O INGEZONDEN triDAy Ze zeggen dat er in de Eindhovense Bijenkorf... COUPON A.S. ZONDAG DANSEN in Zaal de Oude Heerlijkheid te Oploo AUTOSCHADE? kenmerk voor vakwerk Pouwels warenhuis PRISSENTIERT: ZATERDAG 9 JANUARI STREUPERSBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 16 JANUARI: A.P.K. BAL ien schouwburg ZATERDAG 23 JANUARI JEUGDZITTING ien Prinsenhof VRIJDAG 29 - ZATERDAG 30 JAN.: CIRKUS MÖK ien schouwburg VRIJDAG 5 FEBRUARI: VORSTENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 6 FEBR.: ONDERTROUWBAL ien samenwerking mitte Hockey club ien de schouwburg ZATERDAG 13 FEBRUARI: AUTORALLY PRINSENBAL ien Prinsenhof ZATERDAG 20 FEBRUARI: HOFBAL ien schouwburg ZONDAG 21. MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 FEBR.: VASTELAOVEND IEN HIËL ROOY SCHOOL VREDEPEEL Als opvolger van de heer Hertzig, is als hoofd van de bassisschool aan de Vredëpeel de heer A C. M. Bou- mans uit St. Anthönis benoemd. Verder is als onderwijzer aan de ze school benoemd de heer M. Ach ten, die thans nog onder dienst is. Hiermede zijn de Vredepeel school problemen voorlopig weer eens op gelost. BLIKSCHADE Op de Wanssumseweg te Oos trum vond een verkeersgeval plaats dat te wijten was aan onvoldoende opletten tussen twee personenauto's, welke resp. bestuurd werden door de 35-jarige H. R. uit Venray en de 51- jarige J. C. uit Geleen. Het bleef bij materiële schade. Od de kruising Gasstraat Overloonseweg vond door het niet verlenen van voorrang een botsing plaats tussen twee personenauto's. Ook hier bleef het bij materiële schade. WEGEN IN HET BRABANTSE In de nieuwjaarsrede van de voorzitter van de Kamer van Koop handel voor oostelijk Noord-Brabant werd door die voorzitter, de heer A. Kersten, sterk aangedrongen om te beginnen met de aanleg van de weg EidhovenHelmond en aanleg van de wegverbinding van Helmond naar Deurne. Ook werd aangedrongen op de aanleg van een super-regionaal industrieterren n de nabijhed van Helmond. JOEGOSLAVEN TERUG Geruchten als zou de groep Joe- goslaven, die bij N.V. Nelissen werk zaam zijn, thuisgebleven zijn omdat men n eigen land het daar later val lende kerstfeest wilde vieren, blijken niet juist te zijn. Wel heeft hun lei der verstek laten gaan, döch de men sen zelf zijn voor een deel reeds te rug. Een ander deel volgt een dezer dagen, wat zijn oorzaak vindt in hiet feit dat niet eerder een chartervlieg tuig beschikbaar was, dat die men sen terug naar Venray brengt. Kwa de wil of onwil is er van de kant der Joegoslaven niet bij. NIEUWE STRAATNAMEN Op de woensdagavond gehouden bijeenkomst van de bevolking van Ysselsteyn met het college van B. en W. verklaarde burgemeester drs. F. Schols dat B. en W. een groep amb tenaren opdracht heeft gegeven tot herziening van verschillende straat namen. Een en ander ook al omdat in ruilverkavelingsverband verschil lende wegen veranderd zijn. Nu echter het plan voor wegen en waterlossingen van die ruilverkave ling bekend is, gaat men pogen ver andering te brengen in de soms ver warrende straatnamen. Een en ander naar aanleiding van de Ysselsteynse vraag of het nu nodig is dat de Mid den Peel weg in Ysselsteyn Peel weg, Lovinckplein en Puttenweg heet Men verwacht voor dit karwei dat zich over de gehele gemeente uit strekt een half jaar tot een jaar no dig te hebben, waarbij echter contact wordt gehouden met de verschillen de dorpsraden. MIDDEN-PEELWEG In diezelfde bijeenkomst (waarvan wij komende week een uitgebreid verslag brengen) kwam diezelfde Midden-Peelweg nog al eens ter sprake. Zo vond men de wegbebake- ning meer dan ellendig en men ver zocht daaraan iets te willen doen. Op de tweede plaats was men niet tevreden over het uitblijven van maatregelen, die de gebruikers van deze er tijdig genoeg op wijzen dat men de kom van Ysselsteyn nadert. Men blijft hard door dit dorp rijden en hoewel nog steeds geen ongeluk in de kom van het dorp te melden is, vreest men in dit opzicht toch het ergste. Bovendien wilde men meer politiecontrole Op de derde plaats dacht men dat het hoogtijd werd het intussen al berucht geworden kruispunt beter te beveiligen. De burgemeester vertelde dat de Midden-Peelweg intussen eigendom is van Provinciale Waterstaat, die dus ook verantwoordelijk is voor be- bakening e.d. Met deze Waterstaat is druk overleg gaande, nu de bezits- kwestie is opgelost. Er ligt een voorstel om van de kruising een ongelijkvloerse te ma ken, maar aangezien viaducten geld kosten, zal dit nog wel even op zich laten wachten. Intussen zal van -alle richtingen op het wegdek en via bor den een zgn. afpellende snelheid worden voorgeschreven, dus 90, 70 en 50 km. Dat geldt voor de entree van Ysselsteyn zelf, doch ook voor alle hoeken van het kruispunt (deze af pellende snelheid gaat dus gelden zowel op de Midden-Peelweg als voor de Deurneseweg. Bovendien zullen de knipperlichten langs de Midden-Peelweg dichter bij het kruispunt worden geplaatst. Voor deze maatregelen voelt Prov Water staat zeer veel en men hoopt dat binnenkort tot uitvoering van een en ander zal worden overgegaan Het voorstel om op de' vluchtheuvel ook nog eens een stopbord te plaatsen (om dat juist bij het oversteken van de tweede rijbaan de meeste onge lukken gebeuren) zal toch in over weging genomen worden. AANVRAGE GELDLENINGEN NAAR DEN HAAG Op de bijeenkomst in Ysselsteyn werd uit het publiek de vraag ge steld hoe het „zit" met de voorge nomen geldlening van 17 miljoen. In dit bedrag zit naast andere belang rijke werken ook een nieuwe gym nastiekzaal voor Ysselsteyn en men wilde wel eens weten, of men hier in de komende tijd op kan rekenen. De burgemeester kon alleen ver tellen, dat de betreffende aanvrage, die nog net binnen was voordat Den Haag de kraan voor de zgn. burger zin-lening dichtdraaide, in Maas tricht een gunstig advies gekregen heeft. En met dat gunstige advies van GS is deze aanvrage doorge stuurd naar het Ministerie van Bin nenlandse zaken, want het is deze minister die uiteindelijk de goed keuring moet geven „Nu zal het er aan liggen, tot welk een bedrag de laatste tijd nog zgn burgerzinlenin gen gesloten zijn", aldus drs. Schols, „als dat maar voor enkele tientallen miljoenen is, dan loopt het wel los, maar worden dat er honderden, dan zal ook het Ministerie van Financiën een vinger in de pap willen hebben en wordt het natuurlijk kwader Aangezien hij verder ook niets wist, adviseerde hij maar goed te „duimen" Wel was hij bijzonder goed te spre ken over de medewerking die Ged. Staten aan de Venrayse gemeente gegeven heeft .veel gefisavoond wordt. En dat is nog maar één aktiviteit van de afdeling Klantenservice op benedenverdieping. veel 'kunstschilder' wordt gegeten. Namelijk scholfilet 'Picasso', dat zijn 3 gebakken filets met gember gebakken banaan, ananas en carré aardappeltjes In 't restaurant voor 6.- 'n folkloristisch feestje is in een speciale ruimte op de parterre met verrassende voorwerpen uit verre vreemde landen. .weer een Witte Week is. Met heel voordelig en vaak heel kleurrijk witgoed op de 2e etage. Op diezelfde etage kunt u even uitrusten op de afdeling Woninginrichting. alleen voor lezers van dit blad 'Drie Musketiers' voor 6.50 Tegen inlevering van deze bon krijgt u tot 12 januari in een 2-delig boekwerk Alexandre Dumas' befaamde verhaal 'De Drie Musketiers'. In 't totaal zo'n 700 pagna's leesgenot. de 2e eeuw Bijenkorf Eindhoven Piazza 1, telefoon (040) 68168 Bij het overlezen van Uw jaar overzicht, dat vorige week gepubli ceerd werd, trof het mij dat in juli 1970 het oude ziekenhuis al geheel ontruimd was. Nu schrijven we ja nuari en dit gebouw heeft tot niets anders gediend dan tot nood-school. Terwijl men door de ontruiming van dit ziekenhuis al wist te vertel len, dat het de bestemming zou krij gen van verpleegtehuis voor lang durige zieken, is daar tot heden niets aan gedaan. Ik meen me te herinne ren dat ik in Uw blad ook gelezen VOORLOPIG OVERZICHT VAN DE LOOP DER BEVOLKING IN 1970 mannen 1970 1969 vouwen 1970 1969 Totaal 1970 19 Bevolkingscijfer op 1 januari 1970: 13240 12820 12816 12357 26056 25177 Vermeerdering 1970 1969 1970 1969 1970 1969 mannen vrouwen totaal Geboorten 263 255 263 287 526 542 Vestiging 979 822 871 828 1850 1650 1242 1077 1134 1115 2376 2192 Vermindering Overlijden 104 116 Vertrek 565 541 129 560 92 233 208 564 1125 1105 669 657 689 656 1358 1313 Verschil tussen vermeerdering en vermindering: op 1 jan. 1971 totaal: In de loop van 1970 is de bevol king van Venray toegenomen met 1018 personen (voorlopige telling). Deze grote toename is uniek in de geschiedenis van Venray. Geregistreerde buitenlanders 885. Verdeeld over 30 nationaliteiten. 573 +420 +445 +459 1018 +879 13813 13240 13261 12816 27074 26056 Grootste aantallen: 206 Turken 160 Spanjaarden 140 Duitsers 84 Marokkanen 52 Joegoslaven 48 Indonesiërs 41 Belgen 38 Britten heb dat de nood in deze streek welis waar groot is, doch dat men feitelijk met Horst nog tot een bepaalde over eenstemming moet komen om te kunnen komen tot ingebruikname van het oude zekenhuis. Mag ïk vragen of die overeen stemming er nog steeds niet is Want in feite klopt het toch niet dat hier zulk een gebouw maar leeg ligt te kijken, terwijl het toch dienstbaar kon zijn voor vele mensen. Men wist lang genoeg dat het gebouw een keer leeg zou komen staan en daar om is het voor mij en vele anderen een onbegrijpelijke zaak dat nog steeds dat gebouw leeg ligt. Zeker als de nood zo hoog is, als verteld wordt. DIRECTEUR MUZIEKSCHOOL BEGONNEN Met ingang van maandag j.l. is de heer L. W. van den Hoonaard be gonnen als directeur van de op te richten muziekschool alhier. Voorlopig heeft hij zijn kantoortje op het gemeentehuis, van waaruit hij kontakten legt en voorbereidin gen treft om met hét nieuwe school jaar ook met een muziekschool van bescheiden omvang in Venray te kunnen beginnen. Het ligt o.m. in zijn voornemen ook kontakten te hebben met de hoofden en bestuur- deren van de lagere scholen in Ven ray om te kijken of mogelijk vak onderwijs in zang en muziek op de basisscholen niet gegeven kan wor den vanuit de nieuwe muziek school, zodat aan dit nog altijd grote tekort ook een einde gemaakt kan worden. muziekHARTEN VIJF Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van ons tweede kindje RICHARD Bij het H. Doopsel zal hij de namen ontvangen: Richardus Antoon Joseph Zijn peettante zal zijn Gerry de Kleyn-de Gier. Zijn peetoom zal zijn Jacques Laurensse. J. P. P. LAURENSSE H. F. M. LAURENSSE- DE GIER Ineke 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1971 Van Beresteynstraat 105 Geboren: NATASJA dochter van Jos Feller en Kitty Feller-Jacobs Paramaribo, 30 december 1970 Verlengde Gemenlandsweg 104 Suriname Op zaoterdag 16 jannewari a.s. zien JEU JANSEN en MIA JANSEN-VOLLEBERG 25 jaor getrouwd. Daorum is d'r um 3 uur en H. Mis ien de Paoterskerk. Venray, Esdoornstraot 13 Namens kiender Receptie van 67 uur ien Restaurant Thielen, Kennedyplein, Venray Op zaterdag 23 januari hopen JAN RAYMAKERS en DORA RAYMAKERS- BOTDEN hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Uit dankbaarheid zal er om 14.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de pa rochiekerk van St Petrus-Ban den te Venray. Venray, januari 1971 Maasheseweg 61 Dagadres: café Buitenlust, Maasheseweg Receptie van 15.30 - 16.30 uur Onze zaak is dan de hele dag GESLOTEN Geboren: RICHARD zoon van H. VERMEULEN A. VERMEULEN-HERMSEN Kampweg 35, Venray TRUUS LEMMEN Timmermannsweg 122, Ysselsteyn en GER SIJBERS Tolstraat 36, Venray geven U, mede namens we derzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de plechtige inze gening zal plaats vinden op vrijdag 15 januari a.s. om half 3 in de kerk van St. Oda te Ysselsteyn. Dagadres: zaal Bos-Janssen Lovinckplein, Ysselsteyn Receptie van half 7 tot half 8 Toek. adres: Rooseveltstraat 32, Venray. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van be langstelling en gelukwensen, bloemen en cadeaus, bij ons huwelijk ontvangen, zeggen wij onze hartelijke dank. W. Derikx R .Derikx-van Helden Venray-Heide januari 1971 Volenseweg 4 Sociale Cultureelwerker 30 jaar, zoekt KAMER met of zonder pension Brieven aan dhr. Clijssen, p.a. dhr. J van Ham, Julianasingel 7, Venray. Nu een mooie tijd voor Uw foto's in te plakken. Reuze keuze albums poesie-albums poesieplaatjes baby-albums felicitatie-albums enz. in Ponwei* warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 Voor de vele blijken van be langstelling bij mijn 25 jarig jubileum als chauffeur van Expeditie- en Transportbedrijf G. Bom Venray, zeg ik U na mens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank. W. v. d. LAAR Burg van de Loostraat 16 Venray Mevr. Verheugen, Grotestr. 7 vraagt HULP in de huishouding 4 of 5 morgens per week. Gehuwd geen bezwaar GEVRAAGD HULP in gezin met kleine kinderen event, halve dagen Oude Oostrumseweg 5, tel. 2725 Jonge heer zoekt z.s.m. KAMER met voll. pension in Boxmeer of Venray en omgeving. Brieven onder nr. 25 bureau van dit blad. GEVRAAGD NETTE BEZORGERS voor het bezorgen van een ochtendblad in de vroege ochtenduren. Aanmelden: Mevr. Franssen, Houtenhoek 17, Venray, tel. 2109. P. THEUWS - VENRAY Kruitweg 5 - Telefoon 1867 Uw bedrijf voor betere en snelle service I GEVRAAGD in gezin met 2 kleine kinde ren ZELFSTANDIGE HULP voor 2 middagen per week (dinsdag en donderdag) Mevr. den Brok, Kolkweg 14, tel. 04780-1239. TE KOOP d.bl. KINDERWAGEN Telefoon 2725 WEGGERAAKT op zondag 3 januari BRUIN HONDJE (teckel) T.b.t.t.b. fam. Kroft, Oostsin- gel 22. Kath. Vrouwenvereniging K.V.V. VENRAY Dames, dinsdag 12 januari CARNAVALSAVOND in zaal In den Engel. Allen van harte welkom. Het Bestuur. Doktersassistente zoekt KAMER in Venray met vrije opgang en kook gelegenheid. TeL overdag 2222 toestel 459, tel. na 20.00 uur: 04709-3210. GEVRAAGD WERKSTER voor 1 ochtend per week Mevr. Biessels, Witte Vrou wenstraat 16, Oostrum, tel. 3606. GEZOCHT KOSTHUIS met pension door keurige, nette heer Brieven onder nr. 23 bureau van dit blad. TE HUUR liefst aan verpleegsters TWEE KAMERS met centr. verwarming Brieven onder nr. 22 bureau van dit blad. TE KOOP TWEE ZWARE VARKENS voor huisslachting VET SCHOT en DRACHTIGE VAARS Frans Michels, Kleindorp 8, Merselo. KUNSTGEBITTEN- REPARATIES snaller, beter en.... goedkoper W. H. LICHTEVELD Venray - Tolstraat 2 Tel. 04780 - 3677 TE KOOP SNIJBLOEMEN Lommen, Laagheidseweg 17. TE KOOP GEVRAAGD GASFORNUIS met oven geschikt voor flessengas Schoolstraat 33, Venray. GEVONDEN ou 28 december GOUDEN ARMBAND B. Kremer-Duynstee, Mgr. No- lensstraat 12. VERLOREN Op 1 januari mis van 9.30 uur een LEESBRIL laten liggen. Wil vinder t.b.t.b.: Vervuurt, Scheperstraat 27. TE KOOP OLIEHAARD z.g.a.n. met tank GASKACHELTJE en T.V. TAFELTJE Kruitweg 9a. TE KOOP GUSTE KOE W. Pouwels, Rosmolenweg 7, Oostrum. TE KOOP BANKSTEL z.g.a.n. EIKEN EETHOEK met eiken kast Goudsmidstraat 14, Venray. Voordelig, sterk en mooi keukentafels alle soorten, keukenstoelen en krukjes trapkrukjes Even kijken in Penwele waeenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 G ESLOTEN wegens familie-omstandig heden op zaterdag 9 januari vanaf 12-uur. WONINGINRICHTING M. DERKS-CAMPS Mgr. Hanssenstraat 15 Oostrum H.H. Vogelkwekers: Wij kopen zaterdag 9 jan. van 1.30 - 3.30 uur kanaries mannen lichte kl. 8,- p.st., donkere kl. 7,- p.st. Koppen alle kleuren popjes. Grasparkieten 2.50 p.p. Zebravinken grys bruin 3,- p.p.; zebravinken wit 3.50 p.p. Vogels brengen: H. Denissen, Smakterweg 5, Venray TE KOOP KREIDLER FLORETT 1970 Heidsemolenweg 9, 's avonds na 6 uur. TE KOOP van eerste eigenaar N.S.U. 1200 C 13 mnd. - 23.000 km Te bevragen: P. Pijpers, De Hoge Beek 54, tel. 3859 of 1284 TE KOOP BUTAGAS BIJZETKACHEL Tedderstraat 61. TE KOOP 1 paar KUNSTSCHAATSEN maat 40 - 42 Telefoon 04785-372. TE KOOP ROESTVRIJSTALEN AANRECHTEN Hoogveld 10, Venray, tel. 2851 CARNAVAL KOMT Wij hebben allerlei attributen waarmee u er 'n echt feest van maakt Hofstraat 10 - Julianasingel 2 telefoon 04780 - 1566 TE KOOP wegens verhuizing goed onderhouden BANKSTEL, EETHOEK en BERGMEUBEL Overloonseweg 79a, Venray. TE KOOP WITLOF vooraf bestellen. H. Kleuskens, Kulutweg 4, Veltum, tel. 2673. TE KOOP 3 VOLBLOED VAARZEN 10, 14 en 28 jan. aan telling M. van Dijck, Overloonseweg 91, Venray, tel. 04780-2507. TE KOOP 3 kg PREI 1,— A. Pouwels, Servatiusweg 12a. TE KOOP SLACHTV ARKEN BINTJE eetaardappelen G. Bongers, Beek 7, Merselo. TE KOOP HUIS met voor- en achtertuin 5 jaar oud, 5 kamers, kelder en garage. Brieven onder nr. 21 bureau van dit blad. TE KOOP VW 1200 M. Berents, Tel. 04786-224.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 2