V er A COENEN 3 co co 0 a co n co n er n o, co zie onze speciale opruimingskrant met de vele, maar nog lang niet alle, aanbiedingen en kom 'ns kijken! Steekuitdiehand Filmnieuws DAMMEN De les van Swolgen Vastelaovend in zicht <T> PC PC CO V) VI CO* P 0 p >1 O QTQ CO Dr. A.L. Krolt p" p VI VI VENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 2828-04780 Pouwels warenhuis AUTOSCHADE? kenmerk voor vakwerk PRISSENTIERT: ZATERDAG 16 JANUARI: A.P.K. BAL ien schouwburg ZATERDAG 23 JANUARI JEUGDZITTING ien Prinsenhof VRIJDAG 29 - ZATERDAG 30 JAN.: CIRKUS MÖK ien schouwburg VRIJDAG 5 FEBRUARI: VORSTENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 6 FEBR.: ONDERTROUWBAL ien samenwerking mitte Hockey club ien de schouwburg ZATERDAG 13 FEBRUARI: AUTORALLY PRINSENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 20 FEBRUARI: HOFBAL ien schouwburg ZONDAG 21. MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 FEBR.: VASTELAOVEND IEN HIËL ROOY DODELIJK BEDRIJFSONGEVAL TE VENRAY Woensdagmorgen omstreeks half tien is in het Venrayse ziekenhuis aan de bekomen verwondingen, op gelopen by een bedrijfsongeval, overleden de 17-jarige Piet Janssen uit Veulen. Het slachtoffer raakte bekneld tus sen een 10 tons kraan welke by een afrit door de remmen schoot. De jon geman stond precies op een helling en werd door de kraan tegen de muur gedrukt. De jongeman was in dienst by het constructiebedrijf Cus- ters aan de Maasheseweg. ALARM Er schijnen nog misverstanden te bestaan over de alarmering via de telefoon. Maakt U ergens een duide lijke notitie dat voorlopig de volgen de alarmeringsnummers gelden: 04780-1234 voor politie en by on gevallen; 04780-1333 voor de brandweer. KERSTAKTIE GROTE KERK Ook dit jaar is de kerstaktie voor zieken en bejaarden] boven 80 jaar in de Petrus Bandenparochie weer goed verlopen. Dank zij de volhoudende ijver van de collectrices en de gulle mildheid van alle mensen bracht de huis-aan-huis collecte 1570,op. Hiermede zijn door vaardige handen 200 pakjes gemaakt, waardoor vele zieken en bejaarden met de kerst 'n kleine attentie mochten ontvangen. Aan alle medewerkenden hartelijk dank! TOPONOMIE Dr. Tummers uit Nijmegen zal maandag 18 januari komen spreken over Toponomy voor de leden van de geschied- en oudheidkundige kring Venray. Die bijeenkomst is om 8 uur in het cultureel centrum, waar op iedereen welkom is VERNIELING AAN DRAGLINE De eigenaar van de dragline wel ke in het kader van de ruilverkave ling Lollebeek aan de Steegse Peel- weg grondwerkzaamheden verricht kwam maandagmorgen tot de min der aangename ontdekking dat er aan die dragline geknoeid was. Kabels en meters waren vernield, twee rui ten stukgeslagen, brandstofleidingen doorgezaagd etc De schade bedraagt meer dan 1000 gulden De Venrayse politie tracht de daders te achter halen. DIEFSTAL UIT VRACHTAUTO De bestuurder van de vrachtauto J. v. L. kwam maandagmorgen tot de ontdekking dat uit zijn aan de Zuidsingel geparkeerde vragh/tauto enkele meters waren ontvreemd en enkele lampjes. De schade bedraagt honderden guldens. Vracht en auto zijn eigendom van de firma J. T. uit Straelen. Venrays politie tracht deze diefstal op te lossen. TONEELAVOND TE HEIDE Donderdagavond zal de St. Beraa- detteschool van Heide weer zijn jaarlijkse toneelavond houden. De jongens en meisjes hebben een leuk programma in elkaar gezet om voor ouders en belangstellenden hun kun nen te tonen. Vorst Rick den Urste uit de zesde klas zal in de pauze de jeugdprins bekend maken, wat voor de Heds- buulen een buulinnekens de Carna val zal inluiden. 1.000,— VOOR RODE KRUIS De jaarlijkse erwtensoep-aktie voor de Venrayse afdeling van het Rode Kruis heeft een kleine duizend gul den opgeleverd. Er zijn ongeveer 2.000 liter soep verkocht minder dan andere jaren maar de op brengst is door de prijsverhoging toch zodanig dat daarmede een boot tocht voor Venrays zieken gefinan cierd kan worden. MEVR. MONNEE ONDERSCHEIDEN Een van de grote verrassingen bij de viering van het 10-jarig bestaan van het Kath. Vrouwengilde afdeling Venray was wel de pauselijke onder scheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor de voorzitster van de afdeling Mevr. Monnee-Sluis. De pastoor van Overloón, de Z.E. Heer Derkinderen kon op de feeste lijke bijeenkomst van de dames in de schouwburg dit heugelijke nieuws bekend maken, waarbij hij geassis teerd werd door Deken A. H. Loo- nen en door de oud-pastoor van Overloon de Z.E. Heer van Boxtel. Bij de uitreiking van deze onder scheiding waren verder aanwezig een vertegenwoordigster van het hoofdbestuur van het Katholiek Vrouwengilde Mevr. Severijnen- Cals, alsmede de voorzitster van het diocesaan bestuur Mevr. van Rum, terwijl daarnaast de burgemeesters van Vierlingsbeek en Oploo resp. de heren van Heugten en Jans acte de presence gaven, alsmede de gemeen teraad van Vierlingsbeek, waarvan Mevr. Monnee ook lid is. Uit de vele gelukwensen, die haar en haar man door verschillende spre kers werden aangeboden, blijkt Mevr. Monnee een grote rol in het maatschappelijk en sociale leven van Venray en Overloon te spelen, maar ook in het landelijk en diocesane be stuur van het Kath. Vrouwengilde een grote inbreng te hebben. Naast haar zorgen voor deze groepering wees bijv. burgemeester Jans op haar werken voor het zorgenkind in het Oost-Brabantse terwijl ze in Overloon o.m. de gezinszorg en de bibliotheek onder haar hoede heeft, terwijl in Venray wederom de lei ding heeft over dat deel van het maatschappelijk werk, dat zich spe ciaal bezig houdt met de gastarbei ders. Al deze werkzaamheden en al deze zorg kreeg nu een pauselijke waardering door deze onderscheiding die deze feestelijke bijeenkomst van de dames van het vrouwengilde een extra accent gaf. Mevr. Monnee moest vele gelukwensen in ontvangst nemen, waarbij o.m. van vertegen woordigsters van het NKV van de christelijke organisatie en van een groep Marokkaanse gastarbeiders. RIKKEN Uitslag van maandag 4 januari '71: 1. Mevr. Lenssen 2. Hr. M. Janssen 3. Hr. F. Lucassen 4. Hr. Thuyls 5. Hr. J. Kusters Meest betaalde: Hr. Bistervelts Middenprijs: Hr. Theunissen A.s. maandag om half acht weer rikken in café Martens, Albionstraat, Leunen BEWUSTELOOS LANGS DE WEG Dinsdagavond vonden voorbijgan gers op de Veulenseweg de 17-jarige M. C. uit America. De jongeman werd naar het Venrayse ziekenhuis gebracht. Omtrtent de juiste toe dracht stelt de politie een onderzoek in, maar waarschijnlijk is de jonge man met zijn bromfiets gevallen. Vast staat dat hij niet betrokken is geweest bij een verkeersongeval. Zijn toestand werd niet levensge vaarlijk genoemd. MISSIE FANCY-FAIR Dit weekend is er de jaarlijkse missie fancy-fair met grote loterij in de aula van het Boschveldcollege alhier. De openingstijden zijn zater dag van 15 tot 19 uur en zondag van 15 tot 21 uur. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. LEGHENNENHOUDERS De vereniging van Leghennenhou- ders van de N.O.P. afdeling Venray houdt maandag a.s. om 8 uur n.m. een bijeenkomst in het Gemeen schapshuis te Leunen. Voor de di verse agendapunten verwijzen wij naar de advertenties elders in dit blad. KOPPENVERKOOP MAASHEES Zondag a.s. wordt weer de jaar lijkse koppenverkoop gehouden, vol gens de aloude traditie op 't feest van St. Tunnis, de patroon der paro chie. Ook dit jaar zal de welbekende Piet Smits de verkoop leiden. INTERPROVINCIALE DUIVENSHOW IN DE KANTINE VAN INALFA TE VENRAY As. zondag 17 januari, veertien dagen later dan de traditionele eer ste zondag in januari (door het mi nisterieel verbod in verband met de heersende pseudo-vogelpest ver schoven), organiseert PDV De Zwa luw haar 7e opeenvolgende kam pioenendag in de voor dit doel bij uitstek geschikte kantine van me- taalwarenfabriek „Inalfa'' aan de Maasheseweg. Dui venlief hebbers vonden het jam mer dat de minister recent een ver bod uitvaardigde dat het houden van duiventtentoonstelling verboden was, juist op het moment dat de or ganisatie van deze show gehleel rond was. Maar nu kan a.s. zondag deze reeds traditionele show dan alsnog doorgang vinden. Bijne 1000 kam pioenen uit geheel Limburg en Oost- Brabant bevolken dan voor een dag de kantine welke normaltiter ge bruikt wordt door de metaalarbei ders. De deelnemende verenigingen voor de verenigingstentoonstelling zijn o.a. PDV Venlo, PDV Expresse, Ar- cen; Vredesduif, Boxmeer; Wanssum; Pr. Bernhard Venlo; De Snel vliegers Sevenum; De Luchtbode Mill; De Valk, America; PDV Tegelen; De Huiszoekers, Boxmeer; De Luchtbo de, Horst; De Trekvogels, Blitters- wijck; De Peelkruisers, Venray; De Vredesduif Asten; De Luchtreizigers Leissel; PDV Ysselsteyn; Ons Genoe gen, Zeeland. Deze verenigingen zenden hun beste duiven in voor de zgn. „zicht- keuring". 125 dui venliefhebbers uit geheel Limburg en Oost-Brabant hebben ieder een zestal van hun bes te duiven ingezonden en het mogen alleen maar kampioenen zijn. Het beste uit het beste dus en vele aanmeldingen hebben de orga nisatoren moeten afwijzen omdat het maximum-aantal bereikt Was. Om 14.00 uur zal de officiële ope ning worden verricht, terwijl om 14.30 uur de bekendmaking van de zichtkeuring plaats vindt. Keurmees ters hiervoor zijn: A. Bonaerts uit Uden; J. v. d. Wiel uit Valkenswaard en P. Kersten uit Venray. Om plm. half 4 begint de traditio nele bonnenverkoop, welke nu reeds zijn schaduw vooruit werpt door de vele geschonken bonnen, waaronder van liefhebbers met internationale naam. Zondagmiddag om kwart over twee wordt er een Nederlands ge sproken jeugdfilm in het Luxor Theater vertoond met de populaire SJORS EN SJIMMY. De Nederlandse jeugdfilms zijn steeds een succes en wij bevelen SJORS EN SJIMMY EN DE AAP dan ook 'graag aan voor de jeugd van Venray. Uitslagen van maandag j.l.: NoyensZaal 20 Beerkens J.Kruysen 11 SchildersJanssen Lo 20 PeetersThielen 02 TijssenKennis 20 Janssen LeoVerstegen 20 KrohJanssen Th. 11 SchellJenneskens 20 Claessensvan Bommel 11 Een twaalftal „jongeren" in Swol gen hebben kans gezien een protest meeting te beleggen tegen wat zij noemen de verpesting van hun dorp door de voorgenomen aanleg van 'n recreatiepark in die omgeving. Ze sltelen dat daardoor dorpsgemeen schap van Swolgen overspoeld gaat worden met vakantiegangers en dat als zij maar meer inspraak in een en ander gehad zouden hebben, deze plannen niet door zouden gaan En zij beklagen zich dat alles stie kem is gebeurd zonder dat de dorps gemeenschap hiervan ook maar iets wist en weet Als je dergelijke beweringen in al le ernst naar voren hoort brengen, ook nog dik ondersteund door het Dagblad voor Noord-Limburg, dan vraag je je eerlijk af, waar we fei telijk naar toe gaan. De heren weteru van niets En toch is sinds 1966 hierover al gepraat en geschreven. Niet stiekum, maar in openbare vergaderingen, in dag- en weekbladen. Want toen heeft bijv. Ir. Vallen in een openbare hea ring voor alle betrokken gemeente raden duidelijk gemaakt hoe hij zijn plan dacht op te stellen. Toen is duidelijk, ook voor de ge meenteraad, die de belangen van Swolgen moet behartigen, gesteld, dat de nieuw aan te leggen Rijksweg nabij Swolgen een behoorlijke wa terplas zal doen ontstaan. Die water plas zou aanleiding kunnen zijn om daar omheen een behoorlijke cam ping te maken en verblijfsmogelijk heden voor dagrecreanten, waardoor versnippering over het hele Maasdal van vakantiegelegenheden voorko men en opgevangen kon worden. Men vond dat een waardevolle ge dachte, die Ir. Vallen nadien dus ge handhaafd heeft in het in 1967 ver schenen landschapsplan. Dit plan is op zijn beurt weer in openbare ver gaderingen van alle gemeenteraden op tafel geweest en een woord van afkeuring tegen het onderdeel Swol gen is nooit en te nimmer gevallen. En dat is voor de directeur van het inmoiddels gevormde Recreatieschap Peel en Maas dan ook aanleiding gé worden om voor het betrokken stuk investeerders te gaan zoeken, iets waarvan hij in openbare vergade ringen van het schap strijk en zet mededeling gedaan heeft. En ook daarvan zijn altijd verslagen in dag en weekbladen gekomen. Die schijnt men in Swolgen echter slecht te le zen, maar dan mag er nog op gewe zen worden, dat ditzelfde thema nog eens uitvoerig behandeld is in een vergadering van de rayon-commis sie Maasdorpen, waar toch ook Swolgen acte.de presence gaf Maar de heren weten van niets We nemen aan dat deze storm in een glas water wel uit zal razen, maar vragen ons toch wel af, wat de zin van dit alles nu is. Men wenst inspraak, maar als de gelegenheid volop geboden wordt, doet men zijn mond niet open. Men spreekt over leefbaarheid, maar zoals de burge meester Drs. Dittrich opmerkte, daar heeft men 5 min. voor nodig en gaat dan rustig een uur zitten pra ten over de naam van een nieuwe weg Natuurlijk komt zo'n protest-ver gadering in de kranten en dat maakt een echte prettige indruk bij de mensen, waarvan men verwacht dat die tonnen zullen investeren in der gelijke projecten. Tonnen, waarvan op de eerste plaats een gemeenschap Swolgen profiteren zal. Maar daar houdt men het liever bij het oude en meent men in alle ernst de toekomst buiten te kunnen houden. Een rede als die van de voorzitter van de Kamer van Koophandel en met name wat hij zegt over de toekomstverwachtingen t.a.v. het toerisme voor dit gebied zal men wel niet lezen. We signaleren dit geval omdat we in de toekomst in Noord-Limburg beslist wel in meer dingen zullen moet engaan samenwerken, dan in een recreatieschap. Op allerlei ter rein zullen in vormen van gewest of schap gemeenschappelijke regelingen getroffen moeten worden. Als men dan echter bij de uitvoe ring of voorbereiding daarvan tel kens gestoord en geremd wordt door dergelijke „inspraak-eisers" dan zien we diezelfde toekomst voor ons Noord-Limburg toch somber in. AAt5«*A.14i i sai2 A.P.K. BAL Zaterdag zullen de oud-prinsen in al hun statigheid aantreden in de foyer van de schouwburg voor hun éigen plechtige A.P.K. bal. Hun eigen bal met het eigen cachet, de uitrei king van de Aid Frinse Plak. Na Vorst Karei, na de schrijver Toon Kortooms, nu de politicus drs. A. Notenboom uit Venlo het tweede kamerlid voor de K.V.P., die in die kwaliteit voor het Noord-Limburgse land veel gedaan heeft en daarvoor nu de Prinseplak in ontvangst mag nemen. We dachten dat het een goede keu ze is, want ook een politicus verdient een schouderklopje, zeker als hij als financieel deskundige in deze tijd van overbesteding en bestedingsbe perking mee het beleid moet bepa len, waarvan we de resultaten alle maal in ons eigen portemonnaie voe len. Drs. Notenboom, is verschillende malen in Venray geweest, maar dan om de ingewikkelde financiële toe stand des lands te bespreken in po litieke vergaderingen, nu komt hij als gast van de Oud Prinsen en wordt met de politiek waarschijnlijk goed de draak gestoken. Want wie zich de beide voorafgaande A.P.K. bals nog herinnert, die zal zeker niet op dit feest ontbreken. Het is nog altijd een van de beste voorbereidende bals, waarop gewoonlijk veel plezier te beleven is. ALGEMENE VERGADERING Maandag a.s. begint om 8 uur de algemene vergadering van De Piël- haas in Lunchroom Verheugen. De Piëlhaas vergadert dikwijls, maar dat zijn dan allemaal commissiever gaderingen voor de verschillende on derdelen van de vastelaovend. In een tweetal algemene vergade ringen komt men jaarlijks tot een soort algemeen overzicht van de stand van zaken en de werkzaam heden. In deze vergadering komt o.m. de begroting aan de orde, waaraan nog al lang gesleuteld is in verband met het feit dat de kosten ieder jaar stijgen en dat men toch moet proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat schijnt gelukt te zijn en de algemene vergadering mag be oordelen hoe de vastelaovescentjes zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Deze vergadering mag ook de inge zonden vastelaovesliedjes beoordelen. De vergadering is openbaar en ook toegankelijk voor niet-leden en voor hen, die lid willen worden. En dat moest toch feitelijk iedere goede Piëlhaas zijn. Welnu, maandagavond heeft men de kans CIRCUS MÖK Zoals uit verdere mededelingen blijkt is ook de voorverkoop van kaartjes voor Circus Mök gestart. Er zijn nu twee voorstellingen, om dat vorig jaar vele mensen teleur gesteld moesten worden. Op vrijdag 29 januari neemt Prins Matthieu 1 plechtig afscheid in een kolderzitting, die dit jaar een echt Venrays accent heeft, terwijl op za terdag 30 januari deze zelfde zitting inleiding is voor de komst van de nieuwe Prins. Men doet er in ver band met de grote belangstelling goed aan zich zo snel mogelijk van kaartjes te voorzien ZITTING OPTOCHTCOMMISSIE Heden vrijdagavond houdt op tochtcommissie reeds haar eerste voorlichtingszitting in Hotel De Zwaan. Men kan er terecht van half 8 tot 9 uur. Verder heeft de commissie zitting iedere zondag van half 12 tot half een ook in Hotel De Zwaan. \amd i (In plaats van kaarten) Heel hartelijk bedanken wij allen voor de felicitaties, bloe men en kado's, die wij ter ge legenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest" mochten ont vangen. G. H. GOOREN J. GOOREN-MARTENS Voor uw blijken van belang stelling en medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn geliefde echtgenote, zeg ik U hartelijk dank. H. A. VERBEEK Venray, januari 1971 Schuttersveld, kamer 357 OP 18 JANUARI GEEN SPREEKUUR Vrijdagavond a.s. GESLOTEN Café - Restaurant Vlakwater Heb HUURWONING in OVERLOON, prachtig ge legen. Ind. 3 sl.k. en douche, gr. kamer, keuken, hal en kel der. Huur 25.15 per week. Wil ruilen tegen dito woning in Venray. Brieven onder nr. 36 bureau van dit blad. JEUGDHUIS OIRLO DISCO '70 16 januari a.s. DISCO-BAL met Discjockey Duky Green Aanvang 7 uur. Entree 0.50 VERLOREN op 1 januari 1971 te Leunen GOUDEN ARMBAND G. Reintjes, Steegse Peelweg 1 tel. 04780-1280. VERLOREN: TROUWRING Tegen beloning terug te bezor gen: Van Broekhuizenstraat 39, Oostrum. GEVONDEN DAMESFIETS Locomotief Como sport Oranjestraat 2. Een winstgevend nieuw jaar. Ook als huisvrouw kunt U in het nieuwe jaar veel geld verdienen met interessant werk in uw eigen omgeving. Geïnteresseerd? Schrijf naar Mevr. Janzing, Bovensteweg 20, Mook. Heer zoekt KAMER met volledig pension in Venray. Brieven onder nr. 35 bureau van dit blad.. ATTENTIE! Degene die met de Limburg se bedevaart naar Lourdes willen gaan, op eigen kosten, kunnen zich opgeven bij L. Heidens, Nieuwlandstraat 28, tel. 04780-2364. TE HUUR in Venray 1 KAMER met c.v. en stromend water van 's maandags t.m. vrij dags. Brieven onder nr. 33 bureau van dit blad. Voor al uw STENCILWERK H. Beerkens, Kruitweg 3, tel. 04780-3428. GEVRAAGD HULP IN DE HUISHOUDING voor 1 halve of hele dag per week Mevr. Vaessen, Julianasingel 20, tel. 3944. GEVRAAGD 2 CHAUFFEURS Expeditiebedrijf Fa. P. H. Klabbers, Well, Grotestraat 53, tel. 04783-630 en 262. GEVRAAGD HUURWONING Bestuur Stichting Bevorde ring Muziekonderwijs Ven ray zoekt voor de directeur van de muziekschool een huurwoning met centrale verwarming (minimaal 5 kamers) bij voorkeur in Venray-kom. Brieven te richten aan de di recteur, de Heer L. W. van den Hoonaard, p.a. gemeentehuis Venray (tel. 04780-3838 toestel 129). H.H. VOGELKWEKERS Wij kopen zaterdag 16 jan. van 1.30 - 3.30 uur: kanaries mannen lichte kl. f 8,- p.st., donkere kl. 7,- p.st. Kopen alle kl. popjes. Witte popjes 3.50 p.st. Zebravinken 3,- p.p. Parkieten 2.50 p.st. Vogels brengen: Vogelhandel H. Denissen, Smakterweg 5, Venray. GEVRAAGD CHAUFFEUR die tevens geneigd is te werken op 'n fabriek. Ook gevraagd PERSONEEL voor fabriek worden aan huis afgehaald. Inlichtingen: Twan Peteers, Scheperstraat 1, tel. 3656, na 6 uur. IJzersterk TAFELZEIL in moderne patronen ook wit en damast PLASTIC dik en dun Ook opruimingsresten in Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 P. THEUWS - VENRAY Kruitweg 5 - Telefoon 1867 Uw bedrijf voor betere en snelle service I

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2