Nieuwe plan Brukske werktekening is gereed Venrays Jeugdraad in mineurstemming Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venrays Mannenkoor Gastarbeider maakte weer moeilijkheden v.v. OOSTRÜM DUIVENSPORT VRIJDAG 8 JANUARI 1971 No. 1 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS LSs DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray -5.50) Als ooit een plan snel tot stand gekomen is, dan moet men daar het plan Brukske voor aanwijzen. Toen midden 1969 bleek .dat Veltum sneller volgebouwd zou worden, dan men aanvankelijk meende, men zich daarnaast realiseerde dat de opzet en de uit werking van plan Landweert te lange tijd zou vragen, toen is men begonnen met het plan Brukske. We schreven toen september 1969. Voorjaar 1971 hoopt men met de ontsluiting van dit plan te kunnen beginnen- Een record, dat mede mogelijk is gemaakt door Venrays gemeenteraad, die in feite B. en W. carte blanche gaven, mits er maar iets goeds uit de bus zou komen BIJ DE BEGROTINGSBEHANDELING is over de gevolgde werkwijze wel het een en ander te doen geweest. Maar ook toen heeft de burgemees ter er uitdrukkelijk op gewezen dat een andere werkwijze, als die nu ge volgd is, alleen maar remmend had gewerkt en tot gevolg zou hebben dat bij het volraken van Veltum geen uitwijkmogelijkheid zou be staan naar een ander plan. Daarbij is toen ook uitdrukkelijk gewezen, dat dit plan is opgezet niet door de stedebouwkundige alleen, zoals vroeger te doen gebruikelijk was, maar dat hier meteen ook zijn ingeschakeld mensen van de stede- bouwkundige dienst, planologen, mensen van waterstaat, dat er een socioloog aan te pas is gekomen, dat volkshuisvesting een vinger in de pap had, dat de woningvereniging er bij betrokken werd en dat ook ar chitecten inspraak gehad hebben Een nauw samenspel, waarbij en dat werd ook uit de doeken ge daan vele wensen die B. en W- hadden om dit nieuwe plan een echt „leuk" plan te maken, onmogelijk gerealiseerd'konden worden om fi nanciële redenen. Zou men die alle maal hebben willen realiseren, dan zou het een prachtig plan zijn, maar niemand zou er gaan wonen, dood gewoon omdat de huizen onbetaal baar werden- Men heeft dus vele wensen in de ijskast moeten zetten- Nu ligt er dan het werkmodel, aan de hand waarvan men dit voorjaar met de werkzaamheden op Brukske gaat beginnen. De afdeling grond verwerving is volop bezig de beno digde gronden in handen te krijgen en dan kan men beginen HOE HET ER UIT ZIET We hebben wel eens meer betoogd dat de gemeente toch wat meer aan de weg moet timmeren- Uitgespro ken het plan Brukske was en is het waard om via een grote maquette eens openbaar te maken. Want bo venstaand werkmodel mag dan al een inzicht geven, in de dingen, die komen gaan, ze geeft feitelijk te wei nig dé grote mogelijkheden van dit plan weer, die men daar heeft uit gebuit. Het nieuwe plan Brukske wordt in het westen in feite begrensd door de Leunseweg- In het noorden door de Zuidsingel, die in de bocht naar de Oostsingel nu recht doorgaat, even onder de Oude Oostrumseweg blijft (langs de voetbalvelden van Servatius) en achter boerderij Claes- sens dan feitelijk het oude tracee van die Oude Oostrumseweg gaat volgen. Deze doorgetrokken Zuidsin gel wordt dus kennelijk de nieuwe Stationsweg, want hij komt uiteinde lijk een keer uit tegenover het sta tion in Oostrum. De oostgrens wordt gevormd dooi de nieuwe provinciale weg van Horst naar Venray, waarvoor de via ducten op het Brukske al gereed zijn. De zuidgrens is de doortrekking van de Deurneseweg naar de Wans- sumseweg, die binnenkort geheel ge reed is- Een grote rechthoek, zoals men ziet, waarin men feitelijk midden een grote rondweg ontworpen heeft, die het hele gebied duidelijk in twee delen opdeelt, namelijk in het stuk binnen die ringweg en in het gebied buiten die ringweg, wat dan om sloten wordt door de boven reeds ge noemde grenswegen. Daarbij valt op, dat de binnenste ringweg feitelijk slechts twee onder geschikte en een hoofdtoegang heeft tot de Zuidsingel, maar dat er geen andere uitgangen zijn, naar andere wegen. Het is dus een vrij omsloten ge bied en we dachten dat dit juist een van de hoofdpunten van dit plan is- Men heeft, zeker het binnenste ge deelte, zuiver woongebied gemaakt, waarin het verkeer weliswaar rond kan rijden, doch niet in kan rijden. RUST EN GROEN Naast de hoofdtoegang vinden we een ruimte gereserveerd voor be drijven. Men wil hier de mogelijk heid openen voor de vestiging van kleine schone bedrijven, zoals gara ges, wasserij, electroservice ed. Die hoofdtoegang geeft ook toegang tot het centrum, waarin een vrij dichte bebouwing gepland is en waarin ruimten gereserveerd zijn voor win kels, eventueel een school, een ge meenschapshuis, consultatiebureau, kindercrèche e.d. De B B geeft aan dat men daar ook ruimten heeft vastgelegd voor bij zondere bebouwing, waarbij ge dacht wordt bijv aan een kleuter school, een telefooncel, bushalte, kiosk, etalageruimten e.d. Rond dat centrum liggen de grote parkeerterreinen (P), zodat men nu en in de toekomst zijn auto vol doende kwijt kan Dat zijn de uitschieters in dit plan, waarbij men kennelijk een bepaalde concentratie heeft gemaakt van die gedeelten, die men feitelijk als ge- meenschapsdelen zou kunnen aan duidenDe rest is allemaal ge reserveerd voor woongebieden en voor groen.... Rust en groen, dat zijn de twee hoofdpunten, die bij het bekijken van dit plan duidelijk naar voren springen. GERAFFINEERD Men heeft woongebieden ontwor pen, die in feite omsloten worden door een ringweg- Bekijken we b.v. het binnenste gedeelte, dus het ge bied binnen de ringweg, dan zien we daar witte stukken in en donkere gedeelten, waarin men de aandui ding „wonen" vindt. De witte gedeelten zijn bedoeld als openbaar groen, waar zich door heen een voetgangerspad slingert (gestip '7r.i pelde lijnen). Nu is het zo dat de woningen in feite gegroepeerd wor den om die witte inhammen, dus om het openbaar groen heen. Men ziet van de ringweg zwarte insteekwegen, waarlangs garages e.d. komen Het is persé niet de bedoe ling dat gebouwd wordt aan de ring weg, maar juist binnen de ringweg, waarbij bijv de huiskamers duidelijk gericht worden op het groen binnen in de ring. Dat houdt o.m- in dat men hele andere woningen gaat krijgen dan bijv in Veltum. Zo zijn er al typen ontworpen, die slechts 4.90 m. breed zijn doch een diepte hebben van 11 meter, waarbij het woongedeelte juist geheel gericht is naar het open bare groen. Men mist hier de ma quette, die deze geraffineerde opzet nog eens extra zou onderstrepen en die duidelijk zou laten zien, hoe hier in afwijking van alle andere be stemmingsplannen iets geheel nieuws gecreëerd is, dat een heel andere manier van wonen mogelijk maakt en de mensen duidelijk het gevoel zal geven midden in de natuur te zitten, zonder hinder van het ver keer, met voldoende uitloop- en speelmogelijkheden voor de kinde ren, doch ook voor de groteren, die hier midden in hun eigen woonge bied meer recreatiemogelijkheden gaan krijgen. We dachten dat dit een van de grote winstpunten van dit plan Brukske is, dat door zijn eigen- tenijdse opzet, maar vooral door de uitsluiting van het verkeer en de grote ruimten, die gereserveerd zijn voor openbaar groen een goed en aantrekkelijk plan is- We verhelen ons daarbij niet dat juist de openbare groen in dit plan feitelijk de „haak" waaraan het hele plan opgehangen is en dat juist d it onderdeel in onze andere bestem mingsplannen het bekaaist er af ge komen is. Men zal hier dus welbe wust een heel andere politiek moe ten voeren en de groen-architect een heel eigen en nieuwe kans moeten geven. CIJFERS Het is de bedoeling dat in de „binnen-ring" ongeveer een 1100 wo ningen gebouwd zullen worden, waarvan ongeveer een 650 in het woongebied links van het centrum en een 450 in het woongebied rechts van het centrum. Dat beide woonge bieden via een voetpad, dat ook mid den' door het centrum loopt, ver binding hebben zal na het boven staande wel duidelijk zijn In het gebied buiten de ring zul len in de verschillende woongebie den nog plm- 600 woningen gebouwd kunnen worden, zodat plan Bruks ke in zijn totaliteit zo'n 1700 wonin gen gaat tellen. Voor het overgrote deel zullen dit eengezinswoningen zijn, doch er zijn ook enkele flats in gedacht, zoals ook een gedeelte speciale bejaarden woningen. Men is thans druk bezig met het definitieve ontwerp voor het gebied binnen de ring, links van het cen trum, wat het gebied is, wat het eerst ontsloten zal worden en waar de eerste woningen gebouwd gaan worden. Voorlopig kan men in die buurt wel even voort. Voorzitter A. Hijl van de gemeen telijke jeugdraad kon de maandag j.l. gehouden maandelijkse bijeen komst van deze raad weinig moed gevende geluiden laten horen. Hij was van oordeel dat nu toch einde lijk eens de tijd moest aanbreken dat het praten voorbij is en dat er daden gesteld gaan worden. „Venrays jeugd", aldus voorzitter Hijl, „komt onvoldoende aan zijn trekken. Jeugdbeleid is een stuk welzijnsbeleid." Maandenlang heeft een commissie zich in vrije tijd intensief bezig ge houden om een subsidieverordening te ontwerpen. In mei 1970 werd het eerste ontwerp aan B. en W. aange boden. Tengevolge van het gesprek, dat volgde met het gemeentebestuur, werd opnieuw een conceptverorde ning gereed gemaakt, aangepast aan bestaande landelijke verordeningen. Op 15 oktober 1970 werd deze con ceptverordening aangeboden en op 28 december wordt dan van het ge meentebestuur meegedeeld dat een nieuw ontwerp door de gemeente zal worden ontworpen. Geen erken telijkheid voor de inbreng, geen mo tivering wat er aan ontbreekt. „Is dat de dank voor de inbreng van de gemeenschap?" zo vroeg de heer Hijl zich af, die over deze gang van za ken beslist niet tevreden bleek, die het verder vreemd vond dat op de vergaderingen van de jeugd de amb tenaar van de afdeling jeugdzaken ontbreekt. Wat is de betekenis van de jeugd raad als men toch de adviezen van deze raad naast zich neelegt, aldus de heer Hijl. Ook uit de vergadering kwamen er klachten, welke meer dan de ge wone aandacht verdienen. De ongeorganiseerde jeugd heeft in een gesprek met het college (na dat zij de voormalige landbouw school wilde kraken), de verzekering gekregen dat de voormalige land bouwschool zou worden omgetoverd tot een zgn. open ontmoetingscen trum. Alle beloften door het college die avond aan de ongeorganiseerde jeugd gedaan, is op heden alleen maar gerealiseerd dat een klein ge deelte van de barak aan die voor malige landbouwschool kan worden benut voor opslag van meubilair. De ongeorganiseerde jeugd had al inrichtingsplannen gemaakt en deze in een rapport ter kennis van het college gebracht. Nu na maanden lang wachtten is de ongeorganiseerde jeugd nog geen stap verder. De interparochiële jeugdraad (een onderdeel van de jeugdraad) had 'n inventarisatie gemaakt van alle leegstaande panden in Venray-kom. Zij zijn toen met voorstellen geko men om die leegstaande gebouwen een bestemming te geven. Zo had zij voorgesteld o.a. de reeds maanden leegstaande gymnastiekzaal nabij het Boschveldcollege tijdelijk te geven als oefenlokaal voor het jachthoorn korps. Maar die inventarisatielijst werd door B. en W. niet benut. Wel werden zonder voorkennis en enig overleg met jeugdraad en inter parochiële jeugdbeweging barakken en lege panden een bestemming ge geven op aanvraag van verenigingen. De bouw van een jeugdhuis in Ys- selsteyn, waarvoor volgens verkla ring van de deputé Lebens Gedepu teerde Staten van Limburg reeds een financiële bijdrage had verleend, kon geen doorgang vinden omdat de gemeente Venray geen subsidie kon verlenen. 9tisUm t voereALve-cP^H Wi":. r■w rcn.uirilK Zie hier enkele klachten. De jeugdraad moest in zijn totaliteit konstateren, dat zij geen enkele ver eniging hadden kunnen helpen. On danks de inbreng van vele vrijwilli gers was er veel te weinig bereikt. Men hoopt in 1971 meer succes te hebben en in dat jaar meer te kun nen bereiken, meer nog door de kan didaatstelling van enkele leden voor de raadscommissie voor jeugd en sport dat ook die avond aan de orde kwam. Venrays Mannenkoor mag, terug ziend oP de afgelopen maanden en met de vele plannen voor het nieu we jaar, zich verheugen in een stij gende aktiviteit, gezien de gezonde samenwerking in deze vereniging. Na het plotselinge bedanken, om gezondheidsredenen, van de dirigent de heer J. Timp, nam de 2e dirigent, de heer F. Baltussen uit Geysteren deze funktie over, totdat het bestuur erin geslaagd was een, aan onze eisen gestelde, nieuwe dirigent te vinden. Op 3 december werd deze voorgesteld als de heer Victor Beer- kens uit Arcen. Op 14 november bracht Venrays Mannenkoor een geslaagd concert in het'bejaardcentrum te Overloon on der leiding van de heer F. Baltussen. Het zeer uitgevoerde en gevarieerde programma viel bij de bewoners en de vele gasten bijzonder in de smaak wat resulteerde in een verzoek, zulks spoedig te herhalen. Daarna werd In den Engel een ge zellige kien- en dansavond gehou den, waarna de leden in vrolijke stemming en met vele waardevolle prijzen, laat huiswaarts gingen. 21 januari zal het traditionele win- terconcert gegeven worden in het be jaardencentrum Schuttersveld en op 28 januari in het ziekenhuis alhier. Belangstellenden voor het Man nenkoor zijn welkom elke donder dagavond om 20.00 uur in „In den Engel". De bij de politie bekende Marok kaanse gastarbeider F. U., heeft we derom voor het nodige tumult ge zorgd. Reeds eerder heeft deze gast arbeider moeilijkheden met burgers, andere gastarbeiders en café- en barhouders veroorzaakt, waardoor de politie het nodig vond deze voor te dragen op de zgn. „zwarte lijst te worden geplaatst". Het hoofd van de plaatselijke politie heeft aan het verzoek gevolg gegeven. Alle verlof- lokaliteitenhouders hebben hiervan bericht ontvangen, waardoor het schenken van alcoholische dranken is verboden. Desondanks menen toch verschil lende kasteleins het nodig te vinden deze gastarbeider van alcohol te voorzien. In kennelijke staat van dronken schap arriveerde hij in zijn pension op de Langstraat. Al trachtten zijn landgenoten hem te kalmeren, hij bleef als een razende doorgaan, ver nielde laden, kasten en deuren. Toch kreeg men hem naar buiten waar hij als een dolle stier door Venrays straten dwaalde. De gealarmeerde politie trof hem in de Esdoornstraat en hij verkeerde in kennelijke staat van dronkenschap. De politie wilde hem voor zijn en andermans veilig heid opsluiten, maar de gastarbeider verzette zich hevig en en dienaren van Hermandad moesten al hun mankracht aanwenden om hem over te brengen. Tegen de gastarbeider werd na in de daarvoor bestemde ruimte ont- ontnuchterd te zijn,procesverbaal op gemaakt terzake vernieling, openba re dronkenschap, het vertoeven in verboden lokaliteiten en het plegen van verzet. Overwogen wordt in hoeverre pro cesverbaal kan worden opgemaakt tegen de kasteleins die hem alcoho lische dranken verstrekten. Er zal eveneens worden nagegaan of het niet hoog tijd wordt dat deze Marokkaan zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Zoals reeds eenieder bekend zal zijn, wordt zaterdag 16 januari a.s. weer de jaarlijkse feest avond ge houden. In tegenstelling tot andere jaren wordt deze avond dit jaar niet in het Parochiehuis gehouden, doch in café Halfweg. De avond begint met de traditionele koffietafel om 19.00 uur. Daarna is er een gezellig samenzijn. Voor de muziek zal het City Duo uit Well zorgdragen. Het bestuur verzoekt U, dringend doch beleefd, zich vóór 11 januari op te geven bij de secretaris of een der bestuursleden. Zaterdag 9 januari feestavond te Liessel voor alle belangstellenden. TASJESDIEVEN AAN HET WERK In de bar aan de Hofstraat be merkte de 20-jarige mej. H. uit Ven ray. toen zij terugkeerde van een dans, dat uit haar handtasje de por- temonnaie, waarin 95 gulden zat, was verdwenen. Aangifte volgde en in de buurt van het tafeltje zaten Engelse militairen die bij het onder zoek alle medewerking verleenden. Deze militairen waren evenwel vrij van iedere verdenking. De politie kon op dat moment geen oplossing aan de hand doen. Enkele tijd later bracht een der kelners van de bar een in de stortbak van de w.c. gevonden portemonnaie welke de gestolen bleek te zijn. Wel was ze van haar inhoud ontdaan. In dezelfde stortbak had de kelner ook een portefeuille gevonden. Van deze vermissing was tot op heden geen aangifte gedaan- Of en in hoeverre deze diefstal iets te maken heeft met de eerder ge signaleerde tasjesdieven in Venray, trachlt de recherche van de gemeen- politie uit te zoeken. LICHTE SCHADE Lichte materiële schade ontstond in de Pastoor Ruttenstraat tussen de personenauto, bestuurd door mevr. T. uit Venray en de bestelauto be stuurd door de 35-jarige broodbezor ger H. H. uit Venray. De eerstge noemde dame gaf richting aan om links af te slaan en de bestuurder van de bestelauto wilde de personen auto rechts voorbijrijden, maar op dat moment veranderde de dame van gedachte, waardoor deze botsing ont stond. FRETTERENDE STROPERS AANGEHOUDEN Een patrouille van de gemeente politie van Venray trof in het jacht veld te Oirlo enkele personen aan, dei zich in een weide verdacht op hielden. Zij bleken aan het fretteren te zijn. Het waren de 58-jarige W. A. v d. P uit Oirlo en zijn twee neven de 22-jarige J W. A. v. d. P. en de 21-jarige W. A. J. v. d. P- uit Over loon- Fret werd in beslag genomen en procerverbaal opgemaakt. De laatste tijd komt het herhaal delijk voor dat in de jachtgebieden rond Venray met fretten wordt ge stroopt. De gemeentepolitie doet een inten sieve controle uitoefenen, daarbij doen èn de jachtopzieners in de re gio Venray èn de jagers eveneens met succes controle op de handha ving van de jachtwet in de Ven- rayse regio. BLIKSCHADE Op de Stationsweg vond een bot sing plaats tussen een autobus van de fa. v. H., bestuurd door de 30- jarige Venrayer G. L. en een perso nenauto bestuurd door de Turkse gastarbeider M.'K. Volgens verkla ring van beiden hadden zij uiterst rechts van de rijweg gereden, maar de motorvoertuigen waren toch bij het passeren met elkaar in aanra king gekomen. Het bleef bij lichte materiële schade. In de Marktstraat vond een botsing plaats tussen twee personen auto's, resepctievelijk bestuurd door de 22-jarige Venrayer J. T., welke met zijn auto vanaf de parkeerplaats van de Grote Markt de Marktstraat wilde opruiden, juist op het moment dat de personenauto bestuurd door de 30-jarige J. D. uit Bergen over die straat reed. Ook hier lichte ma teriële schade. BOTSING Op de kruising Patersstraat Oude Oostrumseweg ontstond een botsing tussen twee personenauto's- De schade bleef beperkt tot lichte materiële. Oorzaak was het niet ver lenen van voorrang. De 26-jarige Turkse gastarbeider, juist een dag in het bezit van een auto. reed op die kruising tegen de personenauto, be stuurd door zijn pensionbaas, de 53- jarige L. H.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 5