69 PULS Huldiging 2 leraren op Jerusalem japanse makreel 69 rumbonen droptoffee'S hawaii ananas Politierechter Paniek in de Grotestraat Schouwburg PULS mr&ünk ÏOO 200 GRAM 89 SALMON STYLE nu 2 blikken voor 275GRAM 89 blik a 4 schijven IFA VRIJDAG 31 OKTOBER 1969 No. NEGENTIGSTE JAARGANG IS I GOEDKOPER I DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN t" awhuhubjis- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ÏÏCElXuLHU V wN—7M V CINnH T CIN L/IVIO I ntrvdN PRIJS PER KWARTAAL 2.(buten Vnnray 225) De scholengemeenschap van Jeru salem heeft het 40-jarig ambtsjubi leum van de heer Drs. A. Buwalda en het zilveren van Drs. P. van Weegen een feestelijk gebeuren ge maakt. Een feest, dat begon met een Eu charistieviering in de Vredeskerk, waarbij de hele scholengemeenschap aanwezig was. Op verzoek van de beide jubilarissen droeg Pater Steen kamer de H. Mis op, op de „oude" manier, terwijl 3 leraren van Jeru salem als misdienaar fungeerden. GELUKWENSEN In een matinee in de schouwburg was het Moeder Angelica, die na mens het schoolbestuur de beide ju bilarissen geluk kwam wensen. Zij bracht in herinnering hoe de heer Buwalda veertig lange jaren als na tuur- en scheikundeleraar verbon den is met Jerusalem en met deze school het goede maar ook het kwa de gedeeld heeft. Zo heeft hij ook de „verbanning" naar Eysden mee gemaakt. Datzelfde geldt voor de classicus Drs. P. van Weegen, die 25 jaren zijn beste krachten aan het gymnasinm heeft gegeven. Zuster Dorothée, de rectrix van de scholengemeenschap, prees hun meegroeien met de ver anderde tijden en opvattingen in een hooggestemde felicitatie, waarbij de beide heren namens het schoolbe stuur cadeaux werden aangeboden en hun echtgenoten bloemen. Namens de collegae sprak drs. H. ten Doeschate, die de collegialiteit prees van de beide jubilarissen en o.m. nog herinneringen ophaalde aan de „luchtwacht-tijd" van de heer Buwalda en de Griekse reizen van de heer van Weegen. Zij bood na- rriens de collegae de heer Buwalda een ijskoeler aan en de heer van Weegen boeken. Mej. Marion Remmen bood geluk wensen aan namens de wat zij. noemde soms „lastige" leerlingen van Jerusalem en speciaal namens het gymnasium, waaraan de beide jubilarissen les geven. Mevr. Steyns sprak woorden van dank en lof namens het oudercomité en stelde daarbij dat dikwijls te weinig beseft wordit, ook door de ouders, wat de leraren voor de op voeding van de kinderen doen. Een cabaretprogramma van leer lingen van de laagste klassen van het Gymnasium, waarin links en rechts de nodige prikjes werden uit gedeeld, en een mimisch gebeuren, onder de titel „Bu-weeg-ing" door de hoogste klassen van het gymna sium, sloot deze feestelijke ochtend af. RECEPTIE 's Middags werd de feestelingen een receptie aangeboden op Jeru salem. Daar kwamen behalve docen ten en oudercomitéj ook de heer De ken en het college van B. en W. ge lukwensen aanbieden, alsmede vele oud-leerlingen en kennissen. Een druk gaan en komen, waaruit ook bewezen werd dat beide heren bui ten schoolverband vele vrienden en kennissen gemaakt hebben. Een gezamenlijk diner van het do centenkorps in het „slot" van Jeru salem was het einde van een fees telijke dag. BRAND IN KAPITALE BOERDERIJ Schade bleef beperkt Zaterdagavond omstreeks kwart overt tien brak waarschijnlijk door kortsluiting aan een der ventilato ren, brand uit in de hooizolder van de „Havezate" van de heerlijkheid Spraelandt, eigendom van baron dfc Wiechs de Wenne en bij landbouwer Hendrikx in pacht op het Spraelandt Oostrum. Dank zij de brandmuur en beton nen zolder kon de Venrayse brand weer het vuur vrij spoedig locaiL- seren. Het aanwezige vee, juist za terdag op stal gezet, kon zonder ge vaar uit de stallen worden verwij - derd. De schade, die meer dan 10 000 gulden bedraagt, wordt door de verzekering gedekt. Juist 13 jaar geleden ging de r de oude toestand verkerende have zate door brand geheel verloren en werd opgebouwd waarbij rekening werd gehouden met brandgevaar. Het was Ue reden dat kijklustigen niet begrepen dat aanvankelijk het vee niet uit de stallen werd gehaaid. Toen het gevaar voor warm water dat langs de muren sijpelde, groter werd, deed men eerst het vee uit de stallen. DIEFSTAL VAN GLAS Ten nadele van de pluimveehou der C. werden op zijn bedrijf aan de Blakterweg te Oirlo 37 glasruiten ontvreemd. Dit is de tweede keer dat bij bedoelde pluimveehouder glasruiten werden ontvreemd. De Venrayse gemeentepolitie heeft de zaak in onderzoek. BETER TEXTIEL HEET Een schrielig manspersoon stond in het verdachtenbankje. Maar uiter lijke schijn bedriegt, want hij was de grote man van die plaatselijke visclub. De onoverwinnelijke, de crack die zijn club van zege naar zege voerde, steeds weer nieuwe bekers en lauwertakken toevoegend aan de glanzende inhoud van het kastje in het verenigingslokaal. In dat lokaal was de narigheid eigen lijk begonnen. „Ik heb geen snipper dag meer. Ik kan niet meedoen", had hij onthutst gestameld, toen de secretaris de uitnodiging van een an dere visclub voorlas. Maar allemaal haddien ze hem op de smalle schou ders geklopt en gezegd „Toe nou" en „Kom nou". Hij kreeg er tranen van in de ogen. En de volgende morgen heeft hij zijn baas bedrogen. „Als- dat mijn schoonmoeder is overleden en alsdat ze woensdag begraven wordt. En of ik nou een dag vrij kon krijgen." De baas had het in een getypte brief met een mooi gedrukt hoofd aan de rechter geschreven. „Het kwam mij verdacht voor, dat de man zich deze gebeurtenis zo aan trokken", schreef hij. Want de baas had natuurlijk zelf ook een schoon moeder. „Meneer", zei onze visser, „ik zal je de schriftelijke bewijzen meebrengen." De hengelaarsclub zou het betalen, netjes, met droeve plicht en geduldig gedragen lijden. Onze behiuwdmoeder, zoals dat hoort. „Ik kom ze vanavond wel halen", zei hij. Maar die drukker was een aktieve drukker. Toen onze visser die avond zo van zijn werk nog even bij zijn schoonmoeder langs fietste, werd er gebeld. Voor het raam zag hij de schaduw van de drukker. Verble kend zette hij zijn theekopje met een pats weer op tafel ,,'t Is toch niet heet meer?" vroeg zijn schoonmoe der. „Nee nee", zei de visserskoning, „maar ik zal wel even naar de bel gaan." „O, nee, blijf toch zitten", zei de nietsvermoedende schoonmama luchtig, „ik heb nog jonge benen.' De schrielige kampioen van de visclub zakte als een gebroken man in zijn stoel. Bij de voordeur hoor de hij de stem van de drukker. „Wel gecondoleerd mevrouw, met 't ver lies, en hier waren de kaarten." „Gecondoleerd?" vroeg de ver baasde vrouw, „waarmee?" „O", zei de drukker nieuwsgierig, „bent u geen familie van de overledene?" „Overledene?" herhaalde ze. En tegelijk zag ze de naam op de bo venste van de tien rouwkaarten. Het was haar eigen naam. En ze stond er nog een paar jaar te oud op ook. Ze gilde toen haar schoonzoon door de achterdeur probeerde weg te glippen. „Wat heeft dat te bete kenen?" „Te betekenen?" vroeg onze vis ser terwijl hij onverschillig, doch innerlijk bibberend aan kwam slof fen, „hoe bedoelt u: te betekenen?" Wat hebben de rouwkaarten te be tekenen?" „Rouwkaarten?" Verbaasd hield hij één van de zwart omrande kaarten onder zijn neus. „Meneer hier heeft ze zelf be steld", verduidelijkte de drukker. Het is moeilijk een gewetensvolle beschrijving te geven van het toneel, dat daarop volgde. De dagvaarding vermeldde alleen maar, dat de kam pioen van de visclub schurk had ge zegd tegen de drukker, en oud kreng tegen zijn behuwd-moeder. Dertig gulden boete kostte dat, vijftien voor iedere belediging. En de vis club had de beker nog niet eens ge wonnen ook, 'want de dag ging niet door. „De kas van de hengelaarsclub moet 't maar betalen", vond de of ficier. En de secretaris, die in een Canadese motorjas op de tribune stond, knikte met instemmende sportiviteit. In de afgelopen dagen dreigde er nogal wat paniek te ontstaan in de Grotestraat. De kledinigsfirma Th. welke een verbouwingsopruiming aan het houden is, kon-de afgelopen dagen de drukte niet meer aan, of schoon men meende hierop goed voorbereid te zijn. Toende toch al grote zaak tot de laatste vierkante centimeter met klanten gevuld was, overwoog m enzelfs om over de kop pen te lopen want de meeste tenen waren reeds bezet. De portier, wel ke wacht hield bij de voordeur had het bepaald niet gemakkelijk. Zijn opdracht drie klanten eruit, drie er in, kon hij niet uitvoeren, daar gre tig gebruik werd gemaakt van een zijdeur en achterdeur. Toen deze hermetisch afgesloten waren, meen de hij zijn taak beter te kunnen ver vullen totdatde klanten die uit de zaak van Th. gepakt en gezakt kwamen, vast zaten tussen de voor deur. Dit riep natuurlijk de nodige ergernis op van de honderden die ongeduldig hun beurt stonden af te wachten om binnen te komen. Onder het motto van hadden ze maar niet zoveel moeten kopen, werden de vastzittende klanten uit hun benarde positie verlost en de baan enigszins geruimd voor de vol gende klanten. Doch ook deze ble ken hetzelfde lot te ondergaan. Geen wonder want de prijzen doen denken aan een sprookje. Er deden zich net geen verkeers problemen voor, zodat de politie niet behoefde in te grijpen. Dat alles zal naar alle waarschijnlijkheid nog 14 dagen duren, zodat men mogelijk in de Grotestraat met een vertraging rekening dient te houden, maar dan zal alles weer normaal lopen, want de Firma Th. is thans met de ver bouwing begonnen om him klanten een betere service te kunnen bie den. (Adv.) hoek Marktstf'aat-Schoolstraat HERSENSCHUDDING NA AANRAKING MET LANTAARNPAAL Zatei dagmiddag werd te Leunen ten bate van de wandelclub oud pa pier ingezameld door de leden van „De Belhamels". Bij het ophalen werden tractoren met aanhangwagens gebruikt. In de Albionstraat bukte zich de 16-jarige A. Creerners om het dekzeil op de aanhangwagen te leggen, juist op '1 moment dat de aanhangwagen een ijzeren lantaarnpaal passeerde. Zijn hoofd kwam daarbij in aanraking met de lantaarnpaal. De jongeman moest met hoofdwonden en hersen schudding naar het ziekenhuis wor den vervoerd. De 15-jarige bestuurder van de tractor P. L. had niet gemerkt dat hij de aanhangwagen zo dicht langs de lantaarnpaal reed. Procesverbaal werd opgemaakt. ONOPLETTENDHEID Onvoldoende opletten bij het af slaan van de personenauto, bestuurd door W. uit Venray, werd op, de Horsterweg v. K. uit Veldhoven noodlottig. Materiële schade. STROPERS SCHIETEN VANUIT AUTO OP LANDBOUWER Landbouwer H. G. hoorde ver dachte geluiden rond zijn varkens stallen op het DalLand te Merselo. Op onderzoek gaande ontdekte hij een scherpe schijnwerper welke vanuit een auto op hem werd ge richt. Hij wilde het kenteken num mer opnemen, maar zonder waar schuwing werd op hem geschoten met een schot hagel, zonder hem echter te raken. Het komt de laatste tijd herhaal delijk voor dat in het Peelland van uit een auto wordt gestroopt. Door jachtopzieners en jaohtbrigade wordt intensief op deze vorm van stropen gecontroleerd, maar het is moeilijk om de stropers te pakken. HOND LIEP OP DE WEG Bij het oversteken van de Sta tionsweg liep een hond, waarvan de eigenaar nog niet bekend is, tegen de oersonenauto bestuurd door H. L. L. V. uit Tegelen. De auto werd licht beschadigd en hoeverre de hond verwondingen heeft opgelopen is niet bekend. VAN/DEN MUNCKHOF N.V. Grotestraat 28 - Tel. 2727 - Venray INGE MEYSEL EN SIGFRIED LOWITZ KOMEN NAAR VENRAY De twee populairste Duitse ster ren van theater, film en televisie, beiden bekroond met de hoogste Duitse onderscheidignen zullen op woensdag 5 november in Venray het beroemde toneelstuk KOM TERUG KLEINE SHEBA gestalte geven. Dit werk van de Amerikaan Wil liam Inge is een van de ontroerend ste toneelstukken van deze tijd. Wil liam Inge wordt in een adem ge noemd met Arthur Miller, Tennesse Williams en John Steinbeck. Hij werd ook bekroond met de hoogste Amerikaanse onderscheiding de Pu litzer Prize. William Inge heeft van KOM TE RUG KLEINE SHEBA een onver getelijk toneelstuk gemaakt. Hij schildert het leven van gewone mensen in een provinciestadje, met al zijn grauwe hoogteDunten en dieptepunten en het bewonderens waardige van zijn kunst is, dat hij daarbij steeds menselijk blijft. De voorstelling wordt voor Euro pa verzorgd door de beroemde Euro studio. Hierin zijn verenigd het Wie ner Burgtheater, Theater an der Jo- zefplatz, film- en televisiestudio's. In deze combinatie treft men alle grote sterren aan als Paula Wessely, Atil'la Hörbiger, Karl Heinz Böhm. Kathe Gold, Ewald Balser, Willy Birgel, Liselotte Pulver, Gustav Knut, Gustav Frölich. Diverse van deze sterren heeft men reeds in Ven ray kunnen bewonderen. Nu is het dus de beurt aan publiekslievelingen Inge Meysel en Sigfried Lowitz. We kunnen U voorspellen, dat het een gedenkwaardige voorstelling zal worden en dat het een voorrecht zal zijn een dergelijk gebeuren mee te kunnen maken. Er zijn nog kaarten, FONS JANSEN komt alweer terug naar Venray en alweer is de zaal tot de laatste plaats uitverkocht. We schreven reeds meer dan voldoende over deze prominente cabaretier, zo dat we de gelukkigen van een toe gangsbewijs alleen nog veel plezier toe kunnen wensen. BORIS RUBASHKIN met zijn Balalaika's en bekend, via de Duitse T.V. zal twee concerten verzorgen, die eveneens beiden uitverkocht zijn. van^9voor| IFAt

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1