PEEL EN MAAS Nieuwe opzet van bestemmingsplannen oud jaar gaat... nieuwjaar komt... PULS PUIS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN GemeenschapsvieringVenray gezinsbijdrage blijft (giro 1174863 tnv Administratie Gezinsbijdrage) WOENSAG 24 DECEMBER 1969 No. 52 NEGENTIGSTE JAARGANG IS I GOEDKOPER DAN U DENKT MAAS is GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.25 (buiten Venray 2.50) De kerstviering van de groep iongeren, die zondag in de Levensschool een eucharistische tafelviering houdt, begint in de kerstnacht om half twaalf. Tiidens de viering zal een klankbeeld getoond worden over „kerstmis in onze huidige wereld". Na de eucharistieviering volgt een kleine broodmaaltijd, terwijl in het slotgedeelte een glas wijn geserveerd zal worden en enkele declamaties gebracht zullen worden. Vanuit deze kerstviering zullen een aantal fruitmandjes ge bracht worden naar mensen die in de kerstnacht in touw zijn voor anderen om hen te laten delen in de feestvreugde. Op de eerste kerstdag zelf zullen deze jongeren van 14.00 uur tot 23 uur afwisselend gastheer/gastvrouw zijn voor die mensen die om de een of andere reden thuis geen kerstmis kunnen vieren, nergens terecht kunnen en er toch behoefte aan hebben er even tussen uit te zijn. Zij vinden hier een open herberg, waar men een plaatje kan draaien, een kaartje kan leggen, een praatje maken, Turkse volksdansen zullen er uitgevoerd worden; bovendien heeft de Fa. J. Martens voor deze dag gratis een t.v. geplaatst, ledereen die met de kerstdagen thuis alleen zit is welkom in deze open herberg. KERSTCONCERT EN TWEE MEERSTEMMIGE MISSEN IN VENRAY'S GROTE KERK Voor de zesde maal zal dit jaar een kerstconcert in de Grote Kerk gegeven worden en wel op Tweede Kerstdag om 4 uur 's middags. Evenals vorig jaar verleent de Koninklijke Harmonie „Euter pe" o.l.v. Pierre Steyvers haar medewerking. Er worden werken gespeeld van Batisse, Mascagni, Grieg, Franck en Gounod. De koren van de grote kerk zullen apart maar ook geza menlijk optreden o.l.v. Rob Berben. Ze hebben zich uitste kend voorbereid zowel voor de meerstemmige missen, als ook voor dit kerstconcert. Er worden kerstliederen en -mo tetten gezongen van o.a. de Klerk, Handl, Praetorius, Dirri- wachter, Toebosch, Ivens en Bach. Tot besluit van het kerst concert zingen alle koren samen met begeleiding van „Euterpe" het „Nu daagt het in het oosten" van Meindert Boekei. Degenen, die het vorig jaar aanwezig waren zullen zich nog wel herinneren welk een magnifiek hoogtepunt dit slot van het Venrayse kerstconcert is geweest. Daar er dit jaar geen solist mee zal werken duurt het pro gramma ongeveer een uur. De toegang is gratis. U kunt echter wel 'n vrijwillige bijdra ge geven in de bussen aan de kerkdeuren. Van deze bijdra ge kunnen de kosten van drukwerk etc. betaald worden. Programma's kunt U krijgen aan de ingang van de kerk. VENRAYS GEMEENTERAAD STOND STIL BIJ DE VELE BESTEMMINGSPLANNEN De plannen voor de verdere uitbcuw van kom en kerkdorpen ra ken de belangen van velen. Het is dan ook geen wonder dat Ven- rays raad geruime tijd stil stond bij dat onderdeel van de begro ting, dat juist hierover handel de Het begon met de opmerking van BARTELS dat de instelling van een speciale commissie, die beroepschrif ten behandelt en bekijkt, feitelijk geen uitstel meer lijden kan. De VOORZITTER had tegen een dergelijke commissie op zich geen bezwaar. Wel vroeg hij zich af of deze raad, die in 1970 aftreedt, zich hier nog mee moet gaan bemoeien. Hij zou dit liever zien als een van de opgaven voor de nieuwe raad. BRUKSKE Men had zich afgevraagd waarom het college de toekomstige uitbrei ding van Venray-kom ging zoeken op het Brukske. En niet bijv. op plan Landweert, dat hiervoor toch al lan ger genoemd wordt. MEVR. RUTTEN en VAN VAL KENGOED wilden daarover meer weten Uit het antwoord van de VOOR ZITTER bleek dat de grondverwer ving in die hoek van Venray ge makkelijker ligt, dan op plan Land weert. Voordat een bestemmings plan „rond" is, zijn dikwijls 3 tot 5 jaren voorbij. Een en ander ligt aan de grondverwerving, aan de onteige ningen, aan wat Ged. Staten hier over wel allemaal te zeggen heeft. Nu heeft men voor dat plan Brukske een team ingesteld, waarin planolo gen, stedebouwkundige, woningver eniging, architecten, kortom een heel stel deskundigen heeft zitten, die zullen pogen binnen 12 jaren het geheel rond te hebben. Dat spaart op die manier een grote hoop tijd en men hoopt ook te kunnen komen tot een meer leefbaa.r maken van het geheel. PONJEE vond dat allemaal wel mooi en hij wenste dat project bureau dan ook heel veel succes, maar feit is en blijft, dat de Land weert dan ook aan de beurt gaat komen. En als het waar is, aldus de ze spreker, dat het gereedkomen van een dergelijk plan 5 jaren duurt, dan is het de hoogste tijd, dat hiermede begonen wordt, gezien de grote groei van Venray/ De VOORZITTER vertelde dat terwijl men met het Brukske bezig is, ook al gedacht en gesproken wordt over dit andere plan en dat men alles in het werk zal stellen op tijd gereed te zijn. KERKDORPEN DE BRUYN had met enige onge rustheid gezien dat het ETIL-rap- port over de kerkdorpen nog steeds niet gereed is. En zonder dat kan men moeilijk beginnen aan bestem mingsplannen. Maar bijv. voor Oos trum wordt het dringend tijd i.v.m. de industrievestiging aldaar. Wat is daar aan te doen Het blijkt echter dat de rapporten over Ysselsteyn, Leunen en Oostrum reeds gereed zijn en dus „verwerkt' kunnen worden. De rest van de kerkdorpen zal vrij snel volgen, zo dat geen stagnatie op zal treden. FLEURKENS vond dat nu de Bos- huizerbergen geen industrieterrein zullen gaan worden het de hoogste tijd wordt hieraan weer een agrari sohe bestemming te geven, zodat de mensen daar vooruit kunnen. Men heeft daar de toestand al te lang bevroren. Bovendien kan dit gedeelte dan meespelen in de ruil verkaveling. De VOORZITTER wilde wel toe geven dat de industriële bestem ming op dat stuk verdwenen is, maar om het nu zonder meer „agrarisch" te maken, daar had hij kennelijk bezwaren tegen. Of hij de uitbrei ding van de kom al tot de spoorlijn zag, kwam dan wel uit de verf, maar duidelijk werd wel, dat de zaak blijft, zoals ze is, namelijk „bevro ren CENTRUMPLAN DE BRUYN drong ook in deze vergadering op zo'n groot mogelijke spoed aan voor het centrumplan. Reeds onder burgemeester' Custers is hier lang aan gedokterd met alle nadelen van dien. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. De VOORZITTER vertelde dat er hard aan gewerkt wordt. Maar dit maal wil men zekerheid hebben dat een en ander ook verwezenlijkt kan worden, voordat men de plannen op tafel legt. VAN VALKENGOED vroeg waar dan de inspraak met de betrokkenen wel blijft. Hij kreeg te horen dat men de belanghebbenden wel van een en ander uitvoerig op de hoogte wil stellen, maar dat het moeilijk is in een zo gecompliceerde zaak ook nog de buitenwacht aan het woord te laten. Een buitenwacht overigens waarvan men vermoeden mag, dat die op de eerste plaats er op bedacht is eigen portaaltje schoon te vegen. En dus weg met de inspraak. MEVR. RUTTEN, die eerder ge klaagd had dat door de bevriezing in het centrumplan daarin zakenlie den e.d. te kort werd gedaan, kon het maar matig waarderen dat B. en W. in hun antwoord aan kwamen dragen met nieuwe panden als zaal In den Engel, Coenen Hofstraat e.d. om aan te tonen dat het met die be vriezing nogal meevalt. Waar het haar om gaat is dat mensen die op „knelpunten" wonen, die zullen moeten verdwijnen enz. in hun werk belemmerd worden en niet zij, die midden in het centrum wonen. Die zitten als sinds 1966 te wachten wat het worden gaat. De VOORZITTER kon ook haar niets anders zeggen, alsdat men met man en macht werkt om in 1970 een nieuw en ditmaal reëel plan op tafel te brengen. GROND-INBRENG MEVR. RUTTEN vond dat de hui dige grondpolitiek verkeerd is. In 'n bepaald bestemmingsplan moet alle grond door de toekomstige bewoners worden betaald. Dat heeft tot gevolg dat men zo klein mogelijke kavels maakt, zo weinig mogelijk groen er in brengt om de zaak maar zo goed koop mogelijk te maken. Zij had voorgesteld dat de gemeente bepaal de stukken grond in zou brengen, die niet verrekend behoeven te wor den. Maar zij ving bot. B. en W. ver telden in hun antwoord dat noch de minister, noch de provincie er mee akkoord gaat. Ze vond dat in-droe- vig, maar de VOORZITTER pro beerde haar te troosten dat een en ander nog al meeviel. Men poogt de zaak zo leefbaar mogelijk te houden. Maar men poogt ook van de andere kant zo godkoop mogelijk te bouwen. MEVR. RUTTEN was dan nieuws gierig hoe men bij de Hoge Beek dan tot een oplossing komt, waar nu blijkt te weinig grond overgebleven te zijn voor speelterrein voor de kin deren en voor parkeerruimten. WETHOUDER SCHOLS vertelde dat een enquête geleerd heeft, dat in de Hoge Beek 12 kinderen speel ruimte zoeken en voor 13 auto's geen parkeerplaats is. Men poogt nu een nabij gelegen stuk grond daarvoor te pakken te krijgen en men zal po gen de minister te overtuigen, dat dit stuk nog bij de exploitatie dient te komen. DOORBRAAK BARTELS wilde weten wanneer de doorbraak in de Grotestraat via pand Hanraets tot stand komt en wie dat gaat betalen. Die doorbraak gaat vrij snel een feit worden en de kos ten van het daar aan te leggen sier- voetpad worden verhaald via de straataanlegbelasting. KERKHOF B. en W. hadden in hun antwoord over de vragen naar de nieuwe be graafplaats gesteld dat deze in 1970 zal worden aangelegd ter hoogte van Rank Xerox aan de Maaseheseweg. Tot zolang blijft het oude kerkhof in gebruik, waar nog voor een jaar „plaats" is. Dat laatste betwijfelden DE BRUYN als MEVR. RUTTEN en TIMMERMANS die wilden weten hoe men aan dat gegeven kwam. Dat vertelde de VOORZITTER dan wel niet, wel dat in de komende raadsvergadering de voorbereidings commissie voor dit kerkhof benoemd zal worden. DOORSTROMINGSREGELING De raad had eerder aangedrongen om een gemeentelijke doorstromings regeling op te zetten, toen het rijk de oude regeling niet wilde continu eren. Intussen heeft het rijk echter nieuwe plannen en dus willen B. en W. wachten tot die landelijk worden ingevoerd. DE BRUYN wilde hier nadere in lichtingen over, maar werd niet wij zer. Ook B. en W. weten nog niet hoe de nieuwe regeling er uit gaat zien. WONINGBOUW DE BRUYN vond het allemaal mcoi en prachtig dat Venray zo veel huizen wil en trouwens ook meet bouwen, maar waarschuwde dat men de sociale woningbouw niet meest vergeten. „Denk er aan, dat we huizen blijven krijgen, waarvan de huren betaalbaar zijn" zo waarschuwde hij, „want anders schieten we ons doel voorbij." De VOORZITTER wees er op, dat in de nieuwe woningwetbouw de hu ren er ook niet om liegen. Men bouwt nu geen huizen meer voor een prikje huur, zo stelde hij. Hij hoop te meer op een goede doorstroom- regeling en was blij dat het bedrijfs leven aktief wil meewerken aan een goede woonpolitiek. o.m. door sup pleties. DE BRUYN en PONJEE wilden weten of de doorstroomregeling ge noeg macht achter zich had om men sen in goedkope woningen, maar met te grote salarissen te kunnen dwin gen die goedkope huizen te verla ten. De VOORZITTER dacht van wel, waarbij niet altijd direct aan dwang gedacht hoeft te worden. Men kan in nieuwe huur-kontrakten bijv. op nemen dat men bij overschrijding van bepaalde salaris-grenzen duur dere huizen zal gaan betrekken. Dat houdt wel in dat er dan voldoende premie- en andere huurwoningen ter beschikking moeten zijn WELSTANDSCOMMISSIE De klacht dat de welstandscom missie zich met te pietepeuterige dingen bezig hield en dikwijls zon der voorzitter vergadert, werd door B. en W. bevestigd. Men zal daar tegen maatregelen nemen. TIMMERMANS had daar bijzon der weinig fidutie in en meende dat er nog altijd met twee maten geme ten wordt. Een architect kan zijn huis bouwen zoals hij wil, zelfs met vloeren onder het maaiveld en het nieuwe verpleegden-instituut Den Met ingang van 1 januari a.s. zijn wij verplicht het sinds 1 juli 1967 bestaande abonnementsgeld te verhogen. Dit vindt o.m. zijn oorzaak in de verhoogde papierkosten, B.T.W., porto- en bezorgingskosten e.d. Uit de aard der zaak hebben wij deze verhoging zo miniem mogelijk gehou den en wij vertrouwen dat onze abonné's hiervoor begrip kunnen opbrengen. NIEUWE GEMEENTE VENRAY: perkwartaal per halfjaar per jaar BUITEN GEMEENTE VENRAY: per kwartaal per halfjaar per jaar BUITENLAND: België, Luxemburg en Ned. Antillen per kwartaal per halfjaar per jaar Alle andere landen: per kwartaal per halfjaar per jaar TARIEVEN 2.25 4.50 9.00 2.50 5.00 10.00 2.75 5.50 11.00 4.00 8.00 16.00 Vriendelijk verzoeken wij onze abonné's, die gewend zijn hun abonementsgeld per bank of giro over te schrijven, met deze nieuwe bedragen rekening te willen houden. Hoebert kan rustig een meer dan 1 meter hoge afrastering om de gebou wen zetten. De VOORZITER wees er op dat bouwen ofider het maaiveld een kwestie van bouw- en woningtoe zicht is en dat gekeken zal worden, waar het oude Mariannhill de rech ten voor een dergelijke omheining vandaan heeft gehaald. Maar meten met twee maten vond hij een te gor tige uitdrukking WEGEN Het slot aan deze hoofdstukken-rij werd gemaakt door JENNISKENS, die geschrokken was van de mede deling dat de Veulense grindweg, de Paardenkopweg en de Timmer- mannsweg niet in ruilverkavelings- verband verbeterd konden worden. Hij wilde weten waarom, omdat in dat verband ook andere heel wat minder belangrijke wegen zijn op geknapt. De VOORZITTER vertelde hem dat de ruilverkaveling Lollebeek reeds vele miljoenen over zijn be groting heen is en eenvoudig de kraan heeft moeten dichtdraaien. En daarmede verviel ook dit her stel, dat men nu via andere wegen denkt te bereiken. Misschien wat kostbaarder, maar als het ene niet kan, moet men het andere wel ac cepteren.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1