25 jaar BEVRIJDING Zangertjes van Sint Frans in de bloemen PULS PULS VRIJDAG 17 OKTOBER 1969 No. 42 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAM U DENKT PEEL EN MAAS GROTESTRAATG28VE POSTBull MTEL.CZ727 F GiRb^OSOÓH WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN IS GOEDKOPER DAN U DENKT ADVERTENTIEPRIJS 12 cl par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.(buiten Vanray X2S) mondse pater in het Harzgebergte een riem onder het hart zingen. Terwijl iedereen zei dat.het gekken werk was met zo'n TROEP KINDEREN waren uit Engeland overgekomen via de Rank Organisation. Men had namelijk onder de medewerkers van de Rank Organisation in Engeland gezocht naar degenen, die in 1944 in deze contreien als soldaten gevoch ten hadden. Uit de 50-60 aanmeldin gen heeft men toen een zevental ge kozen, die in deze strijd gewond werden. Zij waren zaterdag de gast van Venrays gemeentebestuur en speciaal naar Venray gekomen om oude herinneringen op te halen Deze en vele andere gasten kon de heer Leurs als voorzitter van het herdenkmgscamité welkom heten alvorens de heer Crasborn zijn in leiding hield WAAROM Waarom, zo vroeg de inleider van deze tentoonstelling zich af, waarom nog een dergelijke tentoonstelling, waarom deze bevrijdingsherinnerin gen ophalen? Rijt men dan geen oude wonden weer open, haalt men geen oud zeer weer opIs dat alles niet tot meerdere eer en glorie van mensen, die zich verzetshelden noemen. Kan men niet veel beter vergeven en vergeten....? Hij wees er echter op, dat er geen Gaf de ene kant de geschiedenis weer van de oorlog in Nederland, in een ander deel was speciaal de oor logsgeschiedenis van plaats en streek naar voren gebracht, in do cumenten, foto's, kaarten en andere herinneringen. Men was er dank zij de bereid willigheid van het Oorlogsmu seum zelfs in geslaagd het inder tijd in Venray verongelukte ka non weer voor deze week naar Venray te brengen, waar het een pracht stuk speelgoed geworden is voor de Venrayse jeugd. Venray's jeugd1, die intussen ge lukkig ruim gebruik gemaakt heeft van de gelegenheid deze tentoon stelling te bezichtigen, evenals vele nieuwe inwoners van onze plaats, die zich eerst aan de hand van wat daar te zien was, zich een voorstel ling hebben kunnen maken hoe Ven ray er in 1944 bij lag en hoe deze hele streek inderdaad de hitte van het gevecht heeft moeten dragen. Men is er mede dank zij de be- heid in schrik en angst. In Venray alleen meer dan 230, in Overloon meer dan 100. Hoe moet het dan, zo vroeg de spreker zich af, geweest zijn voor de soldaten, die hier in het bruggehoofd de vijand ten koste van grote offers terug moesten dringen? In het Engels sprak hij een dank woord tot de Engelse gasten, die aan de lijve hebben ondervonden wat onze bevrijding heeft gekost DE ZIN VAN DIT ALLES Nu terugkijkend komt, aldus bur gemeester Schols, de vraag naar vo ren wat er terecht is gekomen van de idealen, die men na de bevrijding had. We zien een krachtig herstel uit de materiële schade; we zien een welvarender streek dan ooit tevoren. We zien een vooruitgang op velerlei terrein, mede bevorderd door vond sten uit die oorlog. We leven in or de en in vrijheid. Maar van de an dere kant is er de ontevredenheid van een deel der jeugd over zaken die velen heilig zijn. Ze verwijt de ouderen helemaal niet vrij te zijn, maar gebonden aan economische BEGIN toire genomen. Toen Pater Wolfgang Schmitz z.g. bij het schoolbestuur van de St. Franciscusschool aandrong op de be noeming van de heer Buys als on derwijzer, probeerde hij niet alleen een Haagse mijnheer hier te krijgen als onderwijzer, maar had hij kenne lijk een bijbedoeling. Hij had name lijk in Den Haag deze heer leren kennen en gemerkt hoe die zon der officiële diploma's of wat ook in 9taat bleek jongelui te interesse ren voor de zang. En aangezien zijn parochie best een kinderkoor kon gebruiken, volgde hij die dan mis schien wel ingewikkelde maar toch praktische weg om de heer Buys naar Venray te halenHet bloed kroop waar het niet gaan kan en vrij spoedig na zijn in werk-pe riode, was er al een oproep voor een koortje. De eerste 6 meldden zich aan en dat aantal liep vrij snel op tot een twintigEn daarmede was dan het koor de Zangertjes van St. Frans geborenEerst als kerkkoortje, dat speciaal in het Lof zijn beste krachten, weggaf, maar al dra wilden de jongelui ook wel eens iets anders zingen dan Maria-lied jes en het Tantum Ergo (weet U nogen werden profane num mers, zoals dat heet, op het reper- NIET ZONDER TEGENSTAND Toen het koor op een Venlose on derwijzersdag naar buiten trad om daar te demonstreren met welke bescheiden middelen een koor op te richten en te leiden is, kwam hier, als een soort reactie, de kritiek los. Het was of men dat snelle succes het koor eenvoudig niet gunde. Men had kritiek op de leiding, men had kri tiek op de zang-methode, ja zelfs de fraters Minderbroeders voelden het koor, dat nog altijd maar een koor tje was, als een soort concurrent in de Paterskerk. Een hele vreemde si tuatie zelfs, waarbij weer de ouders betrokken werden en dat soms een hele hoop roddel en onplezierige dingen lossloeg. Het is een gelukkig ding dat de heer Buys en met hem de heer v. d. Tillaart en bestuurs leden zich daar weinig van aange trokken hebben. Men is rustig door blijven gaan. „Rustig" is misschien hier hele maal niet op zijn plaats, want dat koor was allesbehalve rustig. In overdrachtelijke zin dan. Want op ©en gegeven moment moesten er uniformen komen. En die kwamen er, dankzij allerlei akties. Op een ander moment ging men een Hel- VOLGENDE WEEK is dan Venray aan de beurt. Daar is een balonnenwedstrijd voor de jeugd, een receptie in Hotel De Kei zer, bezoek van gastheren, die die avond de missen opluisteren in Pa terskerk en Vredeskerk en tenslotte een galaconcert in Venrays schouw burg, waaraan behalve de Kon. Har- monde Euterpe, het Haag Matrozen- koor, Venrays Mannenkoor en de Belgisch Hartjes op Maat, natuur lijk ook het jubilerende koor zelf, zal deelnemen. Het slot is een plechtige eucharis tieviering op zondag 26 oktober in de Paterskerk, waarbij behalve de koren die deelnemen aan het gala concert, ook het Venlo's Symfonie orkest zijn medewerking verleent. Tenslotte staan in de komende maand nog concerten op het pro gramma in het ziekenhuis, in Huize Servatius, in de Kruuze en in het Schuttersveld. Men ziet de jongelui zijn na tien jaren nog even onrus tig als ze in de voorbije jaren ge weest zijn We kunnen slechts hopen dat Ven ray die onrust weet te waarderen, als ze dat in het verleden gedaan heeftWe hebben er een goed stel ambassadeurs aan overgehou den Heeft het zin om nu 25 jaren na de bevrijding nog herdenkings bijeenkomsten te houden, tentoonstellingen in te richten, doden herdenkingen te organiseren? Een vraag, die bü de voorbereiding van de herdenkingsweek in Venray meermalen naar voren is ge komen, maar waarop ook het antwoord van verschillende kanten gegeven is. Op de eerste plaats door de oud-verzetsman de heer Crasborn, die de tentoonstelling in de schouwburg kwam openen. Op de tweede plaats door burgemeester drs. Schols in zijn her denkingsrede in Venrays Vredeskerk reidwilligheid van velen in geslaagd een unieke verzameling bijeen te brengen, die na 25 jaren een goed beeld en overzicht gaf van wat eens gebeurde. De samenstellers daarvan hebben dan ook de dank van Ven ray verdiend DODENHERDENKING Om kwart voor 6 waarschuwden de zware klokken vah de Petrus-' Banden dat het-tijd werd voor de; dodenherdenking in de Vredeskerk. I Zes Overloonse en 6 Venrayse jongeren hadden intussen in de cha- ©n staatskundige machtsconcentra- pelle ardente van het Oorlogsmu- ties, gestuurd door technische ont- seum aan de daar eeuwig durende j wikkelingen, geleefd worden, zonder vlam een fakkel ontstoken, die al zelf het leven in eigen hand te ne- lopende naar Venray werd overge- rnen en persoonlijk op te komen te- bracht. Zij droegen symbolisch hetgen onrecht en ellende. Men mag vuur van de bevrijding door 't oude het dan misschien dikwijls niet eens strijdgebied. Zij volgden de weg die j zijn met de manier, waarop deze eens de troepen moesten nemen en j kritiek gespuid wordt, dikwijls er- die voor zovelen hun laatste weg j vaart men dat zij ernstig menen en geworden is. I in praktijk willen brengen wat wij j met de mond belijden, aldus drs. Voor de Vredeskerk werd de fak-Schols. Hij zag veeleer in dit alles kei overhandigd _aan de voorzitter van het Oorlogsmuseum, die "op zijn beurt dit vuur doorgaf aan burge meester Schols. Deze ontstak voor de Vredeskerk een herdenMngsvuur waarna men de kerk betrad. HERDENKINGSREDE Het verhaal van de eindfase van de voorbije oorlog in deze streek geeft, ook na 25 jaren, een huiver van ontroering en ontzetting, al dus begon burgemeester Schols zijn herdenkingsrede, waarin hij zich afvroeg waar de mensen in deze gemeente en in die streek, na gegaan te zijn door een inferno van granaten en bommen, brand en vernieling, dood en verminking, angst en verdriet, na een evacua tie, waarin zij alles moesten ach terlaten, nog de spankracht ge haald te hebben om op te ruimen, de resultaten van onze idealen en ideeën, waarvan we nu schrikken, nu we er mee geconfronteerd wor den in onze jongere generatie. Na tuurlijk liggen in de nieuwe ontwik kelingen gevaren en risico's. Maar welke risico's hebben de verzets mensen niet genomen om de weg open te houden naar vernieuwing en verandering, zo vroeg de burge meester zich af Het denken aan doden en het her denken van doden heeft alleen maar zin, wanneer wij die bood schap aan ons willen begrijpen en daar naar willen handelen, met een groot geloof in de liefde als oorsprong en deel van ons be staan. ZANG EN MUZIEK D,e gemengde koren van Groenin- te herstellen en opnieuw te begin»: - i."Vierlingsbeek en Overloon j ?v> n samen met de Fanfare uit Overloon onder leiding van de heer Th. Lamee in deze dodenherdenking een vocaal en instrumentale uitvoe ring van Funeral Anthem, Het Al- lelujah van Handel en Oh Land of Hope and Glory. Door hun optreden verleenden zij deze dodenherden king een spanning en een bewogen heid, die diepe indruk maakte op de vele aanwezigen. Hun optreden werd onderbroken door enkele de clamaties. Men had expres daarvoor geen beroepskrachten uitgekozen, doch wel mensen, die met deze her denking nauw kontakten hadden. Zo werd de 18 doden van Jan Campert voorgedragen door mevr. Kuijper- Friedberg, een jodin, die in de oor logsjaren in Venray ondergedoken was en zo de weg naar de concen tratiekampen versperd zag. Het be kende gebed van een soldaat werd Na in het kort gememoreerd te hebben hoe ook de bezetting in deze streek zijn offers had gevraagd, noemde hij de namen van allen die in het verzet en in de concentratie kampen omkwamen. Hij schilderde de aanwezigen hoe in september 1944 de mensen hier reikhalzend uitzagen naar de bevrijding. Een be vrijding, die naar het leek moeite loos verkregen zou worden, doch waar toen het bruggehoofd Blerick een maal een feit was, bitter om gevoch ten moest worden. Hij memoreerde het eerste bombardement op St. Anna en later het bombardement op Venray zelf. Een verhaal, aldus bur gemeester Schols, dat helaas één van die honderduizenden drama's is geweest, zoals die zich in de laatste oorlog hebben voorgedaan, maar dat ons allen toch ook weer in moet scherpen, dat de historie van deze voorbije oorlog is opgebouwd op ka pot gemaakte mensen.... Mensen, die stierven in eenzaam voorgedragen door de heer A. Ver meulen, die als dienstplichtige in 1940 zijn aandeel had in de strijd te gen de Duitsers, een aandeel dat hij later in het verzet nog vergrootte. Deken Loonen sprak een kort ge bed uit, dat besloten werd met een gezamenlijk Onze Vader. Het Wilhelmus besloot deze plech tigheid, die vooral bij de Engelse gasten diepe indruk maakte en die door de mensen uit het verzet een voorbeeld genoemd werd voor heel Nederland. ONTVANGST HUIZE SERVATIUS Na deze plechtigheden bood Ven rays gemeentebestuur zijn gasten 'n ontvangst aan in het socio-cultureel centrum Den Kerkdijk in Huize Ser vatius. En daar vielen de gasten voor de derde maal in verbazing, want dit nieuwe gebouw presenteerde zich niet alleen in een overdaad van licht en kleur; maar de koks hadden hier een koud buffet aangericht, waar voor menig groot hotel zich niet zou behoeven te schamen. Bij deze ontvangst bood- burge meester Schols namens zijn collega's uit Nrd.Limburg en de Engelse gas ten een boekwerk aan over Rem brandt voorzien van de handteke ningen van alle burgemeesters, als een kleine herinnering aan hun be zoek aan het oude slagveld en als een bewijs hoe zeer htm komst door ons werd geapprecieerd. Mr. L. Lyes, personeelchef van Rank Xerox in Mitcheldean en oud-gediende in deze contreien, sprak namens de Engelse gasten een woord van dank. Indertijd had de grootste indruk op hem gemaakt, dat ondanks alle ellende die de mensen hadden doorge maakt zij de Engelsen buitenge woon vriendelijk en liefdevol had den ontvangen. Hetzelfde over kwam hem nu weer en hij was dankbaar dat ondanks dat er veel veranderd was, die stemming t.a.v. de bevrijders was blijven leven. een dergelijk toernooi te maken, ging men en had dusdanig succes dat men nog een keer werd uitgeno digd. Daar tussen door maakte men het nog bonter, want die „hele troep" ging in een extra-trein naar Rome, waar ze zongen voor de Paus en deftig de zingende ambassadeurs van Nederland genoemd werden. Men had heel Venray wel op de kop gezet met koffie-verkoop en biergla zen en gemeentelijke subsideis, maar op een gegeven moment konden in het dagboek lovende Italiaanse krantenverslagen worden opgeno men die in kleurrijke zinnen hoog opgaven over de klankrijkdom van dit koor. Men sjouwde enkele jaren daarna naar Loreto, werd als een der weinigen uitverkoren toe te tre- end tot de wereldbond van Pueri Cantores, zong tussen door in Ne derland op verschillende plaatsen en in België om tenslotte de grootste kankeraar duidelijk te maken dat men er toch wel een tikkeltje van kon, haalde men op de internatio nale zangconcoursen in Vught de eerste prijzen in de eerste afdeling en de afdeling uitmuntendheid en kreeg daar de wisselbeker mee naar huis Neen, rustig zijn de voorbije tien jaren allerminst geweestMen kreeg Franse zangertjes op bezoek, men gaf links en rechts kerstcon certen, men „versierde" de Hoog missen, maar ook de vastelaoveszit- tingen en stond met de neus vooraan om H.M. de Koningin een welkom toe te zingen toen die de Beejekurf kwam openen. EN TOCH Maar toch is dat niet de voor naamste redenHet f©it dat bij het intussen 90 leden tellende koor nog steeds 12 jongelui meezingen, die bij de eerste 20 van 10 jaren ge leden waren, geeft meer dan woor den zeggen kunnen, iets weer van de sfeer in deze in zich genomen gewo ne jeugdvereniging. Wie de moeite doet om het „les-programma" van de Zangertjes van St. Frans iedere week in ons blad eens wat nader te bekijken, ziet niet alleen dat er iedere avond repetitie is, maar zal ook zien dat men het niet voor niets krijgt. Als men als doodgewone jon gen dait 10 jaren lang volhoudt, moet er in die club toch wel een bepaal de sfeer zijn, die dat intussen uitge groeide kind niet ontberen wil. En dat is de reden, waarom men nu de bloemetjes eens echt buiten wil zet ten. Het is bijzonder leuk om op een persconferentie niet alleen de oude re bestuursleden te zien zitten, maar ook de vertegenwoordiging van de jongelui in dat bestuur. Het begrip „inspraak" is bij de Zangertjes een doodgewone zaak, zoals ook zij graag zouden komen tot een gezon de samenwerking tussen alle ko ren. Er is nog een bijzonderheid aan deze onstuimige groei. Een groot deel der zanger(tje)s heeft intussen Als U het nog niet wist, de Zangertjes van St. Frans gaan feest vieren. Dit weekend onder elkaar, volgend weekend officieel. Ze herdenken dan hun 10-jarig bestaan en zijn op dat feit om meer dan een reden trots. Daarom een reeks feestelijkheden, die er zijn mogen en die o.m. andere bekende jeugdkoren naar Venray bren gen begrip en kennis gekregen van mu ziek. Ze bepalen voortaan mee wat men wil zingen. Dat is geen kwestie meer van dirigent of bestuur, neen, het koor begint zijn eigen capacitei- ten bliksems goed te kennen en weet die via genoemde inspraak duidelijk te maken Dat alles wil men tot uitdrukking brengen in een feest, dat heden vrij dagavond entre-nous is voor de le den van het koor en morgen zater dag voor de ouders. Gast waren verder de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Meerlo-Wanssum, Broek huizen, Gru'bbenvorst, Sevenum en Horst, alsmede raadsleden uit deze plaatsen, met wier samenwerking p.m. een onderdeel van deze ten toonstelling t.w. over het streekge- beuren in oktober 1944 is samenge steld geworden. SPECIALE ENGELSE GASTEN TENTOONSTELLING Er waren zaterdag vele gasten naar Venray gekomen om aanwezig te zijn bij de opening van de oor- logs- en verzetstentoonstelling in de schouwburg en de dodenherdenking in de Vredeskerk. Namens de Minis ter van Defensie en de Generale staf was o.m. aanwezig de tertoriaal bevélhebber Limburg Kolonel Das sen, terwijl namens de Britse Am bassade de councillor mr. R. Faber acte de presence gaf. Afcent werd vertegenwoordigd door Kolonel van Futteren, terwijl de namens de sec tie Krijsgeschiedenis van de Gene rale Staf o.m. Luitenant-Kolonel van O jen naar Venray, gekomen was met verschillende medewerkers. De garnizoenscommandant van Roer mond, alsmede de commandanten van de vliegbasissen Volkel en de Peel versterkten het militaire ele ment onder de gasten, waaronder vele verzetstrijders waren o.m. de heer J. Heeren, die de samenwer kende verzetsorganisaties vertegen woordigde. Zo ook overste F.M. C. Offermans, district-commandant der Rijkspolitie Den Bosch. Het bestuur van het Oorlogsmuseum o. 1. v. de heer Jans, alsmede verschillende le den van het curatorium o.l.v. de heer van Landschot, waren aanwe zig naast de Dekens van Horst en Venray, de statenleden Laurensse en Loonen, vele hoofden van onder wijsinstellingen en vertegenwoordi gers van organisaties. toekomst zal zijn zonder de bouw stenen van het verleden, geen toe komst, als men de lessen van het verleden niet geleerd heeft. Nu we thans leven in een gevaarlijke vre de, want overal ter wereld broeit het weer, mag en moer men vooral aan de jeugd een waarschuwend woord laten horenVrijheid is als de ademhaling. Zo lang men niet de keel dicht geknepen wordt en men naar adem moet hijgen, be seft men zo dikwijls de waarde en de betekenis er niet van. Nu vrij heid weer bedreigd wordt, niet al leen in de oorlogen, maar ook door een steeds sterker wordende techno cratie, is het goed en nuttig vooral de jeugd te wijzen op de betekenis van die vrijheid, op de vele, vele offers, die voor die vrijheid ge bracht zijn Moge - aldus de heer Crasborn - deze expositie getuigenis, afleggen van de inzet van zo velen, maar mag men er ook uit leren: de belij denis van het geloof in een betere en goede toekomst. EXPOSITIE Nadat burgemeester drs. Schols vervolgens met een kort woord de tentoonstelling voor geopend had verklaard, kon men het tentoonge stelde wat rustiger gaan bekijken.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1