VERKIEZINGEN Oostrums Harmonie in de bloemen Scholengemeenschap „Jerusalem" brengt theorie in praktijk PULS KfKWoK WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS Sinterklaas in Venray VRIJDAG 14 NOVEMBER 1969 No. 46 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 12 ct po PRUS PER KWARTAAL Z— IS GOEDKOPER DAN U DENKT ABONNEMENTS- V-for t 125) Een briefschrijver stelde ons naar aanleiding van de begrotingbeschou wing, waarin sprake is van de ver kiezingen in 1970 voor Provinciale Staten en de Gemeenteraad, de ove rigens begrijpelijke vraag, hoe dat vroeger hier in Venray nu wel toe ging. Hij en vele anderen, die sinds de verkiezingen in 1966 in Venray gekomen zijn, hebben er schijnbaar geen 'idee van hoe Venrays raad is samengesteld, noch wat Venrays aandeel in de statenverkiezing is. Voor deze mensen en als opfris- sertje voor degenen, die deze ver kiezing wel meemaakten, het vol gende: GEMEENTERAAD Voor de verkiezingen voor Ven rays gemeenteraad waren in 1966 6 lijsten ingediend, een meer dan in 1962. Lijst 1 stond onder aanvoering van de huidige wethouder G. Schols en kon men de lijst van de werkne mers noemen. Met 32,09% van het totaal der 10.800 uitgebrachte stem men, kreeg deze de heren G. H. Schols, J. A. C. de Bruyn, J. K. A. Jon jee, H. A. van Valkengoed, H. J. Jaegers, M. H. Peeters en G. Jans sen in de gemeenteraad. Hoewel niet uitdrukkelijk als zodanig werd uit gesproken of aangekondigd volgde deze lijst het KVP vaandel. Datzelf de kan men van de overige lijsten ook zeggen, behalve van lijst 6, waarover dadelijk meer Lijst 2' kon men de vertegenwoor diging noemen van de kerkdorpen, met uitzondering van de kerkdorpen Oirlo en Castenray, die met een af zonderlijke lijst kwamen, t.w. lijst 4. Lijst 2, onder aanvoering van de heer M. J. H. Jenniskens uit Yssel- steyn haalde 2977 of 27,56% van de totaal uitgebrachte stemmen. Van deze lijst kwamen in de gemeente raad de heren M. J. H. Jenniskens, M. A. H. van Dijck (huidige wethou der en loco-burgemeester) Leunen; M. A. Fleurkens, Oostrum; M. J. J. Emonts, Merselo; J. A. A. van Oers, Veulen; H. A. Maas, Heide. Lijst 3, onder aanvoering van de huidige wethouder F. P. Janssen, zou men een van de lijsten van Ven- ray-centrum kunnen noemen. Deze lijst 3 vond zijn kandidaten onder middenstanders en leden van de Adelbertvereniging. Ook deze lijst volgde de KVP vlag, al werd dit niet uitdrukkelijk gesteld. Deze lijst kreeg 17,23% van de stemmen en leverde als raadsleden op de he ren F. P. Janssen en Vermeulen, alsmede Mevr. Rutten-Thielen. Lijst 4 was de groepering, die Oir lo en Castenray vertegenwoordigde. Zij kreeg 9% van de stemmen en zorgde dat de heer Achten uit Oirlo een raadszetel kreeg. Lijst 5 was weer een lijst uit Ven- ray-centrum, onder aanvoering van de heer E. L. Bartels. Met enige fantasie kon men deze lijst zien als die van het hoger geplaatst perso neel, maar ze gold wel als een van de lijsten van Venray-kom. Met 5.19 procent van de totale stemmen bracht ze de heer Bartels een raads zetel. Lijst 6 kondigde zich officieel aan als lijst van de Partij van de Ar beid en kende slechts kandidaten uit Venray-kom. Met 8,93% van het totaal der stemmen kreeg daarvan de heer L.' J. Timmermans een raadszetel. Zoals uit bovenstaande wel blijkt ging de strijd om de raadszetels in feite meer tussen kom en kerkdor pen of zo men wil tussen verschil lende groeperingen van Venrays be volking, dan tussen politieke princi pes. Stellen we dat lijst 1, lijst 3, lijst 5 en lijst 6 uitgesproken „kom-kandi- daten" leverden en lijst 2 en lijst 4 de kandidaten van de kerkdorpen, dan was de verhouding tussen kom en kerkdorpen 63,44% tegen 36,5%. In 1962 lagen dit percentages resp. op 60,47 en 39,53%. STATENVERKIEZINGEN De statenverkiezingen in de sta- tenkieskring Horst was tot voor en kele verkiezingen terug uitsluitend een KVP-zaak, waarbij de kaarten al geschud waren, voordat de feite lijke verkiezingen begonnen. Dat kwam door het stelsel van de gros lijstverkiezingen van deze KVP, die haar leden vooraf niet alleen de kan didaten liet stellen maar ook de of ficiële volgorde volgens welk ze op stembiljet geplaatst werden. Daar is sinds enkele verkiezingen verande ring in gekomen, omdat ook andere politieke partijen het spel mee gin gen spelen, hier zieltjes wonnen en zelfs een van de vijf zetels, die de Statenkieskring HorstVenray tot zijn beschikking had, afkaapten. Dat gebeurde in 1966 toen de Statenver kiezing in Venray het volgende beeld gaf: KVP 9523 P.v.d.A. 410 Samenw. Chr. Groeperingen 85 WD 196 CPN 52 Boerenpartij 590 PSP 95 Opvallend was toen in de gehele kieskring het aantal stemmers op de Boerenpartij, die er. mede toe bij droegen dat een van de KVP-zetels uit deze kieskring in handen kwam van de heer Hartog uit Bergen, kandidaat van de Boerenpartij. Voor de KVP werden in deze kies kring gekozen de heren Achten en Emonts uit Horst, de heer Loonen uit Oostrum en de heer v. d. Broek uit Gennep. De heer Laurensse, een andere Venrayse kandidaat, kreeg mede door het verlies aan de Boe renpartij juist te weinig stemmen voor een zetel. Na deze statenverkiezing ging de heer Achten er niet mee akkoord, dat de deputézetel, die na de oorlog praktisch in handen was van de Sta tenkieskring HorstVenray voor de ze kring verloren ging en dat in zijn plaats de heer v. d- Voort uit Venlo als deputé gekozen werd. Uit protest tegen de z.i. onjuiste rol, die hier het KVP bestuur bij gespeeld had, weigerde hij de bijeenkomst van de staten nog bij te wonen, terwijl het tot vorig jaar heeft geduurd voordat hij zijn zetel ter beschikking stelde. Zijn opvolger als statenlid werd toen de heer L. Laurensse uit Venray. Wat thans bekend is voor de nieu we verkiezignen is dat de heer Loo nen uit Oostrum geen nieuwe kandi datuur meer verkiest voor de Sta tenverkiezingen van volgend jaar. Oostrum Harmonie heeft zaterdag wel gemerkt, dat de prestatie, die zij in Volkel, een week daarvoor, op het concours geleverd heeft, bü het Oostrumse publiek goed is aangeslagen. Met een ongekend feestelijke receptie is de promotie, die behaald werd, hartelijk ge vierd. Na haar 50-jarig bestaansfeest, dat ook een hele gebeurtenis was in dit grootste kerkdorp van Venray, was het wat stil geworden rond dit mu ziekgezelschap. Voor de buitenwacht scheen de fut er uit en men fluis terde zelfs dat er intern nog al eni ge moeilijkheden waren, niet be vorderlijk voor de goede geest en een goede prestatie. Maar dan op eens is er het bericht dat men mee zal doen aan het federatief concours in Volkel Het was of deze Harmonie onder leiding van Jan Verstegen tegen diezelfde buitenwacht wou zeg gen: Kletsen jullie maar, maar wü proberen het toch. Maar ze zeiden niets, maakten niets bekend en trokken zelfs met stille trom naar Volkel PRESTATIE De prestatie was er niet minder om, want Jan Verstegen wist met zijn mensen een behoorlijke over winning te halen in de afdeling en de promotie naar de le klasse vei lig te stellen. Sub Matris Tutela bewees in een klap dat ze er nog was en wat meer was, dat ze niet bij de pakken i.e. de oude instrumenten neer bleef zitten, maar met deze „krengen" zelfs nog daden kon stellen. Dat alles is zaterdag gevierd met een receptie in het Oostrumse pa rochiehuis. Daar waren vertegen woordigers van praktisch alle mu ziekverenigingen uit de buurt en vele verenigingen, waarmede de Oostrumse harmonie kontakten heeft, of die ze op enigerwijze aan zich heeft verplicht. De heer Pluk, de cermoniaris van de avond, kon hen allemaal welkom heten. Bijzonder vielen daarbij op het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente, waarvan Burgemeester Schols na mens het gemeentebestuur zijn ge lukwensen overbracht voor deze prestatie. Hij was bijzonder ver heugd dat Oostrums Harmonie niet achterbleef bij de overige Venrayse muziekgezelschappen, die allen hard werken om tot betere prestaties te komen. Natuurlijk stelde hij de pres tatiepremie in het vooruitzicht, die Venrays gemeentebestuur voor dit doel heeft ingesteld en hij vertrouw de dat deze promotie een nieuwe stimulans mocht zijn om door de muziek hun eigen, maar ook het le ven van de hele gemeenschap op een hoger plan te brengen. Andere bijzondere gasten waren de leden van de Kon. Harmonie Eu terpe, die in vol ornaat en in volle dige opstelling hun Oostrumse col lega kwamen feliciteren. „Daarmede revancheren wij ons", aldus de pre sident van Euterpe, de heer Lau rensse, „voor de serenade die Oos trum bracht bij onze promotie, maar daarnaast willen we dit ook zien als een muzikale huldiging voor Uw di recteur en onze onder-directeur, de heer JAN VERSTEGEN. Onder zijn leiding heeft Oostrums Harmonie de basis gelegd voor een nieuwe sprong naar voren en het moet voor deze amateur-musicus en amateur-dirigent een grote voldoe ning zijn een muziekcorps tot een dergelijk peil te kunnen brengen. Dan begon een leuke muzikale huldiging waarbij Euterpe het zon der dirigent moest doen, want de heer Steyvers had nu Jan Verstegen zijn plaats ingenomen en bespeelde diens tuba, dat het een lieve lust was. Maar ook zonder dirigent, bleek Euterpe gedisciplineerd genoeg om haar onder- en Oostrums eerste di recteur een serenade te brengen, die klonk als een klok. EEN GROTE DAG noemde pastoor Thomasen het suc ces van Volkel. Hij ging nog eens de historie na van Oostrums Harmonie, die vele hoogtepunten kent, maar ook vele moeilijkheden. Een derge lijk succes is een stimulans, aldus Pastoor Thomassen, om weer op nieuw te streven naar het peil, waar op men vroeger reeds eenmaal be land was. Daarbij kon de Harmonie rekenen op de steun van het Oos trums publiek, dat met een instru mentenfonds, met het 50-jarig be staan en bij vele andere gelegenhe den duidelijk getoond heeft haar eigen muziekkorps hoog te willen houden. Niets anders verwachtte hij ook a.s. weekend als een grote fancy-fair voor het nieuwe instru- menitenfonds gehouden wordt. Een grote dag noemde ook Presi dent Vollenberg deze receptie en hij was dankbaar voor de vele blijken van sympathie, die Oostrums Har monie van zoveel kanten gekregen heeft. Daaronder speciaal die van Venrays gemeentebestuur, waarvan Drs. Schols ook reeds diezelfde zon dagavond blijk gegeven had en van Harmonie Euterpe, die voor een mu zikale verrassing gezorgd had. Speciaal dankte hü nog eens de heer Verstegen, onder wiens lei ding dit succes behaald is kunnen worden. Hü heeft een duidelük voorbeeld gesteld tot welke pres taties een amateur kan komen, onder voortdurende inzet en met enthousiasme. Het slot van de receptie was dat de 36 heren en de 2 dames, die sa men de Oostrumse Harmonie vor men, achter de lessenaar plaats na men en vrienden en gasten nog eens lieten horen waarmede ze in Volkel een eerste prijs haalden. Een ge roerde, maar daarom niet minder vastberaden Verstegen leidde als vanouds het gepromoveerde korps uit zijn geboorteplaats. INBRAAK IN SOOS Ongewenste bezoekers hebben een bezoek gebracht aan de Soos SR-65 aan de Hoenderstraat. Een platen speler en 20 langspeelplaten werden ontvreemd. Venrays gemeentepolitie stelt een onderzoek in. BEGIN VAN BRAND In de woning van de fam. P. aan de Burgemeester v. d. Loostraat stak een zoontje een stuk hout in de brandende butagaskachel, waardoor een begin van brand ontstond. Een buurman wist de brand in de kiem te smoren en de ijlings te hulp ge roepen brandweer behoefde niet in aktie te komen. De schade bleef be perkt. VERPLEEGSTER KWAM MET BROMFIETS TE VALLEN Op de Westsingel stopte de be stuurder v. L. uit Grubbenvorst met zijn vrachtauto om een voetganger te laten oversteken. De achter de vrachtauto rijdende bromfietster remde af en slipte, waarbij de be stuurster, de leerling-verpleegster mej L. op het trottoir viel. Zij bleef daar bewusteloos liggen en werd naar het ziekenhuis overgebracht. 46 EINDEXAMENKANDIDATEN OP STUDIEWEEK IN NOORD-NEDERLAND Op zondag 26 oktober vertrokken de eindexamenkandidaten M.M.S. per bus, uitgezwaaid door ouders, directie van de school en enige zus ters, in alle stilte naar het noorden van ons land. Vrijdagavond 30 ok tober kwam een enthousiaste groep, moe maar enorm voldaan, terug. Ze konden terugkijken op 5 dagen van bezinning en plezier, van studerend genieten en genietend studeren. BEZINNING EN ONTSPANNING Na een prachtige tocht o.a. over de Hoge Veluwe doken zij, na het diner in de zo van Limburg afwij kende regligieuze problematiek van het noorden: de eerw. Pater Roefs o.f.m. hield een inleiding over de diaspora-positie van de katholieke kerk in Groningen. Hij lokte daar mee een levendige discussie uit. Op maandag en woensdagavond belicht te aalmoezenier J. H. Wessel een heel andere problematiek, die van de mens aan de zelfkant van de maatschappij. Deze aalmoezenier, hoofd van gezins- en jeugdwerk in de stad Groningen, probeerde van uit zijn eigen ervaring de leerlingen duidelijk te maken, dat de proble men, die elke grote stad kent, in Groningen sterker leven. Het was voorr de leerlingen een openbaring deze boeiende mens te horen spre ken over de noden, waarmee hij ie dere dag te maken heeft. Na een wat algemene eerste avond bepraatte hij met de leerlingen op woensdag enkele konkrete pro bleemgevallen uit zijn werk. Het was tekenend voor deze avonden dat er beide keren te vroeg een einde gemaakt moest worden aan de vruchtbare discussies. De andere avonden stonden in het teken van de ontspanning: dinsdagavond werd een bezoek gebracht aan „Snip en Snap" in de Groningse stadsschouw burg, terwijl donderdag de meisjes zelf een gezellige avond verzorgden. Vier volle dagen waren uitgetrok ken om de provincies Groningen en Drenthe te zien en te bestuderen. Twee dagen waren bestemd voor de provinciale planologie in het nooifc- den t.o.v. de rest van Nederland en de regionale structuurplannen van Groningen en Drenthe. Het eerste werd togeelioht door Drs. Claassen van de provinciale planologische dienst d.m.v. een lezing met dia's, gevolgd door discussie. Van het tweede kregen de leerlingen een grondige indruk door de bezoeken aan de gemeenten Emmen en Delf zijl. Dhr. Bosveld, hoofd van de af deling voorlichting van de gemeente Emmen, wist in een bijzonder boeiende uiteenzetting een beeld te geven van verleden, heden en toe komst van zijn gemeente. Vooral zijn toekomstvisie maakte een enorme indruk. De eerste realisatie van die visie zagen de leerlingen tijdens een rondrit door Emmen en wijde om geving, waarbij de hypermoderne aanpak in deze veenstreek de leer lingen frappeerde. Interessant was dat de leerlingen naderhand kennis maakten met het structuurplan DelfzijlEemshaven, met een pro blematiek, verschillend van die van Emmen: hier zeeklei, daar zand grond (veen), hier havenbei angen, die in Emmen ontbreken. Ook hier werd de situatie geschilderd d.m.v. een inleiding en een rondrit door stad en havengebied. De andere dagen werden trips ge maakt door de beide provincies, en een bezoek aan V. en D. in Gronin gen gebracht. Eén trip stond onder leiding van mej. Ter Stege, hoofd van de provinciale VW, afd. inlich tingen te Assen. Tijdens deze tocht werd een bezoek gebracht aan het provinciaal museum en het ontvan gershuis te Assen; het turfstenen kerkje van Anloo; 't openluchtmu seum te Schoonoord en kregen ze twee lezingen: één te Borger over ruilverkaveling door de wethouder aldaar, dhr. Kins, en de andere door de amateur-archeoloog Tjerk Ver maning. Een tweede trip voerde door het terpenlandschap van het Hogeland in Noord-Groningen, waarbij de Menkemaborg bezichtigd werd. Een rondrit door de stad Gro ningen besloot deze dagtocht. Het veenlandschap van Z.O. Dren the en Z.O. Groningen, het winnigs- gebied van aardolie rond Schoone- beek, èn de Hondsrug vormden het dole van een derde trip. Tenslotte hebben dhr. Wennekendonk en Mevr. Buitenshuis, resp. hoofd per soneelszaken en hoofd personeelsop- leiding van Vroom en Dreesman te Groningen, de leerlingen via een le zing en een rondleiding door de ge bouwen een inzicht gegeven in de problematiek van een groot waren huis. Het mag niet onvermeld blij ven dat de gerechten van de chef kok van V. en D. zeer in de smaak vielen. OUDERAVOND Op maandag 17 november orga niseren de leerlingen een avond voor hun ouders en genodigden met de bedoeling hen te laten proeven wat zij gedurende deze studiereis hebben geleerd en genoten. Op hef programma staan o.a. lezing met dia's, leerlingen-forum en revue. De Deken van het St. Nicolaas- gilde heeft bericht ontvangen dat de Sint zijn jaarlijks bezoek aan Ven ray op 23 november a.s. zal brengen. Omstreeks 2 uur vertrekt Sinter klaas van Huize Servatius omdat via de Stationsweg en de Hofstraat naar het gemeentehuis te gaan, waar hij door Burgemeester Drs. F. Schols zal worden ontvangen en hij de kin deren zal toespreken. Na deze ontvangst op het stadhuis wortd de tocht verder door Venray gemaakt via: Marktstraat, Eind- straat, Langeweg, Paterslaan, Pa- tersstraat en Grotestraat. Hierna wordt in Hotel De Zwaan een verversing aangeboden, waarbij dan tevens de tocht ontbonden Is. (ALLEEN GELDIG OP ONZE KOOPJESDAG) ZEVEN GRANDIOZE PHILIPS PORTABLE AANBIEDINGEN Type 90 RL 072, middengolf met oortelefoon van f 39,95 nu 29,95 type 13 RP 340, van 199,- nu 149,50 type 90 RL 184, van f 99,50 nu 79,50 RADIO - T.V. - WASAUTO MATEN - CENTRIFUGES EN ALLE ANDERE ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARA TEN type 22 RL 382, normaal 159,- speciale Tummerspremie 20,- nu 139,- type 22 RL 189. met midden- en lange golf, van 67,50 nu 57,50 type 22 RL 384, normaal 199,- speciale Tummerspremie 20,- nu 179,- type 22 RH 100, radio en platenspeler! van 149,- nu 109,- ROERMOND: LAURENTIUS- PLEIN 9 TEL 51SA- HELDEN- PANNINGEN: MARKT39 TEL. 1300-VENRAY: LANGSTR.1 TELEFOON 3030

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1