De affaire Limagas A töffl P0ELS Nieuwe Prijzen 7 49.- Supertex Jj 11.90 39.- 29.- 19.- Hé Kent u ons psychiatrisch ziekenhuis? NIET? Kom dan eens kijken!!! verplegenden ziekenverzorgsters bejaardenverzorgsters 17.90 35.- 1 2.50 7.90 16.- 25.- 1.98 5.00 3.98 2.98 drukwerk St. ami stierkalveren TTG&3' rijwielhandel Groiestraat 26 Waarde coupon ,De Eeuwige Lente' KRIJGT U OOK EEN NIEUWE FLAT HALVE prijs grootste textiel-zelfbedïenïng WME:us,£:L E: N/ In het jongste nummer van de Consumentengids staat ondeze titel het volgende over de handelwijze van Limagas in ons Limburg. Limagas is het bedrijf, dat het aardgas van de Gasunie distribueert in Limburg. In april van het vorige jaar zond dit bedrijf een circulaire aan zijn afnemers. Die afnemers zijn ruim 100.000 gezinnen in Limburg, verdeeld over 80 steden, stadjes en dorpen. De circulaire bevatte ver heugend nieuws. De tweemaandelijk se meteropname zou vervangen wor den door een jaarlijkse. Minder rompslomp voor de consument dus, maar ook kostenbesparing voor Li magas. Boven de circulaire stond: Betreft jaarlijkse meteropname. De eerste regels luidden: De stroom van ver zoeken van onze verbruikers om de meteropname en de betaling aan te passen aan de nieuwe ontwikkeling op dit terrein is zo groot, dat wij gemeend hebben hieraan gevolg te moeten geven. Wanneer de circulaire slechts zou hebben gehandeld over de jaarlijkse meteropname en de konsekwenties daarvan voor de verbruikers en wanneer er bovendien vanwege de kostenbesparing een verlaging van de tarieven zou zijn doorgevoerd de tarieven liggen namelijk iets ho ger dan de geadviseerde tarieven van de SROG, die in de meeste gemeen ten in heel Nederland gelden zou deze circulaire geen aanleiding zijn geweest zich er druk over te maken. Men zou slechts opgetogen kunnen zijn over een bedrijf, dat zo op de wensen van zijn afnemers reageert. De titel van de circulaire en de zoet sappige inleiding verbloemen echter de werkelijke inhoud. Het gaat in de circulaire namelijk in wezen over 'n aantal voor de consument minder plezierige zaken. Het zijn de volgende: 1. De waarborgsom, die iedere nieuwe afnemer moet betalen gaat omhoog van gemiddeld 29 gulden naar gemiddeld 46 gulden. Deze waarborgsom krijgt hij nooit terug, tenzij hij verhuist naar een gemeen te buiten het verzorgingsgebied van Limagas. De oude afnemers zullen allemaal de verhoging van gemiddeld 17 gulden moeten bijbetalen. Lima gas leent hierdoor 4.8 miljoen gulden van zijn afnemers. Renteloos wel te verstaan. En eindeloos. 2. Tweemaandelijks zal een voor schot op de jaarlijkse afrekening moeten worden betaald. Gedurende een jaar ontvangt men dus vijf voor schotnota's en één defintieve afreke ning. Volgens de circulaire zal het bedrag van het voorschot gebaseerd zijn op het verbruik in het vooraf gaande jaar. Het bedrag zal zodanig worden gekozen, dat de verbruiker iedere twee maanden ongeveer even veel betaalt. In de praktijk blijkt het echter voor te komen, dat op de voorschot nota's een bedrag staat, overeenko mend met een vijfde van het ver bruik in het voorgaande jaar. Er blijft dan'niets over voor de defini tieve afrekening. De verbruiker heeft dan gemiddeld te vroeg betaald. Dit betekent alweer rentewinst voor Limagas. 3. Met de invoering van het nieu we systeem is men in mei j.l. be gonnen. Aan het einde van het stookseizoen dus. Onder het oude systeem zou men dus op de nota's over de maanden mei tot en met oktober tamelijk lage bedragen heb ben aangetroffen. Onder het nieuwe systeem betaalt men echter reeds in de zomer voor het gasverbruik in de winter. En ook dit betekent weer rentewinst voor Limagas. Van verschillende kanten is erop aangedrongen dat Limagas althans over de waarborgsommen rente aan de verbruikers zou vergoeden. Lima gas weigert dit echter met het argu ment van hoge administratiekosten. We kunnen ons nauwelijks voorstel len dat men dit in 't huidige compu tertijdperk durft aan te voeren! BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray, Hoofd van Plaatselijke Politie in de zin van de Vuurwapenwet 1919, maakt ten behoeve van houders van Bijzondere Machtigingen voor het voorhanden hebben van een of meer vuurwapenen en/of munitie bekend, dat het merendeel van de bijzondere machtigingen nu geldigheid op 15 januari 1971 verliezen. De machtigingshouders wordt er derhalve op geattendeerd TIJDIG een verzoek tot verlenging c.q. een nieuwe machtiging aan te vrgaen. De verzoeken kunnen worden in gediend bij Afdeling I-B, Grotestraat no. 1, naast het gemeentehuis. De oude machtiging dient bij het verzoek te worden overgelegd. Venray, 7 januari 1971. De Burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeen te Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van M. J. Arts, Groot dorps 33, Merselo, om vergunning tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een handboogschietbaan. Adres inrichting Grootdorp 33, Merselo, kalastraal ge meente Venray sectie B nr. 2777. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een Trouwens Limagas geeft zelf toe, dat er na aftrek van kosten wel wat voor de verbruikers zou overschie ten, maar stelt dat de rente die zij zich via de waarborgsommen be spaart de verbruiker via extra ser vice toch ten goede komt. Wij vra gen ons af wie er prijs stelt op ser vice, die hij niet heeft gevraagd, maar wel moet betalen. Limagas vindt het ook niet erg, dat een niet naar winst strevend be drijf toch probeert winst te maken. Aandeelhouders van het bedrijf zijn ondermeer Limburgse gemeenten. De winst komt dus ten goede aan de gemeenschap, zegt Limagas. Laten wij nu altijd gedacht hebben dat voor gemeenschapsvoorzieningen be> lasting betaald werd. Ook andere argumenten, die Lima gas hanteerde, toen het bedrijf werd gedwongen de invoering van voor schotten en de waarborgsommen te verdedigen, klinken onzuiver. In januari zal er een aandeelhou dersvergadering van Limagas wor den gehouden. Inspraak van de con sument staat op de agenda. Wij ho pen dat die inspraak er komt. Wij hopen echter vooral op een redelijke regeling van waarborgsommen voorschotten. ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op 27 januari 1971 om 15 uur in het gemeentehuis. Venray, 8 januari 1971. Burgemeester en wethouders van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. voor al uw van den munckhof n.v. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND Zondag 10 januari a.s. om 2 uur tafelkeuring door de heer van Dom melen, in de kleine zaal van In den Engel. Alle leden worden verzocht present te zijn op deze leerzame mid dag. Maandag 11 januari om 8 uur in de grote zaal van In den Engel kie- enn voor alle leden met de dames. Dus ook nu weer alle leden present. Het bestuur rekent er op. Met een verscheidenheid van paviljoens, recreatie- en therapiegebouwen, restaurant, verpleegstershuis, centrum gebouw, enz., die allen werden gebouwd nè 1945? Op een terrein van ruim 40 ha„ waar een uitgebreide plantsoenendienst dagwerk heeft aan het onderhoud? Vrijblijvend natuurlijk en op onze kosten. Wij hebben plaats voor jongelui van 17 jaar (en 7 maanden), met een M.A.V.O.-, I.N.A.S.- of gelijkwaardige opleiding, voor de cursus Opleiding Ziekenverpleging B, die op 1 april 1971 begint. Salariëring volgens landelijke regeling. Het theoretisch gedeelte van de opleiding vindt plaats in het nieuwe moderne opleidingsinstituut "Den Hoebert" en praktijk doe je op in het uit diverse paviljoens bestaande centrum. Tevens kunnen op diverse afdelingen worden geplaatst: in het bezit van het diploma Ziekenverpleging B of A. Aan ervaren krachten kan eventueel een kaderfunctie worden geboden. in het bezit van het diploma Ziekenverzorging. in het bezit van het diploma Bejaardenverzorging. Salariëring volgens landelijke regelingen resp. voor verplegend en verzorgend personeel. Voor onregelmatige diensten wordt de gebruikelijke toeslag gegeven. Van onze kant verzekeren wij U een hartelijke, open sfeer, waarin U alle gelegenheid krijgt Uw talenten te ontplooien. Het gaat - voor alles - om onze - ruim 800 - patiënten I Maakt U telefonisch een afspraak met het hoofd personeelszaken? Het telefoon nummer is (04780) 3232. toestel 112, en als U wilt schrijven - verzoeken om nadere inlichtingen worden per omgaande beantwoord - is het adresSt. Annalaan 5, Venray. Mogen wij op U rekenen? PSYCHIATRISCH CENTRUM AARDAPPELEN ZEEKLEI - RIVIERKLEI worden iedere woensdag en zaterdag thuisbezorgd. Custers, Oirlo, tel. 04787-282. Steeds voorradig: JONATHAN, COX, GOLDEN DELICIOUS 2.50 per kist M. Delauw, Merseloseweg 109 TE KOOP EIKENHOUTEN BUREAUS vanaf 85, JALOEZIEKASTEN 24 vakken 125, KANTOORDRAAISTOELEN 45,- LADENKASTEN met 40 laden enz. enz. CANJELS Antoniuslaan 15 - 17 Blerick, tel. 04700-20652 TE KOOP BINTJE eetaardappelen wintervoorraad wordt be zorgd en gepoederd. M. Jeuken. Antoniusveldweg 2, tel. 1038. UIEN dagelijks verkrijgbaar, verpakt 2V2 kg. voor 1, Custer, Oirlo, tel. 04787-282. TE KOOP GEVRAAGD A. v. Tilburg - Zwartwater 3 Merselo, telefoon 04786-284 TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor eigen mesterjj "W. Janssen, Castenray telefoon 04787 520 TE KOOP GEVRAAGD SLACHTVEE EN STIERKALVEREN P. Strijbos - Castenray telefoon 04787-351 TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor de mesterij. Tevens gevraagd AFGEKEURD RUNDVEE C. de Haas en Zonen, Prov.weg 3, Vortum, tel. 08855-1694, tel. Overloon 04788-580. "IIHV# lilj>i SANITAIR Wilhelminastraat 2-4 VOOR UW KOUDE SCHOTELS TELEFOON 3626 VAN MIL's KLEDING Maasheseweg 2 - Venray Confectie Kleermakerij Verhuur gelegenheidskleding Deze bon geeft recht op 'N REDUCTIE ter waarde van 5.- bij aankoop van uw bruidsboeket BLOEMENMAGAZIJN Schoolstraat 2 Telefoon 1450 - Venray Bij elk bruidstoilet een passend bruidsboeket Wij kennen practisch alle maten van de di verse flats in Venray en kunnen U dus vlug en natuurlijk vrijblijvend offerte maken als u een flat geheel of gedeeltelijk (op)nieuw wilt inrichten. Vraag daarom gerust bij ons - onze ervaring is uw voordeel meubelen - gordijnen - vloerbedekkingen schoolstraat 29 venray telefoon 04780-2751 REE BONTJACKS damesmaat 36 - 42 O C herenmaat 42 - 48 2.3." BROEKPAKKEN fantastische aanbieding 59.- MIDIROKKEN van 8 tot 14 jaar v.a. 12.90 MIDI-OVERGOOIER van 10 tot 15 jaar vanaj 7.90 HERENJAS MIDI - LENGTE SPOTPRIJS SUPERTEX HANDHAAFT OUDE PRIJZEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT Mill Wel hebben wij van veel artikeler de nieuwe prijzen binnen en vooral artikelen van katoen ge maakt zullen drastisch stijgen. Let daarom op Uw voorraad ondergoed, lakens en slopen hiei zijn prijsstijgingen van 10 tot 15%, Bij SUPERTEX wordt NIETS omgeprijsd maar zodra de nieuwe voorraad binnenkomt moeten we onze prijzen aanpassen. SPAAR GELD DOOR NU TE KOPEN DAMES- PULLOVERS vastgesteld prijs 16.75 DAMES- PULLOVERS J AA lange mouw OVERALS Sanfor kwaliteit per stuk 2 stuks HEREN TRAININGS PAKKEN helanca kwaliteit helanca kleur rood blauw gemoltonn. SPOTPRIJZEN I N WEEKENDERS KINDER- MAILLOTS merk Hollandia GULDEN TERUG of de 2de voor B R E I W O L bekend merk 3 bol 10 bol ACRYL DEKENS van bekende Nederl. fabriek. maat 150 x 230 SOKKEN acryl badstof per paar 3 paar FLANELSLOPEN F L A N E LL A K E N 2-persoons 9.95 RUITLAKEN 2-persoons NOORSE WANTEN A AQ voor heren |."0 PATENT E A E SJAALS J).4D HACKELLOOK en FANTASIE- PANTY'S PANNINGEN VENRAY GENNEP 7"? INTERMEUBEL vraagt EEN JONGE ENERGIEKE VERKOPER Voor een aktieve, ervaren kracht met vakkenis en jeugdig enthousiasme ligt een interessante werkkring bij ons open. Sollicitaties schriftelijk aan de direktie Veerstraat 11 - Boxmeer.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14