Historisch ogenblik Wa Nelissen-beton en basis-elementen i annm zi{ m MK£F WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PIJLS Dekenaat Venray voor Nrd. Limburg VRIJDAG 19 DECEMBER 1969 No. 51 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS ADVEBTENTIEPMiS 12 et hi PtUI PEK KWA*TAAL t_ IS GOEDKOPER DAN U DENKT ABONNEMENT^ V—>i o 125) XT* A 1 A. 11*1 STATENKRINGT STATENKRINGVERGADERING K.V.P. Een hele hoop deftige heren staan in de vrieskou te wachten op een scheurtje. Een scheurtje in een enorme knots van een beton nen vloerligger, waarop een hydrolische pers staat te persen, tot dat ding gat kraken, scheuren vertoont en uiteindelijk met een akelig geluid breekt. Toen wees de vijzel dan ook een belasting aan van ruim 7.5 ton. Al die heren knikten in de kou goedkeurend met hun behoede hoofden, wreven eens langs de scheur in de be ton en zeiden dat het experiment netjes geslaagd was, precies zoals de computer berekeningen voorspeld hadden. Op deze voor een leek ietwat vreemde manier, introduceerde dins dag Nelissen Betonindustrie, beton uit Venray, die gaat dienen voor een tiental technische scholen, waarvan de eerste al in Gouda en Utrecht verschijnen en de volgende in Hil- ve sum, Venlo, Stadskanaal, Oss, Den Haag, Zaandam, Eindhoven en Sit- tard. PREFAB Het feit dat we onder de laatste oorlog gedwongen een jaar voor op perman hebben moeten spelen, heeft ons diep respect leren hebben voor de metselaar, die met stenen en spe cie zo weet te goochelen dat er res pectabele en gewoonlijk duurzame gebouwen onder zijn handen groeien. Dat is misschien ook de reden, dat we er nog maar moeilijk aan kun nen wennen, dat er op een geegven ogenblik ergens een kraan komt te staan, wat vrachtwagens aan komen rijden en twee. drie man de beton elementen, die van die vrachtwagens uit de fabriek zijn gehaald, in elkaar voegen en passen, tot er dan plot seling in enkele weken tijds een flat met idem zoveel woningen staat. En toch schijnt het daarheen te gaan. Te gaan naar prefab, naar huizen, naar scholen, naar werk plaatsen uit-de-fabriekHet klinkt zo zakelijk, zo prozaisch. Dat schijnt economischer te zijn, schijnt ook meer mogelijkheden te bieden. Dat moet je dan maar aannemen op het gezag van mensen, die het we ten 'runnen cn die thans zeggen dat we moeten gaan bouwen voor hoog uit 10. 20 jaren. Dan is intussen de wereld weer zo veranderd, dat wat er dan is, verouderd is. Men heeft dan heel andere wensen en verlan gens, waaraan die bouwwerken van nu niet meer zullen voldoen. Men praat tegenwoordig van weg-gooi- huizen, weg-gooi-ziekenhuis, of je die dingen maar in elkaar behoeft te frommelen en er stante pede weer een nieuw, meer aangepast, dan mo dern gebouw voor in de plaats staat. Maar goede dat is dan filosofie van een leek, die met vele anderen in de kou op een scheurtje in een wit geschilderde betonnen balk staat te wachten, terwijl langzaam maar zeker de belasting in de vijzel wordt opgevoerd Proefbelasting heet zo ietsAls je zegt, dat het zonde is van die betonnen balk kijken de aanwezigen je aan, of je niet wijs bent. Jongen je maakt een historisch ogenblik meezei een mijnheer, die pu blic relations bedrijft voor beton uit Venray. Maar je hebt alleen maar koude voeten. HISTORISCH OGENBLIK Het „historische" schijnt er in ge legen te zijn, dat men bij Nelissen Betonindustrie weer iets nieuws ge vonden heeft op het gebied van de prefab. We weten intussen dat dit bedrijf lagere scholen bouwt, zie kenhuizen zelfs, die in feite in stuk ken en brokken recht-toe, recht-aan van de Venrayse fabriek naar de bouwplaats komen om daar, als vroeger met mecano, maar in elkaar geschoven worden. En we beleven in eigen plaats hoe een dochteronder neming Neluco de ene betonwand tegen de andere duwt en zo een flat in elkaar past, die akelig vlug de grond „uit-spuit Prefabzo uit de fabriek. Daarbij speelt niet alleen dat men met dit voor-geprefabriceerde sneller tot verwezenlijking van bepaalde gebouwen komt, doch ook en vooral dat men dit dusdanig kan construeren dat er ondanks beton toch een soort flexabili- teit blijft. Dat men als het ware telkens opnieuw de ruimten in kan delen en de gebruiksmogelijk heden kan vergroten of verklei nen. Juist deze laatste mogelijkheid schijnt prefab, mits men daar de kundige ontwerpers voor heeft, een bepaalde voorkeur te geven. Want zo'n gebouw zal dan over 10, 20 ja ren niet bepaald weggegooid, behoe ven te worden, maar kan dan rustig, juist door die konstrUktie, op vrij eenvoudige wijze worden aangepast aan de wensen van dan TECHNISCHE SCHOLEN Het is thans zo in ons dierbare vaderland dat de oude, vertrouwde metselaar het alemaal niet meer bij kan benen. Zo is dat ook met bijv. technische scholen. Wil men een ge bouw als vanouds, dan komt men op een vreselijk lange wachtlijstte staan. Het kan sneller, maar dan moet men prefab nemen. Prefab, waarmede verschillende betonfabrie- ken in datzelfde dierbare vaderland dg, markt overstromen. Maar het mi nisterie heeft keiharde voorschriften op tafel liggen van klaslokalen, die zo'n grote vloeroppervlakte moeten hebben, zo'n grote inhoud, kortom, HERINDELING NOORD-LIMBURG BRUG IN WELL KVP KANDIDATEN die precies hebben vastgelegd hoe -y; een en ander er uit moet zien. Aan de architect is het dan om met die' voorschriften nog iets behoorlijks en f moois te maken. Het ging er Nelissen Betonindus-Gp maandag gehouden staten- trie nu om voor ook weer een kringvergadering van de KVP in voorgeschreven prijs in prefab Well wist voorziter Kunnen te ver- inderdaad een zo doelmatig moge- tcIlen <*at de heren van de Broek lijke (ook met het oog op de toe- uit Gennep en H. Emonts uit Horst komst) een mooie school te ontwer- aangewezen plaatsen hebben ge pen en te maken. kregen bij de vergadering van het statenkieskringcollege. De KVP-le- Waar beton uit Venray al in vele jf?n zullen via de groslijststemming andere gevallen een behoorlijke roi,u't mpeten maken hoe de volgorde speelt op de bouwmarkt, was het zal zÜn van de andere kandidaten logisch dat men ook zijn deel wilde j waarvan de de heer L. Laurensse uit hebben van deze markt in techni- Yenray lijsttrekker is. sche scholen. Er werden een tweetal ontwerpers voor dergelijke scholen aan het werk gezet, die beide met een volledig andere opzet van een dergelijke school tevoorschijn kwamen. Maar toen die bij Nelissen Betonindustrie op tafel lagen, is men er daar mee gaan werken. En men heeft daar in betrekkelijk korte tijd mee zit ten rekenen, werken en friemelen, tot men ontdekte dat men met 6 ba sis-elementen feitelijk twee geheel verschillende ontwerpen toch uit kan voeren. Een vloerplaat, een ko lom, een moerbalk. een gevelplaat, zodanig geconstrueerd worden, dat daarmede niet alleen een totaal ver schillende school gebouwd kon wor den, maar dat er ook mogelijkheden liggen voor uitbreiding, opbouw er schakeling in alle richtingen. Het klinkt allemaal vrij simpel maar het is duidelijk dat hier een enorme hoop reken- en paswerk aan vooraf ging. Men heeft daarmede ook de prijs behoorlijk kunnen druk ken en dat. is de reden geweest waarom bij het Ministerie thans de prefab technische scholen van be ton uit Venray dusdanig hoog geno teerd staan dat de eerste 10 al ver geven zijn en dat men hoopt op nog meer Een fraai succes dus voor Nelissen Betonindustrie en voor de mensen, die deze basis-constructie wisten te ontdekken. Een basis-construc tie, die, als we het goed begrepen hebben, cok voor andere dan tech nische scholen goed bruikbaar kan worden gemaakt. EEN NIEUWE STAP is daarmede gezet in de prefab-we reld. En het is nu al zover dat amb tenaren van de dienst bouw- en wo ningtoezicht van plaatsen waar zul ke scholen komen, zich hier komen overtuigen dat het materiaal aan de zwaarste eisen kan voldoen. Van daar die proefbelasting, vandaar koffie in porceleinen koppen en pa pieren bekers. Vandaar dat histo risch ogenblik. Vandaar belangstel- i, Die kandidaten zijn dan namens de LLTB v. d. Sterren uit Oirlo, Joosten uit Bergen, de Mulder uit Swolgen, Baron Weichs de Wenne uit Geysteren, Dinghs uit Hegelsom en Hanssen uit Broekhuizen. De hter Schols uit Venray is ten twee de vertegenwoordiger van het NKV, terwijl de heer Madou uit Horst de jongeren vertegenwoordigt, zoals oud-adjodant Janssen uit Venray namens de bejaarden is aangewe zen. Namens de overkoepelende vrouwenorganisaties is tenslotte Mevr. Stroeken-Goumans uit Tege- len als representant voor Noord- een windvang en een trap, konden Limburg op de lijst van kandidaten 3ai ij.i' pplrnmpn Imon 710 TrMvTor* h 1 ovauat gekomen (men zie verder hierover ons artikel: Verkiezingen op komst). TAAK VAN DE PROVINCIE Deputé J. H. Ensinck was de spre ker op deze avond, die een inleiding gaf over de bevordering van de wel vaart en de werkgelegenheid en de ■bestuurlijke organisatie van de pro vincie. Het is de portefeuille, die hij 'als deputé te beheren heeft. T.a.v. de taak van de provincie merkte hij op, dat die voornamelijk lag op het terrein van bevorderen en plannen. Het doen kwam eerst op de derde plaats en werd dan uitgevoerd door instanties als Waterstaat e.d. De taak van Gedeputeerde Stalen noemde hij een soort toezicht op de gemeentebesturen, daarnaast als be roepsinstantie o.m. bij de bijstand- ling van vakbladen, vandaar een hoop technische tekeningen en com puterberekeningen. Vandaar die balk, die gedoemd was zijn eerste scheurtje te vertonen met 4,5 ton druk en die knappen moest bij 7ton. En dat ook prompt deed We hebben er eerlijk gezegd niet veel van begrepen, maar in de 25 ja ren dat Nelissen als hulp van Haar lem naar Venray is gekomen, heb ben we daar meer onbegrijpelijke dingen gezien. Daar wen je tenslotte ook aan. Zelfs aan koude en proza ïsche prefab, hoe flexibel overigens ook. -Tgj,WIIULMi1! -W.l IT" wet, terwijl een derde taak is een vertegenwoordigende, zoals bijv. kwesties die rijzen bij wegenaanleg e.d. Wat zijn eigen portefeuille betrof wees hij op de noodzaak van het aantrekken van industrie, waarvoor G.S. o.m. de streekplannen opzet en de planologische situatie in de gaten houdt. Daarnaast brengt zij haar bij voor de verbetering van de in- fra-structuur. Hij noemde het een gelukkig feit dat Venray en Helden in Noord- Liraburg tot te stimuleren kernen zijn benoemd en dat vooral in Venray de industriële aanzet zo prachtig van de grond is gekomen. Dat daarnaast ook voor de oost kant van de Maas in Bergen en in Gennep voor incidentele gevallen regeringshulp geboden kon worden, was een tweede succes, al wordt dat wel verduisterd door het feit dat de Minister thans die bijstand van 15 tot 10% heeft teruggebracht. Voor wat de stormachtige groei van Ven- rayl betreft zal Ged. Staten het hare bij moeten dragen opdat op tijd de nodige woningen klaar komen en de infra-structuur dusdanig wordt uit gebouwd dat het er goed leven en werken is. HERINDELING Voor wat de bestuurlijke organi satie betreft staat thans herindeling groot geschreven. 150 jaren geleden zijn de huidige gemeenten ontstaan en daarvan zijn te veel te klein van omvang om een goed bestuurlijk ap paraat te handhaven en de woning bouw met vaart ter hand te nemen. Daarom is reeds direct na de oorlog de herindeling ter sprake gekomen, die in de Nota Ruimtelijke Ordening wel heel dringend aan de orde is ge steld. In Limburg sprak die het meeste in Zuid-Limburg, waar op 'n oppervlakte van 30 x 30 km liefst 62 gemeenten zijn, die thans worden teruggebracht tot 14. Dit om dit stuk Limburg leefbaar te houden, dat door de sluiting van de mijnen toch al de nodige moeilijkheden heeft. Dat door de wet Financiële verhou dingen grotere gemeenten meer krij gen dan kleine gemeenten van liet rijk is een gelukkige bijkomstigheid, maar scheelt in het zuiden alleen al 6 miljoen. Maar nu is dan het midden en het noorden van de provincie aan de beurt en hij vertrouwde dat men hier vaart achter de plannen zou zetten. Hij dacht dat men hier nuch terder, harder misschien, maar wel zakelijker over herindeling zou den ken dan in het zuiden. Hij besprak de gang van zaken, die verschrikke lijk lang kan duren, als er geen overeenstemming te bereiken schijnt, maar aanmerkelijk verkort kan wor den, als men overeenstemming heeft. En hij hoopte vurig dat men die in Noord-Limburg snel zou weten te krijgen. Daarbij ging hij dan nog verder in op de verhouding bestuur der en bestuurden, die in de nieuwe constellatie veilig gesteld kan wor den door functionele instituten als jeugdraad, sportraad enz. en terto- riale instituten, als wijkraden e.d. KRITIEK Hij kreeg echter uit de vergade ring nog al enige kritiek te horen naar aanleiding van een interview in het Dagblad voor Noord-Limburg, waarbij hij met de deputé's van de Voort en van der Woude gesteld had dat Noord-Limburg tegen november 1970 op dit terrein een afgerond eigen voorstel zal moeten doen en niet langer om de hete brei heen moet draaien. „Er werd helemaal om geen enke le brei heengedraaidzo stelde de vergadering, maar men wacht rustig af wat het dure rapport van de Vereniging voor Nederlandse ge meenten op dit gebied wel te zeggen heeft. Eerst als dat op tafel is (en pas het eerste deel-rapport daarvan is nu verschenen) kan men in eigen kring hierover eens gaan praten. Anders had het heelmaal geen zin, dat men een dergelijk rapport op had laten stellen. Op de tweede plaats zou zelfs, als dit hele rapport nog in het komende voorjaar' klaar kwam (wat men betwijfelde) waar schijnlijk geen enkele raad een be slissing gaan nemen, vlak voor de raadsverkiezingen. Dat zou men rus tig en terecht overlaten aan de nieu we raad, die einde september 1970 dan met zijn werk kan gaan begin nen. En deze nieuwe raden zouden dan in goed anderhalve maand een beslissing moeten nemen, over een kwestie waarover dit college van G.S. nu al bijna 4 jaren aan het stu deren is. De heer Ensinck moest bekennen dat hij wel met zijn collega's ge dacht had bij dat interview aan de statenverkiezingen, doch hele maal niet gedacht had aan de raadsverkiezignen. Hij moest toe geven dat men door de zaak zo te stellen wel wat ver gegaan was. Maar spoed dringt, aldus de heer Einsinck, die eerder echter vertel de dat de urgentie niet dringend was. Maar goed. de minister schijnt hem achter de broek te zit ten en wü zullen de vereniging moeten dwingen het rapport zo snel mogelijk ter tafel te brengen. BRUG IN WELL De heer Ensinck kreeg ook de vraag voorgelegd of onder bevorde ring van de welvaart ook niet thuis hoort de zorg voor een behoorlijke brug in Well, die niet iedere twee jaar gesloten moet worden voor het zwaardere verkeer. Het blijkt dat in G.S. deze kwestie al vrü uitvoerig besproken is en dat men ook daar tot de konklusie gekomen is, dat voor een goede ontwikkeling van Noord-Limburg een goede brug in Well dringend noodzaak is. Men zal van provin ciale zijde hierover met het Mi nisterie van Waterstaat kontakten op gaan nemen en men hoopt te komen tot spoedige realisatie van een nieuwe brug. KOM OVER DE BRUG De heer van de Broek wees de deputé er op dat Noord-Limburg procentsgewijze evenveel mensen op te vangen heeft als Zuid-Limburg. Terecht wordt daar alle hulp gebo den, maar met enkele tientallen mil joenen kan men in Noord-Limburg machtig veel bereiken. Dat heeft Venray aangetoond, dat moet ook aantonen de nieuwe brug in Well en de vorming van een ontwikkelings kern in Bergen. Wat dat laatste be trof wees hij op de honderden men sen, die thans nog naar Duitsland pendelen, doch die bij conjunctuur wisseling het eerste op straat staan. WE GROEIEN IN LAST EN TAL Dr. Gillissen, burgemeester van Gennep, vroeg zich af of bij een zo laag geboorte-overschot als Limburg thans wel kent. het nog noodzakelijk is, zoveel dure voorzieningen te treffenMen keek hem wat» on begrijpend aan. want op de eerste plaats stevent Limburg nog altijd naar zijn een miljoenste inwoner toe, die dan volgend jaar zal gaan komen en op de tweede plaats vraagt men, zelfs al zou het getal inwoners kleiner worden, om steeds meer voorzieningen op allerlei terrein. Er is voorlopig nog wel werk aan de winkel, aldus de heer Ensinck. BISDOM ROERMOND VAN 24 NAAR 11 DEKENATEN Om pastorale, sociologische en an dere redenen, wil het bisdom Roer mond overgaan tot een herindeling van de bestaande dekenaten. Een comissie, onder voorzitterschap van mr. W. Delhoofen, heeft een rapport hierover uitgebracht, dat toegezon den wordt aan de leden van de de kenale centra en aan de priesters van het bisdom Roermond. Deze kunnen voor 1 april hun commen taar hierop geven. De commissie stelt voor het huidige aantal deke naten van 24 terug te brengen tot 11. In een begeleidend schrijven merkt de bisschop mgr. P. Moors op, dat er geen haastige beslissingen ge nomen zullen worden. Bij het zoe ken van nieuwe vormen van samen werking, aldus de bisschop, zal veel van de pastoors worden gevergd. Speciaal van pastoors in de platte landsdorpen, die in hun functie een geborgenheid hebben gevonden waarin zij zich gelukkig voelen. In teamverbanden, waarin steeds meer het pastorale werk zal gaan gebeu ren, ook al vanwege de daling van het aantal priesters, zullen deze pas toors evenwel een nieuwe geborgen heid kunnen vinden. De herindeling van de dekenaten houdt sterk verband met de drie jaar geleden ingevoerde structuurplannen voor de zielzorg. Op vele terreinen, zo konstateert mgr. Moore, is sinds dien samenwerking op gang geko men, maar dit proces loopt tcch wat te traag. De nieuwe indeling van de dekenaten zal moeten steunen op vergrote parochies en samenwer kingsverbanden tussen verschillende parochies. De commissies stelt voor de deke naten Venray, Gennep en Horst samen te voegen, waarbü Horst en Gennep voorlopig sub-dekenaten bljjven. Bij Venlo komt Tegelen en Hel den. Bij Roermond, Thorn, Echt en Heijthuijsen; de dekenaten Susteren, Sittard en Geleen alsmede Bruns- sum samen met Hoensbroek en daar in ook te doen opgaan het huidige kleine dekenaat Schinnen. Van het dekenaat Gulpen zal een gedeelte bij Meeresen worden ge voegd, maar anderszijds wordt Gul pen vergroot met het dekenaat Gronsveld, dat een groot stuk ver liest aan Maastricht. Het dekenaat Schaesberg zal bij Heerlen worden gevoegd. Vrijwel ongewijzigd blijven de dekenaten Weert cn Kerkrade.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1