ZESTIG JAAR KABO Nero voor de derde maal landskampioen Venrays arbeidsmarkt &etaefUudeutoóHstdtiMg geniet meer van uw koffie met Ven.haSe biscuits, wafels en koekjes! PULS PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1969 No. 37 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (buiten Venroy 2J25) De Katholieke Bond van Overheidspersoneel beter bekend als de KABO gaat zondag 28 september a.s. haar diamanten be- staansfeest vieren. Vieren met een Eucharistieviering, een receptie, een gezellige avond voor de leden en de gasten Voor de jongeren onder ons is een vakorganisatie iets gewoons. Meteen al als men het volle leven in gaat als werknemer, staat daar de werk nemersorganisatie naast de betrok kene en men weet niet beter of het hoort zo. Men kankert dat die bond weer konitribuitae nodig heeft Een jubileum-viering als deze at tendeert niet alleen het grote pu bliek, maar ook de werknemers zelf nog eens dat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Toen in 1905 de R.K. Volksbond in Venray van start ging als standsorganisatie keken al velen verwonderd op. Waarom moesten in 's hemelsnaam die arbei ders zich gaan organiseren? Dat on behagen dat beslist niet tegen de betrokken arbeiders onder stoelen of banken werd gestoken, werd nog groter in 1909 toen de vakbonden kwamen. De bazen van toen vonden het maar een kwalijke zaak dat hun personeel zich ging „organiseren" en er werd zelfs met ontslag gedreigd en ontslag gegeven als men het waagde bij die „rooie" bonden te gaan. Want al hadden ze het predi kaat van R.K. voor hun naam staan, vele werkgevers van toen vonden al die vakorganisaties maar socialisti sche opruierij In die sfeer is het niet onbegrij pelijk dat verschillende werknemers toen doodgewoon geen lid durfden te worden van een vakorganisatie, ondanks het feit dat ook zij begre pen dat alleen samenwerking macht betekende en voorwaarden kon scheppen voor betere levensvoor waarden. Maar het smoesje dat de enkele dubbeltjes kontributie te veel was, bleven zij afzijdig staan. Moes ten zij afzijdig blijven staan. 1909 In die sfeer moest men ook de oprichting zien van de afdeling Venray van de Nederlandsche Ka tholieke Bond van Post- en Tele- graafbeambten St. Petrus, die in 1909 van start ging. De toenmalige PTT mensen waren, zeker wat de leiding be.trof, niet precies gesteld op deze vakorganisatie en de leden werden aanvankelijk met een scheel oog bekeken. En het is langzaam eerst anders gaan worden, mede dank zij het rustige optreden van de hoofdbestuurderen der vakorga nisatie, die stuk voor stuk de muur tussen leiding en werkgevers wisten te slechten en o.m. door een beschei den kindertoelage te bereiken, lang zaam maar zeker de PTT-ers een meer menswaardig bestaan wisten te geven Daarbij speelde aanvankelijk een plaatselijke afdeling geen andere rol, dan die van een soort klankbord. Dat is bijv. te merken geweest aan een andere vakorganisatie van die dagen, namelijk St. Paulus, bestemd voor de Nederlandsche R.K. Ge meentelieden. Voordat die in" Venray goed van de grond kwam, zijn er heel wat jaren voorbij gegaan. Men durfde eenvoudig niet, want de ge meente was helemaal niet gechar meerd op deze instituten, die, zoals een der raadsleden van die dagen in een vergadering keihard zei: „in Venray menen de dienst uit te kun nen maken. Maar dat kunnen we zelf nog wel De leden, daarbij aangesloten hiel den zich gewoon „koest" en lieten hun voormannen de kastanjes uit 't vuur halen. De pas begonnen eman cipatie van de werknemer gaven hoofdbestuurders meer macht dan ooit. In de a/delingen had men aan vankelijk zelf geen mensen, die in staat waren een grote inbreng te hebben bij de bepalingen van wen sen en verlangens. Het was de macht van de kontributie die aanvankelijk het bondswerk in de afdeling vorm de. Een interessant stuk vakbewe gingsgeschiedenis, dat jammer ge noeg nog te weinig uit de verf komt en gekomen isLaten we ons echter tot Venray beperken UITBREIDING "I Terwijl St. Petrus in Venray was, in de vorm van die afdeling voor Post- en Telegraafmensen, werd de doelstelling van de andere bond.St. Paulus groter. Aanvankelijk opgericht voor R.K. Gemeente-werklieden, werd die in 1914 omgezet in een Nederlandsche R.K. Bond van Personeel in dienst van openbare lichamen en bedrij ven. Het tekent de situatie in ons Ven ray dat hiervan eerst in 1929 een af deling kon worden opgericht. Tot dan was „men" er in geslaagd de mensen buiten deze vakorganisatie te houden. En het zal altijd weer opnieuw, zo lang de KABO bestaat, verteld moeten worden, dat de eer ste leden van die afdeling het niet gemakkelijk hebben gehad. Er is met ontslag gedreigd, er zijn ontsla gen gevallen en dat alles, omdat men lid durfde te worden. Een si tuatie, die voor ons mensen van 1969 onmogelijk lijkt, maar vlak voor de grote crisis van toen schrijnende werkelijkheid was. Heel langzaam eerst sloeg die stemming om en kon zowel de ene vakorganisatie als de andere tot bloei komen. Ook de ar beiders zelf durfden langzaam maar zeker meer hun mening naar voren te brengen, gingen zich meer ont wikkelen, doken in de problemen en langzaam maar zeker werd ook de inbreng van beneden naar boven groter. De deelname aan studieda gen, congressen e.d. was niet meer weggelegd voor de enkeling. Venrays leden vormden voor de oorlog be hoorlijke groepen en kwamen met constructieve voorstellen. KABO Als na de oorlog beide vakorga nisaties weer opnieuw moeten be ginnen, vraagt men zich af of men niet beter gezamenlijk op kan trek ken. In 1949 wordt dat een feit, als Pe trus en Paulus elkaar vinden en de schutspatronen worden van de Ka tholieke Bond voor Overheidsper soneel, kortweg genoemd KABO. Als KABO afdeling Venray gaal j men nu het diamanten feest vieren. De mensen van het eerste uur, de PTT-ers, maar ook alle anderen ir. j overheidsdiensten- en bedrijven, die i in del oop der jaren de KABO groot j gemaakt hebben. En terugziende kan 1 waren, die leidde en leidt naar eer men een lange en moeilijke weg ont- meer menswaardig bestaan. Een weg i soms met kuilen en gaten, een weg echter ook recht-recht-aan, op an dere plaatsen. Veel is bereikt en dat. is reden tot dankbaarheid. In het plaatselijke vlak heeft de j KABO afdeling gestaan tussen de grootste vakorganisaties van onze plaats. De PTT'ers zijn er lid van, evenals de mensen van gemeente werken, de mannen van de PLEM, de waterleiding, de gasvoorziening en vele anderen. Zij hebben in onze eigen gemeenschap zich niet alleen ingezet voor de idealen van hun vakorganisatie, maar ook hun steen tje bijgedragen tot een betere ont wikkeling van de leden. Het ter. dienste van de gemeenschap staan, dat hun devies is, hebben ze ook to; uitdrukking gebracht in het sociale leven van streek en plaats, terwij' in besturen en commissies tot da: doel vele KABO-leden een plaats vinden. Het is daarom dat Venray met de plaatselijke afdeling dankbaar her denkt, wat voorbij is en vol vertrou - wen naar een betere toekomst kan streven. Het is daar donderdag in Oosterbeek bü de nationale politiehon- denkampicenschappen een ogenblik stil geweest. Dat was toen 7000 hcndenliefhebbers zich realiseerden, dat daar een hond iets on mogelijks aan het doen was. Namelijk voor de 3e maal in suc cessie landskampioen te worden. En tceh stond een half uur later Nero voor de 3e maal op het ere-podium en kreeg hij voor de 3e maal de krans omgehangen Het is daar toen in Oosterbeek een klein gekkenhuis geworden. Zo lang er politiehondenverenigingen in Nederland zijn en nationale kam pioenschappen gehouden zijn is het nooit voorgekomen dat een bepaal de hond driemaal de nationale titel voor zich opeist. Ook heel verklaar baar, want ondanks hun soms ro buuste uiterlijk zijn politiehonden net mensen. Ze weten precies hoe belangrijk die wedstrijden zijn en bibberen dan van de zenuwen. Daarnaast is er dan nog een baas, die ook al uit zijn gewone doen is, als hij daar loopt tussen de keur van honden en trainers. Er hoeft dan maar iets scheef te gaan, dan gaat het punten kosten. Dat zag je wel aan Nero. In de ochtendoefeningen bleef hij aan de boef hangen, zoals dat heet. En dat terwijl de kleinste politiehond weet, dat als die boef eenmaal staat en zich niet meer verroert, die knaap losgelaten en alleen nog maar be waakt moet worden. Maar neen, de reeds tweemalige landskampioen moest nodig bij ven hangen aan dat leren pak en dat kostte dierbare punten NERO DE KAMPIOEN Maar gelukkig wist de 8-jarige Mechelse herder die stommiteit weer >p te halen door feilloos te revieren n al die andere moeilijke dingen e doen, die men van een goede po- Venrays arbeidsmarkt heeft over de maand augustus wel het meest optimistische beeld gegeven van het voorbije jaar. In het gehele gewest, wat onder Venrays arbeidsbureau ressorteert kwamen 219 werklozen voor, 4 minder nog dan in juli. Van deze 219 zijn er nog 7 op de aanvullende werken te werk gesteld en 29 in de G.S.W. - regeling, zodat men in feite 129 werkelijke werklo zen heeft. Opmerkelijk hierbij is het vrij groot aantal mensen boven de 50 jaren, die inderdaad moeilijk aan de slag schijnen te kunnen komen en het betrekkelijk groot aantal dat van beroep gaat wisselen. Bekijken we de twee rayons waar uit het Venrayse bureau bestaat, dan blijkt dat in het rayon Gennep 54 mannen als werkloos staan inge schreven, in het rayon Venray 165. Dat betekent voor het rayon Ven ray nog altijd een werkloosheids- resp. 1.5, 1.6 en 1.2 bedraagt. Men toch nog wel af tegen Weert, Venlo en Roermond, waar dit percentage resp. 1,5, 1,6 en 2,2 bedraagt. Men ziet dus dat het nog altijd beter kan en dat in onze nabuur-plaatsen de Situatie nog gunstiger ligt. De vraag naar arbeidskrachten steeg in het rayon van 288 naar 326. Die vraag komt hoofdzakelijk uit de metaalsector, waar liefst 140 open plaatsen beschikbaar zijn. Het is zelfs zo dat b.v. Inalfa een wer- vmgsaktie begonnen is onder Turken om die opengevallen plaatsen bezet te krijgen. Eerstdaags hopen ze een 60-tal Turken naar Nederland over te brengen. Maar ook bouwvakkers staan nog altijd hoog genoteerd. Of de aan trekkende pendel naar Duitsland, waar ook de vraag naar metaalbe werkers en bouwvakkers groter wordt, met dit alles iets te doen heeft, wordt nog onderzocht. Vast staat wel dat ongeschoolden de weg naar Duitsland leren kennen. En dat zijn automatisch open plaatsen hier. „Een kleiner wordend aanbod en een grotere vraag", zo bekijkt Di recteur Suyker de naaste toekomst. Dat is dan geen kwaad teken, met in het vooruitzicht nog de vestiging van een tweetal bedrijven. ADVERTENTIECAMPAGNE Bijzonder goed te spreken is die zelfde directeur over een adverten tiecampagne van het arbeidsbureau Venray in verschillende streekbla den. Men heeft daarin eens duide lijk gesteld dat het arbeidsbureau een onpartijdige bemiddelaar is, ook voor degenen, die reeds een betrek king hebben of „hogerop" willen. Het antwoord is bijzonder meege vallen en men heeft zelfs H.T.S'ers in kunnen schrijven en kunnen be middelen naar een nog betere baan. Ook de gehuwde dames krygen kansen doordat in bedrijven steeds meer mogelijkheden komen in part-time werk. Dat wil zeggen dat men gedeelten van de dag daar kan kernen werken in ver schillende sectoren en zo naast het huishouden ook andere bezig heden krijgt, die dikwijls grotere voldoening geven BEROEPENTENTOONSTELLING Van 16 september tot 20 oktober gaat hetzelfde arbeidsbureau voor de leerlingen van de 5e en 6e klas sen van de lagere scholen een be- roepententoonstelling organiseren. Dit is bedoeld om die jongelui, en dat zijn er in het rayon Venray al leen al zo'n dikke 1300, eens te la ten zien, wat er allemaal voor moge lijkheden wel zijn in het beroeps leven. Men heeft dat allemaal keu rig netjes georganiseerd. Alle betrokken leerlingen hebben een apart lesboekje gekregen, hele maal voor hun geschreven, dat in gewone lessen behandeld wordt en dat feitelijk al voorop een overzicht geeft van wat de tentoonstelling brengen gaat. Het ligt niet in de be doeling dat de jongelui daarop hun vak moeten zoeken, maar men wil ze doodgewoon aan de hand van wat ze nu zelf dagelijks zien en be leven, er op wijzen hoevele moge lijkheden er wel niet zijn. Studeren ze later verder dan komt de echte beroepenvoorlichting. Dat het kan toor Venray een extra jeugdconsu- lent in dienst heeft kunnen nemen, kan die voorlicthing alleen maar ten goede komen. OUDERS WELKOM Deze tentoonstelling van 16 sep tember tot 20 oktober in de aula van het „oude" Lyceum aan de Leunseweg geeft ook de ouders van de betrokken leerlingen kans deze te gaan bekijken. Op de vrijdagen 19 en 26 september en op donderdag 2 oktober kunnen zij 's avonds te recht van half 8 tot half 10. Zij krij gen dan aan de hand van deze ten toonstelling een rondleiding. Misschien dat de jeugd, die in klasseverband deze tentoonstelling bezoekt, hen zo enthousiast maakt, dat ze er graag een paar uurtjes voor over hebben om deze prachtige tentoonstelling eens te gaan bekij ken. Men weet dan ook zelf eens wat er allemaal voor mogelijkheden zijn en dat kan de samenspraak tussen ouders en leerlingen alleen maar bevorderen litiehond verlangt. In de dichte con currentie van 9 provinciale kam pioenen drong hij zich weer naar voren en de einduitslag gaf hem 362,5 punten van de 380, die een hond er halen kan. Nummer twee wees hij terug met liefst 19,5 punt. Dat leverde hem de zege-krans op en zijn baas de enorme wisselbeker die een baron voor dit feit reeds jaren geleden beschikbaar heeft ge steld. Hij krijgt nu een difinitieve plaats in de toch al zwaar overla den prijzenkast van zijn eigenaar L. Janssen aan de Luciastraat. Er is gespeecht geworden door de voorzitter van de bond, de Officier van Justitie Fischer, die het een unicum noemde dat een hond zoiets presteerde en is feest gevierd. Want voor de jonge politiehondenvereni ging Buitenlust is dat kampioen schap van net zo'n grote betekenis als voor zijn baas. In de 7 jaren dat die club bestaat, heeft ze Nero mee groot gemaakt op de wekelijkse oefeningen aan de Maasheseweg. Met liefst 30 man waren ze op deze kampioenschappen, terwijl die van de andere Venrayse politiehonden vereniging De Verdediger, waar men vroeger dan wel eens niet zo vriendelijk tegen gekeken heeft, zelfs met een bus daar waren. Het is daar een Venrays feest ge worden in Oosterbeek, dat klonk als een klok. En de felicitaties, die zijn eigenaar in ontvangst moest nemen, waren ontelbaar SPORT Als we later met Bert Janssen na praten over deze dag, dan is er de tevredenheid over het bereikte. Iedere hond is een gok, al weet je wat van zijn afstamming en de prestaties van zijn ouders. Er gaat een machtige hoop tijd in zitten voordat een hond, politiehond wordt, de knepen van het vak geleerd heeft. Neem Nero.... Op 3-jarige leeftijd haalde hij zijn certificaat. Hij modht zich voortaan politiehond noemen. Maar dat betekende dat zijn baas praktisch 4 avonden per week op het oefenterrein te vinden was, steeds maar weer opnieuw de hond tot prestaties aanzettend. „Als je dan geen goede club hebt, met mensen, die je helpen bij de training, kim je wel op het dak gaan zittenHet werd een certificaat met lof en aantekening, zoals dat heet en de keurmeesters zagen er dus kennelijk wel wat in, in deze reu. Dat heeft hij dan in de loop van de tijd wel waar gemaakt. In 1964 ging het naar de jeugdkam pioenschappen, waar hij een 3e plaats behaalde. In 1965 wordt het provinciaal kampioenschap gehaald en kon hij dus voor de eerste maal deelnemen aan de nationale kam pioenschappen waar hij toen 4e werd. In 1966 weèr provinciaal kampioen en dus weer naar de na tionale. Daar werd nu de derde plaats gehaald. Datzelfde herhaalde zich in 1967. In 1968 en '69 telkens provinciaal kampioen, telkens na tionaal kampioen. Vijfmaal provinciaal kampioen, 3x landskampioen. Geen politiehond, die dat voor hem heeft klaar ge speeld. In de prijzenkast rijen zich de bekers, nu met de nog nimmer behaalde wisselbeker. Er liggen me dailles, brons, zilver, goud. Dit na tionaal kampioenschap leverde de derde gouden medaille op van Prins Bemhard. Het geeft iets terug voor alle moeite, die de baas investeer de in deze Mechelse herder, die voor iedere wedstrijd opnieuw onder handen moet worden genomen. En wedstrijden heeft hij waar te ma ken. Want iedere politiehondenver eniging wil de kampioen lat enop- treden. Zelfs de televisie. Zo is hij dit jaar al opgetreden in het pro gramma mens en dier, in nationale wedstrijden in Bussum en Neerbeek In Horst en Geffen staan de kring kampioenschappen nog te wachten en wedstrijden in Eindhoven, Veg- hel en Helmond. Neen, voorlopig kan hij er nog even tegen, voordat hij het van de winter wat rustiger aan kan doen. GEEN RIJKMAKERIJ is de hondensport, zo bevestigen ook zijn collega's van Buitenlust. Inte gendeelmaar daar is het dan ook sport voor. Zijn vrouw vertelt eerlijk dat ze de honden wel eens vervloekt heeft. Zelfs de vakanties zijn er aan opge offerd en de keren dat ze 's avonds alleen zat, omdat de baas met de hond was trainen, heeft ze niet meer geteld.Maar met deze resultaten moet ook zij trots zijn. En dat is ze ook. Nu levert Nero geld op, omdat men met hem fokken wil. De echte liefhebbers willen dat graag pro berenMaar alles met mate en je kunt die mensen ook geen kapi talen vragen. BUITEN IN ZIJN HOK ligt de landskampioen, ogenschijn lijk lui en wat vadsig. Maar zijn ogen volgen je, stap voor stap. Zijn baas hoeft maar een commando te schreeuwen en dat luie dier wordt een kanonskogel, die zelfs een zwaar bewapende tot staan weet te bren gen. In een ander hok liggen wat „jonkies' van Nero. „Misschien gaat hij nog een paar jaar mee en dan moet zijn opvolger klaar zijn is het commentaar. De kleine hoopjes hond, die eens Nero op moeten volgen, hebben het nu te druk met slapenEen an dere opvolger van hem, Arno, was vorig jaar al jeugdkampioen. Hij be waakt nu echter een garage. „Ik had gewoon geen tijd om twee honden af te richtenAls ik nu niets an ders te doen had En zo neemt zelfs de hondensport de mensen helemaal in beslag. Maar als de resultaten dan zijn als die van Nero, als die resultaten dan zijn als die van de 7 jaren oude club, waar men al 13 gecertificeerde hon den heeft en honden als van Wil- lems en Philipsen ook hun partij meeblazen of liever blaffen op pro vinciaal vlak, dan is er reden om ook dit derde kampioenschap duch tig te vieren. En dat gaat men dan ook prompt doen. Om keizer Nero. f 0,99 f1,74

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1