Centra's 109 339 Venrays ITS in 1971 WINKELMEISJE J. Houben Eikenlaan 50 Venray Wie komt ons helpen uiterlijk dinsdags advertenties inleveren Vrouwengilde Postzegel. ruilbeurs Inalfa successen Getuigen gevraagd tegen wegpiraat Koffiemelk Centra j|Q Pot kersenjam Centra QQ Lange vingers IQfi 2 rollen beschuit AQ 4 pakjes Pudding VERS VLEES Schoudercarbonade GROENTEN en FRUIT 1 kg. Conference 79 500 gr. Witlof 89 2 bekwame Onderhoudsmonteurs Sfflhaaren 0 0 ONDANKS B.T.W. - VERHOGINGEN UW GULDEN BIJ DE CENTRA MEER WAARD HELE LITERFLES 1060 gram van 165 voor 1 HUISHOUD 1 van 111 voor DOOS ca. 400 gram van 240 voor van 76 voor van 120 voor 500 GRAM Kwaliteit te kust en te keur Inalfa is een dynamische, plaatverwerkende in dustrie, met in totaal ca. 700 medewerkers, die voornamelijk optreedt als toeleverancier ten behoeve van de Europeese automobiel industrie, de apparatenbouw en de verwar mingsindustrie. In ons bedrijf te Venray, waar ca. 550 man werkzaam zijn, hebben wij behoefte aan die, resorterend onder de Technische Dienst, onder- houds- en reparatiewerk dienen te verrlichten aan ma chines en installaties. L.T.S.-opleiding is noodzakelijk. Eventuele verdere opleiding en praktijkervaring in djit beroep zijn zeer gewenst. Nadere informaties worden gaarne verstrekt door afdeling Personeelszaken van N.V. Metaal- warenfabriek Inalfa, Maasheseweg 83 te Venray - Telefoon 04780 - 1743. Door een steeds toenemende omzet «s het noodzakelijk dat ons personeelsbestand wordt uitgebreid met een net dat in staat is-onze klanten mede te adviseren, tot een verantwoorde aankoop in jongens- en herenkleding. GROTESTRAAT 9a - VENRAY - TELEFOON 3938 AUTO- Hroli MATJES, ■van 75 cent. CENTR. VERWARMING Wilhelminastraat 2-4 Het nieuwste SPEELGOED voor het zieke en gezonde kind. Ook grote keuze gezelschapsspelen als Jumbo-spelen en blokjes U vindt het in Pouwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 Half september is het aannemings bedrijf Koenen uit Holthees begon nen met de uitbreiding van de La gere Technische School. Een uit breiding waarmede een bedrag van 2Ve miljoen gulden is gemoeid. Op de bijgaande foto van een ma quette is duidelijk te zien, dat de be staande school aanzienlijk wordt uitgebreid. Die gedeelten, die met een zwart dak zijn uitgerust, zijn de nieuwe vleugels, die aan de bestaan de school worden gebouwd. Op de eerste plaats is dat een nieuwe praktijkvleugel, die komt te liggen naast het terrein van de Le vensschool. Elierin worden 2 loka len ondergebracht voor de bankwer kers, 1 voor de constructie-bank werkers, 2 praktijklokalen voor de timmerlieden en nog 2 instructie lokalen. Daarnaast vindt hierin nog ondergebracht de machinale hout bewerking, een zgn. stellokaal en een praktijkruimte voor de metselaars. Zoals uit de foto blijkt wordt deze nieuwe vleugel verbonden via een soort veranda met de nieuwe „aan bouwsels" aan de Overloonseweg, waar een nieuwe kantine gebouwd gaat worden en een gymnastiek lokaal. Onder deze beide gebouwen komt een grote kelder, die als rij wielberging zal gaan dienen. Als dit verwezenlijkt is kan de school eindelijk eens orde op zaken gaan stellen. Thans zit men in alle hoeken en gaten les te geven en heeft buiten dat nog drie dependan ces in gebruik, wat ook niet bevor derlijk is voor een goed en rustig lesprogramma. Bij deze verbouwing, die men voor het schooljaar 1972 hoopt verwezen lijkt te hebben, moeten de 450 leer lingen ,die de school than9 telt wel enig ongemak voor hun rekening nemen, doch des te beter hoopt men voor de komende tijd uitgerust te worden. Intussen maakt de directie zich toch nog wel enige kopzorgen, want tegen alle prognoses in steeg in het schooljaar 1970 het leerlingenaantal van 350 tot 450 en op zo'n aan drang had men niet gerekend. Voeg daarbij dat ook voor het ITO onderwijs grote belangstelling be staat, dan is het wel begrijpelijk dat men thans heel „krap", zit. Men heeft echter thans ook nog de aanvrage lopen voor een tweede uitbreiding, die men wil realiseren op de bestaande vleugel aan de Overloonseweg. Daar wil men name lijk een verdieping boven opzetten om de afdeling Motorvoertuigen technieken in onder te brengen, waarvoor Venrays LTS onlangs van het Ministerie vergunning heeft j kregen om daarmede haar lespro gramma uit te beiden Al met al belooft 1971 voor de LTS weliswaar een krap, maar toch uitbreidend jaar te worden ZWEMCLUB SPIO Zondag 17 januari gaan we naar Melick waar Eszet de eerste wed strijd organiseert van de Kring-li miet-wedstrijden. De wedstrijd wordt gehouden in het zwembad Apollohal te Melick. Aanvang 17.00 uur. Vertrek vanaf Henseniusplein 15.45 uur. De inschrijvingen zijn als volgt 1. 100 m. vrije slag o. 12 jaar m. Renée Peeters Anke van Loo 2. Idem jongens Eddy Clevers, Gerry Alders. 3 100 m. vlindersl. m. o. 14 jr: Monique Buys, Petra Thileen. 4. Idem jongens: Hans Verberkt, Koos van Rooy. 5 100 m. schoolslag m. o. 16 jr: Trudy Bouwmans, Lianne Peeters 6 Idem jongens: Jan Geurtjiens, Cock v. d. Vlasakker 7 100 m. rugslag dames: Annemie Arts, Wilmie Thielen 8 Idem heren: Gerard Plugge, Sraar Berkens 9 50 m. schoolslag m. o. 16 jr: Sandra Pluym, Janette Smals 10 Idem jongens: Marco Creemers 11 100 m vrije slag m. o. 14 jr: Jeanne Phlilipsen, Christel Claessens 12 Idem jongens: Wim Creemers, Hans Verberkt 13 100 m. vlinderslag m. o. 16 jr: Annemie Arts, Karin van Loo 14 Idem jongens: Peter-Paul Tummers, Jan Geurtjens 15 100 m. schoolslag dames: Lianne Peeters, Betsie Broeen 16 Idem heren: Sjef Wester, Eddy Clevers 17 100 m. rugslag m. o. 16 jr: Wilmie Thielen, Monique Buys 18 Idem jongens: Sraar Berkens, Koos van Rooy 19 50 m. vrije slag m. o. 10 jr: Sandra Pluym, Riny Philipsen 21 200 m. wisselslag persoonlijk dames: Trudy Bouwmans, Yvonne Buys 22 Idem heren: Sjef Wester, Gerard Plugge. Veel succes! Diploma zwemmen Op 20 december slaagden de vol gende leden: Zwemvaardigheid 1: Beppie Claessens, Antoon Peeters, Eddy Clevers, Cock v. d. Vlasakker, Jan Geurtjens, Maurice v d Tillaart Zwemvaardigheid 2: Koos van Rooy, Christel Claessens, Petra Thielen, Trudy Bouwmans. Zwemvaardigheid 3: Ans Hanen, Sraar Berkens, Lianne Peeters, Betsie Broeren. Zwemvaardigheid 4: Peter Hanen, Karin van Loo, Peter Borghs, Yvonne Buys, Annemie Arts Gerard Plugge, Wilmie Thielen, Mo nique Buys, Ted Gieling. Allen proficiat. De diploma's kunnen afgehaald worden tijdens de training of zwem- uren tegen betaling van 1.50. Ook degenen die wel opgegeven wai'en en niet zijn gekomen, zijn verplicht 1.50 te betalen. Op maandag 11 januari a.s. vieren de dames van met Vrouwengilde het 10-jarig bestaan van het Vrouwen gilde in Venray. Er zijn veel voorbereidingen voor dit feest getroffen en het belooft een gezellige avond te worden. Het programma van de feestavond ziet er als volgt uit: 19.30 uur Eucharistievieing in de kapel van Jeruzalem. De liederen zullen door de leden samen gezon gen worden. Daarna begeven ze zich naar de foyer van de schouwburg, waar me vrouw Monnée een feestrede zal houden en alle leden die tien jaar lid zijn worden gehuldigd. Hierna is er koffie waarna er een feestprogram ma door de dames wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling om in de pau ze samen vleesfondue met wijn te gebruiken in groepjes van zes. Hier voor wordt een bijdrage gevraagd van 4.—; zo spoedig mogelijk op geven bij Mevr N. Janssen, Paters- straat 18, Venray. Opgave belangrijk in verband met vleesfondue. Op zondag 10 januari a.s. wordt weer een postzegelruilbeurs georga niseerd voor iedereen in het meisjes jeugdhuis Kerkpad 3, Overloon, aan vang Half elf. Daar is tevens gelegenheid tot koop of verkoop van zegels en post- waardestukken etc. Ook inlichtingen over de Philatelie kan men daar 'gra tis verkrijgen. Er is tevens tentoon stellingsmateriaal voor serieuze ge gadigden en verzamelaars, die een verzameling willen opzetten voor tentoonstellingen. Nieuwe leden voor de Jeugdclub Philatelica kunnen, zich opgeven bij het bestuur. Binnenkort start de heer Boetskes uit Helmond met met de cursus jeugdphilatelist A en B. Wie wil zijn verzameling inzenden op de Nationale Jeugdtentoonstelling te Houten? Elders in dit blad hebben we U reeds verteld wat o.m. de directie van de NV Metaalwarenfabriek In alfa als haar visie op 1971 had neer geschreven in het personeelsblad INTAKT Men zou dat kunnen om schrijven als voorzichtig optimis tisch. Intussen heeft deze directie een miljoenen-order kunnen afslui ten met de haardenfabriek Faber in Leeuwarden voor de levering van 20.000 kachels, die een welkome aan vulling zijn op haar eigen kachel programma. Daarnaast blijkt dan de nieuwe brander, die Inalfa met niemand minder dan de Gasunie ontworpen en uitgevoerd heeft, een groot suc ces te zijn. Deze brander, die een dubbele capaciteit heeft van de be staande branders, blijkt zeer in trek omdat ze voor ketelfabrikanten kos tenbesparend zijn, ook al omdat men er kleinere en dus goedkopere ke tels mee kan bouwen. Zondagavond omstreeks kwart voor zes werden op de Mersetose- weg twee aan de linkrkant wande lende dames van achteren door een personenauto aangereden. De be stuurder, die het ongeluk veioor- zaakte, is zonder zijn identiteit be kend te maken en zonder zich om de slachtoffers te bekommeren, doorge reden. De gemeentepolitie verzoekt eenieder die van die ongeluk getui ge is geweet, zich met haar in ver binding te stellen. Telefoon 1234. De dames M, en E. uit Kleindorp Merselo moesten beiden naar het ziekenhuis worden vervoerd. Eerst genoemde dame moest worden opge nomen, terwijl de andere na behan deld te zijn, naar huis kon worden vervoerd.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 7