Stank- en andere problemen in Ysselsteyn Houd uw snelheid intoom! Raiffeisenbank fZi Boerenleenbank Uit Peel en Maas K.P. J.L. WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray in het weekend afd. Venray Bekijk de wereld eens vanuit de lucht en onderga de sensatie van het vliegen naar uw vakantiebestemming in een modem straalvliegtuig. In slechts luttele uren wordt u snel en comfortabel naar al die fijne plekjes op aarde gebracht. Zorgvuldig voor U geselecteerd door vakmensen van te goeder naam bekendstaande reisorganisaties, die door ons worden vertegenwoordigd. Er zijn vliegvakanties voor U naar zonnige zuidelijke stranden. Maar ook excursie-vliegvakanties naar Marokko, Turkije, Israël. Wereldvliegreizen naar India, Indonesië, de Verenigde Staten, Mexico... - Stel uw vakantie veilig. Reserveer tijdig.* Uw gehele vakantiepakket in één hand- vakantiereizen - reisdeviezen - reischeques - ideale reisverzekering - annuleringsverzekering VRIJDAG 15 JANUARI 1971 No. 2 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS 'H VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) BIJEENKOMST B. en W. Waar het in Ysselsteyn feitelijk om draaide, bij de bijeenkomst van B. en W. met de inwoners van dit kerkdorp, was de vraag van de plaatselijke voorzitter der L.L.T.B., de beer Houben, of nu alle gronden, die buiten het bestemmingsplan Ysselsteyn liggen, wel agragische gronden zijn. Zo ja, hoe is het dan mogelijk, dat er in dat agrarislhe gebied een camping wordt opgericht nabij de Heidse Peel Met deze vraag kreeg ook deze bijeenkomst weer een heel ander en dieper accent, omdat hier een probleem aangesneden wordt, dat ook in adnere kerkdorpen gaat spelen of deels speelt Want waar het hier om gaat is, dat ook de -landbouwers zelf in gaan zien, dat hun boerderijen feitelijk meer industrieën gaan worden. In dustrieën, die door de aard van wat er geproduceerd wordt, ook stank verwekken en het milieu op de een of andere wijze verontreinigen. Zo lang men „onder ons" zit in zgn. agrarsch gebied, hebben daar be trekkelijk weinig mensen last van, maar het wordt wat anders als men er bijv. een camping tussen krijgt liggen. De daar vertoevende mensen zullen met de geurtjes en de stank van het platteland niet zo vereerd zijn. Daarom is het heel begrijpelijk dat men van landbouwerszijde lie ver dergelijke indringers afwijst en liefst zo veel mogelijk grond buiten de bestemmingsplannen een agrari sche bestemming wil geven VERANDERINGEN Burgemeester Schols pakte rustig het hete hangijzer vast door er op te wijzen dat men niet zonder meer kan stellen dat alle grond buiten de bestemmingsplannen een agrarische bestemmng heeft. Dat geldt wel voor een groot gebied, doch er zijn ande re delen, die voor recreatie bestemd zijn.... Maar ook in dat zgn. agrarische gebied spelen twee problemen, aldus drs. Schols. Het aantal agrarische bedrijven loopt terug en zal nog meer teruglopen. Op die leegkomen de bedrijven komen niet-agrariërs. En deze zullen hinder hebben van de Stank, de hun buurman oplevert. Daarnaast veranderen de boeren- van 8 januari 1921 In Memoriam Pastoor M. Rut ten. Het is niet dan met weemoed dat we den dood melden moeten van dit heilige en dus rijke priesterleven. En toch, wanneer aan kunstenaars en geleerden langere necrologieën gewijd worden, waarom dan niet aan dezen kunstenaar der zieken. De Zeer Eerwaarde heer Pastoor Martin Rutten werd geboren te Sit- tard 12 Sept. 1858, priester gewijd 10 maart 1883 en 21 October 1919 als pastoor -te Venray benoemd als op volger van Pastoor J. Schmeits en op Dinsdag 4 Januari (1921) te Ven ray begraven. Kindertransport uit Weenen. Op 14 Januari komt in ons land we der een kindertransport uit Wee nen, groot ongeveer 500 kinderen. Loonvermindering. Bij de firma Jacob van Houtum, groothandel in oud papier, metalen, is voor het per soneel een loonsvermindering inge voerd van 3,per week, per per soon. De roofmoord -te Blitterswijck. Tegen A. B. te Horst werd gisteren door de rechtbank alhier levenslan ge gevangenisstraf geëischt wegens moord op de huisvrouw P. J. Kuy- pers te Blitterswijck, gepleegd op 15 Augustus j.l. De Spijkerrit. In den nacht van 1 op 2 Januari heeft de 6-cylinder den Spijkerrit van 30.000 KM of on geveer omtrek van de aarde, in ongeveer 3578 etmaal afgelegd. De gemiddelde snelheid per rit was ruim 35 KM. En zoo is gereden in een ongunstig jaargetijde en op den weg Nijmegen naar Sittard op en neer, die hier en daar nogal wat te wen sen overliet. De nieuwe Spijker is een betrouwbare wagen gebleken, welke op een tot nu toe nog niet verrichte prestatie kan bogen. Over al is de Spijkerrit met belangstel ling gevolgd, vooral op Oudejaars avond was het voor de chauffeurs een verrassing toen zij bij het 12 uur slaan door belangstellenden werden aangehouden en met champagne be- fuifd werden. Vereenigingen en or ganisaties op allerlei gebied brach ten op allerlei gebied de inzittenden de laatste dagen veel ovaties. Te koop 5000 kilo stekruben en 500 KG mangelen bij P. Rongen- Duijf, Oirlo. bedrijven zelf. Veelal worden het veredelingsbedrijven, industrieën als het waren en ook die hebben konse- kwenties voor de omgeving. Er is dus zowel kwantitatief als kwalita tief een verandering bezig. En die verandering is niet prettig. Het aan tal varkens in deze contreien produ ceert evenveel afval als een stad met 750.000 mensen. Zelfs het kleinste kind zal beseffen, dat men hier iets meer tegen moet doen dan de gron den een agrarische bestemming te geven. Deze verstoring van de mi lieuhygiëne moet veranderd worden en diegene, die vervuilt, zal dat moe ten betalen, middels voorzuivering en andere methoden. Van de andere kant wordt recrea tie steeds groter geschreven, is een markt aan het worden en peneteert in het gebied, dat van oudsher land bouwgebied was Daaruit kunnen hinderwet-bezwa ren gaan komen, al moet men er ook aan dénken dat ook een agrariër wel eens bezwaren kan hebben tegen de plannen van zijn buurman om met veredeling te gaan beginnen Er is op het ogenblik een ontwik keling gaande in dat buitengebied, de een vermenging laat zien van agrarischle en andere aktiviteiten. Men zal daarom moet komen tot een soort verfijning van de agra rische bestemming en een goede planologie. Daarnaast zullen or dende regelingen moeten gaan ko men, die de milieu-vervuiling aan banden legt. Het is daarom goed dat bijv. een recreatieschap in dit opzicht al en kele regels stelt, dat een waterschap waarschuwende stemmen laat horen en dat men ook van gemeentewege al stelt, dat bijv. de oprichting van veredelingsbedrijven aan de rand van bepaalde dorpen onmogelijk moet worden De kans dat degenen, die zich er het eerst gevestigd hebben, de hoogst gedupeerde gaat worden zoals uit de vergadering gesteld werd is volgens drs. Schols niet groot. Zou den mensen door te nemen maatre gelen hun bedrijf moeten sluiten, dan zal een oplossing gevonden wor den hen daarvoor schadeloos te stel len.... ANDERE VRAGEN kwamen natuurlijk ook aan de orde. Zoals die naar de brug over het Defensiekauaal, waarover de lieve schooljeugd sneller in Deurne kan komen. Die brug ligt er al, maar een der oprtten moet -nog in orde ge maakt worden en dat doet men in samenwerking met Deurne Er is ook het nodige te doen ge weest over de kruising Midden Peel- weg met verschillende straten en wegen in en nabij Ysselsteyn, maar daarover leest U elders in dit blad. KINDERSPEELPLAATS Van een stuk „overgeschoten" grond achter het gemeenschapshuis wil men een kinderspeelplaats ma ken. Men zal met een tekening en de juiste maten moeten komen en dan zal men van gemeentewege een plan ontwerpen, dat met de dorps raad nader uitgewerkt en 'besproken zal worden. Ook zal bekeken worden of aan de Montfoortstraat een speel plaats je gemaakt kan worden STRAATNAMEN kunnen verwarrend zijn. Dat beves tigde ook het college dat vertelde dat reeds een commissie gevormd is, die alle straat- en wegnamen eens op hun merites gaat beoordelen. Wel werd gewaarschuwd dat dit een groot karwei is en even duren kan. EEN VERBETERING VAN DE HOEK HEIDSEPEELWEG EN JAN POELSWEG werd zonder meer toegezegd. Ook de Zuid-Ooster bussen hebben hier last van. Een fietsenstalling nabij de bushalte bij garage de Peelstreek komt er ook. De plannen zijn al op gesteld, het krediet geraamd en de raad brengt hierover spoedig het laatste woord. MAVO KLACHTEN Men had klachten over de over blijf mogelijkheden bij Venrays Ma vo, maar die werden prompt naar het schoolbestuur verwezen, aange zien hier het gemeentebestuur niet compentent is. VERLICHTINGSPROBLEMEN zoals in Ysselsteyn bij de Schoolweg komen automatisch aan de orde als dit jaar het hele verlichtingsplan ook i.v.m. de verkavelingsverande ringen onder de loupe genomen wordt. VERBETERING van de uitrit van de Rouwkuilenweg naar de Deurneseweg, waar het uit zicht bijzonder slecht is, werd ook nu weer gevraagd. De burgemeester beloofde dat het in de weg staande struikgewas gekapt zal worden. JEUGDHUISSUBSIDIE De raad heeft 45.000,toegezegd in de aankoopkosten voor een jeugd huis in Ysselsteyn. Maar dat raads besluit is niet goedgekeurd en intus sen zit men in Ysselsteyn met ren te- andere problemen. Wat te doen? De burgemeester vertelde dat G.S. nderdaad dit raadsbesluit heeft afgekeurd omdat er geen geld is. Men is dat naarstig aan het zoeken en zo gauw men geld heeft wordt de oude toezegging gestand gedaan. Tot dan kan men het intussen al aanschafte gebouw het beste maar verhuren, dan haalt men tenmnste de rente er uit. Als de gemeente het geld heeft, komt ook het geld van de provincie en zullen hopenlijk alle trubbels de wereld uit zijn. Dan hebben Yssel- steyns jeugd en de gemeente elkaar in de haren gezeten om een! reke ning van 100,voor een advies dat een stichting „ruimte voor de jeugd" heeft uitgebracht. Ook dat werd uit de doeken gedaan. Men heeft zonder meer een advies gevraagd en daarna de rekening naar de gemeente gezonden. Die be taalt niet voor diensten, waarom ze niet gevraagd is en heeft. Nu werd er echter zand over deze kwestie ge strooid en de gemeente zal alsnog dit advies gaan betalen, mits de Ys- selsteynse jeugd zich in de toekomst aan de spelregels houdt. CENTRALE VERWARMING IN BEJAARDENWONINGEN aan de Litsenberg is mogelijk als de bewoners daarvan de wens te kennen geven en het Ministerie een en an der goed wil keuren. WETHOUDER SCHOLS vroeg om een enquête hiervoor en voor andere Ysselsteynse woningwetwoningen, dan kunnen eens kosten beraamd worden en kunnen misschien spij kers met koppen geslagen worden. DE AFSLUITING VAN BOSPADEN in de bossen van Kempkesberg en andere door middel van palen en balken in het begin van de singels kom men in Ysselsteyn maar matig waarderen. De burgemeester vertel de dat dit door de jagers is gedaan i.o.m. de gemeente om het zgn. auto stropen, dat hier nog al eens voor komt, te beperken. BUSDIENST YSSELSTEYN Men waarschuwde maar vast, dat, wat er ook gebeuren gaat met de busdienst op Deurne, men in ieder geva'l de stopplaats in Ysselsteyn ge handhaafd wil zien. B. en W. be loofde deze wens te zullen beplei ten bij de Zuid-Ooster. DE WEG NAAR GRIENDTSVEEN is nog altijd een lijdensweg. Maar men zal weer eens proberen in sa menwerking met Horst en de ruil- verkavelng hiervoor een oplossing te vinden, al is Horst niet bar scheu tig. POLITIEVERORDENING De vraag of de politieverordening in bepaalde gevallen nog andere hin dernissen kan opwerpen dan de hin derwet, werd ontkennend beant woord. Daarvoor is de bestaande verordening te oud. De mogelijkheid zit misschien in de nieuwe verorde ning, die in het voorjaar in de raad komt, maar dan zullen de daarin zittende agrariërs zich wel te weer stellen. KANS OP AARDGAS is er niet. De burgemeester noemde het een onbevredigende zaak dat men geen antwoord heeft op deze behoefte. Men zal moeten wachten tot een rijksbijdrageregeling tot stand komt. Intussen zal men de be hoefte van een dorp als Ysselsteyn ook eens konkreet naar voren moe ten brengen. Een uitgewerkte en quête daartoe is al ingesteld en wordt uitgewerkt. DANK VOOR SUBSIDIE voor de vestiging van een discotheek werd B. en W. openlijk gebracht. Maar men zou ter bestrijding van de onkosten graag een kleine entree heffen, zonder in de termen van de vermakelijkheidsbelasting te vallen. Men kreeg prompt ten antwoord dat men tot ƒ1,entree mag gaan, zon der dat de gemeente komt aanklop pen, I GYMNASTIEKZAAL Op de vraag of men al iets meer 'kon vertellen over de lening van 17 miljoen, waarvan een deel ook bestemd is voor de bouw van een gymnastiekzaal in Ysselsteyn, moest de burgemeester het ant woord schuldig blijven. Hij kon alleen vertellen dat G.S. de aan vrage met gunstig advies naar Den Haag, naar het ministerie had doorgestuurd. Nu heeft de minister het laatste woord en het is „dui men" geblazen, aldus de burge meester, die zeer goed te spreken was over de medewerking van G.S. in deze. Hij hoopte alleen maar dat Den Haag diezelfde me dewerking zou geven. Met de belofte dat de opritten voor het aannemingsbedrijf Klomp nu in derdaad bekeken zullen worden en dat de nieuwe directeur van de mu ziekschool ook in Ysselsteyn op be zoek komt, werd deze geanimeerde vergadering besloten. Een vergade ring, die onder leiding stond van de heer Houben en waarop de burge meester weer een inleiding hield over de welzijnszorg, een steeds ge wichtiger onderdeel in het gemeen telijk beleid. Een zeer realistische film over een schoolbrand wees op de gevaren van brand. De dorpsraad gaat eens bekijken of er geen ploeg brandbestrijders in Ysselsteyn te vinden is, die al vast eerste hulp kan bieden in geval het in Ysselsteyn onverhoopt tot brand zou komen. AUTO TEGEN BOOM Met ernstige hoofdwonden moest de bestuurder van de personenauto J. S. uit Wanssum naar het Venray- se ziekenhuis worden gebracht. Door gladheid van het wegdek botste de door hem bestuurde auto op de Wanssumseweg tegen een boom. De wagen werd grotendeels vernield. BLIKSCHADE De personenauto bestuurd door mevr. B. C.-v. K. botste bij het ach teruitrijden op de Grote Markt te gen een geparkeerde auto. Het bleef bij blikschade. Blikschade werd eveneens geno teed toen de bromfietser F. J. op de Marktstraat geen voorrang verleen de aan de personenauto, bestuurd door de Venrayer C. L. H. KABEL GESTOLEN Ten nadele van het aannemersbe drijf N. te Oostrum werden 94 me ter 5 aderige kabel gestolen, welke een waarde vertegenwoordigt van 3 a 4.000 gulden. Deze kabel kan niet worden omgesmolten en heeft alleen waarde voor gebruik bij nieuwbouw. Venray s recherche tracht deze diefstal op te lossen. .1 1 Uitwisseling A.s. zaterdag gaan de leden van de KPJL Venray een uitwisselings- bezoek brengen aan Lierop. Om kwart voor een vertrekt de bus van af café Buitenlust. Na aankomst worden de gasten een cultureel programma aangebo den. 's Avonds is er een dansavond. Ouderavond Op dinsdag 26 januari a.s. houdt de KPJL Venray haar jaarlijkse ouderavond in het Gemeenschaps huis te Oostrum. Aanvang 19.30 uur. Naast opening en jaarverslagen vermeldt het programma het toneel stuk „Welkom binnen" onder regie van C. Henzing. Na de pauze staan nog enkele sketches op het programma. Reis snel reis per vliegtuig v..:;J.-V i. - s. de bank voor iedereen

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9