DE BRUG IN WELL Rank Xerox FIAT SHOW JOS MARTENS LIESHOUf uerhuur wintersport artikelen en de sluiting voor zwaar verkeer nieuwe produkten en nieuwe uitbreiding WEGEN WEGEN [1] uioltersuandijk VRIJDAG 12 DECEMBER 1969 No. 50 NEGENTIGSTE JAARGANG jgl PEE L EN MAAS GROTCST*A!*T*2|VEPOSTIUTI MTHL^toF GÏtb^lMMa WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN fiSTTcRSmJi? ZiJ^STSm Hebben met grote zorg kennisgenomen van bericht dat Konin- ginnebrug te Well voor ruim één jaar gesloten wordt voor ver keer zwaarder dan 3 ton. Zijn overtuigd van zeer grote schade voor bestaande bedrijven in deeze regio en van grote hinder in de economische ontwikeling in de gehele streek. Dringen aan op zeer spoedig overleg over nemen van maatregelen tot opheffing c.q. beperking van deze schade en hinder en vragen maatregelen om op kortst mogelijke termijn te komen tot vaste oeververbin- J. BALTESEN CONCIERGE L.T.S. VENRAY GAAT MET PENSIOEN ding ter plaatse. Aldus een van de reacties op de mededeling in ons blad van vorige week, dat Rijkswaterstaat besloten heeft om met ingang van maandag j.l. de Koninginnebrug in Well te gaan sluiten voor verkeer zwaarder dan 3 ton. Uitgesloten zijn alleen de bussen van de Zuid Ooster, de rest van het zgn. zwaardere verkeer moet ofwel over de brug in Gennep, ofwel over de brug in Venlo. VREEMDE ZAAK Burgemeester drs. Schols, die via ons blad kennis moest nemen van deze voor heel Noorl-Limburg en Oost-Brabant wel zeer zwaarwegen de beslissing van Rijkswaterstaat, vond het een bijzonder vreemde zaak, dat noch het bedrijfsleven, noch de betrokken gemeenten voor af op de hoogte gesteld waren van deze maatregel van Rijkswaterstaat. Zijn eerste reactie was dan ook dat na overleg met de wethouders, bo venstaand telegram gezonden werd naar de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Eco nomische Zaken. Verder legde hij maandag in de aktualiteitenrubriek van Hier en Nu van de NCRV nog eens duidelijk de nadruk es op dat sluiting van deze brug voor het zwaardere verkeer een economische handicap voor deze streek betekent van de eerste orde. Hij wees er op dat de overheid met name in Venray via investerings- en andere subsi dies de mogeijKheid geschapen heeft tot het aantrekken van industrieën. Een mogelijkheid, waarvan Venray dankbaar gebruik gemaakt heeft. Doch een van de voorwaarden voor industrie-vestiging en indus trie-uitbreiding zijn goede aan- en afvoerwegen, waarbij de brug in Well een grote rol speelt in verband met de Noord-Zuid-verbindignen en de verbindingen met Duitsland. Hij becijferde dat alleen uit Venray per jaar 120.000 ton aan goederen Ven ray in- en uitkomt via deze brug, die nu echter en dan liefst voor een jaar gesloten gaat worden, juist voor het industriële vrkeer Dat betekent dus, dat juist dit verkeer omwegen moet gaan maken van 50 km en meer, wat tijd en geld kost Zo is er dan door middel ook van de radio nog eens duidelijk gewe zen op de uiterst pijnlijke sluiting van deze brug ONAANGENAME VERRASSING Ook Burgemeester drs. Dittrich van de gemeente Meerlo-Wanssum vond dit bericht de onaangenaamste Sinterklaasverrassing, die hij maar denken kon„Gezien tegen wat juist in het najaar in Wanssums haven te doen is, gezien ook het veelvuldig gebruik dat bedrijven als Landbouwbelang, Cementindustrie Encko, Blitta e.a. van deze brug maken, is het een onbegrijpelijke maatregelwas zijn verbaasd commentaar. VERSLETEN? Rijkswaterstaat vindt het helemaal zo'n onbegrijpelijke zaak niet. Deze oorlogs-berinnering is, al ligt ze er dan al vijftien jaren en langer, al tijd nog maar een nood-oplossing Gemeentebestuur Venray. geweest. Een weliswaar plezierige nood-oplosing, omdat men er een heleboel mee doen kon, maar het is nu eenmaal geen konstruktie van per saecula saeculorum. Dat houdt bijv. in dat op gezette tijden de hele balklaag maar weer eens vernieuwd moet worden en dat houdt ook dat de reconstructie-zelf bij tijd en wijle op zijn deugdelijkheid onder zocht moet worden. Het laatste on derzoek heeft duidelijk aangetoond, dat die deugdelijkheid in de voor bije jaren, juist door het zware ver keer, zoveel heeft geleden, dat het onverantwoord is deze toestand te handhaven. En dus het zware ver keer voorlopig van die brug af en de brug zelf de dringend nodige opknapbeurtDaar helpen zelfs geen voorberichten aan bedrijfs leven, noch aan gemeentebesturen schijnbaar iets aan. Wat de tijdsduur betreft is dezelf de Rijkswaterstaat nog in onzeker heid. Op de eerste plaats zijn er geen gelden voor het herstel van deze brug beschikbaar, terwijl op de tweede plaats ook het staal, no dig voor de revisie, thans dermate hoog geprijsd staat, dat dit nog een extra handicap is, die men niet in een-twee-drie vermag op te lossen. Zo komt men tot een berekening van één jaar-stop. Fasering van het werk, waardoor een sluiting niet noodzakelijk zou zijn, is, gezien het werk, schijnbaar De gedachte aan een vaste en nieuwe oever-verbinding, die na tuurlijk bij kwesties als deze, weer naar boven komt, vindt men bij Rijkswaterstaat wel bijzonder pret tig, maar men wijst dan op de lange reeks van bruggen, die nog overal elders in den lande gebouwd moeten worden en op de kapitalen, die zelfs daarvoor al niet beschikbaar zijn. Er mag dan op het een of andere gemeentehuis een plan hangen die een vaste oeververbinding voorziet ten zuiden van de kom van Wans- sum, voorlopig schijnt zulks zeker bij Rijkswaterstaat nog verdere toekomstmuziek. TWEEDE KAMER Aan dit verhaal zullen ook weinig af kunnen doen de vragen, die het Tweede Kamerlid drs. H. Nooten- boom maandag de Minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk heeft gesteld. Daarin vraagt hij om bevestiging van ons bericht en of deze maatrege-, len genomen worden uit veiligheids overwegingen. De Minister wordt j. ook gevraagd om de zgn. omrijscha- de maar eens op tafel te leggen e.:* hoe hij denkt de herstelarbeid snel-/ Ier te doen verlopen. Als tussen-j oplossing vroeg dit Kamerlid om het pont BroekhuizenArcen door een zwaardere te vervangen en even tueel de pont WanssumWell weet.' in te leggen. Tenslotte vroeg dit Ka merlid om een snellere voorberei ding van de vaste oeververbinding. Na de Kerstvakantie, als leraren ook al omdat een verbeterde Deur- en leerlingen van de Lagere Techni- neseweg het verkeersaanbod naarv sche School met een nieuw jaar voor deze brug slechts zal doen toenemen.5 de boeg, het schoolgebouw weer zul- len betreden, zullen zij aan de in- Zo ziet men dus dat er volop be- gang een hun lang vertrouwde fi- weging is aan het brugfront, waarbij guur missen: de heer J. Baltesen. dit waarschijnlijk niet de laatse ak- i tie zal zijn. Per slot van rekening Hij heeft er bijna 25 jaar gestaan is er nog 'n behoorlijke afdeling van in de functie van concierge: vanaf Noord-Limburg in de Staten, die opde eerste moeilijke beginjaren toen dit terrein behoorlijk druk uit kandirekteur Oomens z.g. hem aantrok oefenen. om jn noodlokaliteiten aan de Mer- j seloseweg en Patersstraat de huis- DE LEEK houdelijke scepter te zwaaien. die dit alles over zich heen moet la ten gaan, kan enerzijds het nut wel inzien van een restauratie van deze brug, maar vraag zich nu wel af of dat nu een jaar moet duren. Hij vraagt zich ook af, of men niet eer der had kunnen bedenken, dat deze oorlogsherinnering geen eeuwig le ven kon hebben en daarom eerder maatregelen had kunnen nemen, die deze zeer ingrijpend en vervelende situatie onnodig had gemaakt. Hij vindt de wijze waarop men in deze streek voor een voldongen feit wordt geplaatst zeker niet chique, maar vraagt zich toch ook wel af, of een gezamenlijke aktie van de Kamers van Koophandel van Oost- Brabant en Noord-Limburg, samen met gemeentebesturen, met ip,dus- gaan Noord-Limburg, met de land bouworganisaties niet eens duidelijk moet maken, dat dit eenvoudig zo maar niet kan. We kunnen ons in Noord-Limburg en Oost Brabant ge woon de luxe niet permitteren weer met een pontje over te moeten va ren. Men draait een klok terug en ondergraaft daarmede het reeds be gonnen werk. Afgezien van de economische scha de, die geen mens durft te becijfe ren. Telt dat alles alleen maar in de Randstad Holland Ook Drs. Dittrich zond maandag namens de gemeente Meerlo-Wans sum een protestelegram naar de bei de Ministers. Daarin stelde hij dat alleen al voor Wanssum de schade bij 200 werkdagen ruim anderhalf mil joen gulden zal bedragen. De gemeen teraad van Bergen volgde zijn voor beeld en protesteerde tegen de brug- sluiting via telegrammen. Vorige week hebben de directies van de Rank Organisation en de Xerox Corporation (die beiden samenwerken in Rank-Xerox) en kele belangrijke voorstellen gedaan voor de komende aandeelhou dersvergadering. Voorstellen die ook voor de toekomst van de Rank Xerox-vestiging in Venray van belang kunnen zijn. maar de op de eerste plaats een veel groter werkgebied en -terrein opleggen voor deze samenwerkende En gelse en Amerikaanse concerns. In een gezamenlijke verklaring, die donderdagmiddag gelijktijdig in Londen en New York werd utgege- ven, deelden de heer John Davis, voorzitter van de Rank Organisation en de heer C. Peter McColough, pre sident van Xerox Corporation mede, dat tussen beide ondernemingen overeenstemmng is bereikt over een regeling, die voor Rank Xerox en belangrijke uitbreiding van haar ak- tiviteiten tot gevolg zal hebben. NIEUWE PRODUKTEN Deze regeling houdt in, dat Rank Xerox behalve haar toch al zeer belanrijke aktiviteiten op het ge bied van de kopieerapparatuur, zich nog op andere terreinen zal gaan begeven. Zo kan zij zich nu gaan bezig houden met de vervaardiging, de distributie en de verkoop van o.m. computers en aanverwante electronische data-proces appartuur en de service daarvoor. Daarnaast zal zij zich gaan bezig houden met produkten op het gebied van het onderwijs, de bibliotheken, de medische diagnostiek en andere kantoor-apparatuur. Een heel scala van nieuwe moge lijkheden, waarin, naar we hopen, ook de vestiging Venray een aandel gaat krijgen. BEKEND VERHAAL Toen de Amerikaanse fysicus Chester Carlson in oktober 1938 de methode ontdekte van het xerogra- fisch kopiëren, heeft het tot 1944 ge duurd, voordat een Amerikaanse on derzoekorganisatie zijn methode dusdanig kon verbeteren, dat fabri cage op grote schaal van de door hem ontwikkelde apparatuur mogelijk werd. Met deze fabricage begon de Haloid-onderneming in 1948. Haloid was opgericht door een kleine groep mensen afkomstig van Kodak, die zich bezig hielden met de vervaar diging van lichtgevoelig papier en in Carlson's uitvinding wel wat zagen. Ze hebben gelijk gekregen, want de xerografe bleek een dusdanig groot succes, dat niet alleen de naam van Haloid werd veranderd in Xerox Coporation, maar dat men in feite ook knel kwam te zitten. Toen in 1955 ook buiten Amerika belangstel- Daarna sinds 1953 in het school gebouw aan de St. Jozefweg, waar hij het aantal leerlingen ieder jaar zag toenemen, zodat assistentie noodzakelijk werd. Met dat al zijn er van die 25 jaren nauwelijks vijf, dat er met een normaal daglesroos ter kon worden gewerkt. Ondanks deze strubbelingen, die vooral ook voor een concierge hun nadelige konsekwenties hebben, is hij tot het laatste toe fris en fit op zijn post gebleven. En dat heeft hij gedaan met nooit aflatende ijver en verant woordelijkheidsgevoel. Er was bijv. niets waar concierge Baltesen zo'n hekel aan had als orde-verstoringen op school. Op te-laat-komers, spij belaars en wilde rakkers kon hij een spervuur van felle retirades openen, aa?.r dev.io>iJijyxtjnif»t van -±<tcu£t top leerlingen een praatje met hem ko men maken; de ouderen wisten im mers, dat zijn felle reacties een zorg een verantwoordelijkheid voor de schoolgemeenschap manifesteer den. Op ouderavonden was het dik wijls een gemoedelijk weerzien van oude bekenden, want ook in de tex tielbranche en in de oorlogsjaren op het distributiekantoor had de heer Baltesen, voordat zijn concierge- loopbaan begon, zijn sporen ver diend. Ze zullen hem missen, de man met zijn drukke gebaren en de felle ogen onder zijn onafscheidelijke hoofd bedekking; een specifieke figuur in de Venray se gemeenschap, een man die de L.T.S. niet graag ziet ver trekken. Op vrijdagmiddag 19 december zal door personeel en leerlingen van de school officieel afscheid worden ge nomen en daarna krijgen familie leden, vrienden, oud-leerlingen ouders de gelegenheid om dit af scheid mee te vieren op de receptie die heer Baltesen zal worden aange boden van half 6 tot half 7 in het schoolgebouw. OVERPEINZINGEN Aan de hand van het Brabantse secundair en tertiair wegenplan, is door het provinciaal bestuur van die provincie voor de eerste 5 jaren een urgentieplan samengesteld, dat deze week aan de staten van Brabant wordt voorgelegd. Voor ons is van belang dat voor 1970 gepland is de aanleg van de nieuwe weg van Eindhoven naar Helmond, terwijl voor 1971 op het programma staat de doortrekking van deze weg naar de Brabants- Limburgse grens. Zouden we misschien mogen in formeren of men in Limburg daar wellicht rekening mee wil houden, zodat in 1973 deze weg kan worden doorgetrokken via het Limburgse naar bijv. de nieuwe brug in Well? Hftt ie maa. oon «paan on mlo_ dat komt omdat we in het verleden ook wel eens, wat dat betreft, dwa ze situaties hebben meegemaakt. ZATERDAG EN ZONDAG 13 EN 14 DECEMBER ling begon te bestaan voor de xero grafie was het voor de snel groeien de Xerox Corporation onmogelijk om ook daar te zorgen voor de nodige oganisatie, die een dergelijke uit breiding van de markt met zich zou brengen. Er kwam een overeen komst tot stand met de Engelse Rank Organisation, die zich tot dus ver had bezig gehouden met film, filmverhuur en bioscoop-exploitatie. In 1956 kwam de samenwerking tot stand tussen deze beide concerns en werd Rank Xerox geboren. Rank Xerox kreeg tot taak de xerografi- sche apparatuur op de hele wereld buiten Noord- en Zuid-Amreika en Canada, op de markt te brengen. In deze combinatie van Xerox en Rank was Rank de bezitter van 51 procent van de aandelen, Xerox van 49 procent. De geweldige groei van Rank Xe rox werd niet alleen merkbaar door de vestiging van de dochter ondernemingen in de voornaamste Europese, Aziatische en Afrikaan se landen, maar ook in de groei van de omzetten en de fabrieken in Engeland enin Venray. Iets van die groei hebben we in eigen plaats kunnen merken door de grootse vlucht van dit in 1964 pas gevestigde bedrijf, dat ternauwer nood 5 jaren na zijn komst in onze plaats weer enorme uitbreidings plannen op tafel legde. TOT DE 150 GROOTSTE Dit geweldige succes in het Oos telijk halfrond van de wereld is er misschien reden van geweest, dat we vergeten hebben, dat intussen de Eerox Corporation in Amerika uit groeide tot een van de 150 grootste bedrijven van het westelijk half rond, met een omzet dit in het laat ste boekjaar lag boven de 800 mil joen dollar. De groei van Rank Xerox werd geëvenaard door dit bedrijf dat nu zo'n 25.000 mensen in dienst heeft. Xerox Corporation heeft intussen haar werkterrein mede door samen werking met andere bedrijven en oprichting van dochterondernemin gen belangrijk uitgebreid. Zo is er bijv. een dochteronder neming van de Xerox Data Systems ontstaan, die computers en aanver wante electronische data proces ap paratuur vervaardigt en verkoopt. De thans gesloten overeenkomst opent voor Rank Xerox ook deze nieuwe mogelijkheden, waardoor ook haar basis breder wordt dan alleen de produktie en de verhuur van xe- rografische apparatuur en de toe leveringsartikelen. FINANCIëLE EN ANDERE VOORZIENINGEN Op grond van deze nieuwe over eenkomst zal de Xerox Corporation nu 51% van de aandelen gaan krij gen in de combinatie Rank Xerox, terwijl de tot 25 leden vergrootte Raad van Bestuur 13 Xerox-afge vaardigden zal kennen, die daardoor de meerderheid krijgen in deze sa menwerking. Xerox op zijn beurt zal 231.049 gewone aandelen aan de Rank Organisation en bepaalde dochteronderneming van de Rank verstrekken en tevens de komende 5 jaren Rank 5 miljoen dollar be talen voor haar adviserende diensten inzake de computer-bussiness. Daarmede wordt Rank Xerox niet langer meer een „division of the Rank Organisation", maar krijgt op als ondertitel: „company jointly ow ned bii Xerox Corporation and the Rank Organisation Een hele mondvol, maar wel van betekenis gezien de uitbreiding van aktiviteiten van Rank Xerox, die zoals beide directeuren zeggen, op lange termijn van groot belang zul len zijn, voor de 15.000 mensen, die thans bij Rank Xerox werkzaam zijn We kunnen alleen maar hopen, dat ook Venray daarvan getuige mag zijn. Gezien de grootse plannen, die Rank intussen hier al heeft, dachten we daar alle vertrouwen in te kun nen hebben Misschien weet U nog dat de Over- loonseweg vanaf het Limburgse naast de Overloonseweg op het Brabantse terecht kwam. En mis schien weet U dat de thans bestaan de Deurneseweg al meer dan acht jaren op het Brabantse verbeterd is, terwijl we op het Limburgse pas vorig jaar zover waren. Misschien dat we nu eens gelijk-op kunnen werken. Nu we het overigens toch over die wegen hebben, blijkt uit diezelfde kaart hoe geheel Brabant in feite in gelijke parten opgedeeld wordt door Rijkswegen. In zuidnoord verbin dingen zien we de wegen Putte Willemstad, RoosendaalMoerdijk. BredaMoerdijk, BredaDordrecht, TilburgDordrecht, TilburgDen Bosch en EindhovenRavenstein. Brabant mooi gelijk-op verdeeld in gelijke moten die als het ware nog eens opgedeeld worden door west-oost verbinding de heerbaan van Middelburg naar Eindhoven, langs en door alle voornaamste ste den van Brabant. Het eigenaardige is, dat juist deze belangrijke weg ,met zijn aftakkin gen via bovengenoemde wegen naar het oosten, westen en midden van ons land, in feite in Eindhoven dood loopt op de ringweg rond die stad. Zou men die weg doortrekken, dan komt men automatisch uit bij de brug in Well. Men kan dus zelfs als leek wel vermoeden dat de nieuwe weg EindhovenHelmond en later van Helmond naar Deume in feite de doortrekking gaat worden van deze belangrijke west-oost verbin ding en uiteindelijk zal uitgroeien tot een verlenging van deze rijksweg 58. zeker als daarvoor van onze kant geijverd gaat worden. Daarmede krijgt de brug in Well overigens nog een veel grotere betekenis, dan we thans maar kunnen vermoeden. Het is in dit verband zeker zaak dat ook van de Limburgse kant, l4i Iijk-op gewerkt vrorit Uker- 0m r.U',<ee.nS ,"'?Jefit1c"bijdraagt aan ïïïfïVA.«njke ontsluiting van heel "iXt-Brabant en Noord-Limburg. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1892 (b.g.g. 2118) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. G. HENDRIX Tel. 1269 of 04763-267 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag voor de letters A t.m. H Dinsdag voor de letters J t.m. P Woensdag voor de letters Q t.m. Z Attentie! Let op de gewijzigde alfabetische volgorde ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK IEDERE DONDERDAG 's avonds van 78 uur en van 89 uur in het St. Jozefklooster, Over loonseweg 2. Inlichtingen en opgave op 't Groe ne Kuisgebouw, elke maandag en dinsdag van 1.30-2.00 uur, tel. 1269. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw KruUsen-Meesters en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingel 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-2411 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1162 (04780) BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. onder etage KLOOSTERSTR. 28 VENLO/BLERICK

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1