Boschveldcollege geopend 1909 -1969 60 JAAR BESTAAN De kwestie Gasstraat PULS PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN G0MMANS y/h Coopmans - Lansstraatbeding en textiel drukwerk VRIJDAG 10 OKTOBER 1969 No. 41 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS is GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cl per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 1— (buiten Venroy 125) De feestweek rond de opening van het nieuwe Boschveldcollege nog volop bezig als wii dit schrijven heeft een groot begin ge kregen door een Eucharistieviering in de aula van het College. Zaterdagmorgen droeg de vicaris-generaal van het bisdom Roer mond Mgr. P. v. Odyk, met assistentie van de rector Pr. Dr. W. Gussen, temidden van leraren en leerlingen de H. Mis op, waarin als thema: de nieuwe gemeenschap, in woord en gezang tot uit drukking kwam. Een koor van 160 brugklassers en het school- orkest drceg bü van deze viering een imposante gebeurtenis te maken. Mgr. Odyk hield daarin een korte toespraak, waarin hij de scholengemeenschap geluk wenste met het nieuwe gebouw. Hij was daarmede de eerste van de honderden, die in middag en dan volgende dagen bestuur, leraren en leerlingen kwamen gelukwensen met het nieuwe schoolgebouw, dat omringd door vlaggen en kunstwer ken (en verlicht in de avond) inder daad een gebouw is, waar Venray terecht trots op mag zijn VELE GASTEN mocht de heer Swüste welkom he ten, namens het schoolbestuur, op de feestelijke zitting, die in de mid dag wederom in de grote aula ge> houden werd. Namens een zieke Gouverneur was het lid van Ged. Staten drs. Lebens aanwezig, evenals zijn collega drs. v.d. Voort. Mgr. v. Odijk en Pater Provinciaal waren de vertegenwoordigers van 't gees telijk gezag, zoals dat heet, terwijl de Inspecteur van M.O. het Minis terie vertegenwoordigde. Daarnaast waren behalve Venrays burgemees ter alle burgemeesters uit de regio aanwezig, alsmede de Staten leden: Emonts, Loonen en Laurensse. Ook waren te gast: de oud-burgemeester mr. Custers en echtgenote, bestuur en rectrix van de Scholengemeen schap Jerusalem, en directeuren en hoofden van andere scholen uit de omgeving. GROTE ONTWIKKELING IN N RD. - LIMBURG In zijn openingsrede wees drs. Le bens op het feit dat de provincie Limburg voor een grote krachtproef staat: In het zuiden moet men ko men tot herstructurering in verband met de sluiting van de mijnen, in het midden en noorden moet men stimuleren, en dat alles om een zo gevarieerd mogelijk werkgelegen- heidspatroon te krijgen voor allen, die hier wonen. Dat men er inder daad tot op heden in geslaagd is aan de eisen, die deze ontwikkeling stelt, te beantwoorden, daarvan is Venray zelf al een sprekend voorbeeld, al dus deze spreker, die echter bena drukte dat men er niet is met de bouw van nieuwe fabrieken alleen. Welvaartsontplooiing en -bevorde ring moet ook het welzij nspatroon van de mens in gunstige zin veran deren en daartoe is nodig dat ook zorg gedragen wordt voor culturele voorzieningen, voor recreatiemoge lijkheden, voor goed onderwijs. HARTTRANSPLANTATIE Daarvoor heeft men in Venray ook gezorgd. Het oude gymnasium, te klein geworden, is vervangen door dit prachtige collegegebouw, waarin de geest en het hart van het oude is overgebracht om hier sneller en efficiënter te kunnen gaan kloppen. Een prachtige initiatief, noemde drs. Lebens deze transplantatie, zeker nu het nieuws gebouw zo'n mooie vorm en gestalte heeft gekregen. Doch het moet ook inhoud krijgen. De jeugd, die hier onderwijs komt volgen, is kritisch ingesteld, gelooft dikwijls niet meer aan oude waar den, heeft duidelijk moeite met het oude gezagspatroon. De school moet hen behulpzaam zijn en helpen hun weg te zoeken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschap pij van morgen. Zij moet karakters en persoonlijkheden vormen en aan leg ontwikkelen. Gesteund door de goede reputatie van zovele jaren had hij goede hoop, dat zulks zou gebeuren in dit nieuwe en doelmati ge gebouw, dat zo een vaste burcht zal wrorden in het Venrayse land in volle ontwikkeling. Met die wens besloot hij zijn rede en opende of ficieel de school. Daarbij zorgde hij door een handel over te halen dat over de volle breedte van het toneel een foto van het nieuwe schoolge bouw verscheen, dat nog eens on derstreepte, welke aanwinst Venray ook in architectonische zin met dit gebouw gekregen heeft ST. FRANS PATROON Pater dr. Goossens, voorzitter van het schoolbestuur wees in zijn dank woord op de betekenis van de 4e oktober, de dag van St. Frans, die hij een stimulerend voorbeeld noem de voor allen, die zich aan christe lijke en humanitaire levenswaarden iets gelegen laten liggen. Daarom was hij gekozen tot patroon van de school, die op zijn dag geopend is. Daarbij moest hem wel van het hart dat juist de musische vakken, waar in St. Frans uitblonk, in de huidige mammoetwet in een te klein hoekje zijn gezet. Hij is ook patroon ge worden, aldus dr. Goossens, om zo nog in herinnering terug te halen wat de Paters Franciscanen voor het onderwijs in de voorbije eeuwen hebben gedaan, daarbij in het kort de geschiedenis releverend van Ven rays gymnasium. Doch terugkerend naar het Ven ray van nu, wees hij op de grote ontwikkeling, die Venray en speciaal dit onderwijsinstituut in de laatste 10 jaren heeft doorgemaakt. In 10 jaren is het leerlingenaantal van het college praktisch verdubbeld en men verwacht voor de toekomst een verdere uitgroei, zeker nu Venray zelf weer een stimulans krijgt door uitbreiding van bestaande en vesti ging van nieuwe bedrijven FINANCIERING Dat dit nieuwe niet ontstaan is, zonder zorgen, werd duidelijk toen Pater Goossens sprak over deze nieuwbouw, die niet als nieuwbouw voor 100 procent gesubsidieerd werd door het rijk, maar slechts als „uit breiding van de bestaande school. Dat betekent dat slechts 2/3 van de bouwkosten voor rekening van het rijk komen, doch dat 1/3 nog altijd ten laste is van de St. Franciscus- stichting. Hij bracht dan ook de Pro vinciaal van de Orde hartelijk dank dat deze nog dat grote offer heeft willen brengen, zoals hij architect en aannemer dankbaar was dat men binnen de grenzen is gebleven van het eens gestelde bedrag en binnen een jaar na de eerste steenlegging de bouw heeft kunen opleveren en openen. "Wijzend op de zegen-wens op de eerste steen en op het school- wapen dat hierin gebeiteld is. ver trouwde hij dat het devies: Victrix fortunae sapientia, de wijsheid over wint het lot, voor de huidige en toekomstige schoolgeneraties in dit gebouw bewaarheid zou mogen wor den. AANBIEDING GESCHENKEN Drs. Dittrich, burgemeester van Meerlo-Wanssum, bood namens de ouders van de leerlingen de plastie ken aan, die de zijwanden van de auila sieren. Hij vertouwde dat in het nieuwe gebouw de leerlingen op de komst van een nieuwe samen leving zullen worden voorbereid, waarin techniek en computers veel van het oude en thans vertrouwde zullen doen verdwijnen. Doch dat ze ook geleerd zal worden meer en be ter mens te zijn, die de schoonheid in het leven weten te vinden en te aanvaarden. DE VOORZITTER VAN DE LEERLINGENRAAD toonde zich dankbaar voor de vele mogelijkheden, die dit nieuwe ge bouw metterdaad geeft. Deze moge lijkheden optimaal te gebruiken zal, aldus deze spreker, taak en plicht zijn van leraren en leerlingen en van allen die in dit gebouw leiding geven en werken. Doch daarnaast zal het ook leefbaar moeten zijn en dat zal weer afhangen van de men taliteit, waarmede deze groepen on derling kunnen en zullen samenwer ken. Op voorhand beloofde hij reeds namens alle leerlingen dat zij tot die samenwerking van harte bereid zijn DANKBAAR toonde zich Pater Rector Dr. Gus sen, die het hele programma van de opening en de opening zelf een feest noemde van allemaal samen. Het toont reeds aan in al de vele facet ten van dat feest dat grotendeels door leerlingen en leraren gedragen wordt, hoe de scholengemeenschap functioneert. Een deel daarvan ligt aan dat nieuwe gebouw, dat de af gelopen paar maanden duidelijk ge toond heeft kwaliteiten te hebben, die het goed functioneren in letter lijke en overdrachtelijke zin moge lijk maken. Dit noemde hij wel de grootste prestaties van architect Le- rou en aannemingsbedrijf Janssen N.V., die van deze bouw een „Ven rayse" zaak gemaakt hebben en daar trots op mogen zijn. Twee jaren na dat Mr. Custers de eerste spade in de grond gestoken heeft, staat hier het nieuwe schoolgebouw, terwijl men in Den Haag voor dergelijke gebouwen 5 jaren uittrekt. Het toont, aldus deze hpreker, duidelijk aan, dat ook in dit opzicht architect en aannemers revolutionair te werk zijn gegaan. Dankbaar was hij ook voor hun cadeau t.w. de plastiek in de achter wand van de aula, terwijl hij de le raren dank zegde voor de grote aquarium, die zij „hun" college heb ben aangeboden. „We zijn", aldus Pater Rector „de ze feestdag begonnen met een Eu charistieviering waarin het thema van een nieuwe gemeenschap duide lijk doorklonkMoge het Bosch veldcollege inderdaad in dit nieuwe gebouw uitgroeien tot een echte scholengemeenschap, gericht op de jeugd, waarom het uiteindelijk alle maal gaat Met deze wens was dan het offi ciële gedeelte besloten, waarna het schoolbestuur aan zijn eerste recep tie begon en de gasten een kijkj e konden nemen in dit moderne ge bouw. Daarbij werd natuurlijk hun aandacht ook getrokken op een daarin opgestelde tentoonstelling van werken van verschillende Lim burgse kunstenaars, op een door de leerlingen zelf ingerichte postzegel tentoonstelling en op alctiviteiten van een schoolclub, die op allerlei gebied werkzaam is en daarvan een uitgebreid overzicht gaf. De recht geaard Venrayer zag tenslotte zijn hart open gaan in een stel oude fo- tos die de geschiedenis van dit on derwijsinstituut en dus ook van Venray ophaalde. INSTUIF Zondagmiddag was het nieuwe Boschveldcollege soms overbevolkt en we kunnen ons voorstellen dat 't bestuur die middag blij is geweest dat de receptie voorbij was. Want bijna 2000 mensen kwamen hun ge lukwensen aanbieden en namen ook toen de kans waar het nieuwe ge bouw en zijn vele mogelijkheden eens goed te bekijken De belangstelling voor de talen- prak'tica was soms zo groot, dat men lang op zijn beurt moest wachten. MUSICAL Een van de hoogtepunten van het feest was ongetwijfeld de opvoering van de musical Tot Kijk Meester, waarin het Boschveldcollege en Je rusalem een co-produktie leverden, die grote verwachtingen, ook voor de toekomst, wekt. Het verhaal gaat over leerlingen die in opstand komen tegen hun le raren, i.e. de gevestigde orde en aan het zwerven raken, waarbij ook de leraren het bijltje er bij neer leggen. Na vele omzwervingen, waarbij men in Spanje terecht komt en zelfs in een harem, blijkt echter dat dat oude toch ook zijn aantrekkelijke kanten heeft en keert men, geleerd en gelouterd op de dwalingen zijns weegs terug (zie onze advertentie). Had men de muziek van een reeds eerder op een andere school opge voerde musical overgenomen, de teksten werden geheel nieuw ge schreven door de Paters van Eijl en Steenkamer, terwijl Pater Franken de leiding had over een school- orkest en gemengd schoolkoor van leerlingen uit het Boschveldcollege en Jerusalem. En in die teksten werden links en rechts de nodige prikken uitge deeld op de bestaande orde, op de bestaande toestanden en werden natuurlijk ook feiten en gebeurtenis sen op het Boschveldcollege onder de loupe genomen. Deze musical, waaraan een kleine 200 mensen deelnamen ging zondag in premiere en heeft vervolgens deze week nog vier uitvoeringen gekend, telkens voor een uitverkochte schouwburg. Wat hier geboden werd was met al zijn feilen en fouten een co-produk- iie waar beide scholen terecht trots op mogen zijn, terwijl Jerusalem niet alleen over aardige harem-da mes blijkt te beschikken, maar ook over een ballet, dat zeker een voor naam steentje heeft bijgedragen tot het succes van deze uitvoeringen. We gaan geen namen noemen (bij 200 deelnemers so-wie-so al onbe gonnen werk) maar willen slechts constateren dat terecht de Paters van Eijl, Steenkamer en Franken zondag gehuldigd werden voor hun groot aandeel in deze musical en dat dit alles naar meer smaakt. Ze zijn dat, dachten we, aan hun nieuw verworven lidmaatschap van de Broederschap van het Boschveld college in feite verplicht SPORTVELDEN Een ander hoogtepunt was de in gebruikneming van de 3 ha nieu we sportvelden in de nabijheid van Stoks Molen. H)ier heeft het Bosch veldcollege nieuwe sportterreinen laten inrichten, die maandag met verschillende sportgebeurtenissen officieel voor geopend werden ver klaard. Daarmede heeft het Bosch veldcollege de beschikking over een grote sportaccomodatie buiten. Ingezonden Naar aanleiding van de Raadsver gadering gehouden op dinsdag 30 september 1969, wil ondergetekende ten aanzien van het geval „Bas- tiaans" een aanvulling op het „ge val" geven. Hoewel ondergetekende aanneemt de „Vroede Vaderen" helemaal Tv' informeerd zijn, omtrent alle fa cetten, vindt deze het toch onjuist dat enkele verzwegen worden. Hier door wordt ondergetekende in een bepaald obscuur daglicht gesteld. Het is juist dat ondergetekende, be halve een woning en bedrijfsruimte, ook in totaal 4625 m.2 aan de Gas straat had liggen. In verband met het doortrekken van de Beekweg, dient woning, be drijfsruimte en 1045 m2 verkocht te worden aan de Gemeente Venray. Samengevoegd met de resterende 3580 m2 is de totale schadeloos stelling vastgesteld in schattings rapport no. 1485 opgemaakt op 28 juni 1967 en een cor rectie daar op, op 89.570,75. Met uitzondering van de 3580 m2 zou bij weigering van ondergetekende, de mogelijkheid van een onteigenings procedure bestaan. In dat geval zou de Gemeente ge houden zijn het bedrag 89.570,75 minus (3580 x f 2.50) 80.620,75 te betalen. Daarmee was ten aanzien van on dergetekende de aanleg van de Beekweg voor de Gemeente moge lijk. Met de resterende 3580 m2 had ondergetekende de bedoeling daarop zijn nieuwe woning te bouwen, wat door de Gemeente voor onmogelijk verklaard werd. Naar de mening van ondergetekende hield dit ook verband met de ruiltransactie met het Psychiatrisch Ziekenhuis St. An na, gezien het Gemeenteblad afde ling A. no. 153. Hierin wordt tevens gesteld dat deze daarop uitsluitend dienstge bouwen, inbegrepen dienstwoningen in welke vorm dan ook, mag bou wen. Toen ondergetekende dit bekend gesteld werd, wilde deze de boven genoemde 3580 m2 ruilen met een gelijke oppervlakte aan de Over- loonseweg, toen eigendom van het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Anna. Deze mogelijkheid werd in principe toegestaan door B. en W. van de Gemeente Venray in een brief van 23 mei 1966. Op dit moment is de mogelijkheid aanwezig van een directe ruil tus sen het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Anna en ondergetekende. Zuiver ge redeneerd behoeft de Gemeente als zodanig hierin niet als tussenper soon op te treden. Wil zii dit wel doen, dan treedt zij niet op als een openbaar lichaam, maar als een soort makelaarskantoor. Zii handel de hier met de mogelijkheid tot winst ten aanzien van zichzelf. On dergetekende doet dan de Gemeente, in tegenstelling tot de mening van diverse „Vroede Vaderen" geen on recht door eenzelfde hoeveelheid grond terug te eisen van het Psy chiatrisch Ziekenhuis St. Anna. Als gevolg van haar rol in deze zaak als tussenpersoon droeg de Gemeente Venray het risico, zoals die ook ge dragen wordt door een normale grondmakelaar. Als gevolg van het hierboven gestelde is ondergeteken de van mening dat de Raad als zo danig ten aanzien van deze zaak on gegrond emotioneel te werk is ge gaan. Ook neemt hij de Raad kwa lijk dat deze schermt met algemene termen zonder haar eigen rol duide lijk tot uitdrukking te brengen. Hiermede hoopt ondergetekende een aanvullende verklaring gegeven te hebben ten aanzien van het ge val „Bastiaans". J. G. Bastiaans Gasstraat 22, Venray Geachte Redaktie. Uw verslag van de dinsdag 30 september gehouden Raadsverga dering heeft bij velen het „politiek onbewust zijn", bewust doen wor den. Speciaal het met de nodige ge heimzinnigheid omklede punt van doortrekking van de Gasstraat is hier debet aan. Het genotuleerde roept om reak- tie. Het doet menigeen afvragen wat hier in Venray aan de hand is. Moet onze Raad niet eens de hand in eigen boezem steken om na te gaan wat haar rechten, maar ook wat haar plichten zijn? Moet de Raad niet meer initiatief kennen, hebben en nemen B. en W. te helpen en te begeleiden? Een be- stuursfunktie is wezenlijk iets an ders dan het bijwonen van vergade ringen of een belangengroep verte genwoordigen. Waarom moet een vertrokken be heerder een trap nagegeven worden omdat onder andere de Raad in ge breke is gebleven? Menigeen in Venray heeft de in druk dat onze raad meer initiatief moet opwerpen en tonen. Vooral als we denken aan de toekomst van Venray en aan de gevolgen die een verruiming van het inkomens-ter rein van de Gemeente zal gaan heb ben. Nee, het frisse denken is eruit! Anders behoefde bij de behandeling van de „harde" agendapunten geen bok gezocht te worden. Ik geloof en met mij velen dat 1970 voor Venray een belangrijk jaar zal zijn. Het blijkt duidelijk dat, wil men sturen en besturen, elke periode het bewijs van bekwaam heid opnieuw behaald dient te wor den. J. H. M. O. Truyen voor aT uw van den munckhol n.v. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 event. 3765 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1092 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. TACKEN Tel. 04709-1414 of 04780-1269 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo, Smakt ZWANGERSCHAPS- GYMNASTIEK IEDERE DONDERDAG 's avonds van 7.30 - 8.30 uur in het St. Jozefklooster, Overloonseweg 2. Inlichtingen en opgave op 't Groe ne Kuisgebouw, elke maandag en dinsdag van 1.30-2.00 uur, tel. 1269. UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruijsen-Meesters en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingel 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. rjusr flriaens-Kosman 'S MAANDAGS MORGENS GRATIS KOFFIE M B W

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1