Boerenleenbank Nationale Kampioens-motocross te Venray Gelukkige boeren Ponyfokkerij bloeit Rode Kruis tevreden ^5Ti Giïb^SS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN v<nr "S) Een warme zomer 31 AUGUSTUS a.S. Jo Lammers, Tonny van Heugten, Jan Roessing en de JUNIOREN 500 cc. MET o.a. Ysselsteyner Peter Willems enz. Antoon Kleuskens uit Venray-Heide PULS PULS venlose vrije academie TRICOTS RODIERi TRICOTS DE. REVE Thon massen VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1969 No. 34 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DANO DENKT PEEL EN MAAS ADVEKTEhTTIEKUS 12 et w PtUS PU KWAKTAAI. t— IS GOEDKOPER DAN U DENKT AKONNEMENTS- EEN NIEUWE TOEKOMST? Het standbeeld van Nico van Melo is er nooit gekomen. Ondanks het feit dat dit vadeïpaard handerdduizenden guldens heeft ver diend voor het Venrays land en zijn paardenfokkers. De plannen daarvoor, zo zij er ooit geweest zijn, zijn weggevaagd door dezelf de tractoren, die Nico's afstammelingen hebben doen verdwijnen uit deze contreien. Maar „paarden-gek" zijn er velen gebleven in deze streek, ondanks die tractoren. Wie dat niet gelooft, moet eens een kijkje gaan nemen bij de minstens 30 pony fokkers, die we in Venray kennen. De grootste daarvan is dan mis schien import, namelijk vader en zoon Klomp aan de Deurneseweg, die met hun 150 dieren de kroon spannen, maar daarnaast zijn fok kers als Dinghs uit Castenray, Lins- kens en Verstegen uit Oostrum, Pe ters uit Ysselsteyn, Verschuuren uit Leunen en Huize Servatius, knapen die meetellen op de verschillende keuringen We dachten hierover na, toen we de heren Komp een bezoek gingen brengen naar aanleiding van de gro te jubileum-keuring, die zaterdag in Apeldoorn gehouden wordt. 13 STUKS „Jawel", zegt vader Klomp we doen mee, met dertien stuks: 4 hengsten en 9 merries. En het moet gek gaan als we niet in de prijzen vallen. Je verwondert je erover hoe het mogelijk is dat een aannemer van beroep, zijn hart verpand heeft aan pony's. Maar je verwondert je over veel dingen als je in die pony-ge schiedenis duikt „Och, ik ben altijd gek op paar den geweest. Eerst Russische, later Shetlanders, maar in Helmond kon je niet voor of achteruitToen ik dan in Ysselsteyn die grond en die gelegenheid kon krijgen, heb ik die met twee handen aangegrepen. Nu heb ik naast mijn aannemersbe drijf een ponyfokkerij, waarbij zoon lief duchtig helpt Dat is in een notendop even de ge schiedenis van fokker-aannemer Klomp, die een oud jeugd-ideaal aan de Deurneseweg verwezenlijken gingEn er schijnbaar niet slecht bij vaart Want hij is thans de trotse bezit ter van de grootste fokkerij op het continent en het is in feite zo, dat de Engelsen, van eeuwen her mees ter op het terrein van de ponyfokke rij nu graag eens een kijkje komen nemen aan de Deurneseweg Hoe dat mogelijk was en is. ONBEKEND MAAKT ONBEMIND Het is eigenlijk ondenkbaar, dat 10 jaar geleden in Nederland een volstrekte onbekendheid bestond van de grotere kinderrijpony. En dat, terwijl in Engeland de kinderrijpony al lang een gevestigd begrip was, ook ver buiten de agrarische krin gen. De laatste 10 jaar heeft Neder land op dit gebied een stroomver snelling meegemaakt, die niemand verwacht had, zeker niet degenen, die, zoals de heren Klomp, op eigen initiatief en vrijwel gelijktijdig in Groningen en Brabant enkele Welshpony's importeerden. Aarze lend gedurende het eerste jaar. Met wat meer vertrouwen in het volgen de jaar, totdat ineens na 5 jaar de vraag naar deze pony's zó toenam, dat de eigen fokkerij van het stam boek en de tot forse aantallen ge stegen maandelijkse importen uit Engeland er nog niet aan konden voldoen. Er werd een stamboekvereniging opgericht met alle kinderziekten en onderlinge moeiten van een nieuwe vereniging, vooral omdat een groot deel van de leden geen paardenfok kers waren van oorsprong. Maar het aantal Welshpony's nam met spron gen toe. Er werden slechte pony's geïmpor teerd, er was moeite met de inge wikkelde sectie-indeling van het stamboek. Maar het aantal enthou siaste fokkers nam met sprongen toe. Het werd steeds moeilijker, van wege de toenemende vraag over de hele wereld in Engeland goed fok- materiaal te kopen. Maar het gehal te van het door fokkers aangekoch te materiaal nam met sprongen toe. Zodat we thans tot een aanal inge schreven Welshpony's van 7920 ge komen zijn. Me een jaarlijkse aan- fok in Nederland van ca. 1700. REDEN Er moest wel een reden zijn dat in de tien afgelopen jaren de Welsh- pony zó, tegen alles in, toenam. De reden lag niet in het maken van propaganda, moderne verkoop- en advertentiemethoden of marktonder zoek. De reden was de pony zelf. Hij stond daar ineens in Nederland op een paardenfokdag, met z'n prach tige kleuren, goudpalomino, valk, goudvos met lichte manen, met z'n staalharde constitutie, met z'n adel. En Wie hem zag en van een mooi paard hield, ging ook van deze pony houden, wilde er één of twee, of een hele fokkerij van hebben. En wie er z'n kinderen op liet rij den ontdekte, dat hij een goed ka rakter had en ideale rijbewegingen met vlakke vooruit grijpende gan gen. En wie hem voeren moest ont dekte, dat hij ondanks zijn adel, winterhard was, sober en goedkoop in onderhoud. En wie er mee fokken wilde, ont dekte dat hij vruchtbaar was. En wie hem 's avonds na 't wrek in het land stond te bekijken, ontdekte dat hij de enige pony was tussen alle andere rassen, die Arabierenadel en echte pony-eigenschappen als win terhardheid, soberheid en staalharde constitutie met elkaar combineerde. En dat het een echt plezier gaf er naar te kijken. EIGEN PROPAGANDIST In geloof, dat hier het geheim ligt van de explosie in aantallen in deze 10 jaar stamboekgeschiedenis. Hij was zijn eigen propagandist. Hij kan dat ook. Want hij was al eeuwen eigenlijk sinds het begin van onze jaartelling gefokt in de ruige heuvels en bergen van Wales, zon- enige stamboekregistratie vóór 1900, maar toch vrij van vreemde invloe den door de geografische bescher ming. Daardoor is zijn oorspronke lijke adel, zijn bijzonder mooie schrandere hoofd en zijn fiere hou ding niet ondergegaan in kruising met andere paardenrassen. Hij had blauw bloed van huis uit en heeft het door gelukkige omstandigheden kunnen bewaren. Hij was in Enge land al jaren bekend als de aller beste kinderrijponny. En hij is dat in Nederland nu ook geworden, dank zij die eersten, die zich tien jaar geleden lieten zien. Hij heeft in Engeland de pony-moordpartij van Hendrik VIII overleefd. En in Nederland de moeite van 10 jaar Welshponystamboek. Hij heeft die niet alleen overleefd, hij is ge woon verder gewandeld. Met ferme stap. En een moedig oog, dat de we reld klaar in keek en steeds meer van zijn soort om zich heen zag ko men. Dat is toch wel iets om te vieren na 10 jaar. Dat doet men dan ook met een grote jubileum-keuring in Apeldoorn. Daar zullen Venrayse po ny's zijn. En welke Venrayer denkt dan niet terug aan Nicowiens standbeeld weliswaar nooit gekomen is, maar die misschien op een ande re wijze terug komt. Laten we dat chauvinistisch als we zijn van harte hopen VENRAY BRACHT 5300,— BIJEEN Het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis heeft „goeje zin". Nu de resultaten bekend zijn van enkele maanden geleden aktie, blijkt dat Venray zich van zyn bes te kant heeft laten kennen en ruim 5300,bijeen heeft ge bracht voor datzelfde Rode Kruis. Als men bedenkt dat de ruim 4000 gezinnen in Venray het vorig jaar nog geen 3000,gaven voor de jaarlijkse aktie van het Nederlandse Rode Kruis, dan is inderdaad deze f 5300,een grote vooruitgang. Dat deze zakjes-inzameling-aktie zo pri ma geslaagd is, wijt men aan de in tensieve samenwerking van velen waaronder niet het minst de verte genwoordigers op de Venrayse kerk dorpen, die daar de inzameling heb ben georganiseerd. Dat het bestuur al degenien, die aan dit grootse re sultaat een steentje bijgedragen hebben zeer dankbaar is, valt te be grijpen. De medewerkers is al een avondje aangeboden in het theater Mikroskoop in Broekhuizen, maar alle gulle gevers wil het bestuur langs deze weg nog eens hartelijk dank zeggen. Niet alleen heeft men daarmede het Nederlandse Rode Kruis weer opnieuw kansen gegeven haar taak in Nederland en in de wereld te blij ven vervullen, maar ook de plaatse lijke afdeling „pikt" van deze op brengst een graantje mee en dat kan alleen maar het Rode Kruiswerk in deze contreien ten goede komen. We hebben reeds eerder verteld dat die aktiviteiten niet weinig zijn. Zo is er het welfare-werk onder de langdurige zieken. De in begin juni gehouden, tentoonstelling van wel fare-stukken bracht een bedrag op van 650,en ook dat is een sti mulans om nog meer dan voorheen dit goede werk te intensiveren. Da mes, die er wat voor voelen kunnen zich nog altijd opgeven bij mevr. L. Burgman-Kalinowski, Beekweg 44, tel. 1840. Daarnaast is er het bloedtrans- fusiiewerk. Nu de vakanties weer voorbij zijn, wordt dit onderdeel weer steviger aangepakt. Zo zullen al degenen, die in het voorjaar bij gelegenheid van de plasma-avond een halve liter bloed gaven, bena derd worden om zich op te geven voor deze bloedtransfusiedienst. Venrays ziekenhuis groeit en daar mede groeit de behoefte aan donors die men nooit genoeg kan hebben. Een vijftal EHBO-cursussen staan ook op het programma van de plaat selijke afdeling, terwijl de colonne „lekker" draait, maar ook draaiende moet worden gehouden. Nu de ziekenwagen van de Stich ting Ziekenvervoer tijdelijk uitge schakeld is, zorgen twee Rode Kruis ziekenwagens voor snelle aan- en afvoer van zieken en gewonden. Men ziet dat er werk genoeg aan de winkel is. 1450 LEDEN De Venrayse afdeling telt 1450 le den. Voor het minimale bedrag van 1,per jaar is men lid (al is dat bedrag dan ook voor vijftig jaren terug vastgesteldMen zou dit leden-aantal graag opgestuwd zien en daarom zal einde september door het plaatselijk bestuur een leden- werf-aktie gehouden worden, waar bij natuurlijk weer erwtensoep te krijgen zal zijn, een Rode Kruis- markt zal worden gehouden met de inter-parochiële jeugdcommissie sa men, en tal van andere aktiviteiten de aandacht zullen vestigen op het Rode Kruis. Zo ziet men dat er leven genoeg is in de plaatselijke afdeling. Leven, dat primair tot doel heeft in eigen plaats en streek de best mogelijke aktiviteiten te kunnen ontplooien in dien hier of daar iets zou gebeuren. Het is geen wonder dat in de pro vincie Zeeland de opbrengsten van de Rode Kruis inzamelingsaktie en het leden-aantal het hoogste is. Daar heeft men bij de waterramp aan den lijve ondervonden hoe een kost bare zaken een goed functionerende Rode Kruisvereniging is. Misschien dat wij daar, ondanks onze 5300, ook eens wat meer aan konden den ken. Cursussen op alle gebieden vari kunstzinnige vorming. Maandagmiddag, woensdag middag en zaterdagmorgen voor 4 t/m 10-jarigen. Dinsdag» en vrijdagmiddag voor 11 t/m 14-jarigen. Dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.15-15.45 uur voor volwassenen. Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond voor 15 - 80-jarigen. Dependance Blerick elke middag voor 4 t/m 14-jarigen. Start middagcursussen 15 september 1969. Start avondcursussen 8 september 1969. Folders, inlichtingen en gelegenheid tot inschrijven: Begijnengang 4, Venlo, telefoon 04700-16449. E9 de bank voor iederéén Tot nu toe is 1969 is goed jaar ge weest voor Venrays boeren en tuin ders. De oogsten en de opbrengsten daarvan, liggen mede door het gun stige zomerweer boven die van het afgelopen jaar. AUGURKEN EN TOMATEN i Alleen in tomaten en augurken is de dood in de pot. Het warme zo merse weer heeft voor opbrengsten gezorgd, die dusdanig waren, dat de veiling of doordraaide of dergelijke opbrengsten te zien gaf, dat de „aar digheid" er dik af is. Kwam men vorig jaar nog aan 6065 cent per kilo, nu klapt men in de handen als men er 35 voor krijgt, maar het is dikwijls al minder. Aangezien het veelal jonge tuinders zijn die zich in deze produkten hebben gespeciali seerd. doen dergelijke prijzen be hoorlijk pijn. De asperges deed het dit jaar bij zonder goed, want het koude voor jaar had gezorgd voor wat afrem ming en dat was reden dat de prij zen zeer behoorlijk bleven. Het is jammer dat het asperges-areaal, dat de laatste jaren telkens zo'n behoor lijke opbrengsten bood en dus zorg de voor een welkome versteviging van het tuinders huishoudboekje, kleiner wordt in plaats van groter. Het feit dat men te weinig arbeids krachten kan krijgen in de oogst- weken en verder deze teelt nogal arbeidsintensief is, is hier waar schijnlijk wel debet aan. In het eerste halfjaar zijn de prij zen over het algemeen toch zeer goed geweest, nadat de tuinders er aanvankelijk een hard hoofd in had den in verband met de late komst van het voorjaar. In juli waren de prijzen door de opeenhoping van de aanvoer iets lager. CHAMPIGNONS Een produkt dat kennelijk wel ge leden heeft van de hitte is de cham pignon. De Grubbenvorster veiling heeft een mindere aanvoer t.a.v. vo rig jaar gehad van 40 pet. Het blijkt dat de dikwijls uitzonderlijk hoge temperaturen de temperatuur-rege- ling in de champignon-kelders en huizen zodanig bemoeilijkte dat daarin de 15 of 17 graden ver over schreden werd met alle kwalijke gevolgen van dien voor de oogst Men twist nu of het komt door de te grote hitte of door het koolzuur gas, dat door die grote hitte schijnt te ontstaan en dat als de werkelijke boosdoener moet aangezien worden. Het proefstation in Horst krijgt het druk met het oplossen van die vraag BOER - TUINDER Een opmerkelijk feit "is in deze contreien dat vele boeren op hun be drijf meteen voor tuinder gaan spe len. Zo is op dit moment geen aard- beiplant meer te krijgen, want ieder een wil gedekt zijn voor het volgend jaar. Men trekt zich niets aan van degenen, die er op wijzen dat wat nu gebeurt met de augurken, het volgend jaar wel eens met de aard beien kan gebeurenMen kijkt liever naar dit jaar, met zijn grote aardbeienoogst. De afzet hiervan liep bijzonder vlot omdat de industrie een grote koper was. Deze moest dit jaar ge heel op de Nederlandse markt in haar behoefte voorzien, omdat de oogst in het belangrijke aardbeien- land Polen was mislukt. De doperwtenoogst was tot dusver uitzonderlijk groot, namelijk 25 pet. hoger dan normaal. De oogst hier van heeft nog juist voor de hitte- periode plaatsgevonden, anders wa ren de erwten te droog geworden. Ook een overvloedige bessenoogst met goede opbrengsten heeft ge zorgd voor goede afrekeningen t.b.v. de agrariërs. HERFTST Voor de herfst verwacht men nog een goede prei-oogst. Hiervan zijn in deze streek nogal wat hektoren aangelegd de laatste jaren. Men duimt dat de financiële opbrengsten even groot en gunstig zullen zijn als thans die van het produkt zelf, zo als zich dat laat aanzien FRUIT Hoewel het aantal fruitbomen in deze contreien sterk gedecimeerd is, zijn van de nog overgebleven appe len- en perenbomen-rijke oogsten te verwachten. Maar de Betuwse vei lingen hebben het stormseki al ge geven. De opbrengsten zijn mini maal. Men hoopt tegen beter weten in, dat hierin nog verandering gaat komen. Nu liggen de opbrengsten in ieder geval al onder de kostprijzen, die het Landbouw Ecoonmisch Insti tuut berekende. Modehuis GOEDE OOGSTEN In de akkerbouw is de droge, war me zomer een welkome compensatie voor het koude voorjaar. Versprei de regen- en onweerbuien hebben voorkomen dat een zodanige droogte optrad dat ernstige schade werd aangericht. In het algemeen zijn de oogsten goed met opbrengsten per hectare die hoger liggen dan die van vorig jaar en iets hoger liggen dan het gemiddelde over de laatste tien jaar. Voor enkele vroeger akkerbouw gewassen had het Centraal Bureau voor de Statistiek een oogstraming gepubliceerd. De roggevelden zouden evenals vorig jaar 3200 kg per hec tare opleveren; evenals de zomer- gerst. Deskundigen weten te vertel len dat in deze contreien de op brengst van beiden minstens rond de 3500 kg liggen, terwijl men voor de wintergerst nog hogere cijfers verwacht. AARDAPPELEN EN SUIKERBIETEN De stand van het aardappelgewas wordt over het algemeen goed ge noemd. Voor de suikerbieten, die groot zijn geworden doordat ze diep de grond ingroeiden om water te vinden en door de zonneschijn een hoog suikergehalte bevaten, kwam de regen telkens juist oo tijd om voor een optimale groei te zorgen. (Vervolg z.o.z.) Onder auspiciën van de K.N.M.V. Aanvang 2 uur. Circuit Deurneseweg. De wedstrijd van het jaar met o.a. Zijspanklasse met 18 combinaties

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1