subsidielij st behandeld De muziekschool Financiële commissie in 't 'geweer GRIJP NU UW KANS TUMMERS HOUDT EEN GRANDIOZE OPRUIMINGSACTIE WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Afscheid van zenuwarts dr. Lie Zilveren jubileum van L.M. Laurensse Op alle artikelen krijgt u tijdens de uitverkoop 10% KORTING (uitgezonderd contractartikelen) Let verder vooral op onze speciale aanbie dingen met extra hoge kortingen. Vele aan trekkelijke artikelen gaan nu tegen de aller laagste prijzen de deur uit. Kom gauw kijken. U bespaart vele tientallen guldens. VRIJDAG 15 JANUARI 1971 No. 2 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) De leden van de commissie voor Financiën, Onderwijs en Cul tuur, zoals ze plechtig heet, is vorige week wederom in openbare vergadering by een geweest om enkele adviezen op te stellen voor het college van B. en W. Op de eerste plaats lag er het ver zoek van het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Werk Noord- Limburg om het reeds ten behoeve van dit bureau opgenomen subsidie bedrag voor 1971 te verhogen van 80.000,op 85.165,zijnde het werkelijke tekort dat dit instituut blijkt te hebben, nu ze haar eigen begroting klaar heeft. Indertijd toen de gemeentebegroting opgesteld werd, was men bij het Regionaal Instituut nog niet zover dat men de exacte cijfers had VAN VALKENGOED evenals MEVR. POELS-PETERS hadden de ingediende begroting eens bestu deerd, maar konden er niet wijs uit. Ze vonden beiden dat een dergelijk instituut toch wel met andere papie ren voor de dag mag komen en zich duidelijker uit moet drukken als men om het lieve bedrag van 85.165,komt vragen. De burge meester ti'lde er niet zo zwaar aan, omdat deze instituten onder behoor lijke rijkscontrole staan i.v.m. de rijkssubsidies die ze krijgen. Maar niettemin meénde ook hij, dat een wat duidelijker en leesbare begro ting voor alle partijen beter zou zijn en daar zal dan ook op aangedron gen worden. Hij vertelde ook dat 'n deel van deze subsidie weer terug komt in de vorm van rijksbijdragen. MULDERS had van de Clockert een nieuwjaarswens ontvangen zoals alle raadsleden en op deze wens de veelheid van instituten bewonderd, die daarin zyn onder gebracht. Verschillende van hen was hij ook al tegen gekomen in subsidie-aanvragen, zoals nu weer dit regionaal instituut. Het is voor nieuwe raadsleden toch een bij zonder moeilijke zaak hïeriver iets zinnigs te kunnen zeggen, als men niet eens wat meer voorlichting krijgt over het hoe en wat van al die stichtingen. Is er geen infor mele bijeenkomst te beleggen met de directies daarvan, waarin deze eens konkreet komen vertellen, wat ze doen en wat hun doelstel lingen zijn. Dan wordt niet alleen de raad, doch ook het publiek nog eens duidelijk hoe veel uit de Clockert wel funktioneert en we ten ook nieuwe raadsleden waar over ze te oordelen, krijgen? Deze suggestie van de heer Mul ders zou de voorzitter de betrokken stichtingen voorleggen. OUDHEIDKUNDIGE KRING Het verzoek van de Oudheidkun dige Kring om voor 1971 een sub sidie te krijgen tot het nadelig ex ploitatietekort van 1625,(op de begroting stond 750,viel in goe de orde. Men vond het werk van deze kring zeer belangrijk en hoopte dat niet alleen de grote tentoon stelling, die deze kring dit jaar denkt te houden, een succes zal zijn, maar ook dat de oude Latijnse school spoedig hen een goed onder dak zal geven. Wat dit laatste be treft wees de voorzitter op de onder handelingen met monumentenzorg over de restauratie van dit gebouw. MOLENS Ook de nieuwe subsidie-verorde ning waarin aan molens (Stoks, Mi- chels Merselo, Rosmolen en Water molen in Oostrum) een onderhouds- subsidie wordt toegezegd van maxi maal 375,— —per jaar, kreeg de goedkeuring van de commissie. SUBSIDIELIJST Volgens afspraak nam de commis sie de subsidielij st van de begroting 1971 onder de loupe. De voorzitter moest toegeven dat die lijst hem niet overdreven toe kwam. Hij meende dat men van twee maatsta ven uit moet gaan t.w.: a. je hebt er zelf op de een of andere wijze profijt van en b. je kunt er niet on deruit omdat je als grote gemeente in Limburg ook een bepaalde funk- tie hebt. In dat licht bezien besloot men de 100,— voor de stichting Kath. Militair Vormingscentrum in Voor burg te schrappen. Dat moet men maar landelijk subsidiëren, evenals het Landelijk Verbond van Kath. Speeltuinorganisaties, de Neder landse Vereniging voor bescherming van voetgangers, de stichting Weer baar en Paraat Limburg, de Europe se Beweging Nederland (elk 25, de Zuid Nederlandse Opera 100, en de centrale van Kath. Militaire Tehuizen 270, Opgetrokken werden wel de sub sidies van de Volkshogeschool in Valkenburg van 25,op 150, van de Stichting Limburgs Land schap van 50,op 150,Dat laatste geldt ook voor de Stichting gevallenen van het verzet Limburg 19401945. De subsidie van 50,— van Raad van Europese Gemeenten werd geschrapt, men zal nu lid wor den van deze Raad en krijgen auto matisch dan het blauwe bordje de E in. sterren onder onze plaatsnaam- borden Op de 9713,voor het Limburgs Symphonie Orkest had men nog al wat kritiek, gezien het feit dat dit orkest in Venray dikwijls ongeïnte resseerd opgetreden is. De burge meester meende echter dit bedrag aan zijn „stand" verplicht is, al ver heelde h'ij niet dat op meer plaatsen tegen deze subsidie bezwaren be staan. Het zal in de toekomst waar schijnlijk een provinciale aangele genheid worden, maar tot zo lang.... SCHAAKCLUB Een verzoek van de schaakclub om een garantiesubsidie van 1.000,- voor een grote simultaan-wedstrijd op 19 maart a.s. waar nog al wat grootmeesters deel gaan nemen, werd prompt gegeven. Ook dit noemt men een vorm van Venray promo tion BIJ DE RONDVRAAG wilde EMONTS weten hoe het staat met de subsidie-regeling voor de muziekgezelschappen. Hij kreeg te horen, dat men hiervoor gegevens aan het verzamelen is en dan zal pogen tot een redelijk geheel te ko men Men wilde verder weten hoe het college denkt over de procedure van In een officiële receptie heeft de gemeenschap van de psychiatrische nieuwe leden niet-raadsleden voor de commissies. Die kunnen zich tot 17 januari melden. Hoewel het alleen-recht van het college is deze mensen al dan niet tot bepaalde commissies toe te laten, zal B. en W. echter vooraf overleg plegen met de verschillende commissies. VAN WAAYENBURG kreeg de gevraagde inlichtingen over de sub sidiëring van het jeugdhuis in Ifssel- steyn (zie verslag van de bijeen komst). Hij wilde verder inlichtingen over de scholenplanningscommissie en wie daarin afgevaardigd is van de schoolbesturen. MEVR. RUTTEN-TIELEN moest zeggen, dat hierover nog gepraat moet worden, omdat tot heden toe hiervan nog geen afgevaardigden zijn aangewezen. VAN VALKENGOED wees op de kritiek die de voorzitter van de Jeugdraad in de laatste bijeenkomst van die raad had op Venrays ge meentebestuur. De VOORZITTER wilde eerst het officiële verslag horen. Maar voors hands wilde hij wel kwijt dat naar zijn mening de Jeugdraad naar twee kanten moet werken, enerzijds naar de jeugd, anderzijds naar de ge meente, die daarnaast hiaar eigen verantwoordelijkheid heeft. Heeft men kritiek dan had men beide partijen moeten horen en dat is naar zijn weten hier niet gebeurd. Men zal doodgewoon aan tafel moe ten gaan zitten en die dingen eens uitpraten. Dan zal men aan de ene kant ontdekken dat de gemeente al het nodige gedaan heeft voor de jeugd, het nodige onderhanden heeft, maar daarnaast ook eens zelf kun nen ervaren dat ook een gemeente geen ijzer met handen breken kan. En met dat goede voornemen besloot men deze overigens prettige verga dering collegialiteit en vriendschap die hij in Venray had mogen ondervinden en hoopte dat verschillende van zijn wensdromen nog in vervulling zou den gaan. Een daarvan is wel de verdieping en verbreding van de psychiatrische zorg in Noord-Lim- bug, waarbij naar zijn inzicht de bei de Venray se centra een grote rol kunnen spelen. Een tweede wens droom is dat in datzelfde Venray de geestelijk gestoorde mens uit Noord Limburg in een gemeenschappelijke kliniek en polikliniek geholpen kan Een gesprek met de met ingang van 1 januari j.l. in dienst getre den nieuwe directeur van Venrays muziekschool, de heer L. W. van den Hoonaard toont een enthou siast man, die ook in Venray hard wil werken om een goede muziek school hier te gaan stichten. Hij heeft de nodige -ervaring op gedaan in Tegelen en Heerenveen en tegen die achtergrond is hij al volop bezig in Venray de nodige kontakten te leggen. KONTAKT MET DE SCHOLEN staat in deze eerste weken van zijn kennismaking met Venray groot ge- druk werk om de vele wagens van receptiegangers een plaatsje te be zorgen op de parkeerplaatsen, die soms overvol raakten. Een' leuk moment was toen de oude harmonie een serenade kwam brengen en de president van die harmonie uit zijn hoge hoed voorlas wat er wel allemaal niet gebeurd zou zijn als de heer Laurensse niet pre sident zou zijn gewordenDit komisch nummer van de heer Ruy- ten en muzikanten van Harmonie Euterpe werd zowel door de jubila ris als door de .aanwezigen, getuige hun applaus, zeer op prijs gesteld. Zoals ook op prijs werd gesteld het optreden van de echte Harmonie, die zorgde dat ook hun president een muzikale hulde kreeg die klonk als een klok. Naast de mondelinge felicitaties kreeg de heer Laurensse een hon derdtal telegrammen en schriftelijke gelukwensen tot ver uit den lande. Het duurde tot 12 uur voordat de jubilaris en zijn familie zich terug konden trekken, maar toen was dan ook „iedereen" er geweest. En nu wachten we maar op de verbouwplannen van het huidige ge bouw van de Credietbank. Want ook daar zit natuurlijk weer een opening aan vast. En intussen zal men in Amsterdam wel begrepen hebben dat gebeurtenissen rond de Cre dietbank in Venray gewoonlijk een extra en een lang tintje krijgen. inrichting St. Servatius afscheid ge- worderi) zoiang nog njet verwezen- c lo -71*1 TT nomen van dr. E. Lie, die meer 11 jaren aan dit centrum verbonden is geweest. Dat dr. Lie en zijn echt genote niet alleen in Servatius vrienden achterlaten, maar ook in Venray zelf en in de regio, bewezen de velen, die ook van buiten de in richting naar de receptie kwamen, waarbij de burgemeester, de huis artsen, vertegenwoodigers van St. Anna, de Kruuze, en St. Elisabeth- ziekenhuis, vele particuliere vrien den en oud-patiënten. Dr. Lie werd „uitgeluid" door het hoofd van de Medische Dienst van St. Servatius, Dr. W. Oosterbaan, de geneesheer-directeur dr. A. Kroft, die in herinnering brachten hoe de scheidende zenuwarts 11 jaren lang de moeilijkste afdeling onder zijn hoede had en daar de vaderlijke vriend werd van patiënten en van het verplegend personeel, waarbij vooral telkens de rustige aard van de naar Eindhoven vertrekkende arts gewezen werd. Dat hij daarnaast in het maat schappelijk leven van Venray een rol gespeeld heeft, niet alleen, als parti culier zenuwarts, doch ook als be schermheer van de tafeltennissers en aktief beoefenaar van de badminton- sport is een reden temeer waarom men zich een afscheid van Dr. Lie maar moeilijk voor kan stellen. Van de directie der inrichting kreeg hij als afscheidscadeau een fraaie bureaustoel aangeboden, ter wijl daarnaast vele persoonlijke ca- deaux en bloemstukken de scheiden de arts op deze receptie ten deel vielen. In zijn afscheidswoord noemde dr. Lie de „Venrayse" periode de leer zaamste en dierbaarste in zijn leven. Hij vond het niet prettig Venray te verlaten juist nu de psychiatrische centra St. Anna en St. Servatius aan een serieuze verloving zijn begon nen. Hij was wel verheugd dat de zwakzinnigen, die zo lang zijn zorg hadden nu het vooruitzicht kregen op een speciaal voor hen passende verpleging in de nieuwe paviljoens, die in St. Pascalis in Oostrum ge bouwd worden Hij was dankbaar voor de vele lijkt is dat ieder ziekenhuis zijn eigen psychiatrislhe afdeling heeft. Mede daardoor zal de psychiatrische zorg enorm verbeterd kunnen wor den en zal Venray de goede naam, die ze op dat gebied al heeft, alleen nog maar vergroten. Met deze wensen sloot hij zijn 11- jarige periode af, om in Eindhoven directeur-geneesheer te gaan worden van de psychiatrische verpleegin richting St. Jozef dal, waar hij sinds november 1968 reeds gedeeltelijk werkzaam was. schreven. In gesprekken met de schoolhoofden wil hij nagaan wat er terecht komt van de muzikale vor ming van Venrays schooljeugd en hoe zijn nieuw te stichten school daarbij op de een of andere wijze behulpzaam zal of kan zijn. Zo stelt hij reeds een onderzoek in of niet een spoedcursus muzikale vorming voor de 5e en 6e lclassers het ook nog deze jongelui mogelijk maakt nog in dit schooljaar iets meer op te steken van muziek in het algemeen. Maar dat is een kwestie waarbij nog vele punten om de hoek komen kijken. Zo kan de veentuele leraar moeilijk met zijn spullen van klas naar klas sjouwen en zullen dus klaslokalen „ergens" ter beschikking moeten komen. Of dat al in het ge bouw aan de Stationsweg kan, is een ander vraagstuk, dat weer verband houdt met verbouwingen enz. Bovendien spelen de financiën bij een en ander een grote rol en zijn het last but not least de schoolbestu ren, die over een en ander te beslis- sén krijgen. CONTACTEN MET VERENIGINGEN is een tweede opgave die de heer van den Hoonaard zich op korte termijn gesteld heeft. Hij wilde be hoeften peilen, die daar wellicht zijn en moet dan proberen daar een zin nig antwoord op te kunnen geven, waarbij weer de ruimten, zowel als de finaniciën een rol spelen VOORBEREIDING MUZIEKSCHOOL En daarnaast moet hij zo stil aan gaan zorgen dat de muziekschool zelf in oktober a.s. van start kan gaan. Zoals reeds boven gezegd, daarvoor zal in het bestaande gebouw nog wel het een en ander veranderd moeten worden, zullen bovendien vakleerkrachten aangetrokken moe* ten worden, die natuurlijk hun eigen inbreng krijgen bij de opzet van de verschillende afdelingen, kortom liggen er nog een heleboel proble men op te lossen, die gaan van de gordijnen tot aan de vloerbedekking om maar niet te spreken van de in strumentaria, die nog aangebracht zullen dienen te worden. Toch wil hij wel iets loslaten over het toekomstig programma, waarin naar hij hoopt, vooral de scholen mee zullen spelen. Men begint met een voorbereidende cursus, waarna men de bepaalde richting kiest, die men graag wil gaan. Behalve over dag zullen er ook zaterdag- en avondcursussen worden gehouden. Samenspel staat hoog geschreven in de nieuwe muziekschool, dat is uit elles merkbaar. De heer v. d. Hoonaard heeft de ervaring dat juist door samenspel de cursisten het meeste plezier aan hun hobby hebben, al blijft daarnaast een vooropleiding voor het conservato rium nog altijd mogelyk. 4—5 JAREN denkt de nieuwe directeur nodig te hebben voor de totale opbouw en uitbouw van de nieuwe school. Veel zal afhangen van de komende maan den, van de onderlinge kontakten en van de bereidheid over en weer deze nieuwe mogelijkheid aan te grijpen! CHRYSLER S 160-160-G.T.-180 We zouden eerlijk gezegd wel eens de reactie hebben willen zien van de hoofddirectie van de Neder landse Credietbank op de feeste lijke receptie, die vrijdag van half 4 tot 12 uur zijn beslag kreeg rond de zilveren Venrayse directeur, de heer L. M. M. Laurensse. Al waren ze al wat gewend rond de opening van het bankgebouw, deze receptie sloeg alle oude records Ruim 1300 mensen hebben de heer Laurensse en zijn echtgenote hun gelukwensen aangeboden bij dit zil veren jubileum. Dat daarbij vele in dustriëlen en ondernemers acte de presence gaven was vrij begrijpelijk, doch ook Mgr. Beel kwam namens het Bisdom gelukwensen, terwijl vertegenwoordigers van de vele ver enigingen - provinciaal en lokaal - waarin de heer Laurensse zitting had, ook niet op het appèl ontbra ken. Vele cadeaux werden hem en zijn vrouw aangeboden, terwij] een keur van bloemstukken de overvolle foyer van de schouwburg een feestelijk tintje gaven. Buiten had de politie RADIO - T.V. - WASAUTO MATEN - CENTRIFUGES EN ALLE ANDERE ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARA TEN ROERMOND: LAURENTIUS- PLEIN 9 TEL. 5154- HELDEN PANNINGEN: MARKT39TEL, 1300 -VENRAY: LANCSTR.1 TELEFOON 3030

Peel en Maas | 1971 | | pagina 17