L.M.M. LAURENSSE UITVERKOOP Pifis ERWTENSOEP- AKTIE RIKKEN 25 jaar bankdirecteur Regering verhoogt subsidies drastisch! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN rthQAy HU snoet u uw eigen huis kopen ALLE INFORMATIES WORDEN U VRIJBLIJVEND VERSTREKT U KUNT BIJ ONS ALLE INFORMATIES IN- WINNEN over de nieuwe PREMIEREGELING AMAK NEDERLAND N.V. VRIJDAG 8 JANUARI 1971 No. 1 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.— (buiten Venray 5.50) Ja, nu zal Lam Laurensse dan zelf huldigingsobject gaan worden, wanneer hem vrydag 8 januari vanaf half 4 een receptie aangebo den wordt bij gelegenheid van zijn 25-jarig directeurschap by de Nederlandse Credietbank N.V. Op de uitnodigingskaarten, mild rond gezonden, staat deftig de heer L. M. M. Laurensse, maar zelfs nu hy ridder in de orde van St. Silvester is, is en blijft hy voor de Venrayers: Lam Laverensse, de jong, den 't wiet geschupt hit Zelf huldigingsobjectWant in zijn kwaliteit van president van Ven- rays harmonie, die onder zijn leiding Koninklijke werd, heeft hij honder den, hetzij in hoog Hollands, maar het liefst in het Venrays, gehuldigd, bij gouden bruiloften, bij gouden be- staansfeesten, kortom bij iedere ge beurtenis, waarbij hij en zijn korps de Venrayse gemeenschap represen teerdeEn nu is hij dan zelf aan de beurt ENORME STAAT VAN DIENST Bij de opening van het nieuwe ziekenhuis was het de vicaris van het Bisdom Mgr. Odijk, die er al op wees, dat je Lambert Laurensse fei- télijk overal tegen komt in het pro vinciale verenigingsleven. Hoeveel te meer dan niet in het Venrayse verenigingsleven We hebben naar beste weten, maar in de overtuiging, dat we verschil lende van zijn funkties nog vergeten, gepoogd een lijstje op te maken! van zijn „verenigingsleven" in Venray. Men komt dan tot een indrukwek kende lijst. Behalve dat hij sinds 1953 presi dent is van de Kon. Harmonie Eu terpe, heeft hij het Venrayse cul turele leven nog op verschillende andere posten gediend. Zo is onder zijn patronnage het Cultureel Cen trum in Venray gekomen en heeft hij als voorzitter van de Commissie Muziekschool met de andere leden geijverd voor de totstandkoming van een muziekschool in Venray, die dan in augustus a.s. waarschijnlijk van start gaat. Het voorzitterschap van het Anjercomité ligt ook in dit vlak. Doch behalve het culturele trok ook de sport zijn aandacht. We doen derhalve weer een greep uit zijn Venrayse funkties, als die van be schermheer van SVV en zijn lid maatschap van de voormalige Stich ting Venrays Sportpark. Op het terrein van het kerkelijk leven is hij ook geen onbekende. Als secretaris-penningmneester van het kerk- en schoolbestuur van O.L. Vrouw van Zeven Smarten heeft hij zich daar ingezet niet alleen voor de totstandkoming van de scholen in Zuid, doch ook voor de lang niet eenvoudige taak van de overname van de Paterskerk En dat het monument bij de Vre- deskerk langzaam maar zeker gereed komt is ook weer ten dele zijn werk als lid van dé Stichting Vredeskerk. Op maatschappelijk terrein heeft men hem jaren kunnen zien als be stuurslid van de Adelbertvereniging, was hij voorzitter van de samen werkende organisaties en oprichter van de Industriële Club Venray e.o. De gezondheidszorg dient hij als voorzitter van de Stichting St. Elisa- beth-ziekenhuis, als vice-voorzitter van de afdeling Venray van het Groene Kruis en als voorzitter van de studiecommissie Bejaardenzorg, terwijl op sociaal caritatief gebied hij als mede-oprichter en a'ls voor zitter van het Dekenaal Sociaal Cha ritatief Centrum de na-oorlogse op bouw van het maatschappelijk werk bepaalde wegen heeft gewezen Daarbij mag ook niet vergeten wor den zijn bemoeienissen met de stich ting Sociale Werkvoorziening, die hem nog pas tot voorzitter benoem de van het nieuwe schap dat Venray voor dit doel vormde met de ge meenten Meerlo-Wanssum, Broek huizen en Horst. De industriële uitbouw van Ven ray hielp hij als vice-voorzitter van de gemeentelijke Industriële Com missie en het vreemdelingenverkeer kreeg zijn zorg als voorzitter van de Stichting Venray Vooruit en zijn ja renlange leiding in de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Voeg daarbij dat hij „tussen-door" zijn steentje bijdroeg aan de verschillen de na-oorlogse tentoonstellingen, die hier gehouden zijn en waar de Lim- brato wel de uitschieter was, doch waar men ook beroepen-tentoonstel lingen niet bij mag vergeten, dan hebben we al een lange lijst Is het verder nodig, dat we ver melden dat hij als mede-oprichter van het Venrayse vastelaovesgebeu- ren en als senator bij de Piëlhaas ook op dat terrein nog een dikke vinger in de pap heeft? Waarschijn- Vanaf 14 januari kunt u schatgraven in onze Een schat aan koopjes liggen op u te wachten. Buitenkansjes van 10, 20, 30, 40 en zelfs 50% korting. Haal uw buit binnen! KORSETTERIE LINGERIE - Grotestraat telefoon 1500 PRISSENTIERT: ZATERDAG 9 JANUARI STREUPERSBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 16 JANUARI: A.P.K. BAL ien schouwburg ZATERDAG 23 JANUARI JEUGDZITTING ien Prinsenhof VRIJDAG 29 - ZATERDAG 30 JAN.: CIRKUS MÖK ien schouwburg VRIJDAG 5 FEBRUARI: VORSTENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 6 FÈBR.: ONDERTROUWBAL ien samenwerking mitte Hockey club ien de schouwburg ZATERDAG 13 FEBRUARI: AUTORALLY PRINSENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 20 FEBRUARI: HOFBAL ien schouwburg ZONDAG 21, MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 FEBR.: VASTELAOVEND IEN HIËL ROOY lijk evenmin als dat hij jarenlang voorziter was van de KVP afdeling Venray.... LIMBURGSE BETEKENIS Wie mocht menen dat Mgr. Odijk en de Gouverneur zijn Limburgse funkties uitgediept behandeld heb ben bij de opening van het zieken huis, toen ze hem prezen als de man, die in de stichting Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en in de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg een grote rol speelde en nog steeds speelt, die heeft het mis. Want vele van de funkties, die hij lokaal vervulde en vervult, zijn doorgetrokken naar het provinciale vlak. Zo is hij bestuurslid van het An jerfonds Limburg, evenals hij be stuurslid is van de Welvaart in Lim- burg. Hij is vice-voorzitter van de kontaktraad van de Limburgse schouwburgen en. was 15 jaren vice- voorzitter van de R.K. Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Hij was medewerker aan het Ka tholiek Hoger Onderwijs Fonds in het Bisdom Roermond, zoals hij ook lid was van de Kath. Radiohond in datzelfde Bisdom. Bestuurslid is hij nog steeds van het departement Limburg van de Maatschappij voor Nijverhand en Handel en als pen ningmeester van de Limburgse Werkgeversvereniging speelt hij ook hier zijn eigen rol in het Limburgse maatschappelijke leven. In het politieke vlak heeft hij thans voor de tweede maal zitting (bij de foto) Tijdens de opening van het ziekenhuis werd de heer L. Laurensse gedecoreerd door de vicaris van het bisdom mgr. Odijk. in de Provinciale Staten, waar hij in verschillende commissies en als financieel deskundige van de KVP fracties zichzelf voor de zoveelste maal waarmaakt. LANGE LIJST Wie deze lange lijst van aktivitei- ten op zo vele terreinen ziet, mag zich afvragen of de jubilaris nog tijd had voor zijn feitelijke funktie, na melijk het directeur zijn van de ves tiging van de Ned. Credietbank al hier. Och, zelfs de leek heeft deze bank instelling zien groeien van een voor kamer in een voormalig herenhuis tot het gehele herenhuis en daarmede nog niet genoeg tot een grote uit breiding. En wie geen vreemdeling in Jerusalem is, weet dat men al weer met plannen loopt voor weer een uitbreiding Gennep, Bergen, Boxmeer, Horst, Venlo, Helden zijn uitgegroeid tot zelfstandige bijkantoren, die al een even voorspoedige groei kennen en kenden als het „moeder-kantoor' in Venray. Hun vader was de heer Lau rensse. Voor de buitenstaander zeggen het penningmeesterschap van zovele stichtingen en de commissariaten bij industrieën en instellingen vol doende om aan te tonen, dat de heer Laurensse ook daar zijn mannetje gestaan heeft en; nog steeds staat. Dat de hoofddirectie zulks heeft we ten te waarderen is binnenskamers reeds verschillende malen uitgespro ken en door zijn benoeming tot ra yon-directeur nog eens duidelijk on derstreept. Venray kan bij het Am sterdamse hoofdkantoor geen kwaad. Dat is dan ook de reden dat men nu vrijdag de zilveren jubilaris een receptie aanbiedt in de foyer van de schouwburg. Een receptie die be gint om half 4, waar waar men wij selijk geen sluitingsuur bij gezet heeft. Recepties bij de Credietbank hebben een goede naam en nu de directeur zelf het feestelijk object is, welnu, zijn staat van dienst toont duidelijk aan dat het wel een „later- tje" kan worden Op woensdag 13 januari a.s. gaat het Roode Kruis weer de traditio nele erwtensoep-aktie houden. De soep wordt bereid door de keuken va St. Servatius en dc man nen van de Zuivelfabriek stellen hun vrije woensdag ter beschikking voor de distributie. Uit de opbrengst van de aktie hoopt het Roode Kruis de jaarlijkse boottocht voor zieken en invaliden uit de gemeente Venray te kunnen bekostigen. De bedrijven kunnen indien zij dit wensen voor de kantines bij het se cretariaat ook soep bestellen. Dit dient dan te geschieden uiterlijk op 11 januari 1971. Ook de inwoners van Leunen en Oostrum kunnen dit jaar van deze soep genieten. Het is onontkoombaar, dat het Roode Kruis de prijs van de soep moet verhogen. De inkoopkosten en de bereidings- en distributiekosten zijn dermate gestegen, dat bij hand having van de prijs op 1,per li ter nauwelijks van enig gunstig re sultaat sprake kan zijn. Een prijs van 1.50 voor een hele liter eerste klas kwaliteits soep acht men toch wel zeer redelijk. Uitslag van maandag 28 december: 1. Hr. Bistervelts 619 p. Middenprijs Hr. Beelen 412 p. 2. Hr. van Ooi 528 p. 3. Hr. Janssen, Veulen 502 p. 4. Hr. Custers, Oirlo 485 p. 5. Hr. Theunissen 464 p. 6. Hr. Pirlo 444 p. Meest bet. J. v. d. Bekerom A.s. maandag om half acht weer rikken in Hotel Kemps, Hensenius- plein. VENRAY - LANGSTRAAT Halfvrijstaande woningen met garage en centrale verwarming. Opp. grond ca. 310 m2. Indeling: o.a. hall, toilet, ruime woon- eet kamer, open keuken met afzuigkap, garage berging, 4 ruime slaapkamers en ruime be tegelde badkamer met ligbad en 2e toilet. De totale stichtingskosten zullen ongeveer 67.000,- bedragen. De definitieve prijs zal begin januari 1971 bekend zijn. De premie bij bovengenoemde prijs zal 't eerste jaar 925,- bedragen. Totaal 2.200,-. VENRAY - HAAMMAKERSTRAAT DAKDEKKERSTRAAT Halfvrijstaande woningen met garage en centrale verwarming. Opp. grond van 315 tot 570 m2. Indeling: hall, toilet, ruime U-vormige woon- eetkamer, open keuken, garage berging, 3 ruime slaapkamers, ruime be- betegelde badkamer met 2e toilet en lig bad. Totale stichtingskosten afhankelijk van kavelgrootte vanaf 65.846,-. Reeds te koop met 10% eigen geld. YSSELSTEYN - VENRAY nabij PUTTENWEG Van het complex van 21 woningen zijn nog 9 halfvrijstaande woningen met berging te koop. Oppervlakte grond ca. 250 m2. Indeling: o.a. ru'ime hall met open trap, woon- eetkamer, keuken, berging, 3 slaap kamers en ruime douchekamer. Inschrijving opengesteld. Ruime rijkssubsidie. Algemeen Makelaars- en Assurantiekantoor Dir. W. A. G. Huting, Makelaar in assurantiën en onroerende goederen GENNEP - Pr. Bernhardlaan 12, TEL. 08851-2017 b.g.g. 2057 lid FIABCI - lid NBM - lid NVA

Peel en Maas | 1971 | | pagina 9