Een rayoncommissie voor de samenlevingsopbouw Venray's jachtl iil verandert Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... COUPON drukwerk VRIJDAG 22 JANUARI 1971 No. 3 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS 'M N MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AD VOOR VFNRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- 51 TEL. 2727 GIRO 1050652 YYCCADLHU V VJUn VCnrVAAI Er* VÜ IJ ACIVCIX PRIJS PER HALFJAAR 5.- (buiten Venray 5.50) VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DE GROTESTRAAT 28 POSTBUJ Jan van Beers gaat zaterdag 30 ja nuari a.s. z*n zilveren jachtopziener schap vieren met een receptie, die „zjjn jagers'' hem aanbieden in het gemeenschapshuis van de Vredepeel. En dat is natuurlijk aanleiding om hem eens op te zoeken in het kleine huisje daar ergens langs de Midden- Peelweg in de bossen. EX STROPER Jan van Beers ziet het nut niet in van dit gesprek, doch dan rolt hij een van z'n zware sjekkies en bekent eerlijk vroeger daar in West Bra bant ook wel eens een strikje gezet te hebben. En hij heeft het stille ver moeden dat dat ook de aanleiding is geweest dat hij op een gegeven mo ment gevraagd werd op jachtopzie ner te worden. Men kan het kwaad ook met het kwaad bestrijden En sindsdien staat Jan van Beers met zijn hondje en geweer in het veld. Eerst in Zundert, en later in Maarhezen, waar hij zijn vrouw leerde kennen. Dan weer in Overij- sel en toen naar de Klundert, doch daar kende hij zijn jachtgebied ter nauwernood, of de watersnood liet er geen enkel konijntje meer over. In 1957 haalde de combinatie Jan sen de Wit hem naar de VENRAYSE JACHTVELDEN En die jachtvelden is hij tot nu toe trouw gebleven, zij het dan dat de combinatie Jansen-de Wit er niet meer is en hij nieuwe bazen gevon den heeft in de heren de Koning en Leurs, die beiden namens een com binatie van jagers handelen. De taak van een jachtopziener is, zo beleert ons Jan van Beers, dat er zoveel mogelijk wild is. Dat kan men op verschillende manieren doen. Zo houdt hij de 1600 ha jachtgronden nabij de Vredepeel en rond de Bal lonzuil practisch vrij van roofwild. 300 vossen hebben daar de rekening al voor moeten betalen. Datzelfde is ook voor de bunzings, de hermelijn en de wezel, de eksters en de Vlaam se gaaien van toepassing. Hun aan tal wordt zo klein mogelijk gehou den om het andere wild te sparen. Een tweede manier om zoveel mo gelijk wild in het jachtveld te hou den is het tegengaan van de strope rij STROPERIJ Ja, die stroperij is iedere jachtop ziener een doorn in het oog, aldus Jan van Beers. Weet je, vroeger, toen wist je dat je van begin sep tember tot zo ongeveer februari men sen in het jachtveld kon krijgen, die ook zin hadden in een haasje of een konijntje. Dan werden er strikken gezet, je moest 'snachts achter de lichtbakken heen, maar dan had je rust en ook het wild kreeg rust. Het was altijd nog een soort sport Dat is het nu al langer hoe min der. Men komt met wagens in het jachtgebied, men knalt alles neer, zo wel een dragende moer als een ree geit die met een paar kalfjes staat. Je breekt je nek haast over de strik ken (hij zwaait naar een berg ver roeste ijzerdraad achter zijn woning) en je hebt het hele jaar werk met deze roverij. Neen, dat heeft weinig meer met sport te maken. En zo wordt er tegen gevochten, vallen er de nodige verbaaltjes. Daarnaast zal een goede jachtop ziener zorgen dat er zo nu een dan „andere" hazen en konijnen in zijn revier gebracht worden om zo het bloed te verversen. En jaarlijks wor den er zo'n 5-600 fazanten „gepoot". Die beestjes blijven tot ze oud en wijs genoeg zijn, in de rennen achter van Beers' huis, om dan hun heil te zoeken in de bossen en de akkers rond de Vreej. akkers weiland geworden zijn. Zij kunnen niet terug vechten tegen de combiners, kneuzers en hoe al die moderne boeren-machines ook mo gen heten. En niet te vergeten; ze zijn vooral ook de slachtoffers van het spuiten met vergift Konijntjes zijn er genoeg. Jaarlijks worden er zo'n 600 afgeschoten door de jagers Dat is wel eens veel min der geweest door de myxomathose, maar die ziekte is mede door „vers" en nieuw bloed toch behoorlijk op de achtergrond gekomen. Het aantal hazen loopt terug. Als de combinaties per jaar nog een 60 hazen afschieten noemt men dat een goed hazen-jagers-jaar De fazantenjacht is door de eigen inpoot en door het veelvuldig voe deren aardig op gang gekomen. En voor de rest zijn er de reeën, het edelwild. Deze zijn ook pas in van Beers zijn tijd hier in de bos sen verschenen, waarschijnlijk van Rips af, waar men een goed bestand had. De reeën zijn feitelijk Jan van Beers zijn troetelkinderen, al wil hij dat niet hardop zeggen. Van de ene kant had hij ze liever niet in zijn revier - want hij kan nog steeds niet goed hebben dat er per jaar zo'n 10 tot 15 stuks doodgereden worden op de steeds drukker wordende Mid den Peelweg. Bovendien zijn ze een trekpleister voor de stropers. Maar van de andere kant brengen ze een eigen cachet aan het jachtgebied, en het is niet voor niets dat ze de naam .edelwild" dragen. Fervente jagers kunnen het menigmaal niet over hun hart verkrijgen om zo'n beest af te schieten, zelfs als het dringend nodig is. En men kan Jan van Beers tot in de Vredepeel horen vloeken als hij een half-verrotte ree-geit aantreft in een strik. De stropers hebben dan niet de moed gehad om hun buit in te palmen. En waar de enigste havik van Lim burg en Brabant zit, dat houdt hij angstvallig geheim. Het is de twee de trots van deze jachtopzichter dat die havik al jaren achtereen in zijn revier broedt. EEN SCHOT HAGEL IN JE KONT.... In zijn jachtgebied is Jan van Beers heer en meester. Dat ondervond de hooggeleerde professor die er kwam jagen, doch de kneepjes van het vak niet kende en nog als eens een keer in het schootsveld van andere jagers liep. Toen wat simpele waarschu wingen niet hielpen, klonk over het jachtterrein: als je potverniet aan de kant gaat, schiet ik je een schot hagel in je kont.... En de hooggeleerde ging aan de kant, zoals ook een hele hoge ome van de rijks politie zicht schikt naar de bevelen van deze onbezoldigde veldwachter, en de voorzitter van de Tweede Ka mer hem netjes vraagt hoe het fei telijk wel moet 4 Een eigen wereld, met eigen wet ten, waarin Jan v. Beers zo'n beetje vorst is. Een vorst die het afzetten van boswegen met palen maar niets vindt. Je moet de mensen de kans geven met de natuur kennis te ma ken. Natuurlijk loop je dan de kans er ook de stropers in te halen, maar daar moeten ze maar een zwarte lijst van maken, aldus Jan van Beers die zich levendig voor kan stellen dat het voor de mensen een hele be levenis is, als daar ineens uit de bos sen een paar ree-geiten de weg over steken en even verder nieuwsgierig stil blijven staan om op hun beurt te kijken naar die mensen die dit stukje schepping met grote ogen staan te bewonderen RECREATIE In de gemeente Venray wordt op het ogenblik hard gewerkt om een rayoncommissie van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg oP te richten. Omdat deze rayoncommissie iets moet worden „van en voor de gehele bevolking" is het belangrijk om iedereen te in formeren over het hoe en waarom van deze commissie. Is de kreet „van en voor de be volking" niet erg optimistisch gebruikt? Ja in zoverre, dat het onmogelijk is dat de gehele bevolking alles weet van de rayoncommissie of er lid van is. Er wordt mee bedoeld dat de ra yoncommissie een goede ver tegenwoordiging wordt van de be volking. waarbij rekening gehouden wordt met de onvermijdelijke proble men die ieder vertegenwoordiging meebrengt: namelijk communicatie tussen afgevaardigde en achterland. Hoe wordt er geprobeerd aan het kontakt met het achterland iets te doen? Op de eerste plaats, door mensen te zoeken voor deze rayoncommissie die bereid zijn meer tijd te steken in deze funktie, dan alleen het bijwo nen van de vergaderingen. Die ook aktief naar hun achterland toegaan om informatie te geven en te ontvan gen. Op de tweede plaats, de vertegen woordigers zo te kiezen, dat precies duidelijk is wat hun achterland is. Concreet: van elk dorp één die aan gewezen is door een dorpsoverleg orgaan en voor Venray-centrum door de wijkraden en de parochiera den. Op de derde plaats, moet er ge zorgd worden dat van alles wat er besproken wordt een goed verslag is dat ook voor iedereen verkrijgbaar is. die er om vraagt. Tevens moet er gezorgd wordt voor heldere, goed leesbare voorbereidingsstukken over de problemen die behandeld gaan worden. Op de vierde plaats zullen de ver gaderingen openbaar zijn, zodat de pers vrije toegang heeft en verslag kan geven in de kranten. Tevens kunnen dan mensen die interesse hebben voor een bepaald onderwerp er bij komen zitten. Ze mogen dan ook meepraten. Tevens zullen de agenda's van tevoren gepubliceerd worden. ...een kameel rondloopt die om de vijf minuten roept 'Vanaf 23 januari op de le etage: Marrakesj, een afdeling met kleding en gebruiksvoorwerpen uit Marokko!'. Dit gerucht moeten we helaas tegenspreken. Die kameel is er niet. De afdeling wel! ...wel tien verschillende soorten koffie gedronken worden in de espresso-bar op de parterre. Dan tellen ze wel mèt en zonder suiker als twee verschillende soorten, hoor. Ze zouden beter kunnen zeggen dat er ook nog ijs, gebak, tosti's en saueijze- broodjes zijn. Want dat is zo. ...aardappels in de puree zitten die u in het restaurant geserveerd krijgt met dop erwten, augurk, champignons, rozijnen en madeira-saus bij een vers gekookte Ossetong Menchikoff voor 7.25 alleen voor lezers van dit blad Karnavals-set 7.50 Tegen inlevering van deze bon krijgt u tot 9 februari een boerenkiel, boerenpet en een grote boerenzakdoek die anders samen 10.25 tot 11.25 zouden kosten, voor maar 7.50 Karnavalsafdeling, benedenverdieping. de 2e eeuw Bijenkorf Eindhoven Piazza 1, tel. (040) 68168 Op de vijfde plaats zulllen er van tijd tot tijd samenvattingen van de gang van zaken worden gegeven in een goed leesbaar overzicht. Op de zesde plaats zal het buro van de stichting iedere gewenste in formatie verstrekken. De documen tatie van de stichting in de Clockert is vrij te gebruiken door iedereen. Opj de achtste plaats zal de rayon commissie zelf kritisch moeten zijn op haar eigen funktioneren en eigen lijk op iedere vergadering zich af moeten vragen of alles overgekomen is naar het achterland en of de af gevaardigden wel goed weten wat het achterland heeft in te brengen. Tot slot dienen er steeds nieuwe wegen gezocht te worden om de com municatie met de bevolking verder le ontwikkelen Dit is een groeiproces want wie in Nederland weet al pre cies hoe het moet? Komen er alleen maar vertegen woordigers van de dorpen en het centrum in de rayoncommissie? Nee, want niet iedere inwoner heeft kontakt met de dorpsoverlegorganen, de wijkraden en de parochieraden. Het is de bedoeling dat de rayoncom missie breder wordt dan een soort overkoepelende wijk- of dorpsraad. Daarom wordt ook gezocht naar mensen die een specifieke groep of een bepaalde persoonlijke bekwaam heid hebben, die aanvullend kunnen werken op de dorps- en wijkverte- genwoordigers. Tevens wordt ook een vertegenwoordiger van de gemeen teraad gevraagd, om de communica tie met de overheid te waarborgen. Als een rayoncommissie zo wordt samengesteld, wordt het dan niet een dubbelganger van de ge meenteraad? Dan moeten we de taak van over heid en particulier initiatief even naast elkaar zetten. Veel mensen denken dat de overheid alles doet. maar dat is niet waar. De overheid bestuurt en neemt beslissingen. De overheid zegt wat haalbaar is, waar voor de spaarzame gelden wel en waarvoor niet gebruikt worden. Dit is een taak die niet goed kan worden vervult als de overheid niet vanuit de bevolking zelf voldoende duide lijk en goed geargumenteerd krijgt aangedragen, steeds opnieuw, wax wenselijk is. Als dit niet gebeurt, dan ontstaan er misverstanden. Dan zegt de overheid: „de bevolking is niet geïnteresseerd. De bevolking kan er toch niet over meepraten De bevol king wil de onmogelijkheden en mo gelijkheden goed zien." Daar staat dan tegenover dat de gemiddelde bur ger gaat zeggen: „die overheid die doet niets voor je. Dit zitten er alleen maar om hun status waar te maken, maar de gewone man wordt afge scheept." In de praktijk is er, als je je ooi- goed te luisteren legt, al heel wal misverstand ontstaan. De nieuw op te richten rayoncommissie zal juist op dit gebied een taak krijgen. Dat zal niet van vandaag op morgen luk ken, maar er zijn voorbeelden dat er wel iets op gang kan komen, In de Maasdorpen, is al enkele pa ren een rayoncommissie van de stich ting Samenlevingsopbouw Noorde lijk Limburg aan de gang. Deze heeft veel moeilijkheden ondervonden maar ook allerlei zaken op gang ge bracht, zoals verbetering van de bus verbindingen, stimulering van de op richting van oudercomité's aan de scholen, een serie van hearings in alle maasdorpen. In Horst en Sevenum is ook zo'n commissie bezig die momenteel bezig is met het uitproberen in de praktijk van een vormingsprogramma voor volwassenen, de oprichting van wijk overleg in de nieuwe parochie en de oprichting van een peuterspeelzaal. Wat heeft de Stichting Samen levingsopbouw er mee te maken en wat is eigenlijk de bedoeling van die stichting? Je zou kunnen zeggen dat de stich ting samenlevingsopbouw de regio nale rayoncommissie is. De stichting bundelt de rayoncommissies van de hele streek. De voorzitters of voor zitsters zijn automatisch lid van het bestuur van de stichting. Als overal rayoncommissies zijn in Noordelijk Limburg dan zijn dat er zes. Op het ogenblik zijn het er drie en de vierde en vijfde zijn in oprichting. Naast deze rayoncommissie-verte genwoordigers is voor elk rayon een vertegenwoordiger van het gemeen tebestuur lid van het bestuur. Voor Venray .is dat de burgemeester Daarnaast zitten ook vertegenwoor digers van streekinstituten die een bepaald deel van de welzijnsbeharti- ging voor hun rekening nemen in het bestuur, momenteel zijn dat de voor zitter van het Regionaal Instituut voor het Maatschappelijk Werk en de voorzitter van het Regionaal Jeugdcentrum. Dit zal nog wel uit groeien met vertegenwoordigers van andere sectoren zoals: het onderwijs, het vormingswerk, de pastoraal, de stedebouw- en huisvesting, de cul tuur, de sport, het bejaardenwerk, de sociaal-economische aktiviteiten, de recreatie en dergelijke. Een voor waarde daarvoor is echter dat zo'n vertegenwoordiger op bevolkings niveau ook alles in de hele streek op het gebied van zo'n sektor kan ver tegenwoordigen. En daar komt na tuurlijk nog heel wat bij kijken. Omdat het veel te kostbaar zou worden om voor elke rayoncommissie een eigen beroepskracht in dienst te nemen, zijn er bij de stichting samen levingsopbouw centraal twee funk- tionarissen in dienst. Deze mensen hebben tot taak om de rayoncommis sies te adviseren en in elk opzicht te helpen bij de uitoefening van hun taak. Het is algemeen bekend dat het gemakkelijk- is om een commissie in het leven te roepen. De beste manier om zo'n commissie uit te schakelen is, deze commissie geen mogelijkhe den te geven voor de voorbereiding, verwerking en uitvoering van verga derstukken, voorbereiden vergade ringen, opsporen van informatie van elders, uitzoeken van verschillende oplossingen voor een probleem en noem maar op, door een kracht die daarvoor vrijgesteld is. Alle ge meentelijke commissies hebben amb tenaren er achter. Een rayoncommis sie heeft ene funktionaris van de stichting samenlevingsopbouw achter zich. Is er een mogelijkheid voor iemand die dit leest om er wat meer over te horen of zelfs om mee te doen? Ja, die is er zeker. We kunnen ons echter ook voorstellen, dat e: có.j hoop mensen zijn, die het allemaal niet zo erg geloven en er erg wan trouwend tegenover staan. Dit is ieders goed recht. Toch zouden we dit een beetje moeten doorbreken en daarom is het belangrijk dat juist de genen die het maar niks vinden eens informatie inwinnen bij de stchtng samenlevingsopbouw. Het adres is: Stichting Samenlevingspbouw Noordelijk Limburg gebouw „De Clockert" Bergweg 4, Venray Telefoon 04780-3730. We sturen U graag elke gewenste informatie toe. Indien U dit wenst komen we praten. Als U een groep achter U heeft dan komen we een in leiding houden. Als U vergaderstuk ken wilt hebben, wij sturen ze U gratis toe. Als U informatie wilt heb ben op een van de terreinen van het welzijn, dan staat onze bibliotheek en documentatie voor U open, ook gratis en er is altijd wel iemand om U de weg te wijzen. Als U een be paalde zaak voor de nieuw op te richten rayoncommissie hebt, geef ze maar door. Er wordt zeker aandacht aan besteed. Wat moeten we nog meer zeggen, om aan te geven dat de stichting iedereen van dienst wil zijn en ook in vele gevallen kan zijn? Is de konklusie gerechtvaardigd op grond van het besprokene dat zo'n rayoncommissie dus vooral werkt naar de overheid toe? Op grond van hetgeen hiervoor staat wel, maar er is nog meer. Er zijn ook allerlei particuliere organi saties, zoals de scholen, de kerken, de vakorganisaties, de standsorgani saties, de hulpverleningsinstellingen en noem maar op. Het is voor een rayoncommissie even belangrijk om naar die vormen van particulier be leid te werken als naar de overheid. Dat de overheid vooral genoemd is, is een gevolg van het feit dat de over heid binnen alle vormen van beleid het meest centraal staat. Tot slot, de samenlevingsopbouw voor Venray wordt dus in handen gelegd van een kleine twintig burgers, die het dan maar moe ten klaarspelen? Nee. dat is niet juist. Die rayon commissie zal alleen gaan werken als een verzamelplaats. Allerlei dingen die samenlevingsopbouw genoemd kunnen worden, zoals het kontakt zoeken tussen verenigingen, het vin den van initiatiefnemers voor een gemeenschapshuis, het opsporen van wensen van mensen voor hun wel zijn en het verzamelen en doorgeven van informatie, gebeurt spontaan ook al op vele plaatsen. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat enige steun in de vorm van advisering, eni ge vergoeding van werkelijk gemaak te kosten voor de gemeenschap, wat Telegram naar Parijs Bij gelegenheid van het feit, dat honderd jaar geleden op 18 januari 1871 een ballon uit het door de Duitsers bele gerde Parijs landde in de bos sen bij Merselo, heeft burge meester drs. F. G. L. L. Schols van Venray het volgende tele gram gestuurd naar de voor zitter van de gemeenteraad van Parijs: mr. le president du conseil municipal a paris ajourd'hui il y a cent ans le ballon la poste da paris depuis le ville de paris assi'gée le ter ritoir de lo commune de ven ray, hollande stop pas- sagers mrs eugene cleray, edu- ard cavailhon et edmond tur- biaux en route au ministre gambetta a bordeaux avec des lettres confidentielles stop situation unique pour re- prende l'amitié d'ailleurs stop citoyens de venray sa- luent les citoyens de paris stop vive la france, vive la hollande stop schols maire de venray Vandaag honderd jaar geleden landde ballon „La poste de Pa ris" uit het belegerde Parijs in gemeente Venray, Holland stop Inzittenden, Eugene Claray, Eduard Cavailhon en Edmond Turbiaux op weg naar miinster Gambetta te Bordeaux met geheime correspondentie stop Gelegenheid gunstig toen aangeknoopte vriend schapsbanden weer op te ne men stop Bevolking van Venray groet bevolking van Parijs stop Leve Frank rijk, leve Nederland stop Schols burgemeester van Venray AANGIFTE VAN AANRIJDING De oproep van de politie dat even tuele getuigen zich zouden melden, die gezien hadden hoe twee Merse- lose dames door een auto werden ge schept en verwond, had tot resultaat dat de autobestuurder E. uit Merselo zich kwam melden. Hij kwam melden dat hij waar schijnlijk de beide dames geschept had. Hij had wel gestopt, maar had niets kunnen ontdekken en was toen huiswaarts gereden voor z\ uw van den munckhol n.v KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND VENRAY De jaarvergadering van onze ver eniging wordt gehouden op maandag 25 januari om 20 uur in café „In den Engel". Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen van de sekretaris en penningmeester en het verslag van onze wedstrijd. Kandidatenlijsten voor de vakature in het bestuur indienen tot voor de vergadering. Ook weer gelegenheid om ringen te bestellen. Er wordt weer een grote opkomst verwacht. Voor uw rijbewijs naar Aularijschool Wim Claeisens Aanmelden Kennedy plein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen maatschappelijke erkenning en de helpende hand bij samenwerking, voor vele particulieren erg fijn kan zijn. Dat kan via de rayoncommissie duidelijk worden en gegeven worden. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de rayoncommissie niet alles zelf gaat doen. Belangrijke problemen die een oplossing vragen kunnen het best in een door de rayoncommissie in het leven geroepen projektgroep of werkgroep worden aangepakt. Elders zien we, dat deze werkwijze veel succes heeft. Bij de rayoncom missie Maasdorpen zijn zoal een zes tig mensen aktief betrokken en dat is toch wel fijn in een tijd waarin iedereen zegt dat er geen belangstel ling is voor zaken van algemeen be lang. BIJ EEN ZILVEREN JUBILEUM Ook zorgt de jachtopziener voor 't natje en 't droogje van de dieren. Heel wat kilo's gerst zijn door hem al rond gestrooid, en links en rechts zijn er waterbakken in zijn revier, zodat er de nodige bijvoeding is. Hij heeft er zo zijn problemen met de jachtschade. Want „zijn" fazan ten en ook het ander wild, houden zich niet altijd aan hun eigen menu, maar lusten ook wel eens wat van andere mensenDat noemt men dan jachtschade en die moet in over leg met „Faunabeheer" dan vergoed worden. JACHT-VERANDERINGEN Vraagt men naar wijzigingen in 't wildbestand, dan is Jan van Beers er als de kippen bij om er op te wij zen dat de patrijzen en korhoenders aan het verdwijnen zijn. Kwamen ze 10-15 jaar geleden nog veelvuldig in zijn revier voor, nu ziet men ze nog maar zelden. Er is te weinig jonge hei voor de korhoenders en de pa trijzen krijgen weinig kans nu vele Ja, de bossen zullen steeds meer recreatiegebied worden. Dat zal zijn terugslag hebben op de jacht. Maar of het wildbestand daar veel onder te lijden zal hebben, dat betwijfelt Jan van Beers. „Kijk maar, zelfs de reeën zijn al gewend geraakt aan het lawaai van startende en laag over komend vliegtuigen. Ze kijken er te- nauwernood van op. Ook de drukke Midden Peelweg zou al het wild al lang verjaagd moeten hebben, maar niets is minder waar. Alleen zal het zorg zijn dat de mensen opnieuw moeten leren dat ook het wild een belangrijke bijdrage kan geven aan de recreatie". Dat weten er inder daad nog te weinig, en hen zou fei telijk moeten worden aanbevolen 'ns een dag of nacht met van Beers op stap te gaan. Ze zouden een nieuwe rijkdom ontdekken in flora en fauna, waar deze mens zo heerlijk over ver tellen kan

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1