EEN GEWELDIGE STUNT die OPRUIMING bij THOMASSEN 59.- 89.- nu 495.- nu 80.- nu 1.95 795.- 5% korting Kerststal Kerstbomen fikkie Kampioenen Optocht THOMASSEN Polyether Matras Tafel en 4 stoelen huisk- nylon tap# Bankstellen van 100.- tot 1000.- verlaagd Gordijnstoffen slaapkamer Zie onze etalages U zult zien, THOMASSEN haalt weer 'n stunt uit zie etalages, loop vrijblijvend binnen, vergelijk prijs en kwaliteit Centrum voor beter wonen Venray, Wilhelminastraat 6, Tel. 04780-2510x^~ Op niet afgeprijsde artikelen tijdens de opruiming Men is in het verleden over veel heen gestapt, omdat men besefte dat vele goedwillenden en honder den bezoekers van deze stal dan gedupeerd werden door enkelen die er schijnbaar „lol" in hebben om hier hun vernielzucht en dronken- lapperij bot te vieren, maar men kan er zo toch ook niet mee doorgaan. Het is alleen zo jammer dat we in 1971 nog moeten konstateren dat bij sommige lieden nog altijd zoveel innerlijke beschaving ontbreekt, dat men zelfs een kerststal niet met rust kan laten. Dat is niet bepaald een plus-punt in en voor onze gemeen schap. onder het oog van de politie, waar bij naar sch'atting 1300 kerstbomen in vlammen opgingen. De politie reikte aan 1200 kinde ren een bonnetje uit, waarop zij dit maal geen geld vroegen, maar woens- middag in een loterij 60 geldprijzen weggaven. En als troostprijs voor degenen, die geen rijksdaalder kre gen, was er wat snoep, zodat toch de moeite beloond werd voor bet bijeen brengen der bomen, die intussen een hele berg gevormd hebben op het terrein aan de Helfrichstraat, waar dinsdagavond heel wat mensen zijn komen kijken naar dit „fikkie" dat dank zij het gebruik van olie best brandde Er is een tijd geweest dat we in Venray kankerden, dat hier met de kerstdagen nu nooit eens te zien was, wat op andere plaatsen wel was, namelijk een grote kerststal, een grote kerstboom. Beiden zijn er gekomen. Voor de kerstboom zorgt al jaren de gemeen te, voor de kerststal eerst de mid denstand, en nu sinds enkele jaren de V.V.V- Men beschouwt het intussen als vanzelfsprekend dat de oude Vel- tumse schuur ieder jaar opnieuw wordt opgebouwd en als een soort openbare kerststal een extra accent geeft aan de kersttijd in deze plaats. Dat het allemaal zo vanzelfsprekend niet is, kunnen U de mensen van VVV vertellen, want opslag, opbouw en afbraak van deze stal kosten nu eenmaal veel geld, evenals het in orde houden van de inventaris, waarbij men de gelukkige gedachte had daarvoor oude boerenspullen te gebruiken. Lukte het aanvankelijk nog gedurende de kersttijd 's nachts bewaking voor deze stal te krijgen, het is duidelijk dat juist in de kerst tijd dat een zeer moeilijke zaak is Zo heeft men dan de kerststal de laatste jaren zonder bewaking moe ten laten. Daarbij is men er van uit gegaan, dat de mensen dit alles wel zodanig op prijs zouden stellen, dat een en ander ongemoeid zou worden gelaten Men is daarbij echter bedrogen uitgekomen. Zo heeft men al heel snel de levende have weg moeten laten. Er waren schijnbaar altijd mensen, die het leuk vonden de os los te laten en de ezel de straat op te sturen. Voor en na verdwenen stukken van de inventaris- Oude stallampen e.d. waren zoek en zelfs een dorsvlegel kon men niet laten staan Vorig jaar verdween de offerblok met inhoud en werden beelden en kleding beschadigd Die hebben en kele dames voor dit jaar weer keu rig in orde gebracht, de waardevolle beelden werden weer gerestaureerd en men hoopte er voor dit jaar het beste van En men is ook nu weer bedrogen uitgekomen, want dit jaar zijn weer de beelden vernield, de kleding kapotgetrokken, de kribbe uit elkaar gestampt Blijft de vraag wat VVV nu gaat doen Het zou geen wonder zijn als men besloot de hele kerststal maar op te doeken Als men zo weinig waarde ring heeft voor dit alles, is men fei telijk gek dat men er zijn goede tijd en het vele geld aan uitgeeft, terwijl men toch moeilijk van deze VVV- mensen verwachten kan, dat ze die kerststal gaan bewaken met die da gen Het is een goede gedachte geweest van Venrays gemeentepolitie om dinsdag j.l. Venrays jeugd de kans te geven opruiming te houden onder de oude kerstbomen. Voor ieder in geleverde boom kreeg de jeugd een lot, dat weer kans gaf op 60 prijzen van een rijksdaalder. Zo kon wethouder Schols dinsdag avond een brandje aansteken, zelfs Prijswinnaars kerstboomverbranding BLAUW: 42 60 137 161. ROSE: 65 76 1812 177 319 320 353 461 477. ORANJE: 129 163 275 296 322 387 443 444 482 484. ROOD: 105 107 14 2147 207 212 237 243 255 294 312 357 419 439 499. WIT: 21 37 113 124 155 163 174 199 210 264 273 305 333 418 421 460 467 476 481 488 492 493. Voor SCHEMERLAMPEN mooi en voordelig naar POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Juiianasingel 2 Venrays duivenmelkers, verenigd bij Postduivenvereniging De Zwa luw, zaten zwaar in zak en as toen enkele dagen voordat zij weer hun intussen traditionele kampioenendag zouden gaan houden, de pseudo- vogelpest dit kwam verhinderen. Door een maatregel van de Minis ter mocht namelijk geen enkele, dui- vententoonstelling meer worden ge houden en dus moest men ook deze kampioenendag afgelasten, terwijl intussen al het grootste deel van het werk verzet was- Geen blijde bood schap en Venrays duivenmelkers hebben dan ook van alles geprobeerd om die ministeriële order ongedaan te maken. Dat is gelukkig intussen gelukt en zo gaat dan zondag 17 ja nuari het feest weer door, zij het dan een paar weken later als oorspron kelijk was gedacht. Maar de inzen ders hebben hun inschrijvingen ge stand gedaan en zo kan deze tra ditionele hoogtijddag voor de mel kers van de hele streek en ver daar buiten nu toch doorgaan. Zondag 17 januari gaat de kantine van Inalfa voor hen open en kun nen ze zich met eigen ogen overtui gen dat Noord-Limburg en Oost- Brabant heel wat beste duiven in zijn hokken heeft en dat de duiven- melkerij hier nog altijd een van de meeste en intensiefst beoefende sporten is De optochtcommissie van de car navalsvereniging De Piëlhaas zal vanaf 15 januari a.s. wekelijks ideeën en technische aanwijzingen geven aan allen, die voor die belangrijkste buitengebeuren met carnaval be langstelling tot deelname hebben. Om meer mensen in de gelegen heid te stellen aktief en/of passief aan de optocht deel te nemen, heeft de optochtcommissie de moge lijkheid voor iedereen opengesteld om ideeën met betrekking tot opzet en uitvoering kenbaar te maken. Voor de best uitvoerbare ideeën voor wagen, groepen en organisatie zullen beloningen gegeven worden. Indien het idee of ontwerp uitge voerd wordt al of niet met mede werking van de maker hiervan, z^l de beloning groter zijn en maximaal worden indien de wagen of groep in de optocht ook nog een prijs behaalt. U kunt o.a. op de wekelijkse zit tingen in Hotel De Zwaan of bij dhr. Pos, Veltumse Kleffen 123, tel. 2353, uw idee bespreken en technische aanwijzingen krijgen. Ook aanmeldingen voor daadwer kelijke medewerking in welke vorm dan ook, worden gaarne bij de com missie aanvaard. Carnaval in Venray moet met een zo groot mogelijke groep uit de ge- meeschap tot stand gebracht worden. ZWARE KWALITEIT 1 PERSOONS 2 PERSOONS PRACHT SOLIDE EIKEN EETHOEK ZWARE KWALITEIT KAMERBREED, EEN ZEER BEKEND MERK COUPONS HALVE PRIJS ZEER MOOIE SLIJPLAK LEDIKANT en 2 NACHTKASTJES, TOILETTAFEL met 3 dig. RONDE SPIEGEL, 3-DEURS HOGE KAST COMPLEET europa meubel: DE OPRUIMING BEGINT 14 JAN. EN EINDIGT OP 30 JANUARI A.S.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 6