Het Ruhrgebied zoekt expansie Gemeente berichten Extra faciliteiten bij nieuwbouw Kerkelijke Diensten mmm w m ms hh IU.ujmiim.i,I.I)I!JJH Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN van 17 tot en met 23 januari Vredeskerk Venray VRIJDAG 15 JANUARI 1971 No. 2 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS SI DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) In zyn jaarrede voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Limburg heeft Mr. R. Rijssenbeek ons met onze neus nog eens gedrukt op enkele merkwaardige feiten, die voor de toe komst van Noord-Limburg toch allerbelangr^kst zün ONDER DE ROOK Hij wees er namelijk op dat we ons nu feitelijk pas nu we er schijnbaar overlast van gaan krijgen gaan realiseren dat Noord-Lim burg ligt, leterlijk en figuurlijk, on der de rook van het industriegebied rond Rijn en Ruhr. Nader gèprecisieerd houdt dat in dat het Land Nordrhein-Westfalen, waaraan onze gehele provincie grenst, een oppervlakte heeft van 34.000 km2, terwijl heel Nederland 37.000 km2 groot is. In dat land wo nen 17 miljoen mensen, tegen 13 mil joen in Nederland. In het Ruhrge bied, dat ongeveer 25 procent uit maakt van Nordrhein Westfalen wo nen 12 miljoen mensen. Dat gebied heeft een bevolkingsdichtheid van 1400 mensen per km2, terwijl wat wij de dichtbevolkte randstad Holland noemen slechts 800 inwoners pér km2 telt. Het aantal industriële arbeids plaatsen is er relatief hoog, nl. 40 procent (randstad 33 procent). Het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking lag in 1966 nog 20 procent hoger dan bijv, in Neder land, reden waarom men alles doet om de leidende positie, die het Ruhr gebied had te versterken mede om dat ook daar mijnen, moeten sluiten. Voor dat doel is een soort 5jaren plan ontworpen waar-in alleen al de Landesregierung dertig miljard DM stopt afgezien van wat de Bundes- regierung dan nog doetAlleen al voor vestigingspremies van be drijven is 730 miljoen DM uitgetrok ken. Waar het echter de heer Rijssen beek vooral om te doen is is de intentie van de Duitsers om h!et Ruhrgebied over de Rijn te laten uitgroeien in westelijke richting, waarbij men Noord-Limburg steeds dichter nadert. HERINDELINGSRAPPORT Hij verwees daarbij op een van de vele uitspraken in het zgn. herver delingsrapport, waarin men ook op de gevaren wijst van deze uitgroei, zonder dat er van deze kant zelfs maar informeel overleg is. Want zelfs de Nederlands-Duitse commissie voor Ruimtelijke Ordening betrekt deze expansie van het Duitse indus triegebied op de linker-Rijnoever niet in haar overleg PENDEL Deze uitbreiding zal nog een gro tere zuigkracht krijgen op de voor al jonge arbeidskrachten in Noord- Limburg, waarvan nu reeds 10 pro cent van de mannelijke beroepsbe volking in Duitsland werkt. De Ne derlandse overheid zal begrip op moeten brengen voor de nadelige ge volgen van een en ander voor Noord Limburg en zal op bepaalde momen ten en op bepaalde plaatsen hulp dienen te bieden. Zo is door de Ka mer reeds bepleit garantiesteun in verband met de huisvesting van bui tenlandse arbeiders en het verbod aan koppelbazen om Nederlanders aan Duitse bedrijven Ie leveren. EEN MARKT VAN 12 MILJOEN MENSEN komt intussen ook dichter bij Noord Limburg. Dichter zelfs als de Rand stad Holland. Daarvan kunnen Noord-Limburgse bedrijven ook pro fiteren. De Kamer wil daarbij hel pen door aanstelling van een .export- consulerut. Bovendien profiteert met name in Venlo de winkelstand reeds van de belangstelling, die de Duitse consument duidelijk aan de dag legt. Alleen zal men de parkeermogelijk- heden daaraan dienen aan te passen. WEGEN De afstanden tussen Rijn en Ruhr en Noord-Limburg worden kleiner door de aanleg van verschillende wegen. Daardoor kan de domineren de invloed van het Ruhrgebied ver strekt worden. Mr. Rijssenbeek noemde in dit verband de Linksrhei- nische Autobahn, de weg van Eind hoven via Venray naar Well en van- daaruit Duitsland in, de E3 weg die in 1975 Venlo met Duisburg ver bindt, de B 7 van Düsseldorf naar Venlo, die in 1973 klaar is en de Rijksweg 73 die van Kessel, via Ven ray aansluiting geeft op de rijkswe gen. die vanaf Arnhem naar Rotter dam gaan TOERISME Alle tekenen wijzen er op dat Noord-Limburg door vele Duitsers uit het Ruhrgebied zal gebruikt wor den als recreatiegebied en dat de Duitse watersporters bijv. de kan sen. die de Maas en de grint- en de zandgaten bieden, met beide handen zullen aangrijpen Het is zaak, aldus Mr. Rijssenbeek dat Noord-Limburg zich deze din gen eens gaat realiseren en dat de kracht van de Duitse ontwikkelin gen een duidelijke stellingname van uit geheel Noord-Limburg eist. HERINDELING Er zal een breder overleg moeten komen tussen dat stuk Duitsland en dit stukje Nederland. Een overleg waarmede de Kamer reeds begonnen is, doch waar ook de provinciale en centrale overheid niet onderuit kan. Dat men ook van Duitse zijde dat overleg wil, blijkt uit het feit det men bij de herindeling van de ge meenten, die zich daar reeds voltrok ken heeft, duidelijk gesteld heeft dat de nieuw gevormde Kreis Kempen- Krefeld van de Landesregierung Nordrhein Westfalen de opdracht mee gekregen heeft dat die Kreis de aansluting tot stand moet brengen tussen de grote steden Düsseldorf, Münchengladbach en Krefeld van de ene kant met Venlo en Noord- Limburg aan de andere kant Het wordt tijd, aldus Mr. Rijssen beek, dat men die uitgestoken hand grijpt.... En nu hij toch sprak over de her indeling van gemeenten in de Kreis Kempen Krefeld kon hij niet na laten toch enige parallellen te. trekken. Die Kreis heeft 285.000 in-? woners en heeft het aantal gemeen ten van 32 teruggebracht op 9. In de ze richting door redenerend zouden in Noord-Limburg met 210.000 in woners de 19 gemeenten terugge bracht dienen te worden tot 7. De kleinste gemeente, die in die Kreis is overgebleven telt 11.000 in woners. Dat zou hier Beesel kun nen worden, dat na de herindeling ook ongeveer 11.000 inwoners krijgt. Verder zijn in het Duitse gebied drie nieuwe gemeenten tot stand ge bracht, die nog geen 20.000 inwoners tellen. Als parallel hierop zouden kunenn dienen de nieuwe gemeenten Gennep en Bergen met resp. 13.000 en 11.000 inwoners. Vier van de niéuwe Duitse gemeenten tellen tus sen de 30 en 40.000 inwoners. Zij het wat minder inwoners zouden hier in Noord-Limburg ook een drietal van deze „midden-gemeenten" gefor meerd kunnen worden, t.w. Venray, Horst en Helden. De kerngemeente van de Kreis heeft 90.000 inwoners, wat praktisch overeenkomt met aan deze kant van de grens Venlo met 90 tot 100.00 inwoners na de her indeling De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bij de jaarlijkse aanpassing van de subsidieregelingen voor de wo ningbouw extra faciliteiten gebo den, indien het de bouw van een aangepaste woning betreft met het oog op een lichamelijke handicap van de eigenaar of een van zyn inwonende gezinsleden. Evenals dat reeds het geval was bij bestaande woningen, neemt de overheid voortaan ook bij nieuw te bouwen woingen voor 25% deel in de kosten, noodzakelijk om die wo ningen aan te passen aan de handi cap van de toekomstige bewoners. Voor wat betreft de overige stich- tingskosten kan gebruik gemaakt blijven worden van de geldende pre mieregelingen voor nieuw te bou wen woningen. Deze premieregelingen zijn inmid dels aangepast aan de gestegen stich- tingskosten. SPREEKUREN VAN COLLEGE VAN B. ÉN W. Zoals reeds eerder meegedeeld in de „Wegwijzer naar de gemeente lijke diensten" zijn met ingang van 4 januari 1971 de spreekuren van burgemeester drs. F. Schols, wethouder G. Schols en wethouder A. RuttenTielen gewijzigd. Zij zullen niet meer op maandag avond, maar op woensdagavond spreekuur houden. Burgemeester Schols van 17.30 tot 18.30 uur in de Burgemeesterskamer (Gemedhtehuis Grote Markt); wethouder G. Schols van 17.30 tot 18.30 uur op Leunse- weg 2a en wethouder Rutten-Tielen van 17.30 tot 18.30 uur, eveneens op Leunseweg 2a. Het spreekuur van wethouder J- Loonen blijft ongewijzigd op maan dagmorgen van 10 tot 11 uur ten ge meentehuizen (Grote Markt). WONINGBOUW NABIJ DE SMAKTERWEG Door de Woningvereniging „St. Oda" zullen aan de Smakterweg op een terrein gelegen iets ten noorden van de Bosweg nabij de voormalige opslagplaats van A. Robben, 28 woningen worden ge bouwd. Het worden z.g. keuzewoningen, waarbij door de minister extra bij dragen in de huur worden verstrekt. Met een voorlopige huurprijs van om en nabij 135,per maand, zijn deze woningen bestemd voor minder draagkrachtigen. De woningen hebben drie slaap kamers, een zolder en een schuur tje. Zij worden gebouwd in blokken van vier-onder-een-kap. Het tijdstip van de bouw is afhankelijk van de goedkeuring door de minister. FLATBOUW AAN DE WESTSINGEL Waarschijnlijk medio 1971 zal door de Woningvereniging „St. Oda" worden begonnen met de bouw van een flatgebouw op de hoek van de Westsingel-doorgetrokken Kempweg. Het wordt een flat met vier en zes woonlagen. In het kader van het bestemmings plan Veltum was op de hoek van de Westsingel-doorgëtrokken Kempweg een ruimtelijk element gecreëerd. Dit stedebouwkundig accent zal wor den verkregen door de bouw van 'n flat, waarin ongeveer zeventig woon eenheden worden ondergebracht. De ze flat is bestemd voor bejaarden en alleenstaanden en zal worden voor zien van een lift en een trappenhuis. De bouwplannen zijn op dit ogenblik in ontwikkeling. VENRAY REKENT AF MET LINDENBOMEN Binnenkort zal in Venray worden begonnen met het rooien van een aantal lindenbomen, omdat om wonenden hiervan overlast onder vinden. De zes linden aan de Wil- helminastraat zullen het eerst voor de bijl gaan. Bij het gemeentebestuur zijn di verse schriftelijke en mondelinge klachten binnengekomen over de overlast, welke de ongeceer 500 bin nen de kom van Venray staande lin denbomen veroorzaken. Uit een on derzoek is gebleken, dat de overlast bestaat uit moeilijke bereikbaarheid van percelen, onvoldoende lichttoe- treding in de woningen, bladafval en in een bepaalde periode van het jaar een soort slij maf zetting, waarvan vooral geparkeerde auto's te lijden hebben. Gebleken is,, dat niet alle lindenbomen in Venray tot klachten aanleiding geven. Omdat gebleken is, dat de Wach ten over het algemeen reëel zijn, heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten successieve lijk de lindenbomen aan de Oude Oostrumseweg, Langeweg, Wilhel- minastraat, Pastoor Ruttenstraat, Akkerweg en Overloonse te rooien. Begonnen wordt met de bomen aan de Wilhelimnastraat. Teneinde de groenvoorziening in Venray-kom te waarborgen, zullen de gerooide bomen door andere boomsoorten worden vervangen. CLANDESTIENE BOUWSELS MOETEN GENUMMERD WORDEN Om administratief-technische re denen zullen in de gemeente Ven ray alle gebouwen, welke tot op heden niet van een huisnummer waren voorzien, genummerd moe ten worden. Het betreft hier veelal ruimten, die zonder de vereiste vergunning zijn gebouwd. In totaal zal in eerste instantie een twintigtal clandestien gebouwde panden in het buitengebied van een huisnummer worden voorzien. Deze nummering betekent volstrekt niet, dat de bouwsels, welke zonder de vereiste vergunning zijn opge trokken, worden gelegaliseerd. De maatregelen tegen clandestiene bouwsels blijven onverminderd van kracht. GEMEENSCHAPSVIERING Zondag 17 jan. 10.30 uur is er in de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a, een eucharistische tafelviering voor personen boven 17 jaar. In deze dienst wordt nader ingegaan op het thema: wat houdt de opbouw van een christelijke samenleving tegen èn wat brengt de mensen dichter bij elkaar. Celebrant is pastoor J. Slots uit Wanssum. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan H. Latten Dr. Poelsstraat 2 tel. 1385 b.g.g. 2929 Zaterdag: 19.00 Nederlandse hoog mis. int. Johan de Bruyn vwg. per soneel woningver. Zondag: 8.00 gelezen mis. int. Lambert Cleven; 9.30 Gregoriaanse hoogmis voor de parochie; 11.00 Ne derlandse hoogmis, int. Wilhelmus van de Ven; 18.00 gelezen mis, int. tot dankzegging Verbeek-Swemers. Maandag: 7-30 Petrus Coppis vwg. de buurt; 8.15 Jan Thomassen; 9.00 Matie Verheijen; 19.00 ovérl. ouders Coenen-Houtackers. Dinsdag: 7.30 Th. Camps-Verhoe- ven; 8.15 mevr. Kleuskens-Achten; 9.00 Piet Oudenhoven; 19.00 ouders Bouten-van Megen. Woensdag: 7.30 overl. Truus Arts- Hagens; 8.15 M. Paules; 9.00 Petro- nella van Rijswijk-Stiphout; 19.00 Arnoldina Aben-v. d. Mond. Donderdag: 7.30 gezusters Janssen en fam.; 8.15 Peter Willems, Hen- drina Janssen, Maria en Johannes Willems als stichting; 9.00 overl. fam. Jonkers-Claessen. Vrijdag: 7.30 Peter G. Seykens- Janssen, Leonardus Michels en Hen- drikus Verslepen; 8.15 Hendrikus te Fruchte; 9.00 Francisca van den Munckhof; 19.00 mevr. Janssen-Bou- ten. Zaterdag: 7.30 geen H. Mis; 8.15 Martin Wismans en echtg. Maria B. Wismans; 9.00 fam. Wijnhoven-Roe- lofs-Geurts; 14.00 25-jarig huwelijks jubileum Raymakers-Botden; 19.00 mevr. Berents-Egelmeers vwg. de Oranjestraat. Akolieten: Zaterdag 16 jan.: 19.00 Jos Bex- kens en Huub Janssen. Zondag 17 jan.: 8.00 uur Huub Gooren en André Gooren; 9.30 Geert Cox en Jacq. Laurensse; 11.00 Mar tin Spee en Caspar Michels. Misdienaars: Zondag: 18.00 Jacq. van Mil en Jackie Oudenhoven. Maandag, dinsdag, woensdag: 7.30 Peter Boers en Peter Pelzer; 8.15 Martin Beekers en Theo Cox; 19.00 Peter van Houdt en Leon Kunzler. Donderdag, vrijdag: 7.30 Benoit Lucassen en Paul Oudenhoven. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.15 Jerry Mulders en Gerard Hendriks. Vrijdag: 19.00 Adje van Houdt en Hans Martens. Zaterdag: 14.00 Roland Michels en Willy v. d. Vorle. PAROCHIE PATERSKERK Priester van de week: Pastoor Th. Pothof Zondag 2e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15; 18.00 avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5 uur, 6 uur en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondagsviering. Mededelingen: Van 18 tot 25 januari INTERNA TIONALE BIDWEEK. Bidden we die week voor de rust en vrede in de wereld en vooral ook voor de een heid in geloofszaken in ons eigen land. Komen we een keer extra. De kerstaktie bracht in onze pa rochie 939,43 op. Er werden 95 pakketten rond gebracht aan zieken en bejaarden boven de 80 jaar. Har telijk dank aan de dames van het comité, dis zich zo belangeloos heb ben ingezet. Misintenties Zaterdag: 1830 René Bom en Her man Jahs-Beken. Zondag: 7.30 parochie; 9.00 Anna Maria v. d. Heuvel-Thielen (van de buurt); 10.15 Gerradus Hoeymakers; 11.45 overl. fam. Coopmans-Custers; 18.00 uit dankbaarheid (fam. Minten- van Bakel). Maandag: 7.45 overl. leden van de levende leden van de Franciscaan se Missiebond; 19.00 overl. ouders Spee-Poels-Gielen. Dinsdag: 7.45 voor goede genezing; 8.30 Antonius Martinus Janssen; 19.00 overl. ouders v. d. Goor. Woensdag: 7.45 Karei Hendriks; 8.30 Elisabeth Wij nho ven-Roelof s; 19.00 Willibrordus Akkermans. Donderdag: 7.45 levende leden van de Franciscaanse Missiebond; 8.30 Lambert Nymeyer; 19.00 Harrie Lit- jerus. Vrijdag: 7.45 voor goede genezing; 8.30 Gertruda Potten; 19.00 gezins mis Gerrit Koppes. Zaterdag: 7.45 t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerardus; 8.30 overl. moeder Nieuw - stad. Dienbeurten Akolieten Zaterdag:'18.30 Luc en Marco Pop. Zondag: 7.30 Carlo Feller en Vic tor Pop; 9.00 Geert Philipsen en John Bonants; 10.15 Bert Janssen en Jan Schellekens; 11.45 Jac. Claessens en Jos Jeuken. Dïenbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Maurice en Richard Janssen. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Johnny Janssen en Loet Arts; 19.00 Martien en Corry Janssen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Pim de Vos en Jeroen van de Roest; 19.00 Frans Jeuken en Peter Claes sens. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Leonardus van Hoof. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. fam. van Ass-Delhoven; 9.00 leesmis voor overl. fam, van Ool-Lucassen; 10.00 hoogmis voor overl. Hein Brands; 11.30 leesmis voor overl. Piet Slits. Onder deze mis worden door het jongerenkoor liederen ge zongen uit mis: Aarde en Adem; 18.30 Avondmis voor overl. Leonar dus Jenneskens. Maandag: 8.00 leesmis voor de overledenen van de parochie; 19.00 avondmis als jaargetijde voor overl. Theo Vollenberg. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl. fam. Lucassen en voor voorspoedige beterschap; 19,00 avondmis voor overl. fam. Valkamp-Poels. Woensdag: 8.00 leesmis tot bijzon dere intentie; 19.00 avondmis voor overl. Jan Arts. Donderdag: 8.00 leesmis voor de gelovige zielen; 19.00 avondmis voor overl. fam. Litjens-Derks. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Frits van Dijck en Wilhel- mina Reijnen; 11.00 plechtige huwe lijksinzegening en eucharistieviering voor het bruidspaar Basten-Bloe- men; 19.00 avondmis voor overl. An- tonia Janssen-Sanders. Zaterdag: 8.00 leesmis voor de zielen in het vagevuur (B.); 19.00 u. avondmis voor overl. Antonia Dom- meck-Paulussen. Mededelingen: Zoals hierboven reeds is vermeld, zingt het jongerenkoor in de mis van a.s. zondag om half twaalf on der leiding van kapelaan Kortooms liederen uit de mis: Aarde en Adem. De begeleiding gebeurt door een bandopname. Maandag 18 januari begint de in ternationale bidweek. Dit is een week van gebed voor de eenheid van de christenen. Alle christen kerken doen er aan mee. Laten wjj er aan meedoen door deze week eens een eucharistievie ring voor dit doel b(j te wonen. Misdienaarslüst van 17-23 jan. Zondag: 8.00 H. van Hooft,. H. Mertens; 9.00 T. Raaymakers, T. van Vegchel; 10.00 J. van Meyel, G. Wil- lemsen, H. Linders; 11.30 J. Vollen- berg, J. Versteegen; 18.30 H. Peeters, M. Dicker. Week 1: 8.00 Fr. Assen, H. v. Hooft; 19.00 S. Vollenberg, H. Arts. Week 2: 8.00 A. Vollenberg, G. Ewals; 19.00 H. Arts, M. Dicker. Vrijdag 22 jan.: 11.00 G. Ewals, Fr. Assen, J. Versteegen. HERVORMDE GEMEENTE De kerkdienst voor de Protestan ten in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel wordt zondagmorgen geleid door Ds. Mondt uit Mook, aanvang half tien. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck is er geen dienst. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 2e zondag na de Open baring des Heren. 8.30 Antoon van Arsen en tot dankzegging (J.); 10 u. overl. fam. Camps-Wolters. Maandag: 8 uur uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw. Dinsdag: 8 uur gest. gez. jrd. overl. fam. Grispen. Woensdag: 8.45 Jan en Meta Huls man. Donderdag: 8 uur voor een overl. vader. Vrijdag: 8 uur gest. gez. jrd. overl. fam. Berden-van Deurzen. Zaterdag: 19.00 Peter Vermeulen en M. Cath. Heijligers. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 Eleonora Wennekers- Janssen v.w. de buurt; 10 uur hoog mis jaard. Martin Rongen. Maandag: 8.00 leesmis voor over ledenen (H.). Dinsdag: 8.00 t.e.v. St. Machutus. Woensdag: 8.00 tot zekere intentie (S.). Donderdag: 10.00 voor de leden van het St. Antoniusgilde. Vrijdag: 10.00 voor de overl. leden van het St. Antoniusgilde. Zaterdag: 8.00 geen mis; 19.00 uur avondmis maandd. Mathieu Duijf. ■PAROCHIE CASTENRAY - Week van 1623 januari. Misdienaars: Mart Gerets en Jac. Wismans; André Seykens en Fons Dinghs. Akolieten: Jan Kunen, H. Ram- bags en L. Heidens. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Hou- wen-Camps. De zang wordt verzorgd door het Dameskoor. Zondag: 2e zondag na de Openba ring des Heren. 8.00 bijz. int.; 10.00 maanddienst zlg. Lei Heidens. Maandag: 8.00 zlg. Bern. Vullings en Maria El. v. d. Broek. Vandaag begint de Internationale Bidweek voor de eenheid. Dinsdag: 8.00 zlg. Leonard Peeters en Maria G. Spreeuwenberg. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 zlg. Willem Thie- len en Lamb. Weijs. Vrijdag: 8.00 overl. fam. Zaterdag: 8.00 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 uit dankbaarheid (R.). Zaterdagavond 7 uur leesmis voor Handrie Litjens. Zondag: 2e zodag na Driekonin gen. 7.30 leesmis vor de parochie; 9 uur hoogmis, opgedragen voor Jo sé Timmermans; 10.30 leesmis voor Jozef Martens. Maandag: 7.30 leesmis voor Jo van Meijel; 8.00 leesmis voor Zuster Cu- pertina. Dinsdag: 7.30 gesticht jaarget. voor Ant. Jenniskens en W. v. d. Pasch; 's avonds 7 uur leesmis voor Peter Asselberghs. Woensdag: 7.30 leesmis voor Jos Croijmans, echtgenote en M. Croij- mans; 's avonds 7 uur leesmis tot int. van de fam. Verschuuren-Goe- mans. Donderdag: 7.30 leesmis voor Ger rit Camps; 's avonds 7 uur leesmis voor Harry Martens. Vrijdag: 7.30 leesmis van dank baarheid tot int. van de fam. Weijs- Deriks; 's avonds 7 uur leesmis voor overl. fam. de Mulder-Hendriks. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Chr. Gooren en echtgenote; 's avonds 7 u. leesmis voor pastoor Vostermans. Akolieten in de week: 's morgens Benny Willems; 's avonds Harry Voermans. Zondags: 7.30 M. Janssen en W. Cornelissen; 9.00 P. en L. Reintjes, M. Koch en Th. Stevens; 10.30 Ton Cornelissen en M. van Vegchel.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13