Het „volle" leven in Ziekentriduum t u» Ontruiming Ambonezenkamp Berlijnreis van de Soos sr-65 Vliegtuig bunkers op vliegveld De Peel Mr. P. Jans benoemd tol secretaris van Helmond PIJLS PIJLS "SE=SS" SiforSSS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN «STSTSKUIE BOETJE ZEI WEER NEEN drukwerk VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1969 No. 33 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS I GOEDKOPER I DAN U DENKT Daar staan ze danDe vakantie zit er op en h« of zü is voor het eerst de fabriek, de winkel, het kantoor ingestapt, waar dan de toekomst ligt. De schooldeuren zijn voor goed toe gegaan en vol verwachting zijn ze het „nieuwe leven" ingegaan. Met trots hebben ze hun eerste loonzakje op tafel gedeponeerd. Ze zijn „groot" en voelen zich als volwassen mensen. En ze willen ook zo behandeld worden Ze hebben het idee, dat het volle en echte leven nu pas gaat begin nenMaar hebben ze ook maar een flauw idee, welke problemen er de komende jaren op hen liggen te wachten: de sfeer op het werk, de betekenis van het geld, de verhou ding met hun ouders, geloofsvragen, het seksueel gedrag, de kontakten met jongens en meisjes, werkeloos heid misschien, of het zoeken mis schien van een bevredigend tegen wicht tegenover de ernst en zake lijkheid van het werk. Wie moet de ze iongeren hierin begeleiden en op vangen? Het werk gaat een steeds kleinere plaats innemen in het leven, en de eisen die de vrije tijd stelt, worden steeds groter. Bovendien is niet elk milieu geschikt voor de ontplooiing van de persoonlijkheid. Bij hun in trede in een bedrijf heeft er een doorbraak plaatsgevonden naar een ruimere levenssfeer. Het gezin als thuisfront kan niet alle behoeften, die dit met zich meebrengt, bevre digen. De verhouding tussen ouders en zoon is door het werk in een nieuw stadium gekomen. Het sprookje van het kind aan moeders rok is uit. ALS EEN SCHOOL VISSEN Als men dan in dit verband wijst op de levensscholen, de jongeren cursussen dan loopt men kans het volgende commentaar te krijgen: „Een levensschool en een jongeren cursus is mooi als hobbyklub, maar ze moeten die jongelui niet weghalen uit het arbeidsproces, en ze weer naar school sturen. Dat is een vlucht uit de wereld, die nou eenmaal kei hard is. Laat ze maar werken, dat is veel gezonder." Dat is dan wel stoer gezegd, maar -Mopt het ook? „Je moet ons insti tuut niet zien als een school. Het is meer een vormingsinstituut. Alleen wat het groepsverband betreft, zijn wij een school, in de zin van een school vissen". Dat zegt de direkteur van de levensschool. De levensschool en jongerencursus, zo zegt hij, bereidt de werkende jeugd niet voor op een bepaald vak diploma, maar zij wil de jongeren begeleiden gedurende de eerste ja ren na het sprookje van de kinder jaren. Zij biedt de werkende jonge ren een helpende hand om hun plaats te vinden binnen de volwas sen wereld, niet door pasklare ant-, woorden op bestaande vragen, maar door samen op zoek te gaan naar de omvang en betekenis van de proble men die samenhangen met zijn nieu we levenssituatie. ZWEMMEN, ADEMEN EN GROEIEN Het programma zoekt aansluiting bij de direkte wereld van de jonge ren: arbeidsverhoudingen, gezags problemen, zakgeldbesteding, sek sualiteitsbeleving, kleding en om gangsvormen, geloofsvragen. Met behulp van instruktie- en probleem- films laat men modelsituaties zien, waarin de jongeren zichzelf herken nen. Alle moderne hulpmiddelen staan hen hierbij ten dienste. In het groepsgesprek moet hij of zij zijn of haar persoonlijke inbreng leveren. Men leert zijn mening her zien, vraagt om meer informatie en ontdekt dat er andere opinies zijn, die minstens evenveel recht van be staan hebben. Spelenderwijs gaat men zich bezinnen op de eigen si tuatie. Via aktualiteiten wordt de kriti sche zin bij de jongeren ontwikkelt wat tevens ertoe bijdraagt dat zij 't hoofd boven water houden en niet overspoeld worden door schreeuwen de rubrieken op t.v. of radio. Men verdeelt taken over groepen en men leert samenwerken en elkaar waar deren. Via eenvoudige literatuur, film- en atelierbezoek ontdekken zij oude kuituurwaarden. En zij gaan zien, dat de kunst geen levensvreemd ge beuren is voor zonderlinge typen met een baard. Ruim aandacht wordt geschonken aan het vergroten van de persoonlijke kreatieve mo gelijkheden. Van het totale dagpro gramma wordt vele uren besteed aan handenarbeid, in nauwe samen hang met hetgeen ter sprake komt tijdens introduktde, aktualieit en kulurele vorming. De technische en konstruktieve vaardigheden bij het hout- en metaalbewerken of in de naaldvakken hebben een zuiver die nende funktie. De inspirerende lei ding van een vakman brengt de jon gelui vaak tot verrassende resulta ten. Verder wordt sport hoog geschre ven. De sport blijkt een middel bij uitstek voor de sociale vorming. Men leert rekening houden met een an der. Een gezonde geest in een ge zond lichaam, dat geldt zeker voor de levensschool en jongerencursus. STERKE HANDEN De jongeren die gedurende twee jaar een dag per week mogen deel nemen aan de levensschool en de jongerencursus, zijn zich waarschijn lijk niet bewust van de hele proble matiek rond dit vormingswerk. Evenmin trouwens als verschillen de direkties van bedrijven die een dergelijke levensvorming nog zien als een luxe, of ze voorstellen als een attraktie om jeugdige werkne mers aan te trekken. Het gaat hier om een menseijk recht, niet om een kompensatie voor een te drastische overgang van school naar bedrijf. De levensschool en jongerencursus oefe nen inderdaad een levensfunktie uit voor de jonge werknemers: op een heel konkrete manier bezinnen zij zich op hun eigen ervaringen, ver kennen hun mogelijkheden tot ont plooiing van hun persoori en begin nen zich betrokken te voelen bij al lerlei maatschappelijke verschijnse len. Hun interesse wordt vergroot, hun horizon verbreed, hun engage ment verdiept. Vooral tijdens het tweede jaar worden zij zich meer bewust van hun eigen sociaal funk- tioneren. Zij gaan inzien dat het zeer zinvol is om te leren spreken in het openbaar en werken in teamver band. Door een jaarlijks kamp en verschillende projektwerken van de groepen leren zij verantwoordelijk heid dragen voor de hun toever trouwde opdracht. Het is duidelijk, dat het welslagen van dit vormingswerk in sterke ma te afhankelijk is van de inspirerende leiding van de leiders en leidsters. Hij of zij is de centrale figuur in de groep, die een persoonlijke verhou ding opbouwt met hun jongens of meisjes, die eventueel kontakt op neemt met hun ouders en werk gevers. HET LIEGT ER NIET OM dit gloedvol betoog van de directeur der Levensschool, maar het is toch wel goed dat men daar eens even bij stil staatWant al mag dan de jongeman en het jonge meisje me nen, dat nu de schooldeur achter hem of haar dichtgevallen is en zij het „volle leven" zijn binnengetrok ken ,dat het ideaal bereikt is, in fei te moeten ze de kunst nog leren zin vol te leven in een moderne maat schappij. Het is gelukkig dat Venray in zijn jongeren-kursus en in zijn levens school twee instiuten heeft, die de werkende jongeren juist in de kwetsbare periode van de puberteit begeleiden wil en zijn groei naar volwassen leven mee wil helpen Maandag zijn de laatste gezinnen uit het Ambonezenkamp verwijderd. Zoals we U reeds voor de kermis vertelden, leefden in dit oude en versleten kamp nog drie Ambonezen gezinnen, waarvan de heer Wara- noesi beter bekend als Boetje zo'n beetje de leiding had. Aanbie dingen van gemeentewege, reeds eerder en meermalen gedaan, om el ders een woning te betrekken, wer den door deze kleine Ambonees vriendelijk en korrekt afgewezen, met de mededeling dat slechts de Koningin die hem van Ambon naar Nederland gehaald had, hem kon be velen het Venrayse kamp te verla ten. Zo bleef hii en twee andere ge zinnen in een kamp, dat reeds lang de naam van kamp niet meer ver diende en onder omstandigheden, die geen zinnig mens meer „nor maal" kon noemen. Het bestuur van het recreatieoord Vlakwater, dat graag de beschikking zou hebben over de kampgronden voor uitbrei ding en verbetering van de bestaan de camping, kreeg als men met Boetje over deze kwestie praatte, steeds en altijd keurig en korrekt precies dezelfde boodschap: Al leen de Koningin is bij machte mij en de anderen hier uittekrijgen Welnu maandag heeft dan deur waarder Schreurs in naam van die zelfde Koningin de heer Waranoesi gesommeerd het kamp te verlaten. Hij steunde daarbij op een in begin 1968 door de president van de Roer- mondse rechtbank uitgesproken be vel tot ontruiming van de barakken. Met dit ontruimingsbevel is van gemeentewege nogmaals verschil lende malen geprobeerd Boetje en zijn volgelingen op vredige wijze uit het kamp te krijgen, maar zulks is niet gelukt. Of het reeds eerder ge noemde artikel in ons weekblad de laatste stoot is geweest, weten we niet, maar aanvankelijk lag het in de bedoeling reeds kermis-maandag tot ontruiming van het kamp over te gaan, maar vanwege de kermis werd deze „operatie" een week uitge- gesteld. Maandagmorgen was het dan zo ver, maar toen bleken de verhuis wagens niet op tijd aanwezig te zijn, zodat de ontruiming eerst na de middag gevorderd kon worden. Van gemeentewege waren voor de drie gezinnen woningen beschikbaar gesteld in de Burg. v. d. Loostraat en aan de Zuidsingel. Aan de som matie van deurwaarder Schreurs, die met 4 man gemeentepolitie het kamp introk, werd door de daar nog. levende gezinnen direct gehoor ge- 'geven. Opmerkelijk was dat veel klein goed reeds ingepakt stond, zodat men er dus kennelijk op gerekend had, dat een dezer dagen iets der gelijks zou gaan gebeuren. Voordat men echter naar de aan gewezen woningen wilde vertrekken stonden de Ambonese gezinnen er op een gesprek te hebben met hun politieke leider, de heer Wenno uit Orthen, die nog moest worden opge spoord en naar Venray moest over komen. Intussen voltrok zich de verhuis- partij in een kalm tempo en werden de meubels en het verhuisgoed voorlopig op straat opgeslagen. Na een vrij lang gesprek met de heer Wenno wist deze de drie gezinnen waarvan een bestaat uit 7 en de bei de anderen uit 3 personen, te over tuigen dat het inderdaa.d het beste was dat zij de aangeboden woningen accepteerden en er in trokken. Voorlopig althans, want het is wel duidelijk dat deze gezinnen naar Or then willen gaan wonen maar daar is nog geen plaats. Natuurlijk trok een en ander zo wel in de Burg. v. d. Loostraat als op de Zuidsingel nogal enige aan dacht. Ook burgemeester Schols kwam een kijkje nemen, maar liet het aan hun leider over de mensen te over tuigen. Dat gelukte eerst vrij laat, zodat het reeds avond was voordat ingeruimd kon worden. Intussen was er in het^woonoord zelf nog enige deining ontstaan. Daar had men na de uittocht de zaak dichtgespijkerd, maar toen die operatie achter de rug was bleek nog een hond in een van de barakken aanwezig. De hond wilde niet door de ramen naar bui ten, zodat men toen ten einde raad maar weer de planken van de deu ren moest verwijderen Het was laat in de avond voordat in alle rust de gezinnen hun nieuwe home betrokken hadden en de deur waarder met de politie konden mel den dat de ontruiimng een feit was. Daarmede is het laatste kamp van de Ambonezen in Zuid Nederland dicht gegaan. Men kan slechts hopen dat nu snel de oude boel wordt op geruimd en dat er inderdaad moge lijkheden geschapen worden tot ver fraaiing en verbetering van deze hoek van Venray, die er nu wel he lemaal triest bij ligt van dan munckkof n.v Nu de vakantie voor ons, gezonde mensen, voorbij is, moeten we ook eens denken aan onze hulpbehoe vende medemens. Daarom vragen wij Uw aandacht voor het jaarlijks terugkerende „Zie kentriduum", dat van 9 tot 11 sep- ember a.s. gehouden wordt in St. Anna. De meeste van onze zieken hebben deze mooie zomer thuis moeten doorbrengen. Een enkele zieke is er misschien wel een dag uit ge weest, maar uit ondervinding van andere jaren weten we dat ze uit zien naar de drie dagen, die voor hen georganiseerd worden. Daarom doen we een beroep op alle inwoners van het dekenaat Ven ray om de huis aan huis kollekte voor het ziekentriduum, die in de komende weken gehouden wordt eens goed te gedenken. En als Uw medewerking voor de- Het initiatief van de jongerensoos S.R. 65 om gedurende de kermisda gen een tocht naar West-Berlijn te organiseren voor de aangesloten le den, met aansluitend een bezoek aan Oost-Berlijn heeft ondanks de minimale nrijzen (te) weinig liefheb bers getrokken. En toch was die reis de moeite waard om de zeventien- iarigen en ouderen een beter inzicht te geven in de problemen van deze gedeelde stad. Zo hebben zij, die wel meegegaan zijn. ervaren dat bijv. de Grensoverschrijding bij Helmstedt 'n procedure is, die niet alleen uren duurde, maar dermate streng wordt doorgevoerd, dat praktisch uitgeslo ten is. dat gesmokkeld wordt of dat men hier zou kunnen vluchten. De jongelui ondergebracht in een van de vele ruimten, die het stads bestuur van West-Berlijn juist voor dergelijke jeugdreizen heeft gereser veerd. is bij haar bezoek o.m. rond geleid door de stad en heeft alle be langrijke gebouwen en monumenten te zien gekregen. En daar in Ber lijn gebouwd is door praktisch alle bekende architecten van de hele we reld, wast dit alleen al de moeite waard. Doch daarnaast zijn ook de krotten en stegen getoond, die ook Berlijn nog kent en de sanerings plannen. die hiervoor zijn opgezet. Natuurlijk is men ook een kijkje gaan nemen bij de muur, de schei ding die dwars door Berlijn loopt en zowel het meest angstwekkende beeld tussen democratie en dicta tuur, dat nog eens extra wordt on derstreept door de verschillende kruizen bij die muur, de herinne ringstekens aan een mislukte vlucht poging. Verschillende lezingen van vak mensen op dat terrein hebben de deelnemers met hun neus gedrukt op de problemen van deze gedeelde stad, maar ook met 't communisme, met de landen achter het ijzeren gordijn. Dat daarnaast deze zelfde deelnemers het aangename met het nuttige wisten te verenigen is be grijpelijk en men saat thans nog al tijd een beetje verwonderd over de uitgaansmogelijkheden die Berlijn biedt. Dat zowel op het gebied van theaters, als wel café's, bars etc. Een bezoek aan Oost-Berlijn stond ook op het programma, waarbij men kennis kon maken met de verwor venheden van deze dictatoriaal ge regeerde stad. En die waren, on danks de vriendelijkheid van de daarin levende mensen, niet van dien aard, dat men niet blij was 's avonds weer veilig en wel in West Berlijn te zijn. West Berlijn, waar in men ook terecht kwam in de jeugdrellen van de laatste tijd, die ontstaan zijn door 't feit dat enkele Westduise jongeren naar Berlijn ge komen waren om zo de diensplicht te ontlopen. Ze werden echter op gepikt en dat zinde de jeugd van Berlijn wneer niet, die betogingen ging houden. Men heeft daar kun nen zien en beleven hoe een derge lijke betoging in zijn werk ging, maar ook hoe de Berlijnse politie hier tegenoptrad. En natuurlijk is over deze kwestie lang en breed gediscussieerd met de Berlijnse gastheren, die in alle te berden gebrachte kwesties zeer open en eerlijk waren. Een reds die veel te gauw om was en die jammer genoeg door te wei nig Venrayse jongelui meegemaakt werd. ze dagen gevraagd wordt, geef deze dan spontaan! De zieken wensen wij enkele pret tige dagen! DE PRIESTER VAN HET DEKENAAT VENRAY Al in januari van het volgende jaar zal de luchtmacht beginnen met de bouw van schuilbunkers voor vliegtuigen op alle militaire vlieg- bases in ons land. De schuilbunkers gaan ongeveer een half miljoen gul den per stuk kosten. Deze schuilbunkers zijn bedoeld om op de grond gestationeerde toe stellen te beschermen tegen vijan delijke aanvallen. Een van de vliegvelden waar deze voorzieningen in de loop van het volgend jaar gebouwd zullen worden is het vliegveld De Peel in de Vre- depeel. FINANCIERING De schuilbunkers bestaan groten deels uit betonnen en aarden wallen voor elk vliegtuig. Deze wallen bie den een nagenoeg afdoende bescher ming tegen aanvallen door andere vliegtuigen, vooral ook omdat deze open bunkers een doeltreffende ca mouflage vergemakkelijken. Over de financiering van dit pro- jekt worden nog onderhandelingen gevoerd hoewel tevens vaststaat dat het grootse deel van de kosten door de gezamenlijke NATO-landen ge dragen zullen worden. Nederland zal dan ook een relatief klein gedeelte zelf moeten betalen. TREFKANS De luchtmacht gaat hiertoe over omdat hierdoor de kans om via een vijandelijke verrassingsaanval een groot aantal eigen vliegtuigen te verliezen, nagenoeg geheel ver dwijnt. Praktij kervarignen in de laatste wereldoorlog, maar ook in Korea, Vietnam en in het laatste treffen tussen Israel en de Arabische landen hebben dit bewezen. De des kundigen zijn zelfs tot de konklusie gekomen dat de trefkans met schuil bunkers slechts twee procent be draagt. In verband met het niet aanvaar den van zijn benoeming tot gemeen tesecretaris van Helmond door mr. J. M. Kruitwagen uit Heemstede, werd door Helmonds gemeenteraad opnieuw een secretaris gekozen. Dit maal werd het mr. P. Jans. Mr. P. J. M. Jans, is thans admi nistrateur van Staat bij de Raad van State. Hij is geboren te Overloon, op 6 februari 1927. Hij behaalde het di ploma Gymnasium A in 1947; zeven jaar later deed hij zijn doctoraal examen Nederlands Recht. Het di ploma Gemeente Administratie II behaalde hij in 1962. Tussen 1947 en 1950 was de heer Jans werkzaam als assistent van het diocesaan Charitatief Centrum in Den Bosch. In 1955 werd hij adjunct commies ter secretarie in de ge meente Dussen; één jaar later com mies ter gemeentesecretarie van Druten. In 1958 werd hij benoemd tot hoofdcommies A op de provin ciale griffie in Utrecht. Zijn benoe ming tot administrateur van Staat volgde in 1963. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdagnacht 2 uur" Dr P. CORVER Oostsingel 6 tel. 1393 event. 3765 van zaterdagnacht 2 uur tot zondagnacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 KKKKNAUTO Bel. 04780 - 1882 (b.g^. S118) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY - KOM Kapelaan W. Kohier Leunseweg 5 tel. 2929 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 ZR. G. HENDRIX TeL 1269 of 04763-267 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur Maandag voor de letters A tm G Dinsdag voor de letters H m N Woensdag voor de letters O tm Z UITLEENMAGAZIJN Groene Krols 8 Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Helnen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruijsen-Meesters en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingel 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. jeugdsociëteit hoenderstraat 10 tel. 3293 SOOS GESLOTEN TOT OKTOBER Wegens ingrijpende veranderingen zal de soos gesloten zijn tot medio oktober. Het gebouw zal in deze tijd een verandering en verbetering moeten ondergaan. Ook de struktuur van de soos zal veranderen. Wij zullen ons meer op aktie, in formatie, diskussie, sport en vor ming gaan toeleggen. Dit zal hogere eisen stellen aan de leden. Heb je bepaalde ideeën over de soos, de nieuwe soos? Wil je zelf aktïef meewerken aan de nieuwe soos? Stuur een berichtje naar S.R. 65, Hoenderstraat 10. WANDELTOCHT Zondag 24 augustus 1969 organise ren de gezamenlijke wandelsport verenigingen een wandeltocht, die Merselo als startpunt heeft. Daar starten om 12.45 uur de individuelen voor de 5, 10, 15 en 25 km., terwijl de groepen voor die afstanden ver trekken om 1 uur. Startplaats is ca fé Arts, waar het startbureau van 11 uur af open is. Men kan zich inschrijven bij mevr. v. d. Akker-Jacobs in Merselo, Groodorp 10 en bij de heren A. Dey- kers, Stationsweg 42 en B. v. d. Werken, Ursulastraat 52. De inschrijfgelden bedragen voor de 5 en 10 km. 1.25 en voor de 15 en 25 km. 1.50.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1