Regenoverlast is groot muziekschool? Treffer Waar blijft de Regionaal maatschappelijk werk in N.Limburg zou nog beter kunnen 'Volle Maan' jongerenmis PIJLS PIJLS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Schouwburg GOMMANS drukwerk VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1969 No. 36 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.— (buiten Venray 2.25) Het jaar 1969 brengt tot dusver, wat het weer betreft, zeer grote tegenstellingen Op een koude winter volgde een laat en koud voorjaar. Daarna kwam een hete zomer, of, beter gezegd, een zomergedeelte dat zeer heet en droog was. Het blijkt o.m. hieruit dat wü tot 1947 terug moeten gaan om een zomer te vinden met méér zomerse dagen. Dat zijn dagen waarop een maximumtempe ratuur van 25 graden wordt bereikt. 1969 had er één meer dan 1959, maar bltfft onder 1947 dat wel heel lang kampioen zal blij ven. Dat zomerse weer bleek prima voor onze landbouwers, zoals wij in een overzicht 14 dagen geleden duidelijk weergaven. Intus sen kwam echter de regen Voordat de voortdurende plens buiten gingen vallen kon men in de ze contreien het overgrote deel van de korenoogst op tijd d.w.z. droog, binnenhalen. In gemaaidorst graan kwamen zelfs vochtpercentages van 9,5 procent voor (en het mag gerust 14-15 procent zijn) zodat zelfs de korrel ingedroogd was. Handige handelaren maakten daar weldra gebruik van. Zij mengden inge droogd graan met wat vochtiger partijen. Dat spaart droogkosten uit en men krijgt dan een goedkoop mengsel met precies goed vochtge halte. Maar niet lang, want toen kwam de regen en wat nog op het veld stond, ging rotten. ELK JAAR In de laatste 8 jaar is er geen herfst geweest of ergens verrotte wel graan te velde. Ook vorig jaar was dat het geval. Komt rotting meer voor in het noorden van ons land, ditmaal is er echter ook zo- mertarwe in het zuiden verrot en zelfs rogge en haver. Waar men niet genoeg maaidorsers had of waar men nog koren aan hokken zette en het zaakje midden augustus niet binnen had ging het mis. De regen- periode duurde zo lang, dat de kiem- rust ten einde liep. De temperatuur was, vooral eind augustus, overal nog van dien aard dat het gevaar voor schot groot werd. Thans is er zoveel graan aan het rotten, dat voor het noorden des lands een beroep gedaan zal worden op de EEG, teneinde uitkeringen mogelijk te maken. Dat kan alleen De verkoop van abonnementen loopt weer uitstekend. Op dit mo ment is de abonnementsverkoop voor de Casino-serie reeds stopgezet, omdat het maximum aantal bereikt is. Er worden namelijk in iedere voorstelling ook plaatsen gereser veerd voor abonnementhouders op andere series, maar zelfs die kunnen voor Die Fledermaus niet meer te recht, want die voorstelling is nu reeds tot de laatste plaats bezet. Ook bij de Toneel- en Cocktail serie is snel bestellen noodzakelijk, want ook die series lopen bijna vol. Volgende week begint namelijk ook de vrije verkoop van voorstel lingen in die series, zodat men dan moeilijk nog abonnementen zal kun nen krijgen. Een laatste aansporing om alsnog vlug een abonnement te bestellen is dus wél op zijn plaats, want men loopt ook dit jaar weer grote kans, dat men er als abonnementhouder dikwijls naast zal zitten. Jeugdabonnementen worden al leen op het Boschveldcollege via de school verkocht. Alle leeringen van andere schoen moeten dit dus recht streeks aan de schouwburg doen. Voor 25 guden krijgen ze 6 voor stellingen en voor 35 gulden zelfs 10 voorstellingen. Ouden van dagen. Voor hen wordt ook dit jaar de mogelijkheid weer opengesteld om overgebleven plaat sen in te nemen tegen de zwaar ge reduceerde'prijs van 2.50. Ze kun nen een dag voor de voorstelling die ze willen zien aan de schouwburg plaatsen halen. Als ze dus bijv. op 18 september naar de Hongaarse Zi geuners willen gaan, kunnen ze op 17 september de overgebleven plaat sen innemen. Dit zijn vaak zeer goe de plaatsen, omdat er voor iedere voorstelling plaatsen terug komen van mensen die om de een of andere reden verhinderd zijn. Ook in de middagvoorstellingen voor scholen hebben zij steeds toe gang voor zover er plaatsen over zijn. Het is jammer dat er in het verleden zo weinig gebruik gemaakt is van deze gunstige regeling, want het blijkt regelmatig, dat in iedere ook uitverkochte voorstelling plaat sen open blijven staan. Voor een la ge entree konden die ingenomen worden door ouden van dagen, zo dat ook voor hen de schouwburg dan betaalbaar is. Zij hoeven daar toe niet georganiseerd te zijn. Een A.O.W. kaart is voldoende. als er een uitgesproken noodsituatie is. Laten wij hopen dat dit lukt. Te vens zal men er echter naar moeten streven zulke rampen te voorkomen. Men kan weliswaar de regen niet tegenhouden, maar men kan wèl zoeken naar vroeger rijpende rassen, wintergerst en wintertarwe telen in ats van zomergranen en nagaan of er voldoende maaidorsers aanwe zig zijn om perioden met goed weer te benutten. VOOR ANDEREN Terwijl de teruggekeerde vakan- gers jubelen over de zeldzame zo mer van 1969 verergerde de toestand met de dag. Ook voor de aardappe len is de regen gevaarlijk. Vele per celen zijn zo nat dat ook bij de aardappelen rot zal gaan optreden. En dat terwijl de prijs voor het eerst sinds een paar jaar redelijk is! Zelfs voor de vroege levering van suikerbieten moet het weer spoedig veranderen of men komt straks in moeilijkheden. Tenslotte zijn er weer de laag gelegen weilanden, met name op de laagveengronden, waar wateroverlast al een deel van het vee naar stal gejaagd heeft omdat geen droog plekje om te liggen meer aanwezig was. Optimisten verwachten, dat na de plensbuien van augustus september wel weer voor een droogteperiode zal zorgen. Het opgestalde vee kan dan weer naar buiten en de gras- groei is over nog zeer redelijk. Voor de oogst van aardappelen en bieten kan een droge septembermaand ont zaglijk veel goeds doen, maar voor het graan zal het in de meeste ge vallen te laat zijn. Gelegerde gewassen zijn nu al to taal verloren, daar het onkruid er overheen groeit. Wat aan hokken staat kan eveneens veelal afgeschre ven worden, daar het schot elke dag erger wordt. Zelfs balen hooi en stro die hier en daar nog te velde staan zijn verloren. Ze zijn eenvoudig ver rot. Al met al een slecht einde van een goede zomer. FINANCIëN HET GROTE PROBLEEM In een ingezonden stuk vraagt een lezer zich af waar nu feitelijk wel de beloofde muziekschool blijft. Hij wijst er op dat b.v. Gennep reeds geruime tijd zijn programma voor het winterseizoen naar voren heeft gebracht en vraagt zich bezorgd af, wanneer in Venray ook de moge lijkheid wordt gegeven voor algeme ne muzikale vorming, piano, orgel, gitaar, accordeon, viool, slagwerk, klarinet, saxofoon, sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit, koper- en houtinstrumenten, directie, theorie en ballet, zoals in dat Gennepse programma naar voren is gebracht. Het is inderdaad een programma, om van- te watertanden. Gennep kan en mag zich gelukkig prijzen, dat ze voor plaats en omstreken een der gelijk instituut en dergelijke moge lijkheden aanbieden kan. Maar hoe ligt nu de situatie in Venray Er is al geruime tijd een Stichting tot bevordering van een muziek school in Venray, die, zoals bekend een uitgebreid onderzoek naar de behoeften en de mogelijkheden naar en van een Venrayse muziekschool heeft onderzocht. Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan. Op de eerste plaats is op de lagere scholen de algemene muzi kale vorming in feite een treurige zaak. Men zit al jaren te „tobben" om daarvoor een juiste kracht aan te trekken, maar die is intussen nog steeds niet gevonden. Dat betekent dus dat alleen de jeugd, die middel baar en voorbereidend hoger onder wijs volgt in Venray een algemene muzikale vorming in schoolverband krijgt. De rest moet het zonder doen. In deze grote lacune zou een mu ziekschool, ook al door de vakkrach ten die daaraan verbonden worden, kunnen gaan voorzien. Bovendien kon ze voor aanvulling en verbre ding van die muzikale vorming een belangrijke bijdrage leveren. Muzi kale vorming, die onmogelijk gemist kan worden als men een instrument gaat bespelen Op de tweede plaats is de oplei ding van jonge muzikanten voor on ze harmonieën en fanfares een zaak die de verschillende bestuurderen wel eens grijze haren bezorgt. Een muziekschool zou veel van dit op- leidingswerk over kunnen nemen. Op de derde plaatsen blijken vele ouders het gemis van een muzikale en als we dat zo mogen noemen instrumentale opleiding voor hun kinderen te missen Er zijn particuliere opleidingen, maar de praktijk bewijst wel dat in klassikaal verband, zoals de mu ziekschool die vorming en de lessen geeft, voor vele kinderen aantrek kelijker is, dan particulier onder- wijls Reden genoeg dus om ook in Ven ray te komen tot een dergelijke school. En waar op gegeven moment het Lyceum leeg zou gaan komen en het huis en het kantoor van de Rijksontvanger aan de Stationsweg, had men zelfs de keuze uit welk ge bouw men starten zou In die geest is in raadsvergadërin- gen en ook daarbuiten gesproken en heeft men de- verwachting schijn baar gewekt, dat bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ook de mu ziekschool van start zou gaan. Dit te meer waar ook de gemeenteraad aan genoemde stichting reeds eerder een „startgeld" toekende van 22.000. Nu is het september en gebeurt er niets De reden ligt gewoon op het finan- oi41e vlak. Twee en twintig duizend gulden mag dan een aardig bedrag zij,n het zal iedereen duidelijk zijn, dat men daarmede geen gebouwen kan huren, directeur en vakkrachten aan kan stellen en instrumentaria en lesmateriaal kan aanschaffen. Daarvoor is veel meer nodig Niet een eenmalige bijdrage van 22.000,maar een telken jare te rugkomend bedrag dat ligt tussen de ton en anderhalve ton Want men moet niet vergeten dat weliswaar er een Rijksinspectie is voor het muziekonderwijs, doch dat de bijdragen, die het rijk geeft in datzelfde onderwijs minimaal is en hoogstens enkele duizenden guldens bedraagt. Datzelfde kan men stellen van de provinciale subsidies. Ook die zijn in vergelijking met wat dat onder wijs kost, minimaal. Het grootste aandeel van de lasten komt dus voor rekening van gemeenten, ook al omdat b.v. fanfares en harmo nieën foelijk het volle pond van de oefenkosten in rekening kan worden gebracht en ook voor anderen dan het muziekonderwijs dermate grote bedragen zou gaan kosten, dat het voor de mensen financieel ondraag baar wordt. Maar intussen staat dan de ge meente Venray voor het feit dat bij de vele lasten, die ze op zo menig terrein reeds te dragen heeft, nog eens een ton per jaar bij moet ko menDat is zo gemiddeld de bij drage, die andere gemeenten van de van de grootte en omvang ieder jaar betalen in hun muziekschool. In de begroting van 1969 was daarvoor geen ruimte en de begro ting 1970 is nog niet zo ver, dat men reeds nu zeggen kan, of inderdaad voor dat jaar wel de nodige gelden gereserveerd kunnen worden Er is nog druk overleg bezig met alle mogelijke instanties om hier voor een oplossing te zoeken, maar insiders weten te vertellen dat het helemaal geen gemakkelijke zaak is en zal zijn De verwachtingen, die dus gewekt zijn, worden voorlopig nog niet ge honoreerd, omdat het kapitaal dat verkrijgbaar bij: Langstraat 61 Venray Telefoon 1281 het l-a-n-g-s-t-e laken van Nederland voor de laagste prijs! GRASLINNEN- EN FLANELLEN LAKENS, GLAD EN GEBORDUURD, ook in sets TREFFER PYAMA'S OVERHEMDEN WEEKENDERS DUSTERS 17 maart 1967 werd de Stichting Regionaal Instituut voor Maat schappelijk Werk Noord-Limburg opgericht. Dat was het resultaat van een samenwerking tussen de bestu ren van de sociaal caritatieve centra in Venray, Horst-Sevenum, Gennep e.o. en een initiatiefcomité van de Maasdorpen. Men dacht daardoor meer mogelijkheden te krijgen om het sociaal caritatieve werk beter uit te rusten en zo meer te kunnen doen voor de mensen. De leiding van het Regionaal Instituut werd op de Smakt gevestigd, terwijl in de ver schillende centra de maatschappe lijke werkers het normale werk ble ven en blijven doen. Men heeft eerst werk gehad om de financiële aangelegenheden van deze samenwerking in orde te krij gen. Daarnaast moest men zien te komen tot bepaalde vormen van sa menwerking met instituten, die me dische, recreatieve en pastorale voorzieningen brengen, omdat de sociale dienstverlening dikwijls daarmede te maken krijgt. JAARVERSLAG 1968 Blijkens het jaarverslag over 1968 is het met die financiën wel losge lopen, doch de uitbouw van de sa menwerking met bovengenoemde diensten schijnt nog niet overal zo te zijn, als men op de Smakt wel nuttig en nodig oordeelt. Het staat tenminste ook nog steeds op het pro gramma voor 1969, met daarnaast voorzieningen op het terrein van het open bejaardenwerk en voorzienin gen ten behoeve van buitenlandse werknemers. Dit jaarverslag gaat nog eens uit drukkelijk in op de taak van het sociaal caritatieve centrum. De daaraan verbonden maat schappelijke werkers worden, voor verreweg het grootste gedeelte van de tijd, in beslag genomen door de sociale dienstverlening aan gezinnen of alleenstaanden. Deze dienstverlening kan een ver schillend karakter dragen. De ene keer onderzoekt hij met de hulp vragende de probleem situatie en helpt hem een oplossing te vinden. Een andere keer wordt hij gecon fronteerd met problemen, die om een meer gespecialiseerde behande ling vragen. Verwijzing zal dan meestal noodzakelijk zijn. Weer een andere keer is de maat schappelijke werker belast met de dienstverlening aan hen, wier be handeling is afgesloten door gespe cialiseerde instanties. Daarnaast zorgt hij voor een be paalde samenwerking als bijv. in een gezin verschillende diensten werkzaam zijn. En tenslotte wordt hij, gezien het feit, dat de maatschappelijke werker vele personen en instellingen ter plaatse kent, op de hoogte is van vele plaatselijke situaties en bekend is met regelingen, wetten etc. door velen om advies en voorlichting ge vraagd. JAAROVERZICHT Deze verscheidenheid van taken blijkt uit de cijfers, die het jaarver slag geeft. Tijdens het 4e kwartaal 1968 werd aan 425 gezinnen of al leenstaanden door negen funktiona- rissen hulp verleend. Bijna 50 pro cent van degenen, die de instelling benaderden, nam daartoe zelf het initiatief. De overigen werden ver wezen door geestelijken, artsen, ge meentelijke sociale dienst, gezins zorg, bedrijven etc. Ten tijde van dit 4e kwartaal wer den met deze clienten 1475 kontak ten gelegd. Kontakten met andere personen en instellingen in het kader van de hulpverlening beliepen een totaal van 1904. In 193 gevallen werd de behande ling afgesloten, ofwel omdat verwij zing (41) plaatsvond ofwel omdat het probleem op een bevredigende wij ze was opgelost (134). In 17 gevallen werd de behande ling vroegtijdig afgebroken. Voor 30 van de 193 had de be handeling langer dan een half jaar geduurd, waarvan voor 16 langer dan een jaar. Typering van de hulpzoekende naar leeftijdsgroep laat het volgen de beeld zien: 21 jaar 19 cliënten 2235 jaar 88 cliënten 3550 jaar 141 cliënten 5165 jaar 104 cliënten 65 jaar en ouder 71 cliënten onbekend 2. Bij behandeling kwam een diver siteit ter sprake: gezins-, huwelijks- en opvoedingsproblematiek (24,5%), aanpassingsproblemen (8,2), verzor ging (8,2%) arbeidsproblemen (9,5%), financiële problemen (15,7%), huis vesting (7,8%), invaliditeit (10%), al coholisme (2%) en diversen. BOEKENNIEUWS jaar-in, jaar-uit in deze school zal moeten worden bijgepast, thans nog niet gevonden is. Waarom kan Gennep dat wel. Venray niet, zou men kunnen vra genHet antwoord is natuurlijk moeilijk te geven, omdat men te weinig gegevens over Gennep heeft, maar vast staat dat Gennep op een gegeven ogenblik de muziekschool zo noodzakelijk vond, dat men daar voor andere dingen toen heeft laten schieten. Aandere dingen, die we ons in Venray toen wel gepermitteerd hebben. Zodoende heeft Gennep de lasten van de muziekschool in zijn begroting in kunnen brengen en moeten wij thans pogen dat ook te doen Maar als we weten hoe moeilijk het toch is, zonder die ton voor de muziekschool, de eindjes aan elkaar te knopen, dan zal het duidelijk zijn, dat het nog vele manipulaties, over leg en tijd zal kosten voordat we in derdaad van start kunnen. De begroting 1970 kan in dat op zicht verhelderend werken. Maar kan ook wel eens teleurstellend nieuws geven. Het heeft geen zin om nu vast te beginnen met algemene muzikale vorming als men niet de zekerheid heeft, dat die binnen een of twee jaar gevolgd kan worden door een instrumentale vorming. Dat de wens of verwensing of het bevel „Loop naar de maan" totaal verouderd is, blijkt wel uit de vier boekwerken, die uit de veelheid van werken hieronder besproken wor den. Alléén de titels ervan zullen U terstond bewijzen dat het „Loop naar de maan", zoals wij vroeger in onze conversatie wel eens méér of min der vriendelijk gebruikten, thans een onmogelijkheid is geworden. Ziehier dan de 4 titels: 1. Operatie Maan, van drs. Chriet Titulaer. Uitg. N.V. Uitgeverij W. v. Hoeve Den Haag; 2. Geland op de Maan, van Tj. E. de Vries N.V. Uitgeversmij Bona- ventura, Amsterdam. 3. Rendez vous op de Maan, van Richard S. Lewis Paris-Uitgave. 4. Het eerste kwartier op de maan. Dat U in de eerste plaats het boek van de heer Titulaer vermeld vindt, is niet alleen omdat deze, door zijn verklarend praatje bij de direkte te levisie-uitzending van de landing op de maan en daardoor een zekere populariteit heeft verkregen, maar ook omdat deze jonge geleerde van Limburgse bodem stamt (Blerick) en in de internationale relaties reeds naam heeft gemaakt, waarop men in Limburg toch zeker een beetje trots mag zijn. Operatie maan is een verslag in woord en beeld van de ruimtevaart tot en met de lanidng op de maan, dus up-to-date. De heer Titulaer heeft zijn boek geschreven in juni 1969 en de vol tooiing ervan wachtte eenvoudig op de feitelijke landing op de maan en schrijft aan het einde van zijn „ver antwoording": Als de Russen er on danks van schijnbare achterstand eerder mochten aankomen, dan krijgen zij de pagina's die nu gere- serveehd zijn voor de Apollo 11. Wanneer U in de „verantwoor ding" de namen leest van de geleer den met een wereldfaam als o.a. Dr. Werner von Braun, Prof. dr. M. Nunnaert oud-directeur van de ster renwacht te Utrecht en diens opvol ger prof. dr. C. de Jager, tegenwoor dig directeur van deze sterrenwacht, om er slechte enkele en de twintig anndere geleerden, Amerikaanse ko lonel Frank Borman NASA-astro- naut te Houston (aan de brondus) en de vele andere Nederlandse en vreemde specialisten, dan zal dit voor U, lezers, zeker voldoende waarborg zijn voor een werk van het allerhoogste niveau op dit lu naire terrein. Uitgevoerd op formaat 27 Vb 21% op pracht papier, met een twaalftal kleurenfoto's en een massa zwart-wit foto's van uiterste scherp te, moogt U zich overtuigd houden, dat U een hoogwaardig boek koopt, dat een familiebezit dient te worden en een blijvende plaats verdient om een leven lang de herinnering leven dig te houden, aan deze dagen van de triomf der wetenschap en tech niek, waardoor Neil Armstrong op maandag 21 juli 1969 om 3.57 uur Nederlandse tijd kon zeggen bij het betreden van de maan: „Een klein stapje voor een man, maar een reu zensprong voor de mensheid". Een echt boek om aan elk van uw kinderen mee te geven voor him verdere leven. Volgende keer drie andere boeken. L. E. CLEFENTE ARNALDO DIAZ IN TE VENRAY Na een vakantieperiode van twee maanden zal a.s. zondag 7 sept. weer gestart worden met de eucharisti sche tafelviering, zoals deze nu on geveer twee en half jaar in Venray wekelijks plaats heeft gevonden. De vakantieijtijd is gebruikt om een goed zangkoortje te formeren en om de gehele organisatie opnieuw te bekijken. Evenals het afgelopen jaar wordt de viering gehouden in het gebouw van de levensschool aan de Bevrijdiingsweg om 10.30 uur. Het thema van de komende zon dag is: Gaat de Kerk aan bloed armoede ten gronde? De dienst wordt geleid door H. Latten. Joke Gommans uit Leunen verzorgt weer de solopartij in de gemeenschaps zang, hoofdzakelijk spirituals of op spiritual geïnspireerde liederen. Maar deze viering zal in het bij zonder opgeluisterd worden door de bekende zuid-amerikaanse gitarist Clemente Amaldo Diaz uit Colom bia, daar een bekende t.v. ster, mo menteel op vakantie in Europa. vtor al uw van dan munckW n.v.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1