GEMEENTERAAD VERGADERDE Venrays Ra^d en de plannen voor 1970 SINT GAAT VOOR WINTERLAARZEN P1JLS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS natuurlijk naar VRIJDAG 28 NOVEMBER 1969 No. 48 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT U POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 10SM52 ADVERTENTIEPRIJS 12 el PRIJS PER KWARTAAL IS GOEDKOPER DAN U DENKT ABONNEMBm- V—nn 1 2JB) VLOEIVELDEN VERKOCHT UITBREIDING GIRVIL EN RANK XEROX Waar Venrays raad nog ooit terecht zal komen nu haar eigen raadszaal in beslag genomen is door de afdeling financiën, is en blijft een vraag. Zeker is echter dat de vroegere kapel van Ma- riannhill, die nu aula is van het opleidingsinstituut Den Hoebert, een van de meest stijlvolle onderkomens is, die de raad zich wen sen kan. Al is die zaal dan misschien moeilijk te bespreken, ze geeft een bepaalde sfeer en er is ruimte om wat bezoekers te ont vangen. Zoals de afgelopen vergadering toen leerlingen van de MAVO Venrays vroede vaderen op de vingers keken. De heren Jaegers en Timmer mans ontbraken op het appel toen de VOORZITTER de vergadering opende. Naar aanleiding van de no tulen wilde VERMEULEN weer be ginnen over de naamgeving van straten in het Groene Hart. Maar hij werd afgekapt met de mededeling dat de raad hierin bepaalde beslui ten genomen had en dat nakaarten geen zin had. En bij de mededelingen kon de voorzitter vertellen, dat Girvil n.v. die indertijd 5 ha industriegrond gekocht had nabij Oostrum en er 3 ha in optie gevraagd had, maar meteen alle 8 ha heeft aangekocht. Hetgeen de VOORZITTER 'n goed vooruitzicht noemde. ONBEWOONBAARVERKLARING De woning Staat 6 in Merselo werd met commentaar onbe woonbaar verklaard. De eigenaar J. Verhoeven zal ze binnen 6 maanden moeten ontruimen. Het commentaar ging hoofdzake lijk over het aangebouwde pand, dat bij sloping van deze woning onher- ropelijk schade zou lijden. EMONTS en JANSSEN vroegen om bescherming van de bewoner van dat aangrenzende pand. Volgens de VOORZITTER hoefde de gemeente die niet te beschermen. Hij zal steun genoeg vinden in het Burgerlijk Wetboek, waarin deze situaties dui delijk omschreven staan,.- VERMEULEN vond een der ar gumenten om dit huis onbewoon baar te verklaren „flauwekul". Daarin stond namelijk dat de vloer 50 cm onder de kruin van de weg ligt. Waarom, zo vroeg spreker, is dat hier een argument om een wo ning onbewoonbaar te verklaren, terwijl het gemeentebestuur nog on langs een woning goedgekeurd heeft waarin de vloer 80 cm onder de kruin van de weg ligt De VOORZITTER wees er op, dat dit slechts een van de vele argu menten is, die tot onbewoonbaar- verklaring dwingen. Wat die andere goedkeuring betreft, ligt inderdaad een deel van dat huis onder de kruin maar uitgerekend de vloer niet. En met dit spiegelgevecht begon de raad dan in snel tempo door de agenda te jagen. AANKOPEN VAN GROND Van J. M. Michels en cons, kan de gemeente twee stukken grond ko pen. Een van 545 m2 heeft ze ai in gebruik, maar moet nog gekocht worden. Dat kan nog ƒ1,per m2 ofwel voor 545,Een ander stuk van 72000 m2 is van deze fa milie ook te koop en komt de ge meente uitstekend van pas bij de herziening van het herbouwplan Merselo. De raad had er geen be zwaar tegen dat ook dit stuk aan gekocht wordt tegen de getaxeerde prijs van 41.600, Voor het nieuwe gebouw van het Sociaal Medisch Centrum aan de Merseloseweg heeft de gemeente raad reeds 2564 m2 in erfpacht ge geven. Maar de stichting had daar ook zelf al 555 m2 grond aange kocht. Nu was er het voorstel die grond dan ook maar aan te kopen voor het geheel complex dan maar een erfpacht regeling op te stellen. Die grond kost de gemeente 11.874. De raad keurde dat goed en had er vrede mee dat de Stichting, die dit gebouw gaat exploiteren per jaar 7500,zal betalen voor het gebruik van de grond., VAN VALKENGOED. G. JANS SEN en MEVR. RUTTEN wilden nog wat aan de erfpacht-voorwaarden, toegevoegd zien, zodat zeker werd dat na bijv. tien jaren de prijs herzien zou worden i.p.v. dat een der partijen dan de kat de bel aan moet binden. Maar zelfs lang heen en weer gepraat kon de VOOR ZITTER niet overtuigen dat zulks nodig was en dus bleef de zaak zo als ze is Voor de uitbreiding van het sport park aan de Leunseweg, dat plotse ling de naam draagt van De Wieën, kan de gemeente een perceel grond aankopen ter grootte van 3020 m2 met de daarop staande opstallen van P. Philipsen, Leunseweg 16. Een en ander werd getaxeerd op 40.000,-. De raad had er geen bezwaar tegen. Van H. C. Beerkens, Hagelweg 3a heeft de gemeente twee percelen nodig voor plan Molenklef. Het een is groot 1220 m2, het ander 1635 en kost met de daarop staande opstal len 29.848,75. H, C. Beerkens had nog enkele voorwaarden aan deze verkoop ver bonden en wel dat hij in zijn huis gratis kan blijven wonen tot zijn nieuwe woning op de Hiept klaar is en ten tweede dat de gemeente hem daar zou verkopen 1000 m2 voor 3,per m2. De raad kon met dit voorstel ak koord gaan. VERMEULEN toonde zich blij dat hiermede de laatste hindernis op de Molenklef nu genomen is. En vond daarbij het college aan zijn zijde. OPENBARE WERKEN IN VELTUM De bouw van de 3 Neducoflats in Veltum maken het noodzakelijk dat met de uitvoering van verschillende openbare werken een begin wordt gemaakt. Een en ander gaat 187.000 kosten, waarvan voor dit jaar onge veer 80.000,nodig zijn en voor het komende jaar de rest ter be schikking moet zijn. De raad ging ook met dit voorstel zonder meer akkoord. VERKOOP VAN GRONDEN Voor de bouw van een woning vroeg P. Kuypers te Castenray al daar 360 m2 grond te kunnen kopen. De raad had hiertegen niets in te brengen, als de koper maar 15, per m2 betaalt. En dat doet hij, want hij heeft zich met die prijs al ak koord verklaard. SCHOLEN Waren de vergoedingen voor de kleuterscholen voor 1969 aanvanke lijk van rijkswege vastgesteld op 1225,per lokaal en 22.50 per kleuter, thans heeft het ministerie de defintieve cijfers gegeven t.w. 1290,— en 23.75. Dat betekent dat alsnog het verschil aan de kleu terscholen moet worden bijgepast. Hiertegen had de raad geen bezwaar. Ditmaal kwam de modernisering van de Basisschool in Merselo op de agenda. Daar komen 70 nieuwe leer lingen-sets en wat daar allemaal bij hoort. Een en ander gaat 8.393,84 kosten. Hiermee ging de raad akkoord. De kleuterschool van Veltum mag dan voorlopig ondergebracht zijn in het opleidingscentrum Den Hoe- bert, ook dat onderkomen daar in 3 lokalen kost geld. Geld dat de ge meente dient te vergoeden. Een en ander kost 6372,per jaar. De raad keurde dit zonder meer goed. Ook een van de meisjesscholen aan de Maasheseweg krijgt nieuw meubilair. Hier gaat het om 140 leer lingensets en alles wat daar bij hoort. Een en ander gaat 15.625,40 kosten. Ook hiertegen had de raad geen bezwaar. De Petrus-Bandenschool sluit dit maal de rij met vernieuwingen van 250 leerlingen-sets en deze moderni sering kost 24.276,Ook hier tegen waren geen bezwaren van de kant van de raad. G. JANSSEN bereed weer zijn be kende stokpaardje toen hij de hoop uitsprak dat dit nu de laatste „school gevallen" zouden zijn voor 1969. Nog vuriger hoopte hij dat in 1970 niet in iedere vergadering weer dergelijke voorstellen zouden moe ten komen. „Waarom kan er in de ze gevallen niet wat meer centrali satie komenvroeg hij zich af. En verder bleef hij aandringen op de komst van het rapport dat de raad reeds lang toegezegd is waar in de Inspectie een overzicht geeft wat nog allemaal moet gebeuren iQ Venrays scholen. „Dan kunnen we tenminste zelf zien wat de raad op dit terrein nog allemaal te wachten staat VERMEULEN vond die informatie ook dringend gewenst en EMONTS vroeg of een gesprek van de raad met de schoolbesturen in deze niet verhelderend kon werken. De VOORZITTER dacht wel dat concentratie zijn voordelen heeft en wil ook wel in die richting werken, maar de huidige gang van zaken heeft b.v. op financieel gebied be paald toch wel enige pre's. Het is gemakkelijker 10 x 10.000 los te krij gen dan eenmaal 100.00,Daarbij kan men nooit voorkomen dat er spoedgevallen komen. En zo blijven de zaken waarschijnlijk zoals ze ook in 1969 waren. SPEEL OOK EVEN SINTERKLAAS VOOR UW EIGEN HARMONIE Volg het voorbeeld van de bejaarden, die zich spon taan inzetten om uw giften op te halen. Doe ook spontaan en help VENRAYS HARMONIE Ze deed en doet zoveel voor u AANPASSING WONINGWETWONING Het aanpassen van een woning wetwoning aan de behoefte van een mindervalide heeft nogal voeten in de aarde. Daar komt de minister bij te pas, er moeten aparte leningen voor aangevraagd worden en men moet ook al weer bekijken wat nu feitelijk woningverbetering is en wat nu weer niet, kortom het geeft nog al wat rompslomp. Maar Venrays raad keurde goed dat t.b.v. een minder-valide aan de Kempweg 1 een zit-slaapkamer wordt aangebouwd met douche ruimte. Dat betekent voor de bewo ner een meer huur van 4.50 per week en voor de gemeente de aan vrage van een lening groot 9893, zijnde de kosten van deze aanbouw. Datzelfde gebeurt voor de wo ningwetwoning Hélfrichstraat 45, waar dezelfde kosten gemaakt moe ten worden, doch de huurder een meer-huur krijgt te betalen van 3.95 per week. BARTELS zei verheugd te zijn dat dit gebeuren kon, al verheelde hij zioh niet dat de betrokenen nieuwe lasten opgelegd kregen. De VOORZITTER beloofde dat als die te zwaar worden, er zeker van de kant van de gemeente geholpen zal worden. VLOEIVELDEN Voor de uitbreiding van Rank Xe rox heeft de gemeente onlangs de 10 ha grond verkocht, waarop deze industrie nog optie had. Er zit ech ter een klein „maartje" bij, want in een van de verkochte stukken lig gen nog altijd Venrays dierbare vloeivelden. Hoe ze ook stinken, we willen ze voorlopig niet kwijt. Nu is het maar gelukkig dat Rank Xe rox daar op dat stuk voorlopig niet hoeft te bouwen, zodat men elkaar wat kan helpen. Maar niet langer dan 1980, want dan wil de Rank de stinkende boel op zijn terrein kwijt zijn. Intussen zal de gemeente tot die tijd een vergoeding moeten geven, die tot 1973 5%> van de betaalde koopsom bedraagt en na die tijd tot 1980 10%. Een en ander van 8.12 per m2, zijnde de verkoopsom van bedoelde grond. MEVR. RUTTEN vond het nogal een forse prijsstijging van 5 op 10%, maar kreeg te horen dat men met dat laatste percentage ongeveer aan i de huidige rentestand zit en dat de gemeente in ieder geval tot 1973 slechts de helft betaalt. Het is maar hoe je het bekijkt Wel werd duidelijk dat nu binnen enkele jaren de rioolzuiverings installatie er zal moeten komen, ongeacht wat die dan uiteindelijk gaat kosten. B. en W. schijnen in dat opzicht nogal optimistisch te zijn. OMLEGGING HOOGSPANNINGSLEIDING Diezelfde uitbreiding van Rank Xerox maakt omlegging van de hoogspanningslijn over de Maas heseweg noodzakelijk. Deze omleg ging kost het lieve bedrag van 613.200,Hiervan neemt Rank Xerox 1/3 gedeelte voor zijn reke ning, terwijl de rest later verhaald zal moeten worden bij het verder bouwrijp maken van gronden be stemd voor industriële doeleinden in die streek. Maar dat betekent op dit moment dat de gemeente de reste rende 2/3 van dat bedrag voor haar rekening moet nemen. FLEURKENS had vernomen dat niet alle betrokkenen op tijd ge waarschuwd waren voor de verleg ging van deze hoogspanning. Dat had tot gevolg dat achteraf nog wel protesten zullen komen. Verder had hij gehoord dat de schadevergoeding ook al niet denderend was 300, per mast) en hij vroeg zich af, of men die masten, die niemand graag in zijn land heeft staan, niet beter langs een daar lopende weg ge plaatst kunnen worden. De VOORZITTER vertelde dat bij een bespreking hiervan weinig „weerstand" ondervonden was van de betrokkenen. Of slechts 300, per mast uitbetaald zou worden, wist hij zich niet meer te herinneren, waarop JENNISKENS interrum peerde dat in Ysselsteyn 1500, per mast uitbetaald was. Natuurlijk, zo stelde de VOORZITTER kon men zelfs nu nog met protesten komen. Wat de nieuwe tracering betrof kon hij alleen maar zegen, dat hier aan een hele studie vooraf gegaan is. Men zal dus het beste en het goedkoopste wel genomen hebben. EMONTS wees er nog op dat de vergoedingen bepaald worden in overleg met het Landbouwschap en ECONOMISCH BOEREN HENDRIX VOEREN dat komt beslist wel op voor de landbouwers. JENNISKENS vond dat er voor de gemeente nog wel een grote hap overbleef om te betalen. Want wan neer raakt men die andere terreinen in feite eens kwijt en wordt dan de prijs niet te duur De VOORZITTER vertelde dat men die terreinen in feite al kwijt is want Rank Xerox wil ze in optie nemen, hetgeen betekent dat ze later die omleggingsprijs bij de grondprijs ingerekend vindt. En dat is dan on geveer ƒ1,per m2. DERTIG HEKTAREN IN OPTIE Rank Xerox heeft verder officieel om een optie gevraagd op een com plex gronden, groot 30 ha, ten wes ten van de Smakterweg. B. en W. kregen toestemming van de raad om in overleg met de Commissie van Openbare Werken hiertoe de nodige maatregelen te nemen. GARANTIE VOOR 3,3 MILJOEN l Reeds eerder gaf de raad een ga rantie voor een geldlening van 3 miljoen aan te gaan door de wo ningvereniging, ter financiering van de bouw van woningen in Veltum en in de Molenklef. In dit laatste bestemmingsplan zouden 32 premie woningen door St. Oda gebouwd worden, maar daar komt voorlopig niets van. Nu is er door deze vereniging weer een nieuw bouwplan opgezet voor Veltum, waar men nu naast de 39 premiewoningen en de 9 bejaar denwoningen nog eens 36 premie woningen extra gaat bouwen. Doch dan is 3 miljoen te weinig en moet er nog 3 ton bij. De raad had geen bezwaar de reeds gegeven garantie op te trek ken tot 3,3 miljoen. Dat was het dan. Toen ging de raad over op de begrotingsbeschou wingen, maar hiervan vindt U elders een verslag. Kwam het door de stijlvolle aula, kwam het door de aanwezig heid van zoveel jeugd We weten het niet, maar we kregen het idee, dat de begrotingsbeschouwingen dit jaar op hoger plan stonden dan ooit te voren. We willen pogen hieronder samen te vatten wat de vertegenwoordigers van de verschillende fracties goed of verkeerd oordeelden in de gemeentebegroting 1970. FINANCIëN Het kwart miljoen tekort op deze begroting 1970 was voor de werk nemersfractie reden tot bezorgdheid. DE BRUYN dacht daarbij vooral aan het feit dat zovele gemeenten thans om hulp moeten vragen. En daarbij heeft Venray nog veel op zijn verlanglijstje staan. De zuive ringsinstallatie, de brandweerkazer ne, de dienstgebouwen van gemeen tewerken, een nieuw gemeentehuis, een sporthal, uitbreiding van de sportvelden in kom en kerkdorpen en de riolering in verschillende kerkdorpen zal miljoenen gaan vra gen. De exploitatiekosten van dat alles vindt men weer terug op de gewone dienst, die nu al een tekort heeft. En waar halen we dan voor al dat nieuwe het geld vandaan? We groeien wel snel en krijgen daardoor ook meer inkomsten, doch in welke verhouding staan die meer- lasten tot de meer-inkomsten? We kunnen dan onze eigen belastingen wel verhogen, maar ook dat heeft zijn grenzen. En waarom is nog steeds niét de straat-aanleg-belas- ting goedgekeurd, die met algeme ne stemming is aangenomen? Nu prijkt er ieder jaar een flink bedrag voor op de begroting, doch er komt niets in de bus Hij had met zijn fraktie wel de overtuiging dat Venray voldoende bezititngen had om werkelijke te korten voorlopig nog op te kunnen vangen en dat deed hem optimis tisch de toekomst in zien VERKOPEN Ook JENNISKENS, sprekende na mens de kerkdorpen-fractie was, wat de financiën betreft, niet pessi mistisch. Op de eerste plaats ver wachtte hij van de overheid dat ze het sterk groeiende Venray niet in de steek zal laten. Op de tweede plaats kan Venray met zijn groot bezit aan bos en kultuurgrond be slist wel enige financiële risico's ne men. De verkoop vna de bossen aan Staatsbosbeheer geeft de gemeente soelaas en verandert aan de recrea tie-mogelijkheden niets. En wat de kultuurgrond betreft, die brengt thans gemiddeld 90,per jaar per ha aan pacht op. Trekt men er alle kosten van af, dan houdt men schoon 40,over. Verkoopt men de grond voor 5000.per ha en telt men dan 8% dan krijgt men een ojbrengst van 400,hetgeen tien keer zoveel is. Ook BARTELS die over dit onder werp sprak, was beslist niet pessi mistisch. In dit stadium, aldus deze spreker, moet Venray een dynamisch beleid blijven voeren. Dat kan niet anders en hij had vertrouwen dat ook de overheid dat in zou zien. Wel had hij zich geërgerd dat nu voor de zoveelste maal in de inleiding staat dat wat betreft de verfijning alge mene uitkering kleine stedelijke ge meenten Venray kontakt op zou ne men met andere in soortgelijke om standigheden verkerende gemeenten. Komt dat kontakt er nu of niet en zo ja, wat zijn dan de resultaten. Deze spreker drong ook aan wat hij reeds verleden jaar gedaan heeft om de prioriteit van ver schillende plannen vast te stellen. Dan komt men tot een werkplan, aldus BARTELS. RUIMTELIJKE ORDENING De werknemersfractie drong aan de bestemmingsplannen ruim te houden en leefbaar. Datzelfde geldt ook voor de recreatiemogelijkheden en voor de agrarische en industriële ontwikkeling. Aan die plannen wer ken veel deskundigen mee, maar DE BRUYN dacht dat ook de bevolking zelf hier een inbreng in kan hebben. JENNISKENS waarschuwde dat gezien de ontwikkeling van Venray de grootste spoed betracht zal die nen te worden voor de verwerving van grond voor woningbouw in kom en kerkdorpen. MEVR. RUTTEN waarschuwde dat ondanks het feit dat Venray flink groeit men niet moet proberen het, wat zij noemde „typische Ven- rayse gezicht" op te offeren aan mo derne stadse ideeën, nieuwe bouw sels en veel misschien te veel doorbraken. VLIEGVELD In dat verband bracht zij ook het vliegveld in het geding, waarvoor zuiver economisch gezien het vech ten de moeite waard is. Maar gaat daardoor niet een groot stuk rust verloren, de mogelijkheid tot recrea tie, die thans voor velen Venray zo aantrekkelijk maakt? Een vliegveld met zijn lawaai en luchtvervuiling doet dat alles te niet. Ze vroeg van het college in deze een duidelijke stellingname. CENTRUMPLAN DE BRUYN hoopte dat in 1970 het nieuwe centrumplan ter tafel zal komen. Een plan dat niet alleen financieel haalbaar is, doch waarin de mensen, die hier werken en wo nen, ook een eigen inbreng krijgen. MEVR. RUTTEN vond zulks ook noodzakelijk en tekende hierbij aan dat de bevriezende bepalingen, die hiervoor nodig zijn, reeds in januari 1966 van kracht zijn geworden. Dat betekent dat in al die jaren zaken en bedrijven, daarin gelegen, niet hebben mogen uitbreiden, zonder dat daar iets tegenover stond. En hoe lang zal dat allemaal nog duren? Nu is voor enkele gevallen dan een oplossing gevonden, maar dat bete kent dat ze in deze dure tijd nu eerst kunnen realiseren, wat ze voor veel minder geld enige jaren gele den klaar gekregeri hadden. Deze konsekwenties zal de raad ernstig onder ogen dienen te zien bij ieder plan dat bevriezingsmaat regelen met zich brengt, aldus deze spreekster BARTELS betreurde het dat het sociologisch-sociografisch rapport van het ETIL nog altijd niet ver schenen is, evenmin als het zgn. ver- keersrapport. B. en W. hebben intus sen al gesprek-nota's hierover ont vangen. Maar waarom wordt ook de raad hierin niet gekend, zodat ook die een eigen inbreng kan hebben bij de uiteindelijke redaktie en niet voor voldongen feiten komt te staan. BESTEMMINGSPLANNEN VOOR DE KERKDORPEN DE BRUYN drong aan op verant woorde woningbouw in de kerkdor pen voort te blijven zetten, een punt, wat ook JENNISKENS onderschreef. Hij vertrouwde dat B. en W. zouden zorgen dat op de kerkdorpen altijd voldoende gronden aanwezig zullen zijn voor particuliere woningbouw. Ook in dit geval wees MEVR. RUTTEN op beperkingen, die men sen opgelegd worden bij plannen- in-voorbereiding. Laat men a.u.b. niet meer plannen op tafel komen dan binnen afzienbare tijd nodig is, om daardoor ongemak en ongerief voor mensen te voorkomen. BOSHUIZEN In datzelfde verband wezen FLEURKENS en MEVR. RUTTEN op de wat vreemde toestand in de Boshuizen, dat eens de bestemming kreeg industrieterrein te zullen wor den, maar dat schijnt intussen al weer over. Nu hebben daar die boe ren niets kunnen en mogen doen, vallen misschien zelfs buiten de ruilverkavelingen, kortom i n ern stig belemmerd in hun doen en laten en weten op dit moment nog niets. Kan daar nu niet enige duidelijkheid in komen PLAN ZUID VERMEULEN was nieuwsgierig wat men gaat doen nu plan Veltum uitverkocht raakt. Waarom gaat men nu plan Zuid verder uitbreiden, ter wijl vroeger door deskundigen juist gesteld werd dat Venray naar het (vervolg z.o.z.) JOOP ARUMS

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1