Raadsvergadering Een nieuwe Gasstraat PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 3 OKTOBER 1969 No. 40 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.- (buiten Vwimy 235) Venrays raad, waarin wethouder Janssen wegens ziekte ontbrak, had drie en een half uur werk om door de agenda te komen. Hoe wel in de ingekomen stukken de mededeling stond dat Venrays begroting 1969 was goedgekeurd, heerste er toch een soort mi neur-stemming. De doortrekking van de Gasstraat, met weer op nieuw toegevoegde punten, vormde een dermate onverteerbare brok, dat de raad eerst nog in geheime vergadering ging voordat spijkers met koppen geslagen konden worden. Maar daarover leest TJ allemaal elders. Hieronder volgt dan de rest van de vergade ring. Een vergadering, die begon met de goedkeuring van de notulen van de laatste3 vergaderingen. Men is nu weer bij en de sporen van vakan tie en verhuizing zijn bedekt STIJGING WONINGZOEKENDEN Het feit dat het aantal woningzoe kenden van 532 weer gestegen is tot 566 was voor DE BRUYN aanleiding B. en W. ernstig te waarschuwen om spoed te maken met nieuwe bestem mingsplannen, waarbij hij ook dacht aan plan Zuid en plan Landweert. Ook G. JANSSEN vond dat we nog achteruit gaan en dat met grote boeg '011 'n Venray voor de De VOORZITTER was het eens JL® SJfïers dat sPoed gewenst is. Plan Veltum 1 is praktisch uit verkocht en voor de 2e fase zijn de plannen gereed. Die komen eerst daags in de plancommissie. Aan plan Zuid wordt in nauwe samenwerking met de woningvereniging gewerkt, terwijl voor plan Landweert de eer ste zetten gedaan worden. VERKOOP VAN GROND De raad had er weinig bezwaar tegen dat aan de PLEM alsnog 8100 m2 grond aan de Maasheseweg ver kocht werden, waarop deze sinds jaar en dag een schakelstation ge bouwd heeft. De gemeente ontvangt daarvoor 14.175,—. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING °ok de gemeenschappelijke rege ling tussen de gemeenten Venray, Horst, Broekhuizen en Meerlo-Wans- sum werd tot bevordering van de werkgelegenheid werd zonder meer goedgekeurd. In ons vorig nummer hebben we uitvoerig de betekenis van deze samenwerking uiteengezet, BARTELS had tegen deze rege ling geen bezwaar, maar had niet al leen voor industriëlen, maar ook voor werknemers een plaats in dit overleg gehad. Want om hen gaat het tenslotte. Hij vroeg zich af, wat nu wel de taak gaat worden van de industriecommissie. TIMMERMANS wou nu wel eens een lijstje hebben van die punten, waarin men inter- en bovengemeen- telijk samenwerkt. Anders loopt men gevaar door de bomen het bos niet meer te zien. VAN VALKENGOED noemde een van de voornaamste taken van de commissie de leefbaarheid te bevor deren. De VOORZITTER wees er in zijn antwoord op dat de gemeenten bij het bevorderen van werkgelegen heid een eigen taak heeft. Die taak gaat men nu met zijn vieren vervul len en staat duidelijk omschreven in de statuten. Ze onderzoekt de moge lijkheden om industrie aan te trek ken, plant de aanleg van industrie terreinen en zorgt voor de public re lations. Werknemers én werkgevers hebben in dat overleg een stem in het kapittel, door de afvaardiging van de Kamer van Koophandel, ter wijl daarnaast industriëlen en an deren om advies gevraagd kan wor den. De industriecommissie heeft haar egien taak, maar kan misschien uitgebreid worden met leden uit de betroken gemeenten. BARTELS was er niet zo heilig van overtuigd dat die mensen er in derdaad aan te pas zullen komen, maar werd wederom door de VOOR ZITTER gewezen op dé eigen ver antwoordelijkheid van de gemeente in deze, die op een heel ander vlak ligt en ook dikwijls heel andere be langen dient, dan die van de be staande industrieën. TIMMERMANS kreeg een lijst toegezegd van samenwerkingsverban den en VAN VALKENGOED werd nog eens gewezen op de doelstellin gen, die inderdaad ergens ook iets met leefbaarheid te doen hebben. Bij vragen over de stemmenver houdingen in de commissie van overleg werd gewezen op de domi nerende rol van Venray zelf. Tot lad van deze samenwerkings- commïssie werd gekozen met 12 stemmen van Valkengoed, terwijl als plaatsvervangend lid G. Janssen werd aangewezen met 11 stemmen. HOGERE VERGOEDINGEN De verhoging van de vergoeding voor het bijwonen van de raadsver gaderingen van 35,tot 38, van de vergaderingen van de land- bouwcommissie en van de begro tingsafdelingen van 27,- op 29,- en van de overige commissieverga deringen van 18,- op 19,- kreeg ook geen commentaar. De zgn. voorlichtingsvergaderin gen, waarin B. en W. de raad in lichtingen geeft over bepaalde be leidspunten zullen in financieel op zicht beschouwd worden als com missievergaderingen. AANPASSING BESTEMMINGS PLAN VELTUM De nieuwe bouwplannen van de woningvereniging St. Oda en van Neduco in Helden wijken iets af vtn geldende bestemmingsplan Veltum Aangezien de struktuur van het gehele plan door deze wij zigingen niet veranderd wordt, had de raad er geen bezwaar tegen als nog dit plan aan deze nieuwe ont wikkeling aan te passen. Alleen wees MEVR. RUTTEN er op dat ook op het nieuwe plan wei nig speelveldjes voorkomen. De VOORZITTER beaamde dit, maar ook in de groenvoorzieningen komt ruimte voor de kinderen. Hier over zal men nader horen! ERFPACHT De aanvliegroute naar het vlieg veld De Peel gaat over een deel van het gemeentelijk grondgebied. Het voorstel om de betreffende 7,6 ha grond langs de Bakelsedijk in erf pacht ter beschikking te stellen van het Miinsterie van Defensie kreeg de goedkeuring van de raad. Een en ander gaat het Ministerie per jaar 760,kosten. Moeten de daarop staande houtopstanden verdwijnen, dan beurt de gemeente nog eens 18.375,-- plus 2.000,schadever goeding, terwijl f 3800,gereser veerd moet worden voor de herbe planting. Bovendien krijgt de ge meente 3206,16. zijnde de rente, die zij over die tijd moet betalen aan Staatsbosbeheer voor het voortijdige onttrekken van die oppervlakte aan de bebossing. VAN VALKENGOED vond het allemaal mooi en wel, maar waar om wordt die erfpacht niet om de zoveel jaren herzien. Dat staat niet in dit contract, terwijl een benzine maatschappij aan de Deurneseweg, die ook grond in erfpacht krijgt dat wel in het contract heeft staan. De VOORZITTER beloofde bil lijkheidshalve te proberen alsnog een dergelijke clausule toegevoegd te krijgen. VLIEGVELD Het woord vliegveld was geval len en BARTELS kwam met het el ders in dit blad ook gepubliceerde intervieuw met Elsevier, waarin o.m. de burgemeester stelt te hopen dat dit gebied uitgebreid zal worden en wellicht uit kan groeien tot West Europees vrachtcentrum. BARTELS wilde weten welke stappen de gemeente in dit opzicht doet. De VOORZITTER noemde stappen zetten een heel groot woord. De aanleg van een dergelijk vliegveld is natuurlijk geen gemeentezaak. Wat de gemeente wel kan doen en gedaan heeft, is kontakt opnemen met de Gewestraad Helmond en met de Kamer v. Koophandel. Daarnaast kan ze te bevoegder plaatse en b.v. In intervieuws wijzen op de moge lijkheden, die er voor dit vliegveld liggen. Nu heeft men voorlopig de hoop dat het in het vliegveld ge- investeerde kapitaal rendabeler ge maakt kan worden door de accomo date beschikbaar te stellen ook aan anderen dan militairen. ERFPACHT Weer terug naar het onderwerp erfpacht. De raad had geen bezwaar tegen het feit dat de Texaco Olie Maatschappij twee stukken grond in erfpacht krijgt om langs de Mid den Peelweg en langs de Deurne seweg twee benzinestations te stich ten. Ze krijgt van elk stuk 1.000, per jaar. Dankbaar werd de welwil lendheid van deze my herdacht, die indertijd het door haar gebouwde tankstation bij verbreding van het het kruispunt voor 1,aan de ge meente over deed DOORTREKKING ZUIDSINGEL Indertijd was voor doortrekking van de Zuidsingel naar de Kruis straat geen geld beschikbaar en kon Maastricht geen goedkeuring geven. Nu is het er wel en moet de raad alsnog een nieuw besluit tot door trekking nemen. Een zuiver formele zaak, want de weg is al doorgetroK- ken. Mevr. RUTTEN kreeg te horen dat in dat bedrag van 180.000,ook de aanleg van trottoirs daar ter' plaatse is inbegrepen „Gelukkig", verzuchtte dit raads lid. bijenteelt Indertijd is van de heer Clephas, Eindstraat 5, een zgn. vakantiehuis je in de Breehei verboden geworden en de betrokkene moest het verwij deren. Nu heeft hij om een bouw vergunning gewaagd op diezelfde plaats voor de bouw van een ver blijf- en opslagruimte in verband met bijenteelt. „Neen", hebben B. en W. gezegd. maar de heer Clephas is tegen deze beslissing in '-beroep gegaan bij de raad. Binnen drie maanden na indie ning van het beroepschrift dient de raad dan te beslissen en die datum was intussen aangekomen. Doch B. en W. die o.m. de Rijksbijenconsu lent om advies gevraagd hebben, zijn nog niet klaar met het onder zoek in deze. Gevraagd werd B. en W. nog twee maanden uitstel te ge ven. Daar bleek TIMMERMANS mor dicus tegen. Terwijl de mensen zelf alles in een maand moeten klaar hebben om in beroep te kunnen gaan, nemen B. en W. óp deze ma nier liefst 5 maanden de tijd om antwoord te geven. Dat vond hij on billijk en onjuist. Ook DE BRUYN vroeg zich af of het nu zo'n karwei was om hier een beslissing te nemen. Hij was voor slechts een maand uitstel. De VOORZITTER bleek duidelijk zo zijn eigen gedachten te hebben over deze bijenteelt, maar wilde kla ger alle recht doen wedervaren door de inschakeling van deze consulent. Dat die zoveel tijd nodig heeft, moet men de gemeente niet verwijten. Hi;: kon akkoord gaan met een maand uitstel. Zou blijken dat men dan nog niet klaar is dan zal men toch weer om een extra maand moeten vragen. MEVR. RUTTEN zinde dat weet niet, omdat zij juist de persoon :'r 1 kwestie wilde verdedigen en de voi' gende vergadering was ze er niet. De VOORZITTER wenste haar prettige vakantie toe, maar wees er tevens op dat de raadsleden geen zitting hebben tot verdediging van bepaalde personen, maar om het al gemeen belang te behartigen. MEVR. RUTTEN repliceerde dat bezwaarschriften gewoonlijk ver schillende aspecten hebben, die niet altijd uit de verf komen, ook al om dat men geen beroepscommissie kent. Die aspecten wilde ze in dit geval wel naar voren brengen en zij meende dat als raadslid ook yer- plicht te zijnEn dat bevestigde op zijn beurt weer de VOORZIT TER. De zaak wordt nu met een maand uitgesteld en tot zolang geen bij-en in de Breehei. huurautoverordening De vaststelling van de nieuwe huurautoverordening had ook nog al enige kanten. BARTELS wilde we ten of er overleg is geweest met de taxi-ondernemingen in deze. Het blijkt dat er met verschillende men sen wel gepraat is, maar dat men niet officieel aan tafel is gaan zitten. Op verschillende onderdelen had de raad nog al wat commentaar Zo vroeg BARTELS of het de taak van de gemeente is, zoals ergens ge steld is, om de concentratie van huurautobedrijven te bevorderen. Verder wou hij weten waar de taxi-houders beroep hebben tegen alle maatregelen, die hen van ge meentewege opgelegd worden. VAN VALKENGOED had ontdekt dat per 2000 inwoners een vergun ning afgegeven kon worden. Waar om hebben dan twee bedrijven, die elk met 9 wagens rijden thans nog maar twee vergunningen TIMMERMANS vond het wel een beetje te veel van het goede, dat taxi-ondernemers door deze veror dening gedwongen kunnen worden hun hele boekhouding naar de ge meente te dragen en PONJEE vond het vreemd dat de gemeente zich ook zou gaan bemoeien met de taxi tarieven De VOORZITTER had er weinig moeite mee al die vragen te beant woorden. Het kan inderdaad op een gegeven moment nuttig en dienstig zijn o.a. in verband met beunhazerij, maatregelen te kunnen nemen om te concentreren. Dan moet B. en W. die mogelij Ida ei d hebben. Of ze er ooit gebruik van maakte is een tweede. De taxi-ondernemers kunnen als een of ander hen niet aanstaat al tijd in beroep gaan bij Ged. Staten. Vergunningen zijn tot op heden niet uitgereikt, omdat men eerst wilde wachten op de nieuwe verordening. Is die goedgekeurd, dan komen de nieuwe vergunnignen automatisch. De taxi-mensen hoeven helemaal niet met hun boekhouding op de proppen te komen, behalve als er 'n soort tarieven-oorlog zou uitbreken of de heren de tarieven zeer hoog zouden gaan stellen. In beide geval len moet een gemeente regelend op kunnen treden en daarom zijn ge noemde bepalingen in deze verorde- onffenomen. "Rn na dit aPes ging ook deze ver- ordemn*? zonder meer onder de ha mer door. MORTUARIUM Datzelfde gebeurde ook met de f 3.000.die aan het St. Elisabeth- zïekenhuis gegeven zullen worden om het mortuarium aldaar dusdanig uit te breiden dat ook doden opge nomen kunnen worden, die buiten het ziekenhuis gestorven ziin. Door deze uitbreiding hoeft op de nieuwe begraafplaats geen extra moi'tuarium gebouwd te worden. BARTELS wilde wel weten of de gemeente inspraak heeft op de tarie ven van dit mortuarium, over wier hoogte wel eens geklaagd wordt. De VOORZITTER vertelde dat deze tarief-vaststelling alleen en uitslui tend ter bevoegdheid van het zie kenhuis was. BEGRAAFPLAATS Nu men het er toch over had, wil de DE BRUYN weten hoe het staat met de nieuwe begraafplaats. Reeds in november 1968 heeft een desbe treffende commissie haar rapport ingediend, nu, een jaar later, hoort of ziet men nergens iets van. En de zaak begint te dringen, want het kerkhof bij de Grote Kerk komt vol. De VOORZITTER vertelde dat het plan van opzet en de begroting xan het plan binnenkort bij B. en W. komt en via deze bij de Raad. TIMMERMANS vroeg voldoende tijd om dit plan te kunnen bestu deren en kreeg die toegezegd. ONBEWOONBAARVERKLARING De woning Hoge weg 10 in Oirlo, eigendom van Mevr. Peeters-Her- mans werd zonder commentaar voor onbewoonbaar verklaard. ACHTEN vroeg zich af of men die niet meteen kon slopen, want nu wordt ze speelplaats van de jeugd of opbergruimte en dat is ook geen fraai «p?ipHt De VOORZITTER vertelde dat zo ver de macht niet gaat van de raad. Alleen als de bouwval een bedrei ging gaat vormen voor bijv. volks gezondheid of de openbare orde, dan '-urmen maatregelen genomen wor den. TIMMERMANS vroeg of met over leg niets te bereiken is, maar dat werd van achter de bestuurstafel, ge zien de voorgeschiedenis, wel be twijfeld. De autovergoeding voor de burge meester werd zonder meer aange past aan het huidige prijspeil. Een formele kwestie voor Venray omdat men hier een dienstauto heeft. Maar wet is wetEn dus SCHOLEN De Dr. Poelsschool kreeg de ge vraagde 10.000,toegewezen voor de aanschaf van nieuwe leerlingen- sets en 1724,voor het aanschaf fen van materialen van handen arbeid. JANSSEN drong aan dat de raad nu zo spoedig mogelijk op de hoogte zou worden gesteld van de zakelijke inhoud van het rapport van de In spectie over de vernieuwingen der scholen. Zulks werd toegezegd. „Dat is dan voor de tweede keer", dreig de VAN VALKENGOED en rouw moedig beloofde de VOORZITTER beterschap. OVERNAME GYMNASTIEKZAAL Rouwmoedig moest de VOORZIT TER nog een keer worden. B. en W. vroegen namelijk om een krediet van 125.000,— om de nood-gym nastiekzaal over te kunnen nemen van het Boschveldcollege. 99.000, was de restantwaarde van het ge bouw. terwijl er voor 26.000,aan inventaris in moest komen. In de stukken werd gesteld dat deze over name-regeling indertijd bij het aan gaan van een overeenkomst met het Boschveldcollege zo afgesproken was, maar VAN VALKENGOED to verde het betreffende raadsbesluit tevoorschijn, waarin over een der gelijke afspraak niets te lezen stond. Ja, en toen werd het wel een beet je pijnlijk, want in de officiële over eenkomst stond wel degelijk dat de gemeente het over zou nemen. De VOORZITTER bleef verder buiten deze juridische puzzel, die dan nader uitgezocht zal worden, maar meende dat men desondanks toch in zijn handen mocht kietelen om deze kans voor een gymnastiek zaal. Moeten we dat ding zelf bou wen, dan duurt het jaren voor we toestemming krijgen, zo was zijn be toog, en het kost tonnen meer. Zo lang kunnen scholen en verenigin gen niet wachten, die staan nu al te dringen om binnen te komen. Ven ray kan zich de luxe eenvoudig niet permitteren die kans niet waar te nemen. Na dit gloeiend betoog kon de raad alleen nog pruttelen dat men toch liever een taxatie-rapport er bij gezien had en een rapport van gemeentewerken over de toestand, maar de VOORZITTER stelde dui delijk dat de zaal en het gebouw in uitstekende staat verkeren en dat de boekwaarde 99.000,bedraagt. Daar verandert een taxatierapport niets aan. Meer hout sneedt de op merking van DE BRUYN of men de goedkope geldlening, waarmede in dertijd de bouw is gefinancierd, ook over kan nemen. Dat is men aan het proberen, al schijnt het moeilijk. Toen nam de raad verder zonder te genwerking de zaal maar over, al is men niet bijster gelukkig met de ligging. De VOORZITTER moest wel ver klaren dat een toekomstige sporthal niet vertraagd zou worden door deze overnameDat deed hij dan ook prompt, omdat een sporthal iets an ders is. PACHTOVEREENKOMST A. J. Verstegen, Overloonseweg 67 had indertijd van de gemeente in pacht 1.27 ha gemeentegrond, die hij bij de sanering van zijn bedrijf niet meer nodig meende te hebben. Hij gaf de grond terug, die door werd verpacht aan A. van Dijck, Laag- heidseweg. Het bleek echter dat hij die grond wel degelijks nodig had om te kunnen saneren en nu moest dus de klok weer worden terugge draaid. Aangezien van Dijck daar geen bezwaar tegen had, wilde ook de raad geen spelbreker zijn en keurde deze manipulatie goed CONSOLIDATIE STICHTINGS- KOSTEN CULTUREEL CENTRUM Maar wei werden de mouwen op gestroopt voor het volgende agenda punt. Men had aanvankelijk ge dacht de schouwburg cum annexis te kunnen bouwen voor 1.6 mil joen. De totale stichtingskosten heb ben er echter dik 2 miljoen gekost. 1,5 miljoen is aan subsidies ont vangen, waarvan 6 ton die de ge meente er al in gestoken heeft, zo doende resteert een tekort van f 587.U00,dat tot heden met bank kredieten gefinancierd is. Maar dat kan men niet eeuwig blijven doen, want banken zijn niet goedkoop. De vraag was nu of men door dit te kort maar een dikke streep moest halen en de gemeentelijke kas maar moest aanspreken. MEVR. RUTTEN was kennelijk de spreekbuis van de raad, toen zij er op wees, dat dit wel een bijzonder dure les voor de gemeente is. Aller lei deftige functionarissen zijn inder tijd naar Venray gekomen met prachtige beloften over subsidies dit en subsidies dat en Venray hoefde zich geen zorgen te maken, maar nu puntje bij paaltje komt, mag Venray zelf het gelag betalen. In feite een groot schandaal, maar gedane za ken nemen geen keer. De hemel be ware echter Venray voor nog eens dergel ij ke toezeggingen. De VOORZITTER vertelde dat in derdaad veel beloften niet nageko men zijn. Er is daar binnenska mers en in Den Haag hard gevoch ten, maar men heeft op een gegeven ogenbiik de kraan dicht gedraaid en van die bezuimgingspolitiek is Ven ray de dupe geworden. Natuurlijk kan men in deze stich tingskosten niet de omliggende ge meenten betrekken, die echter wel met de exploitatielasten te maken krijgen. Kej_Stichtingsbestuur wordt in die zin uitgebreid. Met de rug te gen de muur nam de raad toen maar het consolidatiebesluit Men zou die avond meer met de rug tegen de muur komen staan Maar eerst ging de raad in geheime vergadering. En wat daar uit tevoor schijn kwam, leest u in het artikel hieronder. DOORTREKKING BEEKWEG SOMS HARD GELAG VOOR VENRAYS RAAD Toen indertijd de Beekweg aangelegd werd met behoorlijke en grote steun van het Ministerie van Economische Zaken, had dat zelfde Miinsterie nog een subsidie-toezegging gedaan voor de doortrekking van die nieuwe Beekweg naar de Maaseheseweg. Dat was een soort afronding, waardoor de Beekweg zelf een bete re verbinding kreeg met Venrays industrie-terreinen. Het bleef niet bij die toezegging, men reserveerde in datzelfde Den Haag verschillende tonnen-gelds voor deze doortrekking Intussen echter hadden zich in Venray andere problemen voorge daan. De re-constructie van de Deur neseweg en de doortrekking daar van naar au Wanssumse eiste alle aandacht. De doortrekking van de Beekweg weid verschoven naar het tweede en derde plan zelfs, tot er een ultimatum kwam van Den Haag, dat stelde: „binnen zoveel tijd die doortrekking gerealiseerd of we ge ven dat voor Venray gereserveerde geld voor andere doeleinden uit." Toen was Leiden i.e. Venray in last, want men moest nog verschil lende percelen grond en verschillen de woningen aankopen. En lang werk kon men niet meer hebben, want het Haagse geduld was op en men zou de 90 procent subsidie maar al te graag hebben. Den Haag zette het gemeentebestuur dus tegen de muur, maar ook enkele grondver- kopers hebben deze situatie uitge buit. Men oordele met Venrays ge meenteraad zelf Die raad kreeg namelijk dinsdag avond in een vloek en een zucht, vanwege de Haagse haast, een groot aantal grondaankopen ter beoorde ling. Op de eerste plaats moest van Mevr. Wismans-Linders in totaal 4130 m3 grond worden aangekocht met de zich daarop bevindende op stand. Tegen de koopprijs van 20.000,had de raad geen be zwaar Geen bezwaar had men ook tegen de aankoop van 650 m2 grond met de daarop staande opstallen van mevr. van Elzen-Clephas voor de prijs van f 38.111, Ook de aankoop van 2 woning wetwoningen van de woningvereni ging St. Oda met 420 m2 grond voor 43.750.kreeg geen commentaar. DE BRUYN wilde alleen weten of de huurders van de betrokken wo ningen bij ontruiming een huurders vergoeding krijgen. Dat zal gebeu ren, zo werd toegezegd, ook al omdat die mensen dan meer huur zullen moeten gaan betalen GECOMPLICEERDER Van mej. Linders, Maasheseweg 21 heeft men 662 m2 grond nodig met het daarop staande huis. Die wilde alleen maar ruilen en ook dat heeft de gemeente klaar kunnen krijgen. De raad werd namelijk voorgesteld voor haar aan te kopen het pand Kolkweg 2, toebehorende aan de Erven Gossens, Min. Char les Ruysstraat 6. Die vroegen voor dit pand 48.000,De raad had tegen deze aankoop geen bezwaar, evenmin als dat het zal worden overgedragen aan Mej. Linders, die nog extra 3.000,krijgt omdat ze haar pand, Maasheseweg 21, dan aan de gemeente geeft. Tot dusver was alles pais en vree, maar dat veranderde snel toen het GEVAL BASTIAANS op tafel kwam. Deze heer heeft in deGasstraat behalve een woning en bedrijfsruimte, ook in totaal 4625 m2 grond liggen, die allemaal nodig zijn bij genoemde reconstructie. De voorwaarden, die door deze verkoper op tafel waren gelegd, lo gen er niet om. Voor die grond en opstallen moeten betaald worden 89.570,75. Daarnaast moet de ge meente hem 3580 m2 grond terug- verkopen aan de Overloonseweg voor 2.50 per m2. Grond, die de gemeente nog niet heeft, maar moet zien aan te kopen bij Huize St. An na. En nog een ander punt was dat de verhoging van de bouwkosten, ontstaan door de invoering van de BTW ten laste komen van de ge meente. Het was duidelijk dat over deze transactie in de geheime vergade ring, die ruim een uur duurde, harde noten waren gekraakt. In de openbare vergadering bond PONJEE de kat de bel aan. Hij vond dit een bijzonder vreemde zaak. Af gezien van de hoogte van het koop bedrag was het hem niet duidelijk, waarom de gemeente te zorgen had dat deze verkoper liefst drie bouw plaatsen krijgt aan de Overloonse weg en dat tegen ©en bedrag dat in verhouding nergens op lijkt. Bovendien is de man al aan het bouwen op de Overloonseweg Hoe dat mogelijk is, is hem helemaal een raadsel, want de raad heeft die transactie niet eens .goedgekeurd, ■noch Ged. Staten. Natuurlijk heeft hij zich gedekt, aldus deze spreker, want als het niet door zou gaan, dan moet de gemeente alles dik en dub bel betalen. Voor het overige is het een vraag hoe men nu over ver hoogde bouwkosten kan praten door de BTW. Die is al in januari inge voerd en hij is nu pas aan het bou wenDat mensen, die iets moeten afstaan ten behoeve van de gemeen schap daarvoor goed beloond wor den, is een ere-zaak van de raad, maar dit is doodgewoon profiteren. Hij vertelde kort en bondig mordi cus tegen dit voorstel te zijn (Vervolg zie elders in dit blad.)

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1