Regeling voor de werkgelegenheid DE UITBREIDING VAN RANK XEROX DIERENDAG '£anqértije« INGEZONDEN Schouwburg Het Bankzegel de lucht in PULS PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Wint Claessent VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1969 No. 39 NEGENTIGSTE JAARGANG IS 1 GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL f 2.(buiten Venray f 225) SAMEN MET HORST, BROEKHUIZEN EN MEERLO In de komende raadsvergadering krijgt de raad het voorstel te be oordelen, waarin gevraagd wordt om deelname aan een gemeenschap pelijke regeling tot bevordering van de werkgelegenheid. Deze gemeen schappelijke regeling wordt aange gaan met de gemeenten Horst, Broekhuizen en Meerlo-Wanssum. In de toelichting op dit raadsbe sluit wijzen B. en W. er op dat in standhouding en uitbreiding van de werkgelegenheid objecten zijn. waaraan de gemeentelijke overheid niet zonder meer voorbij kan gaan. Het is een van de vele taken, die een gemeente te vervullen heeft. Zo kan zij zorgen voor voldoende in dustrieterreinen. Andere gemeenten gaan zelfs nog verder en bouwen en bouwden industriehallen, die dan verhuurd konden worden. Met in dustrieterreinen op gunstige plaatsen is men er nog niet. Er moet vol doende gevarieerde woningbouw ko men, jnen moet zich kunnen ont- spannnen en de onderwijsmogelijk heden moeten zo groot mogelijk zijn. B. en W. waarschuwen echter ook tegen mogelijke gevaren, die daar aan verbonden zijn. Zo wijst ze er op dat als iedere gemeente op dat terrein van werkgelegenheid-bevor- dering gaat opereren, het mogelijk zou kunnen gebeuren, dat de grote re en sterkere gemeenten met haar zuigkracht alles naar zich toe trekt. Dan wordt op die manier onvoldoen de rekening gehouden me\ de moge lijkheid dat kleinere industriële be drijven zich misschien met het oog op de bestaansmogelijkheden voor de daar wonende mensen beter zou den kunnpn vestigen in de omlig gende gemeenten. Dat brengt dan op zijn beurt een evenwichtige ont wikkeling in een structureel gelijk pa arde streeft in ftet gevaar. Dut is een van de reden, dat dê plaatselijke overheden in een be paald gebied moeten komen tot sa menwerking. MEER VOORDELEN Trouwens zo'n samenwerking brengt ook op andere terreinen voordelen. In onderling overleg kan men komen tot een meer verant woorde spreiding van het aantal plaatsen, waar industrie zich vesti gen kan. Kontakten met overheidsinstanties en instituten, die de werkgelegen heid kunnen bevorderen, kunnen gezamenlijk gelegd en verdiept wor den. Een ander punt is dat geza menlijke reclame voor industrialisa tie in zo'n regio en Voorlichting over de mogelijkheden daarin, wellicht beter kan gebeuren door een geza menlijke aanpak Dat alles heeft er toe geleid dat er indertijd een commissie is opge richt, waarin mensen uit Venray, Horst, Broekhuizen, Meerlo-Wans sum en Vierlingsbeek zitting hadden, die eens bekeken hebben of een sa menwerking op dat terrein mogelijk was. Dat comlité is tot de bevinding gekomen, dat een industrieschap zo als bijv. Venlo dat heeft met de om- Het bestuur van de Dieren bescherming, afdeling Venray heeft besloten op Dierendag zaterdag 4 oktober weer een Dierenoptocht te organiseren. De deelname is gratis. Na tuurlijk zijn kinderen met hun lievelingsdieren het meest welkom; zij worden om drie uur op het plein voor de schouwburg verwacht, waar aan ieder een nummer wordt uitgereikt. Dit nummer is tevens het lotnummer voor een gratis loterij, die na afloop van de tocht wordt gehouden. Om half vier vertrekt de stoet, voorafgegaan door de jeugddrumband langs Hense- niusplein, Grotestraat, Markt, Marktstr., Langeweg, Kemp- weg naar het schouwburg plein. Het spreekt vanzelf dat dit niet zonder kosten gaat. Het bestuur neemt dan ook een voudige prijsjes in dank aan, die bezorgd kunnen worden bij de voorzitter, Mgr. Nolens- straat 12 en bij de penning- meesteresse, Maasheseweg 65. Alle deelnemers krijgen een kleine surprise. liggende gemeenten, voor deze streek niet noodzakelijk is, omdat aan de vorming van gemeenschap pelijke industrieterreinen niet wordt gedacht. Wel wilde men een eenvou dige gemeenschappelijke regeling, lie voldoende onderling overleg zou waarborgen. Dat was ook het oor deel van de Kamer van Koophandel en het Economisch Technologisch Instituut, die door deze voorberei dingscommissie is gehoord. EEN MAARTJE Hoe jammer het ook is, de ge meente Vierlingsbeek zal in eerste instantie niet deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling. Niet omdat Vierlingsbeek niet wil, maar doet niet mee, dan heeft deze ge meenschappelijke regeling de ko ninklijke goedkeuring nodig, omdat men buiten de provincie gaat. Dat duurt een tijd en daarop hebben de andere gemeenten niet willen wach ten. GEMEENSCHAPPELIJKE COMMISSIE Deze gemeenschappelijke regeling houdt in dat er een commissie in het leven geroepen zal worden on der de fraaie naam: „Commissie werkgelegenheid in de regio Ven ray". Deze commissie heeft als ves tigingsplaats Venray en als werkge bied het grondgebied van de ge meenten Horst, Broekhuizen en Meerlo-Wanssum. Die eommissie krijgt tot taak de werkgelegenheid in dat gebied te bevorderen, o.m. door een voortdu rend onderzoek naar de bestaande toestand en de mogelijke en wense lijke ontwikkeling der welvaarts bronnen. Ze moet de aanleg van in dustrieterreinen plannen en ook ad viezen geven over de spreiding van andere dan industriële werkgelegen heid. Ze moet zo ruim mogelijke be kendheid geven aan de vestigings- mogelijkhedên voor industrie in haar gebied en voorlichting daar over geven. Daarnaast kan ze nog andere aktivite&ten ontplooien om dat doel te bereiken, waaronder ook het geven van adviezen verstaan wordt, inzake het verbeteren van de factoren die een gunstig klimaat scheppen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Een nogal rui me opgave dus. SAMENSTELLING De commissie wordt gevormd door een lid van het college van B. en W. van elk der deelnemende ge meenten, alsmede een gemeente raadslid uit die gemeenten. Boven dien heeft de voorzitter van de Ka mer van Koophandel een adviseren de stem. De afgevaardigde uit het Venrayse college van B. en W. is automatisch voorziter. De vertegen woordigers van de gemeente Venray hebben elk drie stemmen, terwijl de vertegenwoordigers van de overige gemeenten ieder een stem hebben. Dinsdag zal Venrays gemeenteraad uitspraak doen of zij deze vorm van samenwerking prefereert en zo ja, wie zij uit het college en uit de raad als vertegenwoordigers van de ge meente in die commissie kiezen zal, Vrijdag: 7.15 uur Repetitie voor hele koor. Zaterdag: 10 uur Garage van Ham. Vertrek le bus naar Haarlem. Je dient bij je te hebben: brood voor onderweg, pyama, toiletspullen, (re genkleding). 2 uur: Garage van Ham. Vertrek 2e bus naar Haarlem. Je dient bij je te hebben: toiletspullen, pyama (re genkleding), brood is niet nodig. Zondag: Hoogmis in Haarlem. Maandag: 6.30 Noten en Tonen. 7.15 Repetitie Tenoren en Bassen. Dinsdag: 7 uur Recreatie. Woensdag: 6.45 uur Repetitie 2e stem. Donderdag: 6.45 uur Repetitie le stem. Afgelopen zondag heeft een op muziekgebied zeer deskundige pater uit Montreal (Canada) ons koor tij dens de hoogmis beluisterd. De pa ter, die momenteel op studiereis is door Europa was zo enthousiast over de geboden muziek, dat hij besloot om bij het 10-jarig bestaan nog maals naar Venray te komen en ons koor te beluisteren tijdens het f eest concert in de schouwburg. Ik hoop dat jullie in de weten schap van deze leuke bijzonderheid alles in het werk zult stellen om de hoogmis in Haarlem eveneens tot 'n goed einde te brengen. Op deze foto, naar een schetsteke- ning van de toekomstige situatie, ziet men links het huidige fabriekscom plex met stippellijn omgeven. Rechts van het tegenwoordige kan toor, op de huidige parkeerplaats, Toen deze zomer voor het viaduct in Leunen stutten werden geplaatst voor de betonbekisting, werd het verkeer over één weghelft omgeleid en geregeld door enkele (slecht afge stelde) verkeerslichten. Kort na de bouwvakvakantie werd de bekisting weggehaald en kon het wegdek weer normaal in orde ge maakt worden en gebruikt, Hoe zat het nu? - Zijn we in Venray zo blij met de ze verkeerslichten dat we ze ten koste van alles willen handha ven? Of is aannemersbedrijf Vissers al meer dan twee maanden lang gewoon te beroerd geweest om het verkeer normaal vrije door gang te verlenen? Weet U de oplossing van deze vragen? Een pendelaar Antwoord redaktie: Jonge, jonge wat een haast heeft die pendelaarNu hebben we weer eens een verkeerslicht en nu is het weer niet goed. In Venray schijnen knipper- en verkeerslichten juist een averechtse werking te hebben op sommige mensen. Maar nog even geduld dan is het leed ge leden. De pendelaar zal zien als hij zich kennelijk ergerend stil staat voor het rode stoplicht dat de mannen van Vissers Wegenbouw bezig zijn met de reconstructie van de weg, zoals dat deftig heet. Die operatie kon niet eerder van start gaan voor dat Provinciale Water staat het startsein gaf. En dat is dan deze week gebeurd, zodat einde van volgende week onze pendelaar on gestoord, maar net harder dan 70 km zijn weg van en naar Venray daar ter plaatse kan vervolgen. Het rode stoplicht komt in Venrays museum. Voor de goede orde zij hem ook nog meegedeeld dat de gemeente met deze hele zaak niets te maken heeft, daar het een provinciale weg betreft, die provinciaal niveau be handeld wordt Begaafde Japanse pianiste HANAE NAKAJIMA op 1 oktober in Venray Hanae Nakajima is afkomstig uit Kyoto. Ze kreeg lessen van Prof. Leonid Kreutzer van de staatsaca- demie UENO te Tokio. In 1957 debu teerde zij met de Philharmonie van Tokio. Daarna ging ze in Europa de westerse muziek bestuderen. Ze kreeg daar haar verdere opleiding van o.a. Jörg Demus. Stefan Aske- nase, Wilhelm Kempff e.v.a. In Ne derland trad zij voor het eerst op in 1967. Sindsdien geeft zij jaarlijks ongeveer twaalf concerten in Neder land, waarvan 1 oktober de eerste is van een nieuwe reeks. Hanae Nakajima vertolkt tijdens deze concerten de solopartij in het vierde Pianoconcert van Saint Saëns van diens vijf pianoconcerten het meest succesvolle. Het vierde piano concert is een allercharmantst stuk met enige sterk sprekende thema's. Het is in een vorm gegoten die steeds de aandacht prikkelt. Het L.S.O. concert wordt geopend met de „entrata per una comedia decamaronesca" van de Nederlander Willem Strietman en sluit met de komt de nieuwe kantoorflat. De daar achter gelegen fabriekshallen worden eens zo groot, terwijl geheel linies de te bouwen nieuwe hallen gepland zijn. Zoals wij reeds vorige week meld- Vijfde Symfonie in F op. 76 van An- tonin Dvorak. In dit prachtige Tsjechische werk zijn de voor Dvorak's muziek karak teristieke faktoren rijkelijk te vin den zoals: vloeiende melodische schoonheid, opgewekte vitale geest, een steeds boeiende ritme en fraaie, vaak stralende klankkleur. Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd den, vergt deze uitbreiding een in vestering van 36 miljoen guldens. Daarmee wordt dan werkgelegen heid geschapen voor minstens 2.000 man in 1975, doch in de eerst ko mende jaren wordt reeds met een NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR. VERCAUTEREN Grotestraat 11 tel. 2200 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1S92 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Zr N. VAN SCH1JNDEL telefoon 3297 bij geen gehoor 1879 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur Maandag voor de letters A tm G Dinsdag voor de letters H m N Woensdag voor de letters O tm Z UITLEENMAGAZUN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZW ANGERSCH APS - GYMNASTIEK In oktober wordt begonnen met zwangerschaps-gymnastiek en wel iedere donderdag, te beginnen 2 okt. 's avonds van 7.30 - 8.30 uur in het St. Jozefklooster, Overloonseweg 2. Inlichtingen en opgave op 't Groe ne Kuisgebouw, elke maandag en dinsdag van 1.30-2.00 uur, tel. 1269. ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruüsen-Meesters en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingel 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) BEKROOND Evenals verleden jaar behaalde de heer G. Reintjes uit Veulen met z'n inzending rozen op de bloemen tentoonstelling te Venlo, weer de eerste prijs. Deze kleurrijke expositie die het vorige weekend werd gehouden, trok 25.000 bezoekers. POSTZEGELVERENIGING PHILATELICA OVERLOON Zondag 28 september zal er een ruilbeurs voor de oudere postzegel verzamelaars (ters) gehouden wor den. Ook de jeugdleden van de post zegelvereniging van Overloon zijn welkom. Aanvang 7 uur in het meis jesjeugdhuis. uitbreiding van minimaal 1.000 ar beidskrachten rekening gehouden. Rank Xerox zal dan vanuit Ven ray 95 procent van haar omzet ex porteren. PATRONAAT Al enige weken zijn de clubavon den weer volop bezig. Binnenkort wordt er dan ook weer begonnen met de onderlinge competitie o.a. tafelvoetbal, tafeltennis, biljarten en andere spelen waar belangstelling voor bestaat. Voordat we hiermee beginnen geven we nog jongens de gelegen heid zich op te geven als lid. Er is nog plaats en als je een gezellige avond wilt hebben, kom dan naar het patronaat. Op vrijdagavond voor de jongsten en zaterdagavonds voor de oudere jongens. Geef je nu op als lid voordat het te laat is. A.s. zondag is er weer de huis-aan- huis kollekte die ditmaal door ons verzorgd wordt. We rekenen op jul lie aller medewerking. Ook aan de inwoners van Venray willen wij vra gen om de jeugd daadwerkelijk te steunen tijdens de kollekte a.s. zon dagmorgen. Men zal zich herinneren dat de Bankzegel-winkeliers uit Venray tijdens de kermis folders per vlieg tuig uitgestrooid hebben met waar de bonnen voor o.m. een gratis rondvlucht. Ook in Boxmeer had zulk een aktie plaats. Zondag j.l. was voor de gelukkige vinders dan de „grote dag" aange broken. Achttien Venrayers en acht tien Boxmeerders gingen vanaf Schiphol de lucht in, wat voor vrij wel allen de eerste keer was. Na een rondvlucht over Amsterdam ging het vliegtuig via Rotterdam naar de Deltawerken, om uiteindelijk weer op Schiphol te landen. Ondanks het vrij mistige weer kon van een prachtig uitzicht geno ten worden, maar niet allen hebben er volop van genoten. Enkele dames was de luchtdoop niet al te best be komen en hadden uiteraard meer belangstelling voor hun eigen hach je dan voor wat er buiten te zien was. Na de rondvlucht was er een kof fietafel in het Schiphol-restaurant, waarna men voldaan huiswaarts keerde, maar niet nadat men onder weg nog een stevige pleisterplaats had gevonden.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1