Denk om uw waterleiding Je moet de wasserij erbij hebben Denk om 10 januari Hoe anderen 1971 zien Uit Peel en Maas Politierechter WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venray in het weekend vergadertechniek en groepsgesprek Je merkt het elke week VRIJDAG 8 JANUARI 1971 No. 1 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG £1 peel en maas o DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.(buiten Venray 5.50) In de schouwburg blijken de zon dagochtendconcerten, gegeven door muziekverenigignen en koren uit Venray en omgeving wel aan te slaan. Tot op heden was de belangstel ling steeds bijzonder groot. Dat bleek ook op derde kerstdag toen een Kerstconcert verzorgd werd door Fanfare Moed en IJver uit Blitters- wijck, het gemengd koor uit Blitters- wijck, het koor Deurne '67 en de Zangertjes van St.. Frans. Er waren tijdens dit concert ruim 400 mensen in de foyer aanwezig. Zo wordt het voor de verenigingen, die zich naar buiten willen manifesteren dus wel bijzonder aantrekkelijk om er ook eens aan te denken een dergelijk concert van een uur in Venray te geven. De foyer van de schouwburg wordt voor dit doel GRATIS ter be schikking gesteld en de organiseren de vereniging krijgt carte blanche om de ochtend te verzorgen. De foyer van de schouwburg staat open voor iedere vereniging uit de regio Venray, waartoe gerekend worden ALLE gemeenten in Noord- Limburg, alsmede de Brabantse buurtgemeenten Boxmeer, Vierlings- beek-Overloon, Oploo-St. Anthonis en Deurne. Overigens is het begrip regio rek- léaar en is er dus voor iedereen rui me kans. Voor de verdere organisatie van deze concerten wordt er op zondag 10 januari om half twaalf in de fo yer van de schouwburg een instuif gehouden voor de verenigingen, waar ieder zijn wensen kenbaar kan maken. In principe kan dus iedereen meedoen en het is een uitstekende kans om in de streek meer bekend heid te krijgen. Bestuursleden van cabaretgroepjes en toneelgezelschap pen zijn eveneens welkom, omdat de aktiviteitèn zich1 niet moeten beper ken1 tot muziek en zang alleen. Tevens wordt op deze ochtend de mogelijke organisatie besproken van de Contactraad-Manifestatie van de Limburgse schouwburgen, die van 1 t.m. 7 mei in Venray gehouden wordt. Het is de bedoeling dat er dan ZEVEN dagen lang op het ver- niewde plein voor de schouwburg vele culturele manifestaties plaats vinden. Er wordt gedacht aan een open kunstmarkt dus ruime mo gelijkheden voor kunstenaars, maar ook voor leerlingen van de vrije kunstacademie terwijl er elke dag muziekgezelschappen op kunnen tre den. Tevens kunnen pop-groepen, cabaretgroepjes en ale andere crea tieve uitingen op een of andere ma nier ingepast worden. Jeugdgroepen, organisaties en scholen krijgen hier een unieke gelegenheid om zich te gaan tonen. Bovendien wordt er tijdens de feestweek een dag gereserveerd in de schouwburgzaal voor een voor stelling door verenigingen uit de re gio Venray. Het is dus zaak wanneer men op cultureel gebied iets wenst te ondernemen om in ieder geval op 10 januari in de schouwburg aanwe zig te zijn. Men kan daar ideeën spuien en de Venrayse schouwburg zal alle medewerking verlenen. van 1 januari 1920 Venray, 1 Jauari 1921. We gens slapte in het bedrijf wordt op de sigarenfabrieken van de Erven Minten alhier slechts drie dagen per week gewerkt. Opheffing brandstoffencommis- sies. De Minister van Landbouw heeft met ingang van 1 april e.k. op geheven de huisbranddistributie en de burgemeesters verzocht de brand- stoffencommissies met dien datum op te heffen. Verloren een toer van een muts op le Kerstdag 's morgens. Terug te bezorgen Bureau van dit blad. Burgerij ke stand Venray 23-31 December 1920: Gehuwd: Peter J. Pouwels 26 jaar te Wanssum en Wilhelmina A. Pee- ters, 23 jaar te Venray. Johannes Zeegers, 45 jaar te Maas hees en Anna M. Emonds 40 jaar te Venray. JACHTOPZIENER IN JACHTVELD DOOR STROPERS MISHANDELD In het jachtveld van de Smakter- bossen heeft op Nieuwjaarsdag een vechtpartij plaatsgehad, waarbij de 31-jarige jachtopzichter J. v. d. W. uit Horst ernstig aan zijn arm werd gewond door een slag met een schop, hem toegebracht door Chr. V. uit Maashees. Jachtopzichter v. d. W. was in gezelschap met jager L. uit Oirlo in de Smakterbossen toen hij de drie gebroeders V. uit Venray be trapte dat zij met een fret op jacht waren op konijnen. De jachtopzich ter legitimeerde zich als onbezoldigd diienaar van politie en wilde de drie stropers aanhouden. Hij hield een der broers vast die zich verzette en daarbij hulp kreeg van zijn broers. Chr. gaf de jachtopzichter met het scherp van de schop twee slagen op zijn arm, waardoor hij moest losla ten. De verwondingen waren van dien aard dat medische hulp moest wor den ingeroepen en enkele hechtingen moesten worden aangebracht. Met assistentie van de gemeente politie werden later de twee broers, resp. H. V. en W. V. beiden uit Ven ray, aangehouden toen deze zich per fiets op de Maasheseweg bevonden. De derde die de slag had toege bracht, werd later met assistentie van de rijkspolitie van de groep Op- loo aangehouden. De fret, waarmee men op jacht was, werd in een ko nijnenhol teruggevonden, de schop en jachtbuit is tot op heden nog on vindbaar. Alle drie zijn voorgeleid aan de hulpofficier van justitie te Venray en zijn later, na opmaking van proces-verb aal, op vrije voeten gesteld. Zij hebben alle drie een vol ledige bekentenis afgelegd. TWEE RIJWIELEN GESTOLEN Bij de politie werd aangifte ge daan dat bij café In den Engel twee afgesloten rijwielen tijdens de Nieuwjaarsdagen gestolen zijn. REE IN STRIK EN REE TEGEN AFRASTERING Een der jachtopzichters trof in de bossen van Ysselsteyn een ree aan in een wildstrik. In de bossen van Vredepeel werd een ree tegen een afrastering aange troffen, zij had zich daartegen dood gelopen. Beide kadavers zijn ter beschik king gesteld van de Provinciaal Voedselcommissarig. SLIPPEN DOOR GLADHEID Door het gladde wegdek kon de 48-jarige bestuurder van een perso nenauto, G. H. uit Leunen, zijn wa gen niet 'tijdig tot stilstand brengen. Deze botste tegen een lichtmast. De PLEM zal de beschadigde lichtmast voor rekening van de bestuurder wel in orde brengen. De auto werd licht beschadigd. In de Grotestraat was een on oplettend overstekende voetganger oorzaak dat een botsing ontstond tussen twee personenauto's. De auto bestuurd door de 30-jarige J. W. uit Hoogvliet remde af voor deze over stekende voetganger, maar de ach ter deze rijdende personenauto be stuurd door de 27-jarige J. V. uit Venray kwam, mede tengevolge van het gladde wegdek, niet meer tijdig tot stilstand. Het bleef bij lichte schade. De overstekende voetganger werd nog niet achterhaald. DOORGANG WAS TE NAUW De autobus, bestuurd door de 56- jarige J. v. M. stond voorgesorteerd om vanaf de Stationsweg de Hof straat in te rijden. De achter hem stilstaande auto bestuurd door de 20- jarige M. A. uit Vredepeel wilde vanaf de Stationsweg de Maashese weg oprijden. De bestuurder vergis te zich in de doorgang en zijn per sonenauto schuurde tegen de auto bus. Het bleef bij lichte schade. „Ik riep nog: kom terug!" klaagde de beklagenswaardige vrouwenfi guur (in letterlijk vol formaat) voor de rechterstafel, terwijl haar welge vormde bootwerkers vuist je de houten balie beroerde, zodat het toch al schamele gedoetje kraakte. „Maar hij kwam niet terug", ver zuchtte de politierechter. „Zij kwam niet terug", verbeter de de eikenhakvrouw. „O, was het een zij?" „Cinderella ja, m'n arme schatje." „Waaróm ging ze de straat op?" ,,'t Is mijn schuld! Ik liet de deur openstaan. Eventjes maar. Toen moet zij 'm gepiept zijn." „Maar u verklaarde volgens de po litie, dat u haar achterna gegaan bent." „Jaja, ik riep nog: Cinderella, kom tot inkeer. En ik zocht iets lekkers." „U had beter een touw mee kun nen nemen dan eerst haar lieve lingskostje te gaan opzoeken." „Meneer de cipier, ze is nooit zo onbeheerst geweest. Ze was een voorbeeld van liefde en trouw!" „Onbeheerst? Zeg maar liever on- behéérd. En die liefde verkeerde on dertussen in kwaadaardigheid." „O nee meneer, zegt u zulke din gen toch niet van mijn Cindie!" „Heeft zij dan soms geen ongeluk veroorzaakt?" „Iedereen heeft wel eens een on gelukje, meneer." „Dat heb ik hier meer vrouwen horen zeggen." „Ik heb van alles geprobeerd Juist omdat onbeheerstheid zo ver werpelijk is. Ik heb haar nog nage roepen: doe niemand overlast aan!"' „U had beter kunnen commander ren hier jij." „Dan luisterde ze niet, meneer. Ze was zo gevoelig, mijn Cintje." „O, nou is het al een Sintje gewor den. Nou, ze was niet zo heilig. Ze heeft brokken gemaakt en niet zul ke kleinen ook en daar moet u toch voor opdraaien." „Ik heb al het verlies van mijn Cindie te dragen „Dat verlies is uw eigen schuld. U liet haar zelf de straat op gaan. Maar daar bracht dat 'beest een paar bromfietsers ten val en die kwamen erdoor in het ziekenhuis. En die re kening is veel hoger dan die '"vn tien pekinezen." Er drupten tranen over de ringdij ken van de oogpolders op de scha mele balie en de doorvoede vrouw van groot formaat balde beide boot werkersvuistjes, zodat de aderen op zwollen en de magistraten hun stoel iets verschikten, uit vrees misschien dat de balie nu werkelijk tot hout zou worden gekloofd. De getuigen werden één voor één binnengeroepen en verklaarden op veilgie afstand, hoe h;et dartele dier tje zich in het verkeersgewoel stort te, terwijl zijn bazin met lieve woordjes en een onsje biefstuk half achter de voordeur verscholen bleef lokken en liefkozen. De officier achtte daarmee het be wijs geleverd, dat het verkeer door grove schuld in ernstig gevaar was gebracht en eiste vijfhonderd gulden boete, of twee maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdachte kreet van ontzetting. Zo'n verschrikelijk hoge straf had zij helemaal niet verwacht. „Ik wil een advocaat!" riep ze uit, toen zij het laatste woord kreeg. „Dat kan. In hoger beroep dan", antwoordde de politierechter. „Dan vonnis ik nu met 250,of één maand onvoorwaardeijk en 250, of een maand voorwaardelijk met de bijzondere bepaling, dat de rekening van het ziekenhuis, welke u weiger de te betalen', binn entwee maanden is betaald. U hebt veertien dagen tijd voor hoger beroep. Is dat dui delijk?" „Nee, meneer de cipier", klonk het „moet ik dan de trap op voor dat hogere rechtersberoep?" DIERENBESCHERMING Als er sneeuw ligt behoeft U de vogels geen drinken te geven want ze pikken allemaal sneeuw. Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Wim Claessens Aanmelden Kennedy plein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen AFTAPPEN IS BETER DAN REPAREREN Hoewel wij het weer tot dusverre nog mee hadden en wij over de tem peratuur niet mochten klagen, heeft in januari de vorst zijn intrede ge daan en dan moet de waterleiding tijdig beveiligd zijn tegen stuk vrie- Water bevriest, voorzover er geen andere stoffen zoals b.v. zout in zijn opgeost, bij een temperatuur van 0°C. Hoe komt het, dat een buis stuk vriest? Alle stoffen hebben de eigenschap bij verwarming uit te zetten en bij afkoeling in te krimpen. Water maakt op deze algemene regel een uitzondering. Water bereikt bij 4°C zijn grootste dichtheid, dat wil zeg gen, dat het bij verdere afkoeling begint uit te zetten. Na bevriezing neemt dit water dus een grotere ruimte in dan daarvoor. Het water, dat in de buis in ijs verandert, wordt ook iets dikker en het oefent daar door een druk uit op de binnenwand van de buis en druk is zo groot dat de daardoor veroorzaakte spanning tot gevolg zal hebben dat de buis barst. HOE TE VOORKOMEN? Wij zullen ons bepalen tot de vraag hoe en wat kunnen wij doen om bevriezing te voorkomen. Op die plaatsen waar de pijpen het meest voor bevriezen in. aanmerking ko men, dient men ze zoveel mogelijk te beschermen tegen de koude. Dit kunt u doen door de pijpen die langs buitenmuren lopen „warm" aan te kleden. Wol is een slechte warmtegeleider het houdt de ontwikkelde (lichaams) warmte tegen, dus is het raadzaam ongunstig gelegen waterleidingsbui zen er mee in te pakken. Wikkel er dus wol omheen en bindt het vast met ijzerdraadjes of touwtjes. Goed koper is echter de pijpen te omwik kelen met papier, b,v. oude kranten or closetpapier. Maak een dik om hulsel van dit papier, maar plak het niet vast aan de buizen, want door vocht lost plaksel spoedig op en dan laat de verpakking ook los. Dus niet pakken, maar vastbinden. Zoek dus de plaatsen op waar be vriezen het eerst kan plaatsvinden, vul de ruimte, die daar mogelijk mocht zijn, op met oud papier, hoe meer hoe beter, als de buizen maar warm ingepakt zitten. AFTAPPEN Een afdoend middel is echter: laat de buizen leeg lopen nadat de ho..fdkraan is gesloten, maar zorg er voor dat het zich in de buizen bevindende water ook werkelijk weggelopen is. Dat kunnen we doen door het aftapkraantje te openen en het water in een of andere bak op te vangen. Om dit weglopen van water te bevorderen, dienen we alle water kranen in huis open te zetten, waar door het water gelegenheid krijgt uit te stromen. In de put, waarin de hoofdkraan zich bevindt, zit het aftapkraantje, maar b.v. op bovenwoningen kan dit wel eens moeilijkheden opleveren, omdat de benedenwoning bewoond wordt door een ander gezin, dat niet of te laat gedacht heeft aan afslui ten van de hoofdkraan. Daarom is het aan te bevelen, op deze boven woningen een afzonderlijke tussen- kraan te laten aanbrengen, zodat de watertoevoer kan worden afgesloten. Deze bovenbewoners kunnen dan zelf het water ruimte geven voor het stollen door het opzetten van alle zich in die woonruimte bevin dende kranen. VERGEET HET TOILET NIET Denk ook om de stortbak van de w.c. Trek deze door voor u naar bed gaat. Moet het toilet 's nachts toe vallig weer eens gebruikt worden, open dan het afsluitkraantje even, laat de bak vol lopen, sluit daarna het kraantje weer, trek door en u houdt alles schoon en de kans op bevriezing is voorbij. Voor bovenbewoners geldt nog de raad: tref met uw benedenbuurman een regeling om bij ongeveer 2 gra den vorst de watertoevoer af te slui ten, maar denk er daarbij om, dat afsluiten geen zin heeft als alle lei dingen niet geheel leeg zijn. Er staat dan weliswaar geen druk op leiding, maar niettemin zult u dat de vol gende morgen wel bemerken als buurman de toevoer op het afgespro ken uur weer openzet. Voorkomen is beter dan genezen en de loodgieters hebben bij of na strenge vorst veelal hun handen vol, dus bestaat de mogelijkheid, dat hij u niet direkt kan helpen en dan zit u al die tijd zonder water. ALS HET LIEVE LEVEN BEGINT Zodra de vorstperiode is afgelopen, begint pas het gevaar voor springen van de buizen groot te worden. De buis was reeds wat uitgezet door het ijs en nu dit begint te ontdooien, zet het altijd nog iets uit, waardoor we op een gegeven ogenblik het be kende sissen kunnen horen. Op plaatsen, waar de buis reeds was gebarsten, wordt het ijs omgezet in water en „het lieve leven" is begon nen. Sluit zo spoedig mogelijk de wa- tertoeveoesr af, laat de leidingen geheel leeg lopen en soldeer de buis als u dat zelf kunt, maar kunt u dat niet, roep dan de loodgieter. Kunt u de hoofdkraan niet bereiken, sla dan de buis onder het lek plat. In RONX het personeelsblad van Rank Xerox vestigt de directeur Ir. L. A. Stierman in het Kerstnummer de aandacht op de spectaculaire groei van het aantal werknemers in 1970. Er werken nu in Nederland, het personeel van de verkoopmaat schappij meegerekend, 1250 mensen bij Rank Xerox. In Venray nam het aantal medewerkers toe van 575 ein de vorig jaar tot ca. 900 einde 1970. Dat betekende een toename van een man per dag. Verder wijst Ir. Stierman op het feit dat er in het voorbije jaar aller lei nieuwe zaken moesten worden aangepakt. Zo is men begonnen met assemblage van de 3600 machine, daarnaast met de fabricage van on derdelen en tenslotte met de bouw van de 7000 dipliceermachine, die in Venray voor de gehele wereld ge maakt gaat worden. De directeur noemt 1970 een ge slaagd jaar. Voor 1971 waarschuwt hij dat weer vele oude en nieuwe zaken de aandacht vragen, maar ook dat de ogen van collegas in binnen- en buitenland op de Venrayse vesti ging gericht zullen zijn, terwijl de opening van de thans aan de gang zijnde uitbreidingen in de tweede helft van 1971 de nodige aandacht zal trekken in Nederland en daar buiten Er is in het jaar 1970 veel bij In- alfa veranderd; er zijn belangrijke verschuivingen geweest in het arti kelenpakket en daarmede samenhan gend ook diverse wijzigingen in de interne organoisatie, zo schrijft de direktie van dit bedrijf in het kerst nummer van haar personeelsorgaan INTAKT. De gehele reorganisatie hopen zij in 1971 te voltooien. Het effect van de wijzigingen in het artikelenpakket begint zich in~ middels af te tekenen en komt tot uiting in een beter bedrijfsresultaat. De direktie hoopt, dat de resessie, die zich momenteel voordoet in Ne derland en Duitsland, deze groei naar betere resultaten in 1971 niet zal verstoren. De vooruitzichten voor de werkge legenheid bij Inalfa noemt de direc tie voor 1971 gunstig, al gaat de voortdurende loonstijging een on- KURSUS Deze kursus van Teleac op de te levisie nadert haar einde. Bij de kursus wordt echter een schriftelij ke begeleiding gegeven. Dit boek werkje geeft een volledig overzicht van soorten gesprekken, verschillen de mogelijkheden van besluitvormin gen in vergaderingen en allerlei an dere zaken en faktoren, die een be langrijke rol spelen in gesprekken met groepen. Dit boekwerkje kan verkregen worden door storting van 9.90 op het gironummer van Teleac 54232 te Utrecht onder vermelding van „Vergadertechniek". Bij dit boekwerkje is ook een be grippenlijst uitgekomen. Deze kan verkregen worden bij Teleac te Utrecht, Jaarbeursplein 15, tel. 030- 26751, alsook bij de Stichting Samen levingsopbouw: „De Clockert", Berg weg 4 te Venray, telefoon 04780- 3730. gunstige rol spelen bij concurrentie op de Europese markt. Desondanks is te verwachten, dat bij eenzelfde personeelsbezetting, er een omzetstijging zal plaatsvinden. De direktie wil het kontakt met het personeel nog verder verbeteren door meer overleg met staf, onderne mingsraad, kleine commissie, kader en via het wekelijks bedrijfsbulletin. Op de ingeslagen weg met betrek king tot het geven van meer be drijfsinformatie wordt voortgegaan. De direktie wijst er verder op dat 1971 voor Inalfa een bijzonder jaar is; het is nl. in juni 25 jaar geleden dat door de heer J. A. M. Burgman dit bedrijf werd gesticht. In het ANNA SERVAAS NIEUWS tekent het nieuwe bestuur onder lei ding van dr. J. M. van Susante een kerst- en nieuwjaarswens, waarin het opmerkt, dat dit bestuur in het voorbije jaar met een langzame start is begonnen. Een bijeenkomst met de hoofdinspecteur van de geestelijke volksgezondheid dr. P. A. H. Baan, waarin is gediscussieerd over de toe komst van de beide psychiatrische centra, wijst het bestuur als een der belangrijkste punten aan van 1970, evenals de opdracht voor een onder zoek naar de toekomstige organisa- tiestruktuur. Andere belangrijke punten zijn h.i. de voorbereiding van de te kie zen ondernemingsraden en de garan tieverlening van de provincie Lim burg voor de omvangrijke bedragen, die nodig waren en zijn voor de uit breiding en verbetering van het psy chiatrisch centrum St. Servatius. Voor wat 1971 betreft zegt dit nieuwe bestuur laconiek: „Er zal wel een ander in te doen zijn En dat wachten we dan maar af. —O— De directie van J. P. A. Nelissen N.V. beperkt zich in het NELISSEN NIEUWS tot een nieuwjaarswens en geeft verder geen overzicht van wat 1970 hen bood, al geven foto's verder in dit nummer wel duidelijk weer dat Nelissen N.V. in het Venrayse zilveren jubileumjaar niet bepaald stil heeft gezeten. In dit nummer benadrukt zij nog eens haar wil om steeds gerichter de verschillende deelmarkten in de bouw haar diensten aan te bieden, al verheelt zij zich niet dat met name in de bouw voor de industrie (en dan liefst maatkonfektie) tempori sering en teruggang mede door de 15% investeringsheffing zeer wel mogelijk zal zijn. De heer De Kroon tenslotte spreekt in het jaarverslag over 1969 van Venrays Zuivelfabriek toch ook over de verwachting voor 1971. Hij wijst op het steeds nog teruglopende getal leden, die echter desondanks de Venrayse melkplas reeds in 1970 over de 35 miljoen kg. melk wisten te brengen. Daarnaast verwacht hij veel van de samenwerkingsvorm die men thans tussen een achttal zuivel bedrijven in deze streek, die op de duur moet uitgroeien tot een groot verband van alle Zuid Nederladnse zuivelfabrieken. WASSERIJ DE PEELPAREL - VENRAY TELEFOON 1586-2300 KEMPWEG 23a - 24

Peel en Maas | 1971 | | pagina 13