Gemeentepolitie De straat als vuilnisbak Sportterreinen Leunen EEN VREEMDE ZAAK zaterdag spectaculaire opening Danscursus in Prinsenhi YSSELSTEIN in een duitse tv-reportage PIJUS PIJLS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN door DANSSCHOOL MOORS, Roermond -m De gemeente verhuisde VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1969 No. 35 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 12 cL per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL Z— (buiten Venroy Z25) Venray heeft het op de een of andere manier niet bijster getroffen met zijn gemeentepolitie. Zoals bekend gold en geldt de wet dat een gemeene die meer dan 25.000 inwoners heeft eigen ofwel gemeen- te-politie kan hebben. Toen Venray verleden jaar die grens bereikte, werd dus prompt bij het betrokken Ministerie een aanvrage voor ge meentelijke politie ingediend Maar we schenen achter het net te vissen. Want uit het verre Den Haag druppelden berichten binnen dat daar in voorbereiding was een nieu we wet, die het aantal plaatsen die al eigen gemeentepolitie had, danig zou beperken Waar niemand echter meer op ge hoopt had, gebeurde tochVen ray kreeg officieel de aanzegging dat met ingang van 1 juli 1969 het korps rijkspolitie zich uit Venray zou terugtrekken en dat Venrays eigen poiltie voortaan de Venray se boontjes maar moest doppen. Het werd natuurlijk ambtelijker en sier lijker gezegd, maar daar kwam het dan op neer. Wederom was er ver bazing toen enkele weken na dit be richt de wet-in-voorbereiding, zoals hierboven al genoemd, officieel ter discussie werd gegeven. Want in die nieuwe wet, die straks de beide Kamers nog moet passeren, stond duidelijk te lezen, dat Venrays boon tjes dan weer gedopt zouden worden door de Rijkspolitie. Ieder logisch denkend mens zou dan zeggen: nu ja, dan maar geen eigen politie en laten we de rijkspolitie dan rustig houden. Maar neen, mijne heren, wet is wet en de huidige wet zegt: eigen politie en dus En dus zou er eigen politie moe ten komenMoeten komen, zeg gen we nadrukkelijk. Want in feite is die er nog niet Wat thans aan rijkspolitie-mensen hier is, is in feite „geleend" van de Rijkspolitie. Maar de korpschef is al overgeplaast naar Meerssen. Hij komt dan weliswaar op gezette tij den nog wel eens in Venray een kijkje nemen, maar uiteindelijk kan men van deze man niet blijven ver wachten dat hij door Limburg op en neer blijft trekken om korpschef te spelen van liefst twee groepen Wie van de vroegere bezetting over zal gaan naar gemeentepolitie en wie bij de Rijkspolitie blijft, is nog niet bekend. Logischer wijze wachten de mensen met hun beslis-, sing dienaangaande tot ze weten wie de nieuwe baas in Venray wordt. Voor die vakature zijn intussen in de verschillende vakbladen reeds oproepen geplaatst. Formeel is de burgemeester degene, die de korps chef van de gemeentepolitie aanstelt, maar in de praktijk komt het er op neer, dat een hele hiërarchie van ambtenaren, politiemensen, recht bankmensen en ministerie-mensen daar ook nog eens him fiat aan moe ten geven. En dat heeft tot gevolg dat we nu bijna september 1969 nog niet weten wie de nieuwe leider gaat worden van het korps gemeen tepolitie dat er in juli 1969 al had moeten zijnEn dat terwijl van deze mijnheer natuurlijk veel af hangt. Hij zal per slot van rekening het nieuwe apparaat op moeten bouwen en moeten gaan zorgen dat veiligheid en openbare orde in onze gemeente gegarandeerd worden We leVQn in Venray reeds veel te lang in een zgn. overgangsperiode. Het is begrijpelijk dat toen het be richt kwam van gemeentepolitie de rijkspolitie zich langzaam maar ze ker begon terug te trekken. Onbegrijpelijk is echter dat men de korpschef dan maar dienst laat doen in twee plaatsen, onbegrijpelijk is ook dat men zo lang wacht met de man, die de opbouw van een nieuw korps op zijn schouders moet nemen, onbegrijpelijk ook dat men de hier gedetacheerde mensen van de rijkspolitie in feite maar wat aan laat modderen en hen zelfs geen ze kerheid kan geven voor de nabije toekomst. Ofwel men had als men dan zo stringent op die wet staat die wet ook nauwgezet toe moeten passen en Venray de mogelijkheid moeten ge ven met ingang van 1 juli j.l. uitge rust en wel te beginnen, ofwel men had die datum naar een later tijd stip moeten schuiven. Nu laat men èn de politiemensen èn heel Venray tussen wal en schip hangenEn dat is geen prettige positie. Onze zogenaamde zindelijkheid is al lang tot een illusie vervlogen. Het is ontstellend wat we maar op straat deponeren. Kijk eens hoe win- kestraten er uitzien na een wat drukke koopdag! Daar liggen op de trottoirs dan niet alleen de lege zak jes van patat frites, van sigaretten of van chocola, men werpt er ook gerust de vellen verpakkingspapier neer waarin men in een winkel juist een aankoop heeft meegekregen. Aan het einde van b.v. een markt- dan liggen de trottoirs der winkel straten bezaaid met allerlei afval, zelfs ook wanneer er in die straat vuilnisbakken zijn aangebracht waarin men het afval zou kunnen deponeren. Maar ook op vele verpozingsplek jes in de natuur constateert men de onverschilligheid van osn ten aan zien van het aantrekkelijk houden van al die plekjes. De geest van „als ik er maar af ben" lijkt zich in alle geledingen van onze maatschappij voor te doen. Toch zijn het allemaal keurige mensen, die zich aan dit euvel be zondigen. Mensen die er niet aan zouden denken om thuis hun afval maar op de grond te gooien, zelfs niet als ze in hun tuin zitten. Daar moet het allemaal wel proper en op geruimd zijn. Zodra het echter de openbare straat of grond betreft, meent men dat die wel als algemene vuilnisbak dienst kan doen. Mis schien veronderstelt men, dat er overal wel gemeentemannetjes rond lopen om ieders weggeworpen afval weet netjes op te vegen en zó Ven ray schoon te houden. A.N.W.B. en Staatsbosbeheer be ijveren zich om propaganda te ma ken voor het schoonhouden van de natuur. Veel effect heeft het helaas niet, zoals we dagelijks kunnen kon stateren. Toch is het hoognodig dat dit geschiedt, maar het zou ook op bredere schaal moeten gebeuren. Op de lagere en middelbare scholen, bij de jeugdverenigingen zou er perio diek op gewezen moeten worden, dat men afval niet op straat, in park of bos mag achterlaten doch al tijd in de daarvoor bestemde bakken dient te deponeren of mee moet ne men tot men weer thuis is. We vormen in dit opzicht een groot verschil met het buitenland. Wie in de voorbije vakanties eens in andere landen rond gekeken heeft, vond daar minder afval op s traat. Het gaat om de instelling van de mens. Ondanks al onze ethische be grippen is er hier een grote onver schilligheid ten opzichte van het openbare leven en het welzijn van anderen. Maar de zelfde mensen, die nu onnadenkend hun afval op straat lozen, ergeren zich ook aan een slordige, met afval besmeurde straat of een mooi plekje in de natuur, als hun oog er op valt. Het weggooien komt in de meeste gevallen inder daad voort uit onnadenkendheid, ge paard aan gemakzucht. Er moeten toch methoden bedacht kunnen wor den om het publiek op dit euvel te wijzen, het de openbare straat ook als zijn eigendom te doen zien voor welks aanzien men mede verant woordelijk is. Het bestrijden van de onverschil ligheid in deze wordt een steeds noodzakelijker taak, want het euvel neemt toe, meer als gevolg van de 9teeds meer voorkomende weggooi- verpakkingen. Het zou o.a. zeker kunnen geschieden als onderdeel van de lessen op school in natuur- lijke-historie e.d. Een voortdurend blijven hameren op het schoonhou den van straten, parken en bossen door alle daarvoor in aanmerking komende instanties is daarnaast ze ker aan te bevelen. Opdat we ons tenslotte wat minder behoeven te schamen! In Leunen gaat zaterdag de vlag in top. En niet in Leunen alleen, want ook Heide en Veulen vieren de totstandkoming mee van het nieuwe sportterrein aan de Steeghse Peelweg. Het eerste in de r\j van sportvelden, die op Venrays kerkdorpen zijn en worden aan gelegd. MOEILIJK Het is de afsluiting van een zes jaren lange periode. Reeds toen men in Leunen begon te voetballen in een eigen voetbalclub, kwam de wens naar voren voor goede speel velden. Men was weliswaar gehol pen met een weide aan de Molen hof, maar het was en bleef een doodgewone wei, waarmede ook de KNVB geen genoegen neemt. Leunen zong hetzelfde liedje als vele kerkdorpen om nieuwe sport velden. Er is over gebekvecht, er is over vergaderd, maar het heeft tot begin vorig jaar geduurd voordat de eerste schop de grond in ging. Toen lag er een project van anderhalve ton, waarvan een stichtingsbestuur bijna 43.000,voor haar rekening moest nemen. De mensen vna Leu nen, Veulen en Heide hebben ja ge zegd, toen als resultaat van veel praten het kerkdorpen-sportplan tot stand kwam dat voorzag in nieuwe voetbalvelden voor Ysselsteyn, Leu- nen-Heide-Veulen, voor Oostrum, voor Oirlo-Castenray en voor Mer- selo. En men is begonnen. De ge meente met het beschikbaar stellen van de grond, en het egaliseren daarvanDe mensen uit Leunen, Heide en Veulen en vooral de voet ballers met de rest. Want eigen werkzaamheid, reeds bekend uit de historie van Leunens gemeenschapshuis, was ook hier noodzakelijk om de nog altijd grote financiële last van het stichtingsbe stuur tot wat normalere proporties terug te brengen. Men heeft de fun damenten voor het kleedlokaal zelf gemaakt, voor de afrastering ge zorgd, voor de aanplant. Er is ge sjacherd en gewerkt, gesjouwd en gedaan, maar deze drie kerkdorpen kunnen nu zaterdag een keurig com plex aan de gasten laten zien, met twee voetbalterreinen en een oefen terrein, met een behoorlijk kleedlo kaal en een kantine in aanbouw. De oersterke terrein-afscheidingen kun nen tegen een stootje en men kan de fundamenten al zien liggen voor een terrein-verlichting, die 15 mtr. hoog het hele complex zal gaan verlich ten. TEVREDEN vroegen we voorziter Baltussen, die zowel voorzitter is van het Stich tingsbestuur, als van de voetbalclub. Hij stelt een wedervraag: „Wie zou niet tevreden zijn met dergelijke tereinen en een dergelijke accomo- VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN INSCHRIJVEN OP ZONDAG 31 AUGUSTUS A.S. VAN 12 tot 13.30 uur: WOENSDAG 3 SEPTEMBER van 17.30 tot 18.30 uur en ZONDAG 7 SEPTEMBER van 12 tot 13.30 uur in zaal Prinsenhof te Venrtay, Wilhelminastr., alwaar u verdere inlichtingen en folders verstrekt zul- v len worden. ONDERWIJS PROGRAMMA: foxtrot, quick step, en gelse wals, tangot weense wals, cha-cha-cha, american swing en de laatste nieuwe discotheek- and popdancing. VOETBALVERENIGING VIERDE ROBIJNEN FEEST Op stijlvolle wijze herdacht de voetbalvereniging Ysselsteyn in het afgelopen weekeinde haar robijnen bestaansfeest. Zij heeft bij die ge legenheid weer eens ervaren welke plaats deze voetbalvereniging heeft weten in te nemen in de dorpsge meenschap. Maar niet alleen in de dorpsgemeenschap alleen, ook afge vaardigden uit het gehele Noord- Limburgse en Oost-Brabantse „voetbalgebied" hadden represen tanten naar het gemeenschapshuis gestuurd en een schat van bloemen en stoffelijke blijken van waardering werden aan voorzitter Gooren en zijn bestuur ter hand gesteld. De voorzitter van de kring Horst de heer Chr. Claessens, was speciaal gekomen om aan drie pioniers, de gebroeders Keysers en Winnen, de speld van verdienste uit te reiken. Een oud inwoner van Ysselsteyn (nu in de Noord-Oost Polder woon achtig) was speciaal uit Emmeloord gekomen om een beker ter beschik king te stellen voor een jeugdtoer- nooi. De heer Erich Friesch, Lager- leider van een Duits kamp, wilde met het aanbieden van een wed strijdbal nog eens onderstrepen de .goede kontakten welke de voetbal lers van Ysselsteyn onderhouden met de Duitse jeugd. Fanfare De Peelklank bracht een muzikale hulde, waarbij president Jenniskens nog eens benadrukte hoe graag de fanfare was gekomen om daarmede de dank van de bevolking tot uitdrukking te brengen voor het geen de voetballers voor de jeugd en voor de ontspanning doen. De heer Steverink hoofd van de school, sprak namens de kontakt- groep Ysselsteyn woorden van waar dering. Hij bracht nog eens in her innering hoe veertig jaar geleden de Ysselsteynse voetballers gestart wa ren met een voetbalveldje in de hei. „Uw voetbalvereniging", aldus de heer Steverink, „heeft geen gebrek aan spelers". Ónze dank gaat uit voor uw doelstelling die de jeugd wil begeleiden en hen zo wil vormen tot sportieve mensen. Dank bracht hij aan bestuur en vooral aan de jeugdleiders, die tel kens maar mee optrekken met de jeugdige voetballertjes. Hij vroeg tevens aan de ouders om meer be langstelling als op hen een beroep zou worden gedaan. Hetzelfde vroeg ook de heer Philipsen namens de sportstichting. Voorzitter Gooren was dankbaar en voldaan over de medewerking bij de feestviering. datie Maar later in het gesprek blijkt dat hij zich wat zorgen maakt over de toegangsweg vanaf de Steegse Peelweg. Dat duurt hem wat lang af. De regeninstallatie is er op tijd ingekomen, zodat hij zich daarover geen zorgen hoeft te maken en de bouw van de kantine schiet goed op. Maar zo tussen neus en drempel wijst hij er op dat de Leunse voet balclub 185 leden kent, waarvan 17 uit Veulen en 44 uit Heide. Die spe len in een veteranenelftal, 3 senio ren-elftallen en 8 juniorenelftallen. „Toen ik indertijd om 5 ha. vroeg in plaats van de drie, die we kregen, werd ik uitgelachenMaar ver telt U me is hoe deze 12 elftallen moeten spelen op twee terreinen?", aldus de heer Baltussen, die daar mede bewijst nog niet aan het einde van zijn latijn te zijn met zijn wen sen. „Wensen", zo stelt hij nadrukke lijk, „die niet alleen van belang zijn voor de Leunse voetbalclub, maar voor de gehele gemeenschap van deze drie kerkdorpen, waarin de leefbaarheid mede bepaald wordt door wat er aan sport gebeuren kan." Daaruit blijkt wel, dat ondanks het jeugdige sportcentrum de wen sen niet allemaal vervuld zijn. Maar voorlopig is er feest om de opening van dit nieuwe sportcomplex voor Afgelopen week hebben verschillende afdelingen van het ge meentehuis him intrek genomen in het oude Lyceum aan de Leun- seweg. Na twee dagen verhuizen is het zover dat in dit Lyceum nu de afdelingen sociale zaken, de gemeente-ontvanger, de dienst gemeentewerken met haar verschillende onderafdelingen zijn on dergebracht. Zoals bekend heeft de gemeente de door de bouw van het Bosch- veldcollege vrij gekomen ruimten in het oude Lyceum gehuurd voor de tijd van 5 jaren. Mensen die dus zaken te doen hebben met sociale zaken, de gemeente-ontvanger en gemeentewerken moeten zich voortaan op de Leunseweg vervoegen. Daarbij moet aangetekend worden, dat voortaan ook onder de dienst gemeentewerken ressorteert de grondverwerving en de onteigeningen. Dus ook voor deze zaken moet men naar de Leunseweg. Er is nog geen concierge benoemd (al komt die eerstdaags) maar men heeft door borden voorlopig aangegeven in welke lokalen wie zitten. Bovendien zal na verloop van tijd op de verschillende deu ren die nu nog alleen maar genummerd zijn, ook nog eens aange geven worden, wie daar achter zit. terwijl de tweede en derde ver dieping in beslag genomen wordt door gemeentewerken. De kantooruren zijn normaal als op het gemeentehuis namelijk van 9 tot 12 uur. Er komt nog een nieuwtje, namelijk dat de bezoekers, die moe ten wachten dat kunnen doen op de oude stoelen uit de raadszaal. Men kan dan zelf aan de lijve ondervinden hoe ongemakkelijk Venrays vroede vaderen het opbouwwerk van Venray hebben moe ten regelen Wat de oude gebouwen betreft, zal het voorlopige kantoor van de gemeente-ontvanger in de Marktstraat waarschijnlijk beschik baar komen voor de Sodale werkvoorziening van hoofdarbeiders. Het gebouw onder de boog gaat men eerst netjes restaureren, als daar tenmniste de fondsen voor gevonden kunnen worden, waarna op de onderste verdieping vergaderruimten beschikbaar komen voor de verschillende gemeentelijke diensten, terwijl men op de tweede verdieping wat ruimte wil reserveren voor een ge- ■meentelijk museum. I Het pand naast het gemeentehuis, waarin vroeger sociale zaken gehuisvest was, komt nu beschikbaar voor de „openbare orde en veiligheid" zoals dat heet, wat betekent dat daar politie, brandweer en bescherming bevolking nu onderdak vinden. Deze verhuispartij betekent dus niet dat b.v. de raadszaal weer vrij komt voor raadsvergaderingen e.d. Neen, die zullen de eerste jaren zeker nog buitenshuis plaats hebben, wat ondanks het feit dat men drie verdiepingen van het oude Lyceum thans te pakken heeft, blijft het nog woekeren met de ruimte op het oude gemeen tehuis. Het is daarom vanzelfsprekend dat men de plannen voor een nieuwe administratiegebouw, achter het huidige stadhuis, wat men, zoals bekend binnen nu en vijf jaren hoopt te realiseren HET NATIONAAL OORLOGS- EN VERZETSMUSEUM OVERLOON drie kerkdorpen. PROGRAMMA Het programma ziet er voor de openingsdag als volgt uit. Om half 3 zullen Pastoor Jonkers en Rector Cox het sportcomplex Leunen inze genen, waarna om 3 uur Leunen 1 de openingswedstrijd speelt tegen S.V.V. 3. Daarbij komt dan de derde parochie-geestelijke in aktie, want Rector Hoogers van het Veulen zal dan de officiële aftrap verrichten. Om 5 uur komt Burgemeester drs. Schols in aktie, die de aftrap ver richt van de voetbalwedstrijd tussen SW 1 en de ploeg van de Royal Air Force uit Laarbruch. Deze in ternationale belooft een spannende wedstrijd te worden, want deze ploeg Luchtmachtmensen spelen in de noordelijke rijncompetitie, waar in alle ploegen van het Engelse le ger uitkomen, de hoofdrol. Ze staat liefst met 7 punten voor op nummer 2 van de ranglijst. Deze ploeg komt binnenkort ook uit tegen de eerste klasser Roermond, dus SW zal op zijn tellen moeten passen. Natuurlijk zorgt de fanfare dat een en ander met de nodige muziek een extra feestelijk tintje krijgt. Tot slot van deze openingsmiddag recipieert het bestuur van dit sport complex van 8 tot 9 uur in het Leunse gemeenschapshuis. In het kader van de diverse in formatieve documentaires en andere uitzendingen van de Duitse TV over de Tweede Wereldoorlog, zal nu ook het Nationaal Oorlogs- en Verzets museum te Overloon, op het TV- scherm verschijnen. Vanwege de WDR is nl. een reportage van dit museum gemaakt. Hoewel de documentatie-expositie van dit museum door de deskundi gen van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en van de Sectie Krijgsgeschiedenis van het Hoofdkwartier strikt objectief-histo risch is ingericht, betekent het veel zijdige documentaire materiaal voor de Duitsers nog steeds een „heisses Problem". Daarbij komt nog dat de ze reportage onder de ogen van mil joenen Duitsers komt aan de voor avond van de dag waarop het 30 jaren geleden dat de oorlog uitbrak. Het Museumbestuur, dat de uitzen ding vooral met het oog op de gro tere Duitse jeugd nuttig achtte, gaf toestemming nadat in een vooraf gaande bespreking met de regisseur doel en betekenis van dit museum uitgebreid uiteen gezet was. Voor komen diende immers te worden dat uit deze reportage een verkeerd, al thans een vertekend beeld, zou ont staan. De opnamen hebben drie dagen in beslag genomen. De uitzending heeft plaats op vrijdag 29 augustus des avonds 6.45 uur, op het eerste Duitse net.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1