'n ballon viel uit de hemel Vastelaovend komt in zicht WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 100 jaar geleden stond Venray op z'n kop... Rijschool JAN JANSEN Tweede algemene vergadering van de zuivelfabriek VRIJDAG 8 JANUARI 1971 No. 1 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS 33 DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) Een der merkwaardigste monumenten in deze streek, de Ballon zuil, op het Roozendaal in Merselo, houdt de herinnering vast aan een even merkwaardig feit dat op 18 januari a.s. zijn honderdste jaardag viert. Toen woedde de Duits-Franse oorlog en hadden de Duitsers de stad Parijs geheel omsingeld. In dat Parijs heerste de honger en men ving er zelfs ratten om ze op te eten. 18 JANUARI 1871 's nachts om 3 uur stapten drie Fran sen, met name Eug. Clay (33), onder burgemeester van het 2e arrondisse ment in Parijs, Eduard Cavailhon (36), commissionair voor de veehan del en Edmond Turbiaux, ingenieur- meca'niciën met een leren zak vol met poststukken en enkele postdui ven in een grote ballon om uit dat belegerde Parijs te kunnen ontsnap pen en in het zuiden van Frankrijk hulp en voedsel te halen voor de be legerde stad. Deze „ballon-tochten" waren toen de enige mogelijkheid om uit de stad te komen, verbinding te onderhou den met de éigen legers en brieven te verzenden. Het is bekend dat in totaal 66 ballonnen op deze wijze uit Parijs zijn vertrokken. De 62e ballon „La Poste a Paris" kwam in Merse lo terecht. Reeds eerder kwam nr. 61 bij Harderwijk terecht (16 jan.) en nr. 31 kwam op 21 november bij Baarle-Nassau aan de grond. La Poste de Paris rekende er op in Bordeaux terecht te komen, maar men landde 's morgens tussen 10 uur en half 11 op het Roosendaal onder Merselo VERWONDERING IN MERSELO Boven Merselo en de eenzame hei devlakte van het Roozendaal trok de 26 meter hoge ballon met een door snee van 10 meter de nodige aan dacht. De Fransosen, die intussen ge merkt hadden, dat de wind hen par ten gespeeld had en hen heel ergens anders naar toegevoerd had, dan zij bedoelden, hadden intussen al enke le pogingen gedaan om te landen, door middel van een anker, dat ech ter nergens in de bevroren grond vast sloeg. Zij kregen echter hulp van de toe snellende Merselose mensen, waar bij Mathijs Michels en Martinus Franssen voorop gingen. Het was wel met enige schrik dat deze men sen achiter deze ballon aanholden, want ze wisten beslist niet wat daar uit de hemel kwam vallen en geen van hen had eerder een ballon ge zien en wist dat in de schommelende mand onder dit gevaarte mensen zouden zitten. Een boer, die de bijnaam had van den dove van den Hansenberg, dreig de achterop te raken bij de pogin gen om de uitgeworpen touwen te pakken te krijgen en riep Michels toen, de intussen befaamd geworden woorden toe: SAME DAELE Maar beiden en genoemde „dove" wisten als eersten de touwen te pak ken te krijgen en de ballon tot stil stand te brengen. De mand, waarin de drie luchtreizigers zaten, sleurde nog een stuk over de hard bevroren grond, maar dat deerde de lucht reizigers niet. De intussen nog steeds aanhollen de mensen, waaronder de rector van Merselo P. Schaeks, schrokken voor een tweede maal toen uit de mand als eerste Cleray kwam, gehuld in een dikke pelsjas en pelsmuts. Enige toeschouwers gingen op de vlucht in de mening dat de een of andere dui vel tevoorschijn kwam. Maar toen het gewone mensen bleken te zijn was men gauw genoeg over de eer ste schrik heen. Alleen zorgde Mi chels weer voor een incident toen hij bij het trekken aan een der rondhangende touwen de gasklep van de ballon opentrok. I-Jij wilde eens bekijken wat er wel in dat omhulsel zat, maar kreeg het te kwaad door het uitstromende gas en zakte in el kaar. Turbiaux friste zijn gezicht eens wat op, gaf hem wat te drinken en hielp hem weer bij zijn positie ven De Fransen, kennelijk opgelucht dat ze met hun ballon niet in Duits land terecht gekomen waren, begon nen direct met hun ballon verder sf te takelen en in te pakken. Zowel de rector als Michels waren het Frans in zoverre meester dat ze EEN GESPREK konden hebben met de luchtreizi gers. Ze bleken uitstekend weer ge had te hebben, vertelden over de el lende in Parijs en dat ze stukken bij zich hadden van de Minister van Oorlog voor Gambetta in Bordeaux, waarheen ze zo gauw mogelijk wil den reizen. Intussen was in Venray burge meester Joseph Esser gewaarschuwd door de organist H. Messemaeckers, dat er in Merselo iets te doen was. Hij was in zijn bos aan het werken geweest en had de ballon en de da ling gezien en stelde daarvan hut hoofd der gemeente meteen op ce hoogte. Die liet zijn koets voorrijden en trok naar het Roozendaal, waar de luchtreizigers praktisch klaar wa ren met het inpakken van de ballon. Overigens tot grote spijt van deze burgervader, die nog wel graag de ballon in levende lijve had gezien. Bij de rector in Merselo werd de heren een verfrissing en een glas wijn aangeboden, waarna men, om ringd door vele inwoners van Mer selo, naar Venray trok, terwijl Mi chels op zijn kar de ingepakte ballon daarheen vervoerde. In Venray hebben de heren lucht reizigers nog een uurtje vertoefd, waarna de diligence van Janssen hen naar het spoor bracht (war. schijnliik naar Venlo), met hun b.. - Ion, hun post on hun duiven. Als dank voor het aangenaam ver Deze foto werd genomen bij de feestelijke inhuldiging van het monument, nu 75 jaren geleden. Links van het monument Cavailhon met petje, terwijl de andere Franse gasten rechts stonden, geflankeerd door de wethou ders Arts en Coenraad Esser. Voor het monument zitten Franssen, Michels en den dove van Hansenberg. Oud- Venrayers zullen op de foto nog wel herkennen: van links naar rechts veldwachter Puyenbroek, Hubert uit de Gouden Leeuw, Notaris Linssen, H. Trynes, L. Beel, Th. v. d. Boogaart, J. Verheugen, oud-notaris Le Brun en veldwachter Lemmens. pozen stelden de luchtreizigers 100 francs ter beschikking van Venrays burgervader. Daarmede was het incident op 18 januari 1871 afgesloten en kon Bur gemeester Esser des avonds plechtig een procesverbaal op laten schrijven door zijn secretaris G. v. d. Borgh, dat mede ondertekend werd door rector Schaeks, M. Michels, M. Franssen en H. Messemaeckers. DE BALLONZUIL Deze gebeurtenis had in het vre dige Venray van die dagen schijn baar een grote indruk achtergelaten. Het moet een gebeurtenis geweest zijn, waar men nog lang over ge sproken heeft. Zo is het verklaar baar dat bij de komst van de 25ste jaardag van deze ballon-landing een comité gevormd werd onder leiding van de heer H. Trynes (andere le den: L. Beel, H. Kraykamp, Th. Slits en Jos Aerts) dat op de plek, waar de ballon indertijd daalde, een bal lonzuil ging oprichten. Op de 25e jaardag van deze bal lonlanding is die zuil in het Roozen daal plechitg onthuld en houdt tot vandaag de dag de herinnering vast aan het merkwaardige gebeuren van voor 100 jaren. Dit eerste „vlieg-monument" van Nederland is met grote feestelijkhe den indertijd onthuld. Daarbij waren aanwezig twee van de Fransen, die daar voor 25 jaren geland waren, de heer Cavailhon en de heer Cleray. (In andere berichten uit die dagen noemt men in plaats van Cleray Turbiaux, die volgens de eerste be richten toen al overleden zou zijn). Zij waren daags tevoren met de heer Landrin, een officiële vertegenwoor diger van de Parijse gemeenteraad naar Venray gekomen met verslag gevers van feitelijk alle grote Franse bladen. Ze arriveerden op het intus sen gereed gekomen Oostrumse sta tion en hun tocht naar Venray was een soort zegetocht, want overal werden ze geestdriftig toegejuicht. In Hotel De Zwaan werden zij namens het comité welkom geheten. OP 18 JANUARI 1896 werden deze gasten op het gemeen tehuis officieel ontvangen (om 9 u. rs morgens al), waarna in de feest zaal van Euterpe hen een receptie wer daangeboden, waarbij de fanfare het Nederlandse en Franse volkslied speelde. En met diezelfde fanfare voorop ging het dan in tientallen rijtuigen en omstuwd door een grote groep mensen naar het Roozendaal waar na de nodige toespraken het monument, dat keurig versierd was, onthuld werd. Van deze onthulling is indertijd bijgaande foto gemaakt.... Na de onthulling heeft men bij de opvolger van Rector Schaeks nog wat gebruikt, waarna de stoet naar Venray trok, waar de gasten een groots feestdiner is aangeboden ANEKDOTES Of het bij die gelegenheid is ge weest, dat de burgemeester zijn gas ten in het Frans toesprekend hun les trois zeros noemde (de drie nullen) in plaats van les trois heros, wat hij bedoelde (de drie helden) is niet te achterhalen, doch deze verspreking is lang bewaard gebleven Een van de Fransen, Eduard Ca vailhon, is meermalen in Venray te gast geweest. De koningsgezinde voelde zich niets op zijn gemak in de nieuwe republiek en werd een soort zwerver. Daarbij is hij menig- maall nog bij rector Schaeks geweest en bij Michels. Later toen het wat rustiger werd in Frankrijk is hij weer naar zijn land teruggegaan. Doch toen in 1900 Mathijs Michels begraven werd, die het intussen tot kerkmeester in Mer selo gebracht had, was deze Cavail hon bij die begrafenis aanwezig en Peel en Maas van die dagen weet te vertellen dat hij een verknocht vriend was van Mathijs Michels Eenzaam heeft lange jaren de bal lonzuil gestaan op het Roozendaal. Nu loopt rond hem de weg naar het varkensfokcentrum Nieuw Dalland en wordt hij door meer mensen gezien. Mensen, die hun sporen achterlaten in de zachte steen en daar graag hun naam in krassen. Misschien dat zij na het lezen van dit verhaal zich weer eens realiseren waarom en waartoe dit kleine en unieke monumentje dient. En dat zij met ons betreu ren dat er bij de honderdste jaar dag niets gebeurt dat nog eens te meer de herinnering ophaalt aan lang vervlogen feiten. Vastenavond, plechtstatig geopend op de lie van de 11e, heeft zijn eer ste voorboden al gestuurd, in de vorm van het boerebal dat nieuw jaarsdag van start ging. Zaterdagavond is in Prinsenhof een nieuw vastelaovesbal, het zgn. struupersbal, nu geen bal, dat door de Raai van XI bezocht en georga niseerd wordt, doch een waar men de gast is van het bestuur van De Piëlhaas, mensen, die gewoonlijk wat achter de schermen werken, maar nu gastheer zijn op een bal, waar men echter struupers verwacht, die zonder strik daar wel een beestje kunnen verschalken. Er is een extra fijn bandje gecon tracteerd en het bestuur verwacht vele struupers met hun dames op dit bal Op zaterdag 16 januari is het APK bal in de foyer van de schouwburg. Tijdens dit feest dat om 20.00 uur begint wordt de jaarlijkse onder scheiding „De Aid Prinseplak" uit gereikt aan Drs. H. A. C. M. Noten boom uit Venlo, lid van de tweede kamer. Dit vanwege zijn verdiensten in de politiek als afgevaardigde van Noord Limburg, maar vooral voor de wijze waar hij zich betrokken voelt bij het gebeuren in onze streek en de daadwerkelijke belangstelling voor de mensen die hier wonen en wer ken. Het motto van het feest is: „Bin nenhof in Venray". De „Aid Prinse Plak" is een onder-- scheiding welke 3 jaar geleden door de oud prins envan Venray is inge steld, met de bedoeling deze jaarlijks eenmaal uit te reiken aan een per soon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt, bij voorkeur Wie autorij den wil leren, moet het bij Jansen proberen. Nu ook lessen in D A F Bevrijdingsw. 8 tel. 04780-1600 voor de streek Noord Limburg. Wat bij deze verdiensten altijd voorop moet staan is de humor, de levenskunst ofwel het oprecht be trokken zijn met de mensen uit de ze streek. De „Aid Prinse Plak" werd eerder uitgereikt aan Karei Wijnen (over leden maart 1970) oud vorst van 't Piëlhazenrijk en aan de schrijver Toon Kortooms vanwege zijn boe ken over de Peel. Nu dit jaar in Drs. Notenboom een figuur uit het politieke leven is ge vonden, die beantwoordt aan de vooropgestelde eisen t.a.v. de onder scheiding, biedt dit tevens de gele genheid de politiek eens te betrek ken in de carnavaleske humor. De bezoekers van het bal worden verzocht zich zodanig te costumeren dat d e Nederlandse politiek en of politieke figuren worden uitgebeeld. De foyer van Venrays schouwburg zal worden omgetoverd in het bin nenhof. Tot het bijwonen van dit carnavalesk gebeuren zijn zowel echte als alle carnavalsautoriteiten uit Venray uitgenodigd. Zoals we reeds eerder meedeelden waren niet de benodigde tweederde van het aantal leden van de Zuivel fabriek op de vergadering van 28 december aanwezig om de overgang naar de concentratie de Maasvallei mogelij kte maken. Een tweede alge mene vergadering wordt dus nood zakelijk voor de nodige statuten wijziging. Die wordt nu gehouden op vrijdag 15 januari a.s. om 10 uur in de kantine van de zuivelfabriek. Van de andeer fusiepartners heb ben Midden-Limburg Roermond, Noord-Limburg Venlo, Sevenum, Vierlingsbeek, St. Anthonis en Cuyk in hun algemene vergaderingen tot rechtsgeldige besluiten terzake de al gehele samenwerking kunnen ko men. Helden-Panningen en Venray behoeven e entweede algemene ver gadering. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur Dkt. J. BECKERS Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. W. BLOEMEN Stationsweg 15 tel. 1465 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen, telefoon 1361 of 2300 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuiigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters AtmH Dinsdags voor de letters ItmP Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 1212.30 u. ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK Elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur in het Groene Kruis-gebouw „De Clockert" Bergweg 4 Venray BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. VOORTDURENDE VERI/O SKUNDIG E DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Tiggeloven-Kuypers (ook op zondag) Julianasingel 41, Venray telefoon 04780 - 2411 BEJAARDEN GYMNASTIEKCLUB Vrijdagmiddag van 34 uur in de gymnastiekzaal van het St. Jozef klooster aan de Overloonseweg. Bureau Maatschappelijk Werk „DE CLOCKERT" Bergweg 4. Venray, Tel. 3100 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 10.00 uur. Bureau steeds telefonisch bereikbaar Gemeenschapshuis Oirlo: le en 3e vrijdag van de maand van 10.30 11.00 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: 2e en 4e vrijdag van de maand van 10.30 11.00 uur. Open Bejaardenwerk: Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdagsmiddags 1 uur tot 's maandagsmorgens 7 uur Automobielbedrijf Th. Strijbosch Langstraat - telefoon 2037 NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZAAL Bij voldoende belangstelling zal de peuterspeelzaal in Den Hoebert ook op dinsdagmiddag worden open gesteld van 2 tot 5 uur. Omdat verschillende kinderen naar de kleuterschool gegaan zijn, zijn er plaatsen vrij gekomen. De peuterspeelplaats is bedoeld voor alle kinderen van heel Venary, niet alleen voor Veltum. Opgaven bij mevr. Huggers, Hou ten Hoek 43, telefoon 2844. ERNSTIG GEWOND Onvoldoende opletten bij het af slaan va nde personenauto bestuurd door de 28-jarige M. v. d. W. uit Hazerswoude op de kruising Maas- hesewegSmakterveldweg werd de bestuurder van de personenauto, de 38-jarige H. V. uit Beugen, noodlot tig De naast hem zittende 63-jarige C. B., eveneens uit Beugen, werd vrij ernstig aan hoofd en bovenlichaam gewond en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden ver voerd. Beide auto's werden ernstig beschadigd.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1