Vliegveld De Peel WIJKRAAD nog altijd in discussie Nieuwe wegen op 'JERUSALEM' Sr. Serviens neemt afscheid Tentoonstelling PULS T=S£f 2&ÜS& WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS Carnaval bij Rank VRIJDAG 21 NOVEMBER 1969 No. 47 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS ADVEITENTIEPHUS 12 ct p*r PtUS PEK ICW Af TAAL IS GOEDKOPER DAN U DENKT US) Het streekorgaan Gewest Hel mond, waarin verschillende Peelge- meenten samenwerken, heeft bij de begrotingsbehandeling voor 1970 van haar leden enkele vragen voorge legd gekregen over de wenselijkheid van een Peelvliegveld. Zo was er de vraag of in het op te stellen struc tuurplan voor dit hele gebied naast de ruimten, die daarin gereserveerd worden voor het aanleggen van een groot idnustrieterrein (super-regio naal!) en een recreatieobject van grote allure ook ruimte wordt ge pland voor het nieuwe Peelvliegveld. Het dagelijks bestuur van deze streekraad antwoordt daarop: „Het ligt inderdaad in onze be doeling in het ontwerp structuur plan naast voor woningbouw, dag en verblijft-recreatie, industrievesti ging etc. ruimten te reserveren, waar zich mogelijk groot-industrie zou kunnen zijn voor het realiseren van recreatieprojecten van grote en mindergrote allure. Voorshands zien we nog geen aan leiding het zelfde te doen in verband met de aanleg van een groot vlieg veld'. Of het mogelijk zal zijn dat met name een luchthaven wordt ge realiseerd zonder dat deze aan de bewoonbaarheid van het gewest schade zal doen, lijkt niet waar schijnlijk. De zeer grote voor- en nadelen die een dergelijk project met zich meebrengt zouden tegen elkaar moeten worden afgewogen, wil men een oordeel over de wenselijkheid daarvan kunnen uitspreken. Kunnen nadere mededelingen wor den gedaan over het grote vliegveld in de Peel? Is er over deze aange legenheid overleg gepleegd met an dere instanties, bijvoorbeeld de Ag glomeratie Eindhoven en het aan grenzende Limburgse gebied? is een andere vraag van de streekraad. Het dagelijks bestuur antwoordt hierop dat de streek tijdig in een gesprek wil worden betrokken wan neer bij de rijksoverheid serieus over de mogelijkheid van een vlieg veld in de Peel wordt gedacht. Die wens heeft men ook kenbaar ge maakt aan diverse instanties. Een mening over het al of niet wenselijk zijn van een dergelijk vliegveld in deze contreien hebben wij niet ge vormd. Wij achten het vooralsnog prematuur over deze zeer onzekere zaak overleg te plegen met andere instanties. Wel hebben wij de agglo meratie Eindhoven en het aangren zende Limburgse gebied het rapport van professor Van Embden over de ze kwestie toegezonden", aldus het slot van het antwoord van het dage- 1 iijks bestuur. Zoals bekend bepleit prof. van Embden in dat rapport de aanleg van een vliegveld in deze contreien Voor wat Venray betreft is er in derdaad kontakt geweest en nog over deze kwestie o.m. met de Hel- mondse burgemeester. Dat intussen de luchthaven Schip hol zelf nieuwe planen tot uitbouw van de bestaande luchthaven we reldkundig heeft gemaakt, zal waar- schnijlijk oorzaak zijn dat een en. ander op wat langere baan gescho ven wordt. Mogen we alles geloven wat Schiphol zegt, dan zal men daar met miljoenen investerignen terecht kunnen tot rond 1990 Desondanks lijkt het ons goed dal men in deze contreien de vinger aan' de pols blijft houden. GEEN TOELATINGSEXAMEN MEER? Maandag 2 december komen de hoofden der scholen van Venray en omgeving bij elkaar op „Jerusalem". Bij elkaar, om een gesprek voort te zetten waarmee reeds een jaar ge leden een aanvang werd gemaakt, toen deze Scholengemeenschap zijp brugklassen op een middag open stelde voor alle hoofden van scho len. Deze konden zich zo in de prak tijk op de hoogte stellen van het brugklas werk. BRUGPIJLERS Met de komst van de mammoet wet is de vraag naar de overbrug ging tussen basisonderwijs (lagere school) én voortgezet onderwijs met hernieuwde kracht aan de orde ge komen. Een vraag die niet alleen door het voortgezet onderwijs be antwoord kan worden, maar door voortgezet onderwijs en lagere school samen. Ze zijn immers de twee pijlers waarop „de brug" moet komen te rusten. Een gesprek is echter alleen mogelijk tussen twee gelijkwaardige partners. En aan die gelijkwaardigheid, daar mankeerde het in het verleden nogal aan. De middelbare school stelde de eisen, de lagere school stond, vooral op de zesde klas, elk jaar weer opnieuw voor de taak om aan deze eisen zo goed mogelijk te beantwoorden, de eisen van het toelatingsexamen. Ho ge eisen, onduidelijke eisen, waaraan de onderwijzers van de zesde klas sen maar hadden te voldoen, wat tot gevolg had dat zij vaak alle zeilen bij moeten zetten om de kinderen voor het toelatingsexamen „klaar te stomen". Jerusalem beseft dat in deze si tuatie verandering moet komen. Het vorig jaar kwam de vraag duidelijk op tafel: Wat kan er gedaan worden om de aansluiting van het voortge zet onderwijs op het basisonderwijs te verbeteren? En een tweede vraag nog veel ruimer was of er niet een over legorgaan in het leven moest wor den geroepen om al die punten van samenwerking tussen de verschillen de onderdwijstypen in onze streek te behartigen? Beide vragen zijn niet onbeant woord gelaten. OVERLEGORGAAN Allereerst nam men het initiatief tot een overlegorgaan van school leiders waarin alle onderwijstypen die in de regio Venray bestaan van kleuterschool tot gymnasium, van B.L.O. tot Middelbare land- en tuinbouwschool vertegenwoordigd zouden zijn. Inmiddels is er een studiecommis sie aan het werk, die de enorme problematiek die aan zo'n overleg orgaan is verbonden, nader zal be zien. Maar daarmee was het konkrete probleem van de aansluiting lager onderwijs voortgezet onderwijs nog niet uit de wereld. Met het oog hierop is Jerusalem nu met een nieuw voorstel gekomen. Het voor stel komt neer op een vervanging van het traditionele toelatingsexa men voor de vakken taal en rekenen door een psychologisch toelatings onderzoek, waaraan de school de aspirant-leerlingen kosteloos wil on derwerpen. Met ingang van dit schooljaar heeft deze Scholengemeenschap zich namelijk weten te verzekeren van een op het terrein van het onderwijs gespecialiseerde psycholoog, Drs. W. van Dijk, die in eerste instantie aan de slag is gegaan met de psycholo- bische begeleiding van de brugklas leerlingen. TOELATINGSONDERZOEK Met hem is nu een plan voor eer- psychologisch toelatingsonderzoek ontworpen en op 2 december a.s. zal er 's avonds een bijeenkomst worden belegd met de hoofden van alle la gere scholen uit de streek om dit plan nader te bespreken. Jerusalem hoopt met dit plan de grote last te kunnen verlichten du; tot dusver het toelatingsexamen,, voor de lagere school betekende. Eén psychologisch onderzoek is nu een maal bij uitstek objektief en geeft alle kandidaten gelijke kansen. Daarnaast en daarbovenuit hoopt men echter dat hierdoor de ruimte wordt geschapen om met de leer krachten van het basisonderwijs als gelijke partners om de tafel te gaan zitten teneinde te kunnen praten over de vaardigheden en de leerstof die werkelijk essentieel zijn voor studiesucces bij het voortgezet on derwijs. Hopenlijk worden in dat ge sprek nieuwe wegen gevonden, ho pelijk wordt er een „brug" geslagen, althans het begin ervan. VENRAY NOORD—WEST (welke wordt begrensd door: Westsingel, Beekweg, Oveïloon- seweg, Langeweg en Merselose- weg. Wat is door de Wijkraad in sa menwerking met gemeentelijke in stanties tot nu toe bereikt? Dit zul len wellicht vele bewoners zich af- vrgaen en daarom volgt hier een kleine opsomming van wat er ge realiseerd zal worden en reeds uit gevoerd is. 1. Het terrein aan de Beekweg, in gang „groene houten" woning mag en kan als crossbaan ge bruikt worden, mits omwonenden geen hinder ondervinden. 2. Aan het Ceciliapad zullen de struiken teruggesnoeid worden om beter zicht op spelende kin deren in de zandbak te hebben. 3. Paadjes achter de tuinen van Pastoor van der Gaetstraat zullen zeer waarschijnlijk verhard wor- den en ook hier zullen struiken gesnoeid worden. 4. Eenrichtingverkeer in de Tol straat is door gemeentewerken aan B. en W. voorgelegd. Gezien de wenselijkheid zal dit zeer waarschijnlijk doorgang vinden. 5. Paden achter woningen van de Houten Hoek en Bergweg zijn reeds betegeld, terwijl enkele zandbakken zijn geplaatst. 6. Het terrein rond de Hoge Beek wordt grasveld en beplanting komt in het voorjaar. 7. Achter de ambachtsschool is ter rein geëgaliseerd en kan als voet balveld gebruikt worden. Doel palen komen op korte termijn. 8. De beplante pleintjes in de Lu- ciastraat, Ambrosiusstraat en Barbarastraat mogen door kleine kinderen als speelterrein worden gebruikt. Willen de ouders er op toezien dat er geen vernielingen worden aangericht en grotere kinderen weren. 9. De totaal vernielde zandbak aan de Deken Berdenstraat wordt ge heel vernieuwd. Er komen wat kruiphuizen in en er zullen een of twee speelrekken geplaatst worden. Ook op het pleintje hoek Bevrijdingsweg'Deken Berden- weg komt een speelrek. Ouders U kunt bijdragen om vernielingen door Uw kinderen te voorkomen. Wij gaan als Wijkraad meer doen en zullen U regelmatig op de hoogte houden. Wilt U Uw wensen, verlangens, suggesties doorgeven aan de leden van Uw kontaktorgaan. Korrespon- dentie adres: Mej. M. A. E. ter Steeg, secretaresse, Hoge Beek 40, Venray. Volgende week vrijdag zal Zuster Serviens, met een receptie afscheid nemen van het Psychiatrisch Zie kenhuis St. Anna. Daarmede sluit zij, wat Venray betreft, een periode af in haar druk bezette leven van bijna 22 jaren. Want afgezien van een onderbreking door missie-arbeid in de Congo, is Zuster Serviens 22 jaren in Venray werkzaam geweest. Eerst als verpleegster, de laatste 7 jaren als econome en hoofd van de administratieve en economische dienst. Daarnaast is zij het laatste jaar overste van de communiteit van de Zusters van Liefde geweest. Zij is gekozen tot tweede raads vrouwe van deze Congregatie, de eerste Nederlandse overigens, en krijgt nu tot standplaats Brussel. Vooral als econome en overste heeft zij grote betekenis gekregen in een steeds uitgroeiend psychiatrisch ziekenhuis, bij de uitbouw waarvan ze eèn groot aandeel heeft gehad. Mede onder haar leiding is de grote reorganisatie begonnen, dife o.m. de inschakeling van leken op verschil lende leidinggevende posten met zich bracht en een „terugtrekken" van de zusters. Dat zij ook haar steentje bijgedra gen heeft tot een nauwere samen werking tussen de beide psychiatri sche centra in Venray bewijst al het onderwijsinstituut voor verpleeg kundigen de Hoebert en zal waar schijnlijk ook nog in de naaste toe komst bevestigd worden. Zuster Serviens laat de herinne ring achter van een religieuse met een enorme werklust en ijver en zal als raadsvrouwe van de congregatie het doen en laten van „haar" zie kenhuis natuurlijk blijven volgen. Voor de vele vrienden, die ze in Venray gekregen heeft in al die ja ren. zal de receptie van vrijdag a.s. een goede gelegenheid zijn haar een even vruchtbare arbeid in Brussel toe te wensen. De foyer van Venrays schouwburg biedt op gezette tijden de bezoeker een tentoonstelling aan. Nu eens over wonen in Venray, dan over het verzet en daarnaast een heel reeks van schilderwerken, tekeningen en grafisch werk. Intussen alweer een hele serie. Naar rato echter het aantal ten toonstellingen toeneemt, naar rato neemt het aantal bezoekers bij de officiële openingen af. Toen maan dagavond de kunstenaar Jan van Griensven zijn tentoonstelling van gouaches; en tekeningen in deze foyer openstelde voor het publiek, waren bij dit officiële gebeuren de burgemeester, een drietal raads leden, twee dames van het Vrou wengilde en twee persmensen aan wezig. De overigen van de tientallen genodigden lieten rustig verstek gaan Tegenover dat gezelschap mocht de kunstenaar dan wel eens geloofs belijdenis afleggen, dat hij werkt voor een gemeenschap en hoopt op weerklank in die gemeenschap en omstandig uitleggen hoe ook in zijn werk traditionele begrippen zijn verdwenen, maar de oervorm van OPEN BRIEF AAN SINT NICOLAAS Om allerwege goed te doen is het de Sint die ons inspireert Hij maakt alle harten gul en goed, zorgt dat de liefde weer triomfeert. Ja lieve Sint Uw feestdag nadert weer de dag vol van geschenken, wil ook dit jaar op Uw feest alle mensen weer gedenken. De winkels zijn goed gesorteerd, ons Venray mag er zijn, U vindt kadootjes bij de vleet voor allen, groot en klein. Koopt daarom in den vreemde niet, (U kent toch ook de leuze) wat ons eigen stad U biedt, want er is volop keuze. Dus lieve beste Sinterklaas kijk die etalages maar eens aan, en wat er binnen is te zien, zal U versteld doen staan. Venray groeit nog steeds geweldig, kijkt U maar eens in het rond, U ziet het, grote winkelzaken rijzen als paddestoelen uit de grond. Nu kunt U nog rustig kopen U bent toch overal Koning-Klant en de lieve winkeldames zijn voor U vast heel galant. Daarom Sinterklaas begin maar vlug aan Uw inspectietocht, want als U al die weelde ziet raakt U niet uitgekocht. Maak de kinderschaar weer blij zij hunkeren vol verlangen om te zien wat zij dit jaar van U, Sinterklaas ontvangen. Ook de Vaders en de Moeders met hun zorgen groot en klein, zullen met een fijn kadootje zeker U heel dankbaar zijn. Lieve Sint wil ook de zieken van onze stad niet overslaan, laat de zon weer even schijnen en wees met hun lot begaan. Tot slot heb ik nog één verzoekje toe Sint Nicolaas asjeblief wees voor hen die eenzaam zijn ook extra gul en extra lief. U kunt dan na gedane arbeid van Uw jaarlijks liefde-feest, met ganser harte constateren 't was een hemels vreugde-feest. E. J. ('t Schuttersveld) de natuur toch behouden blijven en hoe hij wel met de natuur, doch niet naar de natuur gewerkt heeft, hij praatte uiteindelijk ook tegen een grote, ruime, maar lege foyer. Dat was voor hem, noch voor de enkele aanwezigen prettig. Directeur Cattoir die de schilder moest inleiden kon dan ook maar moeilijk een excuus vinden voor dit gebrek aan belangstelling, dat ook „ergens" een gebrek aan fatsoen is. De enige troost is dat gedurende de komende dagen de schouwburg zelf weer druk bezocht zal worden en dat de bezoekers in de Dauzes dan ruim gelegenheid krijgen om het tentoongestelde te bezichtigen. Maar zittende met een paar mensen in een grote foyer is dat wel een wat schrale troost. Wat er van zij, de tentoonstelling is geopend en is tot 1 december a.s. te bezichtigen. De personeelsvereniging van Rank Xerox opende op vrijdagavond 14 november j.l. het carnavalsseizoen van Rank Xerox met een carnavals? avond voor haar leden. Als genodigden waren aanwezig Prins Geert I van de Piëlhaas van Venray met zijn Raad van Elf. Een drietal buutreedners, te weten de heren H. Smits, Th. Wismans en H. Cox, allen uit Horst, zorgden met hun buut voor een onvervalste car navalsstemming. Om 11 over 11 brak het hoogte punt van de avond aan, waar allen met spanning op hadden gewacht; de eerste Prins van Rank Xerox zou bekend gemaakt worden. Onder blaasmuziek en handengeklap werd de Rank Xerox Machine 001 de ont spanningszaal binnengereden. De bullenlezer van de Piëlhaas las de proklamatie voor en onder het uit elkaar klappen van de machine stond daar Rank Xerox Prins Cees I. Prins Geert I installeerde deze eerste Rank Xerox Prins. Prins Cees I hield een korte toe spraak tot de carnavalsvierders en gaf tenslotte een rondje voor de hele zaak. Tot 02.00 uur werd er daarna nog door iedereen volop carnaval ge vierd.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1