderen, goed loon Brieven nr 42 bureau v.d.blad GEVRAAGD WERKSTERS voor hele of halve dagen hoog loon H.C.R. DE Zwaan, tel. 1279 GEVRAAGD HULP IN HUISHOUDING of NETTE WERKSTER liefst 2 of 3 dagen per week Inlichtingen: Mevr. de Rooy, Patersstraat 23, Venray WONINGRUIL Heb nieuw huis, huur 104,60 met 4 sl.kamers, zolder en bad, keuken, kamer en schuurtje. Wil ruilen tegen huis met 'n grote huiskamer. Past. v.d. Gaetstraat 6 TE KOOP OPEL KADETT 1964 J. Jeucken, Venray Spurkterweg 14 TE KOOP DAF 33 zgan Zuidsingel 11 Venray TE KOOP PREI 3 kg voor 1.00 H. van Hoof, Brukske 3a TE KOOP party VOEDERBIETEN en partij prima HOOI Wim van Tilburg Beekweg 56 tel. 04786-394 TE KOOP BINTJE AARDAPPELEN 10 ct per kilo Zanders, Langeweg 72 Venray telefoon 3441 TE KOOP KREIDLER FLORETT '70 zo goed als nieuw Engels, Gertrudisstraat 5 te Oirlo, zaterdags na 1 uur GEVRAAGD MEISJE voor hele of halve dagen in gezin met kleine kinderen Oude Oostrumseweg 5 tel. 2725 HULP IN DE HUISHOUDING voor licHt werk Nadere bijzonderheden telef. 2687, svp na 8 uur. TE HUUR ongemeubileerde KAMER liefst aan verpleger Adres bureau van dit blad Katholieke Vrouwenbeweging K.V.V. VENRAY Dinsdag 26 januari om 8 uur VERGADERING in zaal In den Engel Spreker: Korpschef de Bruin Allen van harte welkom. Het Bestuur. VERLOREN GOUDEN SCHAKEL ARMBAND met turquoise stenen en gouden muntjes Tegen beloning terug te bez. Mevr. Mariens Venray Stationsweg 34 LOTERIJ FANFARE VRIENDENKRING TE OVERLOON Pry zen vielen op de nummers: 689 306 1043 1556 450 1104 1392 1251 516 533 1405 711 Prijzen afhalen bij B. Cruijsen Gen. Hasbroucklaan 5 Overl. TE KOOP zwaar gewortelde ASPERGE PLANTEN „Limburgia", op veld te bezichtigen Tevens te koop een nest JONGE HONDJES 8 w. oud Pinchertjes Nellissen Overloon, Stevens- beekseweg 9, tel. 04788-395 v TE KOOP OLIEKACHEL 1-persoons LEDIKANT KINDERBEDJES RIJZADEL RIJGETUIG BERGSE HAAM Heidseweg 15, Heide TE KOOP PRINZ 4 1964 VOLKSWAGEN 1500 1963 Past. v.d. Gaetstraat 91 TE KOOP FIAT 600 Gielens, Heidse Molenweg 11 TE KOOP BRUIDSJAPON maat 38 niet in deze streek gedragen Adres bureau van di>t blad TE KOOP nieuwe aardgas MOEDERHAARD 15000 kcal P. Theuws, Kruitweg 5 Venray P. THEUWS - VENRAY Kruitweg 5 - Telef. 1867 Uw bedrijf voor betere en snellere service I ■ÏCWfl NIEUW NIEUW VOOR DE CARNAVAL reuzé keuze in vastenavondartikelen vraagt het in Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 Vrijdag en zaterdag Magere halscarbonade Krabbetjes Gehakt 500 gram 385 500 gram 70 500 gram 225 108 208 oenaKt ouu gram Soepcomplet 108 1 Lunchshotel: Droogworst, Gevulde bulik Boterhamworst 1 175 75 90 Zure zult 500 gram Leverworst 500 gram Dinsdag: Braadworst 500 gram 240 Kookworst 150 gram 83 Woensdag: Mager gehakt 500 gram 225 Leverkaas 150 gram 83 Donderdag: Magere spekl. 500 gram 195 Hausmacher 150 gram 83 BL. MT4

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2