WONEN IN VENRAY ONDERWIJS blijft aandacht vragen Zenda, a.s. kunt voo, hel lealsl een^ jB uurlje in UW NIEUWE HUIS WONEN±-_Modelwoning is geopend van 12 tot 19 uur. PULS mSof Siïö^ WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Kontaktorgaan Veltum feit een P.J. STEEGHS VRIJDAG 7 NOVEMBER 1969 No. 45 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 12 d PRUS PER KWARTAAL ABONNEMENTS- Vimraj f 125] CONGRES ONS LIMBURG OPENING TENTOONSTELLING Bij gelegenheid van het gouden jubileum van de woningvereni ging St. Oda organiseerde de Vereniging Ons Limburg in de schouwburg een congres, dat de schone titel droeg: Wonen, van welvaart tot welzijnEen congres, waarop behalve de gasten van St. Oda alle bestuurscolleges waren uitgenodigd van Lim burg, waar Ons Limburg bouwt en waarop als inleider spraken de voormalige Hoofdingenieur-directeur van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Ir. Kluiters en de architect H. van Leeuwen, lec tor aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. AAN DE WEG TIMMEREN In zijn welkomstwoord wees Mgr. K. Roneken er op dat Ons Limburg in de voorbije jaren feitelijk te wei nig aan de weg getimmerd heeft. Daardoor is er in. feite gebrek ont staan aan voldoende informatie. In formatie naar de aangesloten leden, maar ook informatie naar buiten uit, naar de wereld, waarin Ons Lim burg bouwt. Nu echter de statuten gewijzigd zijn van deze vereniging heeft men ook daarin bewust het nauwere kontakt met o.a. de bui tenwereld aan de orde gesteld. Een nauwer kontakt, dat men ook denkt te verwezenlijken door het houden van congressen, zoals dit, waar dan punten aan de orde worden gesteld, die z.i. belangrijk zijn. Dat men dat vak echter ook nog moet leren, toonde wel overduide lijk dit congres aan, waarop Ir. Kluiters in een sneltreinvaart de ontwikkeling van het wonen na de tweede wereldoorlog behandelde en de heer van Leeuwen een aca demisch betoog hield over de voor waarden voor stedebouw en volks huisvesting van morgen, dat mede door zijn vele citaten voor de meesten onbegrijpelijk werd. KRITIEK Ir. Kluiters gaf een overzicht van het bouwen na de tweede wereld oorlog, toen men zat met een ver ouderde woningwet, met tekorten aan arbeiders, tekorten aan mate- rilaen, gebrek aan financiën, bevro ren huren, stedebouw, die zoveel mogelijk huizen op zo weinig moge lijk kostbare grond zette en sane ring die verdronk in de administra tieve rompslomp, die inhaerent aan saneren scheen te zijn. De woningverenigingen hebben met dit alles veel te maken gehad en nog te doen. Immers 30% van de na-oorlogse woningproduktie in Limburg en 40% van het huidige woningbestand in Venray is ge pleegd door of eigendom van de wo ningvereniging. Nu het einde van de woningnood in zicht komt, vragen de mensen grotere en betere wonin gen, meer wooncomfort, meer ruim te voor de kinderen, binnen- en bui tenshuis, vragen om ruimere stede bouw, een grotere variatie. Zijn daar mogelijkheden voor. Ir. Kluiters dacht dat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening duidelijk meer mogelijkheden sohept voor een meer gevarieerde woningbouw, voor een betere integratie van gebouwen en grond en voor een bredere en gro- tere opzet van de bestemmingsplan- Verder zou hij de vrouwenorgani saties ingeschakeld wensen om hun eisen voor woningcomfort te horen. Kan dat middels de woningvereni gingen Spreker dacht van wel, want op zo'n manier is een goede dialoog eerst mogelijk tussen ontwerper en bewoner, tussen gemeentebesturen en woningverenigingen. Dat geldt zowel voor de woningbouw als voor de stedebouw. Hij dacht dat voor de komende jaren het nuttig en nood zakelijk zou zijn de mensen te sti muleren tot een bepaald bewust wordingsproces opdat men de hui dige en toekomstige eisen naar wooncomfort en wooncultuur eerder achterhaalt en inwilligen kan. TENTOONSTELLING Nadat de heer Leurs de sprekers op dit eerste congres van Ons Lim burg bedankt had, sprak de heer Burgemeester een kort woord tot in leiding van de tentoonstelling, die dank zij het samenlevingsopbouw- orgaan uit de Smakt in de foyer ge durende het weekend was ingericht. Drs. Schols noemde de jubilea die die dag gevierd werden aanleiding tot bezinning en inspiratie. Bezin ning over het feit dat dank zij de woningvereniging het woningbe stand in Venray uitgegroeid is tot over de 5000 stuks. En dat in enkele jaren. Dat demonstreert de groeimo gelijkheden van deze gemeente, die ook in betrekkelijk korte tijd de be roepsbevolking tot ver over de 6000 mensen zal oplopen, waarvan het grootste deel is in de industrie, een iets kleiner deel in de dienstensec tor en een afnemend gedeelte in de landbouw. 2300 ARBEIDSPLAATSEN MEER Maar het moet ook een inspiratie zijn. Want de groei van Venray staat niet stil, aldus drs. Schols, maar zal zelfs de eerst komende 5 jaren 2300 nieuwe arbeidsplaatsen bieden. Dat vraagt een enorme inzet, waaraan ook de woningvereniging zich niet ontrekken kan. Gezien haar verle den zal zij ook die gezamenlijke op gave mee helpen vervullen, zo was zijn overtuiging. Als bezinning was ook de tentoon stelling „wonen in Venray" bedoeld, die vervolgens door de Burgemees ter geopend werd. Op deze tentoon stelling was o.m. in soms prachtige foto's de snelle groei van onze plaats te zien, waarbij ook aan andere fa cetten, als jeugd,, ontspanning, socia le diensten, vorming etc. de nodige aandacht was gegeven. De jeugd van Venray die ook niet vergeten wa? heeft de mogelijkheden van de2 tentoonstelling volledig uitgebui maar ook over het bezoek van ou deren was men niet ontevreden. D.* tentoonstelling, die hier en daar spo' ren vertoonde van een te snel in el kaar „boksen" werd door ruim 2.0CH mensen bezocht en de heer Spig1 met zijn mensen heeft enkele druk' ke dagen achter de rug om de men sen wegwijs te maken tussen he:. vele, wat er te zien en te bewonde ren viel De bouwnijverheid kan technisch en administratief de nieuwe opga ven aan, waarbij de arbeidspoten tieel niet meer van invloed is, noch de materiaalvoorziening. Iets anders is het met de financiering. Een groot deel van de bouwerij is afhankelijk van de rijksmiddelen. Al is vooi 1970 356 miljoen uitgetrokken voor nieuwbouw, 122 miljoen voor krot opruiming en 10 miljoen voor ver bouwing, in feite betekent het nog altijd dat een bepaalde eontigente- ring nodig is, die voor bepaalde stre ken en gemeenten remmend werken kan. In de ontwikkeling van de wo ning is reeds een duidelijk en grote ontwikkeling gaande. De woningen worden groter, hebben betere sani taire voorzieningen, betere keukens en word uitgerust met centrale ver warming. Alleen de hoogbouw is achtergebleven, mede omdat het kontakt met straat en tuin ont breekt. Een factor, die remmend werkt zijn de huren, die duidelijk ach tergebleven zijn bij de eisen, die men stelt. Huur naar huurwaarde zal noodzakelijk zijn, ook om door stroming te bevorderen. Ook was Ir. Kluiters minder ge rust op de ontwikkeling van de ste debouw, die dikwijls nog te weinig oog heeft voor buurtvoorzieningen HUISARTSEN OP NASCHOLING De moderne wetenschap gaat snel vooruit. Om bij te kunnen blijven worden er voor de artsen nascholings cursussen gehouden. De artsen van Noord-Limburg, dus ook van Venray, doen hier aan mee. Donderdag 13 en vrijdag 14 november zijn telkens 3 artsen afwezig: 13 november: Bloemen, Coenen, Corver; 14 november: Lankveld, van Th iel, Vercauteren. De praktijken worden dan door de 3 andere artsen waargenomen. Wij verzoeken medewerking van de patinten de dienst doende artsen gedurende deze twee dagen alleen voor spoedgevallen te vragen, zowel voor visites als voor spreekuren te bezoeken. Het is voor U ook van belang dat uw artsen de kans krijgen om de snelle vooruitgang te kunnen volgen. Gaarne uw medewerking nu en in de toekomst. DE HUISARTSEN VAN VENRAY In onze begrotingsbeschouwingen van vorige week hebben wij U gewezen op wat de gemeente in het komende jaar van plan is op het gebied van de ruimtelijke ordening, de woningbouw en de openbare werken. Weer een hele waslijst van plannen en wensen, die echter nog langer wordt als we zien wat er b.v. voor onder wijs op het programma staat voor 1970. KLEUTERONDERWIJS Voor wat betreft het onderwijs aan de allerkleinste gemeentenaren wijst het College er in zijn algeme ne inleiding op de begroting op, dat door de bouw van een kleuterschool in Veltum de daar nog heersende nood in 1970 gelenigd kan worden. Ysselsteyn heeft het initiatief ge nomen de bestaande kleuterschool bij de basissschool te trekken en een nieuwe te gaan bouwen. Een nieu- uug neen, vuui uuui Lvuoizierungen aaan uuuwcu. j^cii mcu- en welzijnszorg nog te weinig ker.' )W(? die o.m. gefinancierd wordt door Wat de sanering betreft, die steeds grotere vormen aan moet nemen, blijft nog altijd een te lange admini stratieve voorbereiding schijnbaar noodzakelijk. Daarbij wordt de technische sanering niet gevolgd door opbouw, zodat puinhopen te lang blijven liggen. Bij deze ontwikkeling, met zijn fouten en feilen, doch ook met zijn goede dingen, moet de woningver eniging een grotere taak krijgen, dan in het verleden. Zij moet een sociaal-culturele woningpolitiek kunnen volgen en daarvoor mede beslissingsmogelijkheden krijgen. WENSEN VAN WELEER De heer van Leeuwen hield zo als gezegd een vrij moeilijk aca demisch betoog, waarin hij o.m. stel de dat de eisen, die men voor 50 ja ren terug reeds stelde t.a.v. de ar beiderswoning, nu verwezenlijkt zijn. Stelde men voor 50 jaren dat een arbeider de mooie kamer of de kamer ensuite niet nodig had (en ze werd dikwijls ook een soort mu- seum-vertek), nu is dat allemaal ge meengoed geworden en stelt men eisen naar groter materieel comfort. Men is niet meer tevreden met wat er is. Maar om nu duidelijk voor ogen te krijgen, wat men wenst, welke kriteria men nu moet han teren, zal er een breder overleg noodzakelijk zijn, dan er in het ver leden was. Sociologen bijv. zullen moeten worden ingeschakeld, die welzijnszorg ook op de woningen zullen gaan betrekken. BALLONNENWEDSTRIJD ZANGERTJES VAN ST. FRANS Ongetwijfeld zijn er al vele kinde ren die inmiddels hun kaart hebben terugontvangen. Deze kaarten kun nen vóór 1 december a.s. worden ingeleverd bij Peeters, Esdoorn straat 16. Kinderen die hun kaart niet voor deze datum hebben ingeleverd kun nen niet voor een prijs in aanmer king komen. De prijzen zullen door St. Nicolaas bij de prijswinnaars worden thuisbezorgd. Wij danken bij deze nogmaals de Bank- en Geldzegelwinkeliers die deze ballonnen aan de Zangertjes hebben geschonken. een zgn. burgerzinlening. Datzelfde gebeurt ook in Merselo, waar nu de ukkepukken nog in het patronaat „schooltje houden". Daar mede zal dan de achterstand van zo vele jaren eindelijk zijn ingelopen. LAGER ONDERWIJS heet in de Mammoetwet voortaan basis-onderwijs. Voor het begin van het nieuwe schooljaar hoopt men in Veltum de basisschool klaar te heb ben. Voorlopig trekt men nog in de kleuterschool, als die klaar is, om dat wel gebleken is dat de ruimten in de Hensenius- en de Luciaschool toch wel aan de krappe kant is. In 1970 hoopt men ook klaar te komen met de modernisering van de basisscholen, die dan allemaal leer lingen-sets hebben en aangepaste verlichting. Iets anders is of de door de regering aangekondigde verlaging van de leerlingenschaal per klas niet de uitbreiding van klaslokalen bij verschillende basis-scholen noodza kelijk zal gaan maken. Dat is voor lopig nog even afwachten geblazen. MAVO wacht op uitbreiding. Een zestal nood-lokalen, thans nog bij het oude Lyceum, zullen door de MAVO wor den overgenomen. Het wachten is op de goedkeuring van de ingediende kostenbegroting ANDERE SOORTEN ONDERWIJS De oommissie van voorbereiding tot stichting van een LOM-school in onze gemeente is al geïnstalleerd, doch waar moet men ze huisvesten. Daarvoor is men thans aan het zoe ken. De BLO school aan de Ursula- straat komt het volgend jaar klaar, maar blijkt nu al te klein. Pogingen worden gedaan er nog twee klaslo kalen bij te mogen bouwen. B. en W. constateert met trots dat Venray met het nieuwe Boschveld- college een unieke onderwijsvoorzie ning heeft gekregen, maar doet het zwijgen over bepaalde moeilijkheden die gerezen zijn nu ook het Bosch- veldcollege meisjes-leerlingen gaan aannemen. De plannen tot uitbreiding van de van de werkgroep n.l. de heren Ben nis, Ter Beek en Matijsen stelden zich niet ter beschikking. Buiten de door bovengenoemde werkgroep-leden bestaat het kon- takt-orgaan uit de heren: H. G. Meissen. Veltumse Kleffen 53; A. H. M. Creemers, Veltumse KI. 69; V. J. Polman, Tinnegrieterstraat 5; A. P. M. Kemmelings, Weg in de Berg 36; J. Bosje, Touwslagerstraat 32; F. Ketelaars, Touwslagerstraat 14; A. van het Ooster, Hoedemakerstr.25 M. A. Rommers, Gouwsmidstraat 8; H. Schrijver, Tinnegieterstraat 23. Elk van de bovenstaande personen, gaat als kontaktadres in een wijk fungeren. Bij deze wordt elke Veltummer uitgenodigd met wensen, ideeën of suggesties naar een van deze per sonen te komen. Deze kunnen dan behandeld worden op de eerstko mende vergadering van het kontakt- orgaan. Met het kiezen van een dagelijks bestuur wil het kontaktorgaan wach ten totdat de leden elkaar beter kennen. Tot die tijd zal de werk groep de vergaderingen nog begelei den. LTS nemen alweer vastere vormen aan. Dat schijnt een tradi tionele zin te worden in iedere be groting, maar ditmaal vinden we er gelukkig bij dat men nog voor het einde van dit jaar de nodige goed keuringen denkt te krijgen. En dus maar stil zijn en braaf duimen Het ITO is op gang gekomen dank zij enkele noodlokalen van het oude Lyceum. Voor de rest geen nieuws. De plannen voor een school voor de jongerencursus zijn ingediend, bij het Ministerie en nu is het wachten op de ministeriële goedkeuring. Pogingen worden aangewend om nabij het gebouw van de Levens school een gymnastieklokaal te krij gen, bestemd voor die school en voor de jongerencursus. Den Haag schijnt dat niet eens zo gek te vinden, dus ook hier maar duimen Dan hebben we U al gemeld, dat er liefst 50.000,op deze begro ting zijn uitgetrokken voor de stich ting van een muziekschool. Dat be drag is dan voor een half jaar be doeld, wat betekent dat de school dus in september kan starten, maar het betekent ook dat op de toekom stige begrotingen minimaal ieder jaar een ton zal moeten prijken voor deze school. En de vraag is of rijk en provincie daar wel intrappen. We hebben namelijk een kwart miljoen tekort Donderdagavond 30 okt. j.l. had Werkgroep Veltum de personen, die zich bij de j.l. gehouden enquête ge meld hadden om aktief te willen medewerken aan de totstandkoming van een kontaktorgaan, bijeengeroe pen in het Cultureel Centrum. De werkgroep had deze bijeen komst zodanig opgezet en voorbereid dat men op deze avond tot een kon taktorgaan zou moeten komen. Conceptstatuten waren gereed en werden ter discussie voorgelegd. Aan het slot van de bijeenkomst was het „Kontaktorgaan Veltum" een feit. Hierin bleven drie leden van de werkgroep over, n.l. Mevr. W. M. v. Jaarsveld-Kingma, Veltumse Klef fen 51 en de heren A. Broeksteeg, Pettenmakerstraat 28 en J. van Roy, Goudsmidstraat 12. De overige leden IN MEMORIAM Donderdag is in Castenray het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer P. J. Steeghs. Casten ray heeft de man, die zoveel voor dit kerkdorp heeft gedaan op een waar dige wijze uitgeleide gedaan. Niet alleen was hij de oprichter en eer ste voorzitter van de boerenbond Oirlo-Castenray en van de fok- en controlevereniging Vooruit, maar ook de grote simulator van eigen pa rochie en eigen school. Het was gro tendeels aan de heer Steeghs te dan ken dat Castenray in 1921 een eigen recotraat kreeg en in de dertiger ja ren parochie werd. Dat de heer Steeghs vanaf de op richting van dit rectoraat lid van het kerk- en schoolbestuur werd, was voor hem geen ere-baan doch weer een plaats te meer waar hij met grote kracht zich kon inzetten voor een eigen plaatselijke gemeen schap. Geen enkele vereniging in die plaats was er, waarvan de heer Steeghs geen voorzitter of bestuurs lid was. Daarbij zijn hem teleur stellingen niet bespaard gebleven, evenals onbegrip, maar dat is voor hem geen reden geweest om het werk neer te leggen. Het scheen maar alleen een nieuwe stimulans voor hem te betekenen. In 1935, op het einde van de crisisjaren, deed hij zijn intrede in Venrays gemeen teraad, die hij met onderbreking van de oorlogsjaren zou dienen tot ok tober 1965, het tijdstip dat hij naar Horst ging vertrekken. En menigeen zal zich ook van die periode her inneren zijn streven om behoorlijke straatverlichting te krijgen, zijn zorg voor woningbouw in Castenray, voor de bouw van een kleuterschool, voor een goede sportaccomodatie en voor riolering. Doch niet alleen voor zijn Castenray heeft hij gewerkt, ook de landbouwaangelegenheden gingen hem ter harte en de Peelontginnin- gen vonden in Steeghs een vurig voorstander, zoals hij ook zijn steen tje bijdroeg in de. tot werking ko men van de ruilverkaveling Lolle- beek. Zijn verdiensten voor de ge meenschap werden ook van geeste lijke en wereldlijke overheid ge waardeerd. Hij was begiftigd met de Pauselijke Onderscheiding Pro Ec clesia et Fontifice en kreeg in 1960 de Ere-medaille in goud van de or de van Oranje Nassau. Zijn verblijf in Horst en zijn ziek te verhinderden hem niet nog altijd een nauw kontakt te onderhouden met Castenray en Venray, waarheen hij thans voor goed is teruggekeerd. BENOEMING Op 27 oktober j.l. werd de oud- Venrayer Henk M. J. Janssen, wo nend te De Bilt, benoemd tot voor zitter van de Teologische Studie vereniging Erasmus van de Katho lieke Theologische Hogeschool te Utrecht (KTHU) voor het kollege jaar 1969—1970.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1