Tijdelijke moeilijk heden bij inalfa gezinsbijdrage Venrayse stadsdienst is een feit Venrays Mannenkoor PEEL EN MAAS KLAPROOS- KOLLEKTE1969 INGEZONDEN PIJLS nog steeds plaats voor nieuwe leden denkt U er aan VRIJDAG 5 DECEMBER 1969 No. 49 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN li DENKT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VB«AY WERKBLAD VOOR VENRAY FN OMRTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 12 cl p» GROTESTRAAT 2t POSTRUST TEL 2727 GIRO 1050*52 VVCCT\DLML» V UUn VDVnMT ETM UlflO I nCTVCIN PRUS PER KWARTAAL X_ IS GOEDKOPER DAN U DENKT l») De directie van de N.V. Metaal- warenfabriek Inalfa heeft haar werknemers medegedeeld, dat een gratificatie over het boekjaar 1968 die in juni j.l. was vastgesteld op 3 over het in dat boekjaar genoten loon, niet eerder kan worden uitbe taald dan na mei van het volgend jaar. Een en ander vindt zijn oorzaak in de moeilijke liqüiditeits-positde, waarin het bedrijf thans verkeert. Als oorzaak wordt aangegeven het nog steeds voortdurende te kort aan arbeidskrachten, wat zijn gevolgen had voor planning, in- en verkoop. Voeg daarbij een groot aan tal ziektegevallen, een vrij groot verloop en het feit dat nieuwe en vervangende krachten moesten wor den aangetrokken uit andere landen, dan heeft dit allemaal kosten-ver- hogend gewerkt. Kosten, die niet of slechts gedeeltelijk verhaald kon den worden in de loop van dit jaar. Daarnaast heeft Inalfa te veel geld „onder de mensen staan", zoals dat heet, reden waarom deze voor haar werknemers thans minder prettige maatregelen genomen moesten wor den. Bij nadere informatie blijkt, dat de order-portefeuilles zeer goed gevuld zijn en dat men dan ook alle hoop heeft binnen afzienbare tijd uit deze moeilijkheden te bomen. Intussen zijn de vakbonden aan het overleggen of althans niet een deel van deze maatregelen in gun stiger zin voor de aangesloten werk nemers kunnen veranderd worden. -Dat inmiddels ook de Communis tische Partij Nederland in troebel water vis denkt te vangen en zich ook meent te moeten mengen in de ze kwestie, is een van de bedenke lijke randverschijnselen, evenals de roddel, die hoogtij viert NAJAARSVERGADERING Venrays Mannenkoor heeft don derdag een najaarsvergadering ge houden .ewlke door het grootste ge deelte der leden werd bijgewoond. Voorzitter Heynsbroek moest kon stateren, dat het koor in kwantiteit niet grote was geworden. Sinds de laatste jaarvergadering zijn er en kele leden vertrokken, maar ook zijn enkele toegetreden als lid. Hij spoor de zijn leden aan tot wat meer pro paganda voor het koor onder vrien den en bekenden. Tevens ligt er een groot stuk propaganda in de wijze waarop in maart 1970 het feestcon cert t.g.v. het 60-jarig bestaan zal worden uitgevoerd, aldus de voor zitter. Na de gebruikelijke agendapunten werden er twee nieuwe leden ge balloteerd, de heren Arts en Klin kenberg. Vervolgens werd het programma van aktiviteiten voor het tweede halfjaar bekend gemaakt, waaruit we noteren: Concert in Laarbruch op 11 dec. Kerstconcerten in St. Servatius te- samen met de Zangers van St. Frans op 16 en 19 december. Enkele Kerstconcerten in diverse instellingen op zondag 28 december. Kerkelijke viering van het 60-jarig bestaan met daarna feestavond voor leden en hun dames, op 7maart a.s. Receptie t.g.v. 60-jarig bestaan op zondag 8 maart a.s. Feestconcert in de schouwburg op 14 maart a.s. Concert in Boxmeer op 4 mei a.s. De oud-papier aktie welke onder de leden wordt gehouden, heeft tot nog toe een prachtig resultaat op geleverd. Voorziter spoorde de leden aan om hier ijverig mee door te gaan en dankte in 't bijzonder de leden L. Oudenhoven, Pas en Smits voor hun ijver en aktie. De kostuums zullen half januari worden afgeleverd, zodat het koor zich met het feestconcert zal presen teren in uniforme kleding. Een vergadering van V.M.K. zal niet volledig zijn, als de dirigent van het koor, de heer Jan Timp, zijn zangers geen hart onder de riem zou steken. Hij spoorde ze aan, nu het er werkelijk op aan komt, toch voor al de repetities en eventuele extra repetities bii te wonen. Een moeilijk werk ligt voor ons: De Soldatenmis van B. Martinu, welke in samen werking met Boxmeer's Vocaal En semble en Venrays Harmonie op het feestconcert zal worden uitgevored. De heer Timp voorspeelde V.M.K. grote voldoening na dit feestcon cert. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom op donderdagavond in Den Engel. Belangstellenden voor mannenkoorzang, komt U eens vrij blijvend luisteren. Het verplicht U tot niets. Misschien krijgt U wel spijt niet eerder gekomen te zijn! opbrengst niet denderend i kend zijn hoe St. Oeike, zoals ze in Venray wordt genoemd, aldaar ver eerd wordt. Wat is de reden van deze afvoe ring en wat moet men daarvan den ken? Hierdoor is Venray, volgens mijn bescheiden mening een groot onheil bezorgd; ik blijf de H. Oda vereren en dat zullen er met mij nog velen zijn. Is dus volgens het diocees Roer mond de H. Oda geen heilige meer, mogelijk oordeel ik dit verkeerd? Mgr. met de meeste hoogachting, Jean Vermeulen Heide Merselo Veulen Oostrum Ysselsteyn Leunen Smakt Grote kerk Venray Vredeskerk Venray Paterskerk Venray Giften Venray-kom Totaal 21,25 21,20 50,— 44,05 139,59 56,37 12,50 125,— 45,— 125,— 734,96 Hartelijk dank aan de kollektanten en medewerkers. In verband met het artikel over de H. Oda in ons blad van vorige week, werd ons onderstaande brief ter plaatsing toegezonden. Venlo, 1 december 1969 Aan Zijne Doorluchtige Hoog waardigheid Mgr. Moors, Bisschop van Roermond. Mgr. In het weekblad Peel en Maas van Venray, lees ik dat de H. Oda in het diocees Roermond van de heiligenkalender is afgevoerd. Hierdoor heeft het diocees een enorm groot aantal vereerders van deze H. Oda zeer zwaar getroffen. Het is Uwe Hoog Eerw. mogelijk niet bekend dat de H. Oda, niet al leen door vereerders van Venray en omstreken, maar ook door vele an deren, steeds wordt aangeroepen voor genezing van oogziekten, waar toe ondergetekende ook behoort. Het moet Uw hulpbisschop, Mgr. Beel, die lange jaren in Venray was en daar studeerde, toch ook wel be- NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur Dr TH. J LANK VELD, tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. BLOEMEN - TeL 1465 Stationsweg 15 Venray ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1092 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo, Smakt ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK IEDERE DONDERDAG s avonds van 78 uur en van 89 - ur in het St. Jozefklooster, Over- - -^rrjeweg 2. Inlichtingen en opgave op 't Groe ne Kuisgebouw, elke maandag en dinsdag van 1.30-2.00 uur, tel. 1269. UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.80 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur Met ingang van I januari a.s. zijn wij verplicht het sinds 1 juli 1967 bestaande abonnementsgeld te verhogen. Dit vindt o.m. zijn oorzaak in de verhoogde papierkosten, B.T.W., porto- en bezorgingskosten e.d. Uit de aard der zaak hebben wij deze verhoging zo miniem mogelijk gehou den en wij vertrouwen dat onze abonné's hiervoor begrip kunnen opbrengen. NIEUWE TARIEVEN GEMEENTE VENRAY: perkwartaal per halfjaar per jaar BUITEN GEMEENTE VENRAY: per kwartaal j per halfjaar per jaar BUITENLAND: België, Luxemburg en Ned. Antillen per kwartaal j per halfjaar per jaar Alle andere landen: per kwartaal j per halfjaar per jaar 2.25 4.50 9.00 2.50 5.00 10.00 2.75 5.50 11.00 4.00 8.00 16.00 Vriendelijk verzoeken wij onze abonné's, die gewend zijn hun abonementsgeld per bank of giro over te schrijven, met deze nieuwe bedragen rekening te willen houden. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw KruiJien-Meeoter» en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingeil 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-2411 BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. Zonder veel omhaal en met een minimum aan publiciteit is dan zon dag j.l. de Zuid-Ooster begonen met de stadsdienst Venray. Voor velen misschien een wat te hoogdravend begrip, maar we dachten dat Ven ray er alleen maar gelukkig mee kan zijn, dat middels openbaar ver voer verschillende wijken als het ware ontsloten gaan worden. Men kan nu vanaf het autobus- station, bij de Burggraaf opstappen of bij Gasstraat 6 of bij Gasstraat 34. Op de Beekweg is een stopplaats aangegeven bij Beekweg 20, terwijl men op de Westsingel in- en uit stappen kan bij nr. 126 en vervol gens bij de kruising Westsingel Merseloseweg (vooral voornaam voor de bezoekers van het ziekenhuis). Verder kan men nog bij de krui sing van de Kruitweg terecht en bij Westsingel 24 om dan in Veltum in de Tinnegieterstraat en Weg in den Berg nog stopplaatsen te vinden. De terugweg is natuurlijk hetzelfde. Dat betekent o.m. dat mensen die naar Venlo moeten via Horst of via de Maasdorpen al in Veltum in kun nen stappen (men zie daarvoor de hieronder vermelde dienstregeling) of dat men via deze 10 minuten du rende omweg naar Helmond verder kan reizen. HEIDE EN YSSELSTEYN ONTSLOTEN Een ander punt is dat sinds zon dag Heide en Ysselsteyn nu direct aangesloten zijn op de lijn Venray- Helmond v.v. Het zal niet veel voor komen dat een gemeente een extra weg aan laat leggen om een bus dienst tussen enkele kerkdorpen mo gelijk te maken, maar dat is nu toch maar gebeurd en we dachten dat zo wel Heide als Ysselsteyn reden had den om de vlag uit te steken. Voor al Ysselsteyn, gezien het feit, dat nu een einde komt aan de levensge vaarlijke situatie bij het kruispunt DeurnesewegMidden Peelweg, die eerst door vele reizigers moest worden overgestoken. In een gesprek met de mensen van de Zuid-Ooster was men daar bij zonder gelukkig met deze oplossing, die weliswaar de gemeente nog al tijd veel geld gaat kosten, maar waar in verhouding buitengewoon veel mensen kunnen gaan profiteren van openbaar vervoer, die vroeger alles per fiets of pedes apostolorum moesten doen. Ook het feit dat men in deze stadsdienst directe mogelijkheden heeft om naar Venlo, Well of Hel mond te reizen schijnt een unicum in de Zuid-Ooster dienstregeling en daarom stelt men zich ook in deze kringen hier veel van voor. Men noemt Venray in dit opzicht een be voorrechte plaats. En dat zullen we dus waar moeten gaan maken. Het schijnt inderdaad even te duren, voordat we gewend zijn aan de nieu we mogelijkheden en de fiets thuis laten of de eigen auto om met d£ bus verder te reizen. Maar de voor bije dagen hebben toch al aange toond dat men de mogelijkheden, die Venrays stadsvervoer thans biedt graag aangrijpt. De belang stelling was zeker voor de eerste dagen bijzonder goed en we moeten proberen dat te houden. Het heeft een heel tijd geduurd voordat alles in kannen en kruiken was en aan veler wensen kon wor den voldaan, maar nu is het zaak ook aan te tonen, dat het geen „loze" wensen waren en dat we in Venray inderdaad toe zijn aan een stads dienst, al zullen we aan dat woord ook nog wel even moeten wennen. W W Za W W W Venray 6.10 6.40 7.00 7.10 7.40 8.10 9.10 9 10 9.40 10.10 10.40 vervolgens elke 10 en 40 min. na een vol uur tot 23.10 Ziekenhuis 6.14 6.44 7.04 7.14 7.44 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 vervolgens elke 14 en 44 min. na een vol uur tot 23.14 Veltum 6.17 6.47 7.07 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 vervolgens elke 17 en 47 min. na een vol uur tot 23.17 W-Za H H H H H W W W W W W W W Zo Veltum 6.18 6.48 7.08 7.48 8.18 8.48 9.18 9.48 10.18 vervolgens elke 18 en 48 min. na ieder vol uur tot 23.18 0.18 Ziekenhuis ?.21 6.51 7.11 7.51 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 vervolgens elke 21 en 51 min. na ieder vol uur tot 23.21 0.21 Venray 6.25 6.55 7.15 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.55 vervolgens elke 25 en 55 min. na ieder vol uur tot 23.25 0.25 H H H H W W W W r W werkdagen W-Za alleen op werkdagen, behalve zaterdags De bussen aangeduid met H rijden door naar Helmond, over Heide 10 min. na vertrek Venray en over Ys selsteyn 17 min. na vertrek Venray. Datzelfde geldt voor de bussen 11.10 - 12.10 - 13.10 - 14.10 - 15.10 - 16.10 - 17.10 - 18.10 - 19.10 - 20.10 - (alleen op zon- en feestdagen) 21.10 en 22.10 (alleen op zon- en feestda gen). De bussen vanaf 7.10, 8.10 en ver der die 10 min. na ieder vol uur ver trekken komen vanaf Venlo via Horst. De bussen van 7.40, 8.40 en ver der dde 40 min. na ieder vol uur vertrekken komen vanaf Venlo via de Maasdorpen. De bussen aangeduid met H ko men vanaf Helmond over Ysselsteyn 10 min. voor aankomst Veltum en over Heide 3 min. voor aankomst Veltum. Datzelfde geldt voor de bus sen vanaf Veltum 11.18 12.18 (alleen op werkdagen), 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18 22.18 (al leen op werkdagen) en 0.18 (alleen op zon- en feestdagen). De bussen van 18 min. na ieder vol uur gaan door via Horst naar Venlo. De bussen van 48 min. na ieder vol uur rijden via de Maasdorpen door naar Venlo. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevena-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) AUTO TEGEN TREIN Op de onbewaakte overweg aan de Wittevrouwenweg te Oostrum, daar waar de N.V. Girvil een nieu we industriehal aan het bouwen is, reed de 25-jarige J. v. O. uit Venray met zijn bestelwagen deze overweg ov er, juist op het moment dat een dieseltrein kwam aanstormen. De wagen werd gegrepen door de trein, die daarbij, evenals de bestelwagen, zo ernstig beschadigd werd, dat hij moest worden weggesleept. De be stuurder kwam, woder boven won der, met klein letsel uit de ruijne. Het treinverkeer had een kwartier vertraging. DIEFSTAL WEIDEPOMP Door landbouwer J. P. te Merselo werd aangifte gedaan dat een wei- depomp uit zijn weide was ont vreemd. RIOOLDEKSEL DOOR FRITURERAAM Waarom een 19-jarige Venrayer een riooldeksel door de ruiten van de friturekraam van C. gooide is niet bekend, maar Venrayse ge meentepolitie wist de dader op te sporen. Hem werd procesverbaal op gemaakt terzake baldadigheid en vernieling. GESTE VAN SPANJE VOOR NEDERLANDSE KINDEREN Spanje heeft 40 ton sinaasappelen naar Nederland gestuurd met het verzoek deze te verdelen onder Ne derlandse kinderen als geste van er kentelijkheid van Spanje voor de Nederlanders. In Venray zullen de ze sinaasappelen een dezer dagen door Spaanse kinderen uitgedeeld, worden aan kinderen in het zieken huis. RIKKEN A.s. maandag 8 december rikken t.b.v. de jeugdbarak van de Chritus- KoningDarochie in restaurant De Burggraaf. We verwachten alle rikkers van Venray. U helm hiermede de jeugd en voor U is het een gezellige avond. Uitslag 24 november: 1. Mevr. Gommans; 2. H. Lens sen; middenprijs J. Pijpers; meest betaal de B. Buyssen; 3. Hr. Wismans; 4. Kersten; 5. Custers Venray; 6. Lu- cassen; 7. Rutten. Uitslag van de rikwedstrijd ge houden in restaurant Vlakwattr ten bate van het Jachthoomkorps is als volgt: 1. J. v. d. Bekerom 573 p. Midenprijs Hh. Tuyls 346 p. 2. Mevr. Janssen 475 p. 3. Hr. Goumans 446 p. Meest betaalde Hr. Beterams 5.48. INBRAAK Deze week kan nog niet het gehele relaas betreffende de inbraak wor den weergegeven. Na nadere infor maties in de komende week zal de volgende week een en ander nader worden toegelicht.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1