TUMMERS-ffililffi Kamerlid kreeg hoog ste Venrayse carnaval onderscheiding INGEZONDEN Openstelling Deurneseweg GRIJP NU UW KANS TUMMERS HOUDT EEN GRANDIOZE OPRUIMINGSAKTIE Politierechter recreatieonderzoek Op alle artikelen krijgt u tijdens de uitverkoop 10% KORTING (uitgezonderd contracfartikelen) Let verder vooral op onze speciale aanbie dingen met extra hoge kortingen. Vele aan trekkelijke artikelen gaan nu tegen de aller laagste prijzen de deur uit. Kom gauw kijken. U bespaart vele tientallen guldens. VRIJDAG 22 JANUARI 1971 No. 3 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG 153 PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRLAD VOOR VFNRAY FN OMSTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TT ttlVULrtU WIY vtlllAMI bn Wl 1 IACIXCM PRIJS PER HALFJAAR 5.— (buiten Venray 5.50) NOORD-LIMBURG In november j.l. heeft het Ont wikkelingsorgaan Noord-Limburg, waarin alle gemeenten vertegen woordigd zijn, in principe besloten tot het verlenen van een opdracht voor een breed opgezet recreatie- onderzoek in deze regio. Uitgangspunten hierbij zijn: de wenselijkheid dit onderzoek qua methodiek geheel te doen aansluiten bij een vrijwel vol tooide studie in Midden-Limburg; b. het verdisconteren van de studies van Ir. J. Vallen voor het Recrea tieschap Peel en Maas en de ge meenten Arcen-Velden en Ber gen; c. de voorwaarde dat het Ministerie van CR.M. 50% van de kosten van de kosten en de Provincie 15% van de onderzoekskosten sub sidiëren. Het overblijvend deel wordt gefinancierd door het Or gaan zelf en door een bijdrage van 11 cent per inwoner van de ge meenten die niet betrokken zijn bij de onder ben genoemde stu dies. Er is opdracht gegeven aan het Bureau van Ir. W. Thijssen te Ber- licum voor het maken van een voor studie die gemelde subsidiënten de noodzaak van het onderhavige onder zoek duidelijk moet maken. Het Recreatieschap Peel en Maas is nauw betrokken geweest bij het vooroverleg in deze en heeft zich zeer positief opgesteld tegenover een nieuw onderzoek, dat als een waar devolle aanvulling op het in 1967 uit gebrachte recreatierapport van Ir. J. Vallen mag worden gezien. INSTELLIN GSTUURGROEP Door het bestuur van het recreatie schap Peel en Maas is inmiddels een stuurgroep opgericht, die als taak heeft het onderzoek, zo ver het be treft het gebied van Peel en Maas te begeleiden en zo nodig bij te sturen. In de ze stuurgroep hebben zitting mr. E. van Leent, burgemeester van Grubbenvorst en lid van het dage lijks bestuur' van het schap W. Ba ron de Weichs de Wenne, Geysteren. lid van het algemeen bestuur van het schap, Ir J. Simons, Roermond, hoofd ingenieur directeur van de cultuur technische dienst, dr. ir. W. Diemond, Roermond hoofd ingenieur directeur van Staatsbosbeheer Limburg en P. Derkx Venlo, directeur van de streek VVV Noord-Limburg. HERINDELING Ik vind het maar angstig stil blij ven rond de rapporten over de her indeling van Noord-Limburgse ge meenten. Is het de bedoeling dat die rapporten in de laden van de ver schillende bureau's blijven liggen? Of wordt het publiek (waar het ten slotte toch om gaat) nog wat uitvoe riger ingelicht en zo ja, hoe dan En tenslotte hoe denkt men de in spraak, dié datzelfde publiek toch wel hebben mag te gaan verwezen lijken? Kunt U hierover iets meer zeggen? M. G. Aantwoord van de redaktie: Dat uitgerekend een Venrayer wat meer tempo wil hebben in de moge lijke herindeling van Noord-Lim burg, doet bijzonder aan. We hebben nog de ruimte, we staan nog op eigen benen, hebben blijkens de rappor ten een behoorlijke uitrusting van alle soorten diensten, dus uitgespro ken Venray hoeft niet bepaald op de bres te springen Het is niet zo, dat de drie dikke rapporten in de bureauladen verdwe nen zijn. Integendeel het is ons uit eigen ervaring bekend dat men deze beslist niet gemakkelijk leesbare kost volop aan het doorwerken is. Intus sen blijken de rapporteurs van de Vereniging van Nederlandse gemeen ten, de samenstellers van deze rap porten, zo een enorme hoop gegevens aan gesleurd te hebben, dat het soms moeilijk is door de bomen nog het bos te zien. Maar dat is een andere kwestie, evenals het feit, dat men niet met een of twee oplossingen gekomen is, maar liefst 8 alternatieven ter bestu dering op tafel heeft gelegd. Dat maakt de zaak er dus niet eenvoudi ger op. Maar deze rapporten zijn opgesteld ten behoeve van de Stichting Op- bouworgaan Noord Limburg. Een stichting waarin naast de Kamer van Koophandel alle gemeenten samen werken. Het is de bedoeling dat in een openbare vergadering op 26 fe bruari 1971 in Venlo het algemeen bestuur van deze stichting een eerste behandeling begint over deze mate rie. Intussen is men bezig deze rap porten met hun konklusies samen te vatten in een wat handzamer en leesbaarder boekwerkje dat ter be schikking komt van iedereen, die er maar interesse in heeft. Men heeft dan ook in eigen kring, in vereni gingsverband b.v de mogelijkheid om hierover van gedachten te wis selen. Terwijl aan de ene kant dus aan de top de konklusies bekeken worden, wordt van de andere kant bevorderd dat van onder af ook in spraak komt. Het is wel duidelijk dat met een en ander nog wel enige maanden voor bij zullen gaan Uit zeer betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Deurneseweg voor wat betreft het gedeelte tussen Langstraat en de Wanssumseweg medio februari wordt opengesteld voor het verkeer. Voorlopig zal de openstelling aan enkele beperkingen onderhevig zijn o.m. door het ontbreken van de be- bakening en de definitieve topslijt- laag. Ondanks deze beperkingen zal het verkeer van dit weggedeelte gebruik kunnen maken. AUTO TEGEN BOOM Een vrachtauto week uit in de bocht JulianasingelOude Oostrum- seweg. Hij kwam daarbij zó ver links op de weg terecht dat een aankomen de personenauto om hem te ontwij ken het trottoir op moest. Dat lukte, maar daar kon de bestuurder van de personenauto niet langs de bomen, met het gevolg een botsing. Bij die botsing werd de naast hem zittende 17-jarige Horstenaar zodanig ge wond, dat hij aanvankelijk naar het ziekenhuis moest worden overge bracht. Daar bleek een en ander mee te vallen, zodat hij na verbonden te zijn, naar Horst terug kon. De per sonenauto werd flink beschadigd. Nu tracht de politie de vrarhtwagen te vinden, die de oorzaak van dit on geluk was. Die was onbekommerd doorgereden. BLIKSCHADE Op de kruising Jan Hensenstraat Merseloseweg en TuinstraatBon gerdstraat hadden afgelopen week end weer botsingen plaats doordat geen voorrang verleend werd. De be loning was weer blikscrade. Voor één keer was de Venrayse schouwburg „Binnenhof Venray" ter gelegenheid van de uitreiking van de hoogste Carnavalsonderscheiding, de Prinsenplak, een onderscheiding ingesteld door de Aid Prinse Kom- panej, jaarlijks uit te reiken aan een persoonlijkheid welke zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor Noord-Limburg. Was het vorig jaar de schrijver Toon Kor- tooms, dit jaar was de eer te beurt gevallen aan het Tweede Kamerlid van de KVP drs. H. Nooteboom uit Venlo. En dientengevolge had de A.P.K. met behulp van de heren Ka- teman en van Batenburg een hoek van de foyer omgetoverd tot het „Venrayse Binnenhof". „Ik heb mij afgevraagd waaraan ik te danken heb dat ik die hoge onder scheiding krijg", aldus het Kamerlid Nooteboom. „Is het omdat ik finan cieel expert ben van de KVP en om dat ik recent heb bewerkstelligd dat de BTW voor de Horecasector is ver laagd, of omdat de Wiebeltax is in gevoerd ,of omdat Venrays leden van het Vrouwengilde mij hebben zien werken in de Tweede Kamer. Of is het een list omdat Venray voorne mens heeft Venlo te annexeren, ter wijl Venray toch al de grootste ge meente is in Zuid-Nederland. Zeker is dat ik belangstelling heb voor de bewoners van Venray, de snelst in dustrialiserende gemeente van ons gewest. Zeker is dat ik erkentelijk ben voor deze onderscheiding." Zo besloot na de uitreiking van de Prin- seplak de drager daarvan zijn dank woord. Vooraf had de heer P. Rippe na mens de Aid Prinse Kompanej het Kamerlid, die vergezeld was van zijn echtgenote en drie kinderen, reeds welkom geheten. Hij had uitvoerig gememoreerd de vele en goede kwa liteiten welke de heer Nooteboom als kamerlid siert. Venray heeft waardering voor de inzet van deze eerlijke West-Brabander. Ook de De ken van de Aid Prinse Kompanej, de heer J. Verheugen, bracht namens het Noord-Limburgse volk dank aan drs. Nooteboom voor zijn inzet in de Ka mer. Hij deed dat geheel in stijl van de politici. De voorzitter van de Venrayse carnavalsvereniging „De Piëlhaas", de heer Joos van Haren, bracht naast de gelukwensen ook dank voor de inzet van dit Kamerlid. Hij vertrouw de dat Venray mede door zijn werk Venray springplank zou blijven voor een goede toekomst en dat hij een open oog zou blijven hebben voor de Noord Limburgse problematiek, waarin Venray als de Parel dér Peel een eigen funktie' heeft. Vorst Jan van de Venrayse carna valsvereniging bracht zijn gelukwen sen op carnavalistische wijze over, maar spoorde in richtvorm de heer Nooteboom wel aan te stoppen met de verhoging van de accijns op bier. Bij de plechtige uitreiking van deze onderscheiding waren tevens aanwe zig de Prinsenplakdrager Toon Kor- tooms, burgemeeste drs. F. Schols en det wethouders mevr. Rutten-Tielen, G. Schols en J. Loonen, terwijl alle prominente persoonlijkheden op het gebied van Venrays carnavalsgebeu- ren acte de presence gaven. De Limburgse Zelfstandige Onder nemers hadden aan drs. Nooteboom een gelukwenstelegram gezonden. COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK NU ECHT MAASVALLEI In een vergadering van vrij dagmorgen hebben de leden "van de zuivelfabriek Venray nu echt gezorgd dat ook Ven ray zich kan aansluiten bij de combinatie van zuivelfabrie ken, die de naam draagt van Maasvallei. Op de algemene vergadering van maandag 28 december hadden de toen aanwezige 243 leden zich al voor dit voorstel uitgesproken, doch statuair was hun aantal onvoldoende, zodat vrijdag j.l. wederom een algemene vergadering moest worden gehouden. Dat is dan gebeurd in. de kantine van de zuivelfabriek, waar de voorzit ter, de heer Geurts, 32 leden kon. verwelkomen. In een gemoedelijke vergade ring is dan het voor en tegen van deze fusie nog weer eens uitvoerig uit de doeken gedaan, om. door directeur A. Kroon, die op de gestelde vragen zo goed mogelijk antwoord gaf. Een van de opmerkingen was dat men van Venrayse kant er op stond ook in de toe komst zo uitvoerig mogelijk in gelicht te worden over het doen en laten van de nieuwe fusie en de daarbij aangesloten fabrieken. Men wenst het kon- takt wat altijd bestaan heeft tussen de zuivelfabriek en zijn leden ook in de toekomst ge continueerd te zien. Ook het bestuur was zich er van bewust dat een goede communicatie zeker nu van grote waarde gaat worden en zou de betrokken wensen over brengen aan de andere' fusie partners, waar waarschijnlijk ook deze verlangens leven. Dan zal via een kontakt-orgaan of iets dergelijks het kontakt aan gehouden en verstevigd wor den. Uiteindelijk besloten ook deze aanwezigen tot de fusie, waar mede de Zuivelfabriek Venray opgaat in een combinatie met acht andere zuivelfabrieken en zich in de toekomst gaat specialiseren in de boterberei- ding. Maar hier staat gelukkig het slaap kamerraam open. De vraag is alleen hoe komt men daardoor, zeker als dat op de eerste verdieping is. Men prak- kizeert en prakkizeert, tot voor de dranknevels heen een van hen zich weet te herinneren dat naast de dans tent een knoert van een ladder lag. Zij weer kermiswaarts, waar intussen alleen een schrale hond zich nog ver maakt met lege friteszakken. En met de lange ladder tussen hen in zwalken ze weer huiswaarts, moe en „neutelig" door dit onverwachte. Met veel geharrewar weet men dat lange ding schuin overeind te krij gen naar het geopende raam. Dat ze daarvoor praktisch de hele weg no dig hebben realiseren ze zich niet, evenmin als het feit dat ze feitelijk levensgevaarlijk laverend eindelijk de slaapkamer bereiken, waar ze bei den in bed schieten. De wachtmeester, plichtsgetrouw op route, ziet tot zijn grote verbazing ai het nachtelijk uur deze ladder midden over de weg staan, zonder rode lantaarn, zonder waarschu wingsbord. Ook hij waagt de moei lijke tocht naar boven, met in zijn achterhoofd wellicht dieven of plun deraars op het spoor te zijn. Het be paald niet denderend resultaat hebt u uit zijn eigen woorden kunnen ho ren „Ja wat moet dat nulaat zich plotseling de politierechter ontvallen. De twee jongelui met rode oortjes, weten het ook niet. Men kan van hun gezichten aflezen dat ze dit hele ver schijnen en alles wat daaraan voor af gegaan is, niet bepaald plezierig voor hen is en dat ook de betrokken ouders er zeker niet gelukkig mee zijn. Ze hebben zich na een avond vol kermis en drank niet gerealiseerd dat ze daar een levensgroot obstakel ach terlieten voor het verkeer, hoe mi niem dat dat dan op dat tijdstip ook geweest zal zijn De officier noemt het onverant woordelijke lummelstreken en de ro de oortjes worden nog roder.De ladder-ridders zouden met alle liefde in de grond verdwenen zijn doch die hield stand en zo bleef hen niets be spaard. Ook niet het rechterlijke von nis van 50,dat met een zucht van verlichting anthoord werd. Ze had den minstens een of twee jaren ver wacht GESLAAGD Voor de hoofdakte kleuterleidster slaagde te Venlo onze plaatsgenote mej. Riet Imming. De heer M. J. A. Zandbergen, sinds 1 april 1970 ambtenaar Sport- en eugdzaken ter gemeentesecretarie, slaagde op 13 januari te Breda voor het. diploma Ambtenaar Lichamelij ke Opvoeding Sport- en Recreatie zaken. Het diploma werd hem uitgereikt door de Stichting opleidingswezen van de Stichting Landelijke Contact- raad voor de gemeentelijke bemoeiin gen met de lichamelijke opvoeding en de sport. RADIO - T.V. - WASAUTO MATEN - CENTRIFUGES EN ALLE ANDERE ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARA TEN ROERMOND: LAURENTIUS- PLEIN 9 TEL. 5154- HELDEN- PANNINGEN: MARKT39TEL. 1300 -VENRAY: LANGSTR.1 TELEFOON 3030 „Ja edelachtbare en toen ik naar boven geklommen was en door het raam keek, lagen ze broederlijk naast elkaar in bed te snurken, dat het een lieve lust wasIk heb ze wakker gemaakt, maar er was geen zinnig woord uit te krijgen. Ze waren in hun eerste roes Toen heb ik de ladder maar opge ruimd en de heren de volgende dag een proces-verbaal gemaakt wegens het in gevaar brengen van het ver keer. aldus een stramme wacht meester van de rijkspolitie. De twee die broederlijk naast el kaar hadden liggen snurken stonden nu broederlijk voor de tafel van de politierechter en hoorden met rode oortjes de stramme wachtmeester zijn avonturen vertellen Ze bleken kermis gehouden te hebben en geen broeders te zijn, doch wel dikke kameraden.En zoals dat gaat in kermissen op klei nere plaatsen, men zwalkt van dans zaal naar café en van café naar dans zaal en gaat tussendoor hier of daar nog even koffie drinken of een stukje eten. Zo ook onze gezworen kameraden, die ver na sluitingstijd nog een adres gevonden hadden, waar men „door" kon doen. Het was ver in de kleine uurtjes voordat ze huiswaarts keer den, gehuld in nevelen van drank. Als ze dan na veel gepraat bij de eer ste ouderlijke woning komen, blijkt alles dicht te zijn en geen sleutel aanwezig. En zo dronken zijn ze niet, of ze realiseren zich, dat .er uit klop pen van pa of ma misschien wel be roerder gevolgen kan hebben over hun kinderen Ook bij de, tweede kameraad is het ouderlijk huis een vesting, onneem baar voor de twee, die zich nu toch wel enige zorg maken hoe ze verder de nacht zullen doorbrengen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13