de gevaarlijke kruising Minder landbouwwerk de Vlasbloem aan de Deurneseweg Ysselsteyn O Zondagochtendconcert een klinkend succes cijfers van Arbeidsbureau Venray 25 jaren toneel van Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... COUPON P 13 VRIJDAG 15 JANUARI 1971 No. 2 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Op de bijeenkomst van B. en W. met de inwoners van Ysselsteyn kwam ook weer eens de gevaarlijke kruising van de Midden-Peel- weg met de Deurneseweg ter sprake en de grote snelheden, waarmede het doorgaande verkeer op die weg door Ysselsteyn rijdt Uit een door de Venrayse gemeen tepolitie ingesteld onderzoek blijkt dat op deze gelijkvloerse kruising ir de periode van februari tot en met oktober 1970 15 botsingen hebben plaatsgehad, waarbij 4 doden vielen, 19 mensen zwaar gewond werden en 11 licht gewond werden. In alle ge vallen kwam daarbij zware materiële schade. Al deze flankbotsingen kwamen doordat geen voorrang wérd ver leend, daar waar zulks nodig was en POLITIE-RAPPORTEN Uit dit onderzoek bleek verder: Zeven aanrijdingen ontstonden door verkeer uit de richting De Rips met verkeer uit de richting Deurne. Eén aanrijding ontstond door ver keer uit de richting De Rips met verkeer uit Venray. Vijf aanrijdingen ontstonden door verkeer uit de richting Ysselsteyn met verkeer uit de richting Venray. Twee aanrijdingen ontstonden doo verkeer uit de richting Yssel steyn met verkeer uit de richting Deune. Daaruit blijkt dat verkeer uit de richting De Rips met verkeer uit Deurne en verkeer uit de richting Ysselsteyn met verkeer uit Venray de meeste conflictsituaties geven. Dit verkeer moet drie keer voorrang geven, le aan fietsers en bromfiet sers op het zeer brede fietspad, 2e aan verkeer op de eerste rijbaan van de Deurneseweg, 3e aan verkeer op ...altijd feest gevierd wordt. We hebben nauwelijks de laatste oliebol achter de kiezen, of daar gaan we weer: een lachen-gieren-brullen Carnavalsafdeling op de benedenverdieping, vanaf a.s. maandag. ...bijvoorbeeld carne valt te eten in het restaurant (2e etage), wat natuurlijk gewoon 'vlees' betekent, maar dan wel wat anders dan anders: gemarineerd varkens vlees met mosselen, tomaat en koriander. Omdat het uit de Spaanse haute cuisine komt, heet het 'carne de porco com ameyoas alentejana'. En töch kost het maar 7.-. ...en dat we ze ook verder bruin bakken, de pancakes in de pancakeshop op beneden verdieping. Amerikaanse pannekoekjes die - hartig of zoet - gecombineerd worden met in onze ogen wonderlijke, maar op onze tongen verrukkelijke dingen als kalfsragoüt en perzik, gehakt, kerrysaus en ananas, garnalen, champignons en ham, ananas, aardbeiensaus en slagroom, enz. ...drie kleine kleutertjes zitten met hele kleine kleuterkleertjes van echt suède. Overgooiertjes en spencertjes en rokjes en broekjes zijn er in verschillende kleuren voor peuters van va tot 2>a jaar op de babyafdeling le etage. alleen voor lezers van dit blad Pick-Up 75.- Tegen inlevering van deze bon krijgt u de jeugd-pick-up 'Mister Hit', die normaal 149.- kost, voor maar 75.-! Dit aanbod is geldig tot 26 januari. Afdeling Radio/TV. Benedenverdieping. de 2e eeuw Bijenkorf Eindhoven Piazza 1, tel. (040)68168 de tweede rijbaan van de Deurnese weg. De punten waar de voorrang ge geven moet worden zijn door zeer brede grasstroken van elkaar ge scheiden. Daar deze drie plaatsen ver uit elkaar gelegen zijn, is het voor de autobestuurder niet moge lijk om bij benadering van de krui sing uit noordelijke of zuidelijke richting komende alle drie de rijba nen tegelijk te overzien. Hij moet in drie fasen voorrang verlenen. Tus sen deze fasen zou zijn aandacht weer kunnen verslappen. Daarom heeft Venrays gemeente politie dan ook Provinciale Water staat (huidige eigenaar van de weg) geadviseerd om flinke grote ver keerslichten te plaatsen op alle we gen die naar dit kruispunt toe lei den een zgn. afpellende snelheidsbe perking aan te brengen, die er toe leidt dat men op die kruising niet harder dan 50 kilometer per uur rijdt. De burgemeeste dacht dat men aan die sugesties wel gehoor zal geven en dat men de bestaande knipper lichten dichter bij het kruispunt zal brengen. Een idee uit de vergadering om op de vluchtheuvels van dit kruispunt nog eens extra voorrangsborden neer te zetten, zodat men ook na het oversteken van het fietspad en de eerste baan er nog eens aan herin nerd wordt dat ook de tweede baan nog altijd voorrang heeft, kan niet worden toegepast. Op het moment dat men op het kruispunt staat is men al op een voorrangsweg. OOK VOOR YSSELSTEYN zelf komt uit de richting Horst- America een zgn. afpellende snel heidsbeperking, die de automobilist waarschuwt zijn snelheid geleidelijk van 90 tot 50 km te minderen we gens nadering van de kom van Ys selsteyn. De klacht dat er in Ysselsteyn zelf te weinig op snelheid gecontroleerd wordt onderschreef de burgemeester niet. Nu Venray gemeentepolitie heeft gebeurt er heel wat op dat terrein en Ysselsteyn is nog altijd een van de „meest vruchtbare" dor pen. Maar men moet zo'n controle ook niet overschatten. Op het mo ment dat de politie de eerste over treder vangt worden praktisch alle weggebruikers van Zeeland tot Hel den gewaarschuwd dat er wat aan de hand is en wordt iedereen „mak". Hij had wel de indruk dat door de reeds gedane controles het aantal snelheidsmaniakken in Ysselsteyn kennelijk is afgenomen. Ook de klachten over de slechte bebakening van de Midden-Peelweg zijn al doorgegeven naar Prov. Wa terstaat en die zal wel zorgen dat een en ander in orde komt. Duidelijk werd in deze vergadering wel, dat Prov. Waterstaat Ysselsteyn aan zich verplichten zal als ze spoedig al die maatregelen wil treffen, die nodig zijn om van die Midden-Peel weg een veiliger weg te maken, dan die tot nu toe blijkt te zijn. Zondag j.l. werd in het Cultureel mie, leerlingen van de muziekschool Centrum een tweede instuif gehou den betreffende de organisatie van de inmiddels succesvolle zondagoch tendconcerten. De belangstelling is nu reeds zo groot, dat er meerdere concerten extra op het programma geplaatst gaan worden. De volgende concerten staan thans genoteerd: zondag 14 februari: Concert in vastelaoves-sfeer door hef Hof- koor en de Hofkapel. zondag 7 maart: Dameskoor Ven ray en de fanfare uit Leunen. Zondag 14 maart: Hilona-Hawai- ians met Toneelgroep Leunen. zondag 4 april: Fanfare Merselo met vermoedelijk het bekende koor uit Arcen. zondag 18 april: Fanfare Vier lingsbeek met diverse koren uit Vierlingsbeek. zondag 2 mei: Koor en fanfare uit Wanssum met de Zangertjes van St. Frans. Nog niet ingedeeld zijn o.a.: de operettegroep van St. Servatius. het bejaardenkoor, het kamerorkest van Pater Falco, een cabaretgroep, har monie Euterpe, een drumband e.a. Uit alles bleek een grote belang stelling, die ook aan het verenigings leven ten goede kan komen. Op de bijeenkomst van zondag j.l. werd gevraagd of uitsluitend ver enigingen deel kunnen nemen. De heer Cattoir antwoordde, dat er geen beperkingen worden opgelegd aan deelnemers. Ze kunnen dus georga niseerd of ongeorganiseerd aan alle manifestaties deelnemen. Dat bete kent dus dat ook beat-bands, jazz- groepen, koren, orkestjes, groepen in elke samenstelling mee kunnen doen als ze dat wensen. Er liggen mogelijkheden in over vloed o.a. voor de ongeorganiseerde jeugd voor Sam-Sam, vrije acade- Uit het jaaroverzicht van het ge westelijk arbeidsbureau Venray blijkt dat in 1970 in het rayon Gen nep (Ottersum, Mook, Gennep en Bergen) 30 landbouwers zich bij het arbeidsbureau hebben laten inschrij ven om ander werk te zoeken en daardoor de mogelijkheid te krijgen hun bedrijf te beëindigen. In het rayon Venray hebben zich 79 agrariërs voor dat doel bij het arbeidsbureau gemeld. 33 daarvan zijn afkomstig uit de gemeente Ven ray, 20 uit de gemeente Horst. 21 uit de gemeente Sevenum en 5 uit de gemeente Meerlo-Wanssum. 60 pro cent van deze mensen hebben de weg gevonden naar het arbeidsbu reau via de Sociale Dienst van de LLTB die, na de omstandigheden be keken te hebben, deze mensen gead viseerd heeft een andere loopbaan te kiezen. 40 procent van de inschrij vers zijn uit eigen beweging geko men. Een ander opmerkelijk feit is dat 50 procent van de inschrijvers in 1970 ouder waren dan 45 jaren. Voor wat het rayon Venray betreft zijn van de 79 ingeschrevenen reeds 32 mensen geplaatst in het bedrijfs leven. Acht hebben zelf voor ander werk gezorgd, terwijl 5 zich laten omscholen. Voor dertig mensen is men nog aan het zoeken, terwijl 4 inmiddels zichhebben teruggetrok ken en besloten hebben toch verder te boeren Cijfers uit andere jaren konden niet verstrekt worden. Wel werd op gemerkt dat in de periode 1950-1960 het veelal landarbeiders waren, die zich kwamen melden voor ander werk. doch dat men de laatste jaren vele bedrijf s-verlaters krijgt, die omscholing wensen of een ander be roep gaan volgen ARBEIDSCIJFERS De arbeidscijfers van december waren gezien de tijd van het jaar uitermate gunstig. Weliswaar was het aantal werklozen gestegen van 121 tot 165 in het rayon Venray, doch die toename is mede veroor zaakt door het traditionele ontslag van een 40 tal mensen bij het water schap. Men is hier zeker van dat die over enige tijd weer bij datzelfde schap aan het werk kunnen. De vraag naar arbeidskrachten is afgenomen van 690 naar 676. maar dat zal kennelijk voor rekening zijn van het winterseizoen. Dat winterseizoen is er kennelijk ook debet aan dat in het rayon Ven ray 70 en in het rayon Gennep 185 pendelaars uit Duitsland weer terug gekomen zijn. Het merendeel van hen is bouwvakarbeider. En nu we het toch over bouwvak kers hebben: zij hebben als subcom missie bij de Commissie van advies inzake ontslagregelingen een eigen vertrouwensinstantie gekregen bij het gewestelijk arbeidsbureau, waar in van werkgeverszijde de heer J. J. Raedts uit Oostrum en van werk nemerszijde de heer F. A. Apers door de Minister als vertrouwensmensen zijn benoemd. GASTARBEIDERS Intussen is het leger gastarbeiders ook weer toegenomen. In de voor bije twee maanden zijn voor het ge west ingeboekt: 50 Turken bij In- alfa, 5 Spanjaarden in Bergen, 21 Marokkanen in Gennep, terwijl er 12 her en der werken op een voor lopige verblijfsvergunning. Over amateurtoneel hoor je heel verschillend spreken. De een vindt het een overbodig iets fn deze tijd nu men via de televisie en de schouwburg de beste „profs" op de planken kunt zien. De ander vindt het uit de tüd, nu men in deze tijd vele andere ont spanningsmogelijkheden heeft, die men vroeger niet kende. En een derde zegt niets, maar gaat gewoon door met het repeteren van een leuke rol, met de jaarlijkse opvoering, waaraan men vooraf al veel plezier beleeft en gedurende de opvoering zelf. Men heeft de mensen van eigen plaats en streek iets te zeggen of men brengt ze leuk amusement Op de bijeenkomst van zondag j.l. werd tevens gesproken over de lus trumfeesten van de schouwburg op het vernieuwde plein. Het bewuste plein zal er niet komen zoals de eer ste plannen waren, maar toch zal het zodanig opgeknapt worden, dat het representatief gaat worden, maar ook betaalbaar is. Hoe het allemaal gaat worden en wat er mogelijk zaï zijn, ligt nog in het verborgene, want ook de gemeenteraad zal er uiter aard mee in moeten stemmen. Vooralsnog hoopt men echter, dat voor 1 mei het plein een ander aan zicht heeft gekregen waarop heel veel kan gebeuren. In samenwerking met V.V.V. en Recreatieschap Peel en Maas zouden de zondagochtend concerten in de zomermaanden op dit nieuwe plein kunnen plaatsvin den. Bovendien denkt men aan sportdemonstraties, dansgroepen, vendelzwaaiers. kunstmarkten, ten toonstellingen enz. enz. Er zijn dus plannen en mogelijk heden in overvloed. Er zijn nog meer groepen en verenigingen dan de 33 die thans meedoen aan de zon dagochtendconcerten en pleinfeesten. Het is de bedoeling dat van 1 tm. 8 mei iedere avond pleinfeesten worden georganiseerd. Op iedere dag zijn er dan mogelijkheden voor har monieën en fanfares, drumbands, vendelzwaaiers, dansgroepen, muzi kanten, toneel- en cabaretgroepen, fotoclubs etc etc. Men kan zich hiervoor nog ten alle tijde opgeven bij de schouw burg. zodat die voor die dagen een leuk en feestelijk programma uit eigen streek en plaats kan samen stellen. Zo'n groep vinden we nog altijd in Oostrum, waar die Vlasbloem nu zelfs het 25-jarig bestaan gaat her denken met een leuk blijspel: „Wat doen we met tante Als men op zo'n repetitie-avond het parochiehuis eens binnenstapt, dan ziet men daar een groot deel van de 35 leden aktief bezig. Een groep is met de decors aan de gang, de andere repeteert de rollen en een derde groep is bezig met de verdere entourage van de uitvoering. Men heeft er plezier in dat alles en men vindt het een fijn stuk ontspanning, terwijl men van te voren weet dat het publiek de Vlasbloem trouw zal blijven en dat men die ook een paar leuke avonden bezorgtVan de vermeende dood van het amateur toneel blijft dan heel weinig over. 25 JAREN VLASBLOEM Ja, men gaat het 25-jarig bestaan vieren van deze toneelclub, die fei telijk al van 1919 afstamt. Maar toen waren het grotendeels leden van de Oostrumse fanfare en de latere har monie, die ieder jaar zorgden dat het jaarlijks concert van dit muziek gezelschap via het toneel een afron ding kreeg. Na de oorlog, _toen de revue's van Jean Hoex z.g. opge voerd moesten worden en er o.m. dames bij nodig waifen, besloot men tot een zelfstandige groep, die de zinvolle naam van de Vlasbloem kreeg. Reinier Lemmens een van Oostrums grote mannen kwam met die naam. die weer associaties heeft het de vlasakker, waar eertijds het wonderbare beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum gevonden werd REVUES En deze groep heeft dan min of meer in konkurrentie met de Ven rayse revue's de twee Oostrumse revue's ten doop gehouden: Rats d'r nève en Kiek ze kieke, die in 1946 en 1947 grote successen boekten, on danks het feit dat ze wegens zalen- gebrek opgevoerd moesten worden in St. Pascalis aan de Wanssumse- weg en in het pakhuis van de boe renbond. Onder leiding van de toen malige directeur der Oostrumse zui velfabriek de heer H. Janssen, is dan de uitgroei van de Vlasbloem ge continueerd. Een van de grote hoog tepunten is ongetwijfeld geweest de opvoering van het speciaal voor de Vlasbloem door Pater Jac. Scheurs m.s.c. geschrevene: DE DUIVEL OP SPRALAND een openluchtspel dat in 1950 bij ge legenheid van het zesde eeuwfeest van Oostrum als bedevaartplaats in de openlucht rond Spraeland ge bracht werd onder regie van Piet Vermeltfoort. die een reeks van jaren regisseu bij dit gezelschap was. Een ander hoogtepunt was onder zijn leiding de opvoering van het stuk van Felix Timmermans: Waar de sterre bleef stille staan, dat in 1956 op de planken van het nieuwe parochiehuis gebracht werd. Hoewel we met opzet geen namen noemen, willen we hier een uitzon dering op maken voor Jan Versieyen wienis glansrol in dat stuk lang in herinnering is gebleven. Het is een lange rij opvoeringen geweest, die onder leiding van Piet Vermeltfoort, later onder leiding van Pater Servaas Wijsen, weer later on der die van meester Rongen en sinds 1964 oJLv. Grad Lemmens door de Vlasbloem ten tonele zijn gebracht. Het tekent de sfeer, dat verreweg het grootste deel kluchten en komi sche stukken waren. Men wilde en wil nog steeds de mensen amusement brengen, eens heerlijk laten lachen en dat doet ook zeker de tante, die thans ten tonele komt in de jubileumopvoering. VOORZITTER JOOSTEN wijst er op dat niet Oostrum alleen van de Vlasbloem geprofiteerd heeft. Men blijkt tot in de verre omtrek vele liefhebbers te kennen waar men ook gaat spelen. Op de Maasdorpen is de Vlasbloem geen onbekende, maar men is zelfs naar Zevenaar gereisd om een opvoering te verzor gen en nu gaat men met het komen de stuk ook weer op stap naar Hel den, terwijl het de laatste jaren ge woon is dat ook in Servatius een uit voering gegeven wordt. „Nodig ook voor de kleine club kas, want van de jaarlijkse opvoe ring in Oostrum profiteert de Oos trumse harmoniezo is het be scheid HUZARENSTUKJES Diezelfde voorzitter is ook best te spreken dat de jongere generatie zich als lid blijft melden. Ze kunnen profiteren van de ervaring van de ouderen, waarvan verschillende de toneelcursussen in Well gevolgd heb ben, die indertijd door het werk verband kath. amateurtoneel daar gegeven werden door bekende regis seurs. En die waren er weer oorzaak van dat bijv. Bertje Arts met zijn Peel- werker op de eerste Anjeravond zo'n NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR. L. CO ENEN Henseniusstraat telefoon 1878 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 telefoon 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. A. NAUS Oostsingel 34 - telefoon 1079 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg teL 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Hedde, Veulen. Dinsdag: Qirlo, Castenray, Merselo en Smakt. Woensdag voor de letters Q tm Z Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandaga t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 78 uur en de tweede groep van 89 uur op de Clocket, Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 34 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Top Garage c.v. Wilhelminastraat - telefoon 1032 EERSTE PRINS CARNAVAL 1971 BEKEND Prins Carnaval 1971, Karei I, heeft zijn intrede gedaan in het land van de Spurriemökke Nadat Prins Piet 2 afscheid nam met dankwoorden aan allen die meegewerkt hebben aan het slagen van de carnaval 1969-1970 werd hij onder treurmuziek van de Oirlose Treuters o.l.v. Hay uitgeleide gedaan. Vorst Theo kon toen de nieuwe prins voorstellen, welke uit een diep- vrieskast tevoorschijn kwam. Prins Karei I heette allen wel kom, in het bijzonder de carnavals vereniging „De Knuppels" uit Cas- tenray. welke deze avond als gast aanwezig waren en vroeg allen hem te volgen in zijn komende rijkspe riode. Tot in de vroege uren werd dit grote feest voortgezet in de overvol le feestzaal De Ruif. doorslaand succes had, dat men in 1964 een eenakter-wedstrijd won en zelfs met de speelgroep Limburg durfde te konkurreren met een op voering van een van Tochekoff's stukken Zo blijkt uit alles, dat de Vlas bloem nog springlevend is en dat in Oostrum het amateurtoneel sinds 1919 die belangstelling krijgt, die het metterdaad verdient. De opvoe ring van komend weekend zal dat weer bewijzen, zoals ook het jeugd- sprookje, dat apart voor de jeugd zal opgevoerd worden opnieuw bewijzen zal dat zij ongelijk hebben die het amateurtoneel afdoen als iets wat uit de tijd is of achterhaald. In Oos trum blijft men rustig verder gaan en gaat men vol optimisme aan de tweede serie van 25 jaren beginnen.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1