Flatbouw in Veltum Neen zei Boet je gaat binnenkort van start PULS PULS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Rijschool JAN JANSEN VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1969 No. 31 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT ADvarrwTiEPtus IU» P«US PU KW AST AAL i DE RAAD DISCUSSIEERT OVER WONINGBOUW Zonder het nu bepaald venijn te willen noemen, dat schijnbaar altüd in de staart behoort te zitten, bleek het laatste punt van de jongste raadsvergadering, de bouw van 144 woningen in plan Vel tum, toch wel een punt, waarover lang en breed gesproken moest werden. En het was vooral het raadslid De Bruyn, dat van dit toegevoegde punt een debatkwestie maakte, waarin het hele wo- ningbeleid van de gemeente aan kritiek werd onderworpen Het punt dat aan de raads-agenda op het laatste ogeniblik was toege voegd, was de vraag of de raad zo'n dikke 5,5 miljoen beschikbaar stelde als lening voor de Woningvereniging St. Oda om in het Groene Hart van Veltum 144 Neduco-woningen in hoogbouw te kunnen verwezenlij ken TE DURE WONINGEN? I DE BRUYN had op de eerste plaats bezwaar tegen het feit dat op het allerlaatste ogeniblik nog een dergelijk gewichtig en belangrijk punt gauw even aan de agenda wordt toegevoegd. De raad moet tijd en gelegenheid krijgen de konse- kwenties van een en ander te over wegen. Hij was om meerdere rede nen tgeen deze hoogbouw. Op de eerste plaats omdat naar zijn mening de mensen hier meer gediend zijn bij laagbouw. Het zou de moeite waard zijn hiernaar eens een onder zoek in te stellen, zodat men niet altijd in de mist vaart, als men over denkelijke dingen moet praten. Op de tweede plaats was hij tegen deze hoogbouw omdat ze volgens hem geen oplossing brengt voor de grote woningnood die nog altijd in Venray heerst. Deze woningen zullen inclusief verwarming een 200, in de maand gaan kosten en hü vroeg zich af hoevelen van de thans ingeschrevenen als woning zoekenden een dergelijke huur kunnen betalen. Bij gevolg komt van doorstroming ook weinig terecht, want degenen, die uit een goedkopere woningwet woningen naar een andere willen verhuizen, zullen zeker eengezins woningen prefereren - boven hoog bouw. En gezien deze hoge huren, wie wraagt het risico als er wonin gen leeg blijven staan, zo vroeg de spreker zich af. Het was misschien voor hem nog wat verteerbaarder geworden als men tegelijk met de hoogbouw ook laagbouw had kunnen verwezenlij ken, dan was er tenminste iets meer variatie geweest en had men meer keuze mogelijkheden, maar over de drive-in woningen, die dezelfde Ne- duco ook in Veltum zal gaan bou wen, hoort, mfen, aldus spreker, ithans rdets meer Hij bleef er bij dat waar in Ven ray een groot deel der werknemers met netto 500,naar huis komt in de maand, juist voor deze mensen meer aangepaste woningen gebouwd dienen te worden, in plaats van der gelijke hoogbouw HOOGBOUW EN LAAGBOUW De VOORZITTER wees er in zijn antwoord op dat inderdaad op dit moment laag misschien geprefereerd zal worden. Maar de vraag is of men daar over enkele jaren nog zo over denikt. Zeker nu men flats gaat bouwen, die volwaardig zijn, met lift, met verwarmingen e.d. Maar afgezien daarvan, is thans hoogbouw ook al door overheids maatregelen verplicht, die hiermede o.m. de grondkosten zo laag moge lijk wil houden. Sprekende over de hoge hum- meende de VOORZITTER er op te moeten wijzen dat thans in veel ge zinnen te weinig betaald wordt voor het woongenot en dat de toekomst zal leren, dat men hiervoor hogere bedragen zal moeten gaan reserve ren, dan thgans dikwijls gebeurt. Natuurlijk blijven sociaal zwakkeren om zorg vragen en men zal dan ook alles in het werk moeten stellen om aan hun gerechtvaardigde eisen te voldoen. Thans echter heeft men de keu ze, deze 144 woningwetwoningen volgens dit systeem, of niets. Dan is er maar een antwoord, aldus drs. Schols, die overigens zich niet veel zorg maakte over leegstaande wo ningen. De Hoge Beek en de bejaarden flats, die beiden toch ook niet goed koop zijn, zijn goed van de hand gegaan. De plannen voor de laag bouw- en premiewoningen, de zgn. drive-in's liggen bij de gemeente ter goedkeuring, dus ook hiermede zal zo spoedig mogelijk begonnen wor den. Zodoende is er dus beslist wel de keuze tussen laag- en hoogbouw, die De Bruyn wenst, aldus de VOORZITTER. Ook Wethouder SCHOLS ging op al deze op- en aanmerkingen die per in. Ook hij onderschreef wat de burgemeester reeds als antwoord gegeven had en vroeg de raad zich te realiseren wat voor woningen er wel zouden komen, als men die af moest stemmen op 500,netto inkomen in de maandDeze zul len inderdaad nodig zijn, maar heel wat minder comfort geven, dan de ze mensen thans soms eisen. Aan die kant mag ook wel eens gedacht wor den DE BRUYN vroeg zich af, waar om Neduco thans deze woningen als woningwetwoningen gaat brengen, terwijl men ze eerst zelf zou bou wen, verhuren en verkopen. Volgens hem vond men het eigen risico te groot en moest thans de woningver eniging er maar mee in zee. Dat zei hem genoeg De VOORZITTER waarschuwde hem tegen zulk een konklusie. Een en ander is alleen gekomen omdat Neduco evenmin als anderen grote beleggers kon vinden, die hiervoor geld beschikbaar stelden. „Het is nu eenmaal jammer genoeg zo," aldus drs. Schols, „dat in heel Limburg te weinig kapitaalkrachtigen geld wil len steken in de woningbouw. Een en ander wordt wel veroorzaakt door de situatie in Zuid-Limburg, maar ook Noord-Limburg wordt daarvan de dupeAlleen al omdat men geen geld aan kon trek ken, heeft men thans de woningver eniging ingeschakeld. MEVR. RUTTEN was het er niet mee eens dat hoogbouw grond be sparend zou werken. Men heeft be hoorlijke terreinen nodig juist rond om de flats, wil men weer niet ko men met de klachten die men op de hearings links en rechts al gehoord heeft, waar men steen en been klaagde over de weinig ruimte, die men heeft buitenshuis Ook vond zij de stelling dat Hoge Beek en bejaardenflats zo vlot van de hand gegaan waren, geen argu ment voor deze woningwetbouw. Hoevelen in de Hoge Beek en in de bejaardenflats krijgen via de Bij standswet toelagen, zo vroeg zij. Wethouder SCHOLS kon haar klaar en duidelijk vertellen dat in de Hoge Beek de Bijstandswet niet binnen kwam en in de bejaarden flats bij een hele enkeling. Men houdt bij de woningtoewijzing ern stig rekening met het inkomen en dat is dan wellicht de reden, waar om dit zoveel mogelijk beperkt wordt 550,— SCHOON PONJEE kwam nog eens terug op de argumentatie van DE BRUYN, die stelde dat er in Venray nog ve len het moeten doen met 550, schoon in de maand en die bijgevolg dus geen huizen kunnen huren van 160,en duurderKan daar naar nu eens geen onderzoek inge steld worden, dan weet men ten minste waar men over praat, aldus deze spreker, die vond dat men nu met argumenten op tafel komt, die enerzijds veelzeggend zijn, maar waar men anderzijds zo weinig hou vast aan heeft. Wethouder SCHOLS benadrukte nogmaals dat in gesprekken met woningzoekenden telkens opnieuw bekeken wordt hoe zo iemand met zijn huur uit kan komen. Naar ra to hij verdient wordt hem dan een huis toegewezen, waarbij inderdaad de sociaal zwakkeren wel eens lang wachten moeten, voordat iets vrij komt. Men zal voor deze mensen in derdaad wat moeten doen, maar die mogelijkheden zijn beperkt. En om het een te doen hoeft men het ande re niet te laten Ook de VOORZITTER was van mening dat men zich niet dood moet staren op dit cijfer. Het is immers, aldus deze spreker, een veelzeggend iets, dat de categorie ongeschoolden, dus laagste betaalden, dusdanig te rugloopt dat men b.v. in de Venray- se metaalbedrijven er ernstig reke ning mee houdt dat die taken voor taan door gast-arbeiders vervuld moeten worden G. JANSSEN stelde dat de raad moeilijk anders kon. Ook hij maak te zich geen zorgen dat deze wonin gen niet vol zouden komen. Als die nieuwe industrieën doorgaan in Oos trum zal er nog wel wat anders op de proppen moeten komen, aldus deze spreker. Dit laatste onderschreef ook de VOORZITTER, die overigens de „dwang" wel een te negatieve be nadering vond van dit probleem. DE RAAD BESLOOT i Waar het om gaat is dat inder tijd de raad besloten heeft in het Groene Hart van Veltum hoogbouw en uitsluitend hoogbouw toe te staan. Toen heeft men geen debat gehouden over de voordelen van laag- of hoogbouw, maar heslist dat daar flats moesten komen. Voort bouwend op dit raadsbesluit zijn toen plannen voor deze hoogbouw gemaakt, waarbij het Neduco-sys- teem uiteindelijk uit de bus kwam. Een kwalitatief goed systeem, zo on derstreepte nog eens uitdrukkelijk de VOORZITTER. Om nu dan maar weer te gaan praten dat men liever laagbouw heeft en eengezinswonin gen, geeft dan blijk van weinig be- sluitvastheid, aldus de VOORZIT TER, die nogmaals benadrukte dat men thans misschien eengezinswo ningen op hoger prijs stelt, maar wie zegt hoe lang dit nog duurt. Men staart zich te veel blind op de flats aan de Westsingel, die lang dat comfort niet bieden wat b.v. deze nieuwe flats brengen. Hij is er zo zeker niet van dat men over 10 of 20 jaren nog deze stellingen van vandaag zal handhaven Na deze uitvoerige discussies le verden de dan dan volgende weinig nieuws meer op. Het waren repeti ties van reeds gemaakte op- en aanmerkingen, zodat op een gegeven ogenblik de VOORZITTER de ha mer maar de lucht in stak. Het bleejc dat alleen DE BRUYN geacht wilde worden tegen gestemd te hebben Zo kan na de vouwvakvakanties de le steen de grond in voor de Neduco-woningen in het Groene Hart. De eerste 48 kunnen op 15 april 1970 betrokken worden. Daar mikken we dan maar op „Neen", zegt de Ambonees Werinoesa, bü zijn vrienden beter be kend als „Boetje". En „neen" zegt de kampbeheerder van het Re creatieoord VlakwaterTwee keer „neen" op een bloedhete zomermiddag in juli in het jaar Onzes Heren 1969. Midden in het hoge gras van het voormalige Ambonezenkamp Vlak water, midden in het trieste gedoe van kapotte barakken, hoog opge schoten buntgras, een dichtgegroei de vijver en verschrikkelijk veel rommel, spreken we met de kleine, vrij gezette Ambonees, die zo'n klein beetje baas is over de twee gezin nen die nog in dat grote lege kamp leven en wonen. Een beetje moeilijk gesprek want zijn hondje keft voort durend tegen de lobbes van de hond die opgesloten is in de voormalige kantine van dit kamp, die nu dient als houtopslagplaats voor Boetje en zijn huishouden en waarin de grote hond meteen zijn hok heeft We vragen hem hoe hij in 's he melsnaam nog kan wonen in een dergelijk triest geval, in een omge ving, waarin de genadige natuur de rommel en rotzooi overgroeit, maar waar de holle barakken iedere dag meer aftakelen in het spel van weer en wind „Neen", zegt Werinoesa, die een beetje moeilijk Nederlands spreekt, „neen, uw burgemeester is heel goe de man maar de Koningin heeft mij hier gezet en alleen de Koningin kan me zeggen: Werinoesa er uit." En daar staat men dan met zijn mond vol tanden. Want Werinoesa, die bij Philips in Eindhoven werkt en goed de kost heeft voor zijn ge zin, houdt er andere philosofieën op na, dan wij. O, hij kan de huur voor een andere betere woning wel be talen, maar zo lang de Koningin niet spreekt, zo lang blijft Boetje rustig zitten, waar hij zit en met hem dat andere gezin op het bijna 5 ha grote stuk tussen invallende barakken, tussen dichtgroeiende we gen, in de trieste verlatenheid van dit voormalige en uitgeleefde kamp. „Neen", zegt ook de kampbeheer der van het recreatieoord Vlakwater voor de zoveelste maal die dag te gen een gezin dat al vanuit Arnhem hierheen gereden is om nog een plaats voor zijn tent„Neen, het kan niet meer, we liggen al weken volDaar baat geen vloeken, daar baat geen smeken, vol is vol en de zwaar beladen auto draait op zoek naar een andere plaats, met weer een vakantiedag naar de maan Het is dikwijls neen geweest de laatste weken, nu de metaal en de bouwvakken vakantie hebben Want alles ligt al weken vol Wat verkoeling zoekende in het restaurant kijk je dan nog eens naar die bende aan de overkant, waar een heel kamp feitelijk wacht op de sloper. Als in een dorp een woning voor de helft er zo uitzag als de rommel waar men daar tegen aan kijkt, dan was er al lang een bordje onbewoonbaar opgekomen. Hier ligt de zaak precies zoals toen de meeste Ambonezen er uit trokken, alleen nog wat meer ingevallen, nog wat triesterHet is doodgewoon geen gezicht. Dat alles wordt dan schijnbaar in stand gehouden omdat Boetje wacht op het verlossend woord van de Ko ningin, die wel wat anders aan haar hoofd heeft dan wat oude uitgeleef de barakken, die thans de „versie ring" van Venrays recreatieoord vormen Aan de andere kant moet men neen knikken tegen mensen, die graag hier hun tenten letterlijk en figuurlijk hadden opgeslagen om vakantie in Venray door te brengen. De paar hektaren van het bungalow kamp liggen vol en uitbreiding en verbetering kunnen niet plaats heb ben omdat om de een of andere duistere reden het Ambonezenkamp rustig in elkaar moet kunnen vallen en vuilnisbelt moet worden. De plannen voor bouw van vakan tiehuisjes op het terrein van het Ambonezenkamp liggen al lang klaar, alsmede de aanleg van nieu we kampeerplaatsen. Maar het kan niet, evenmin als men de oude kan tine schijnt te kunnen redden voor de vakantiehoudende jeugd, die hier op een regendag een pracht onder komen in heeft. Voorlopig heeft de Lassie van Boetje er nog een pri ma hondenhok en loopstal aan, maar ook hier zijn de eerste ruiten al stuk en dat is gewoonlijk het begin van het eindeEn voor de rest Het bestuur van dat recreatie oord begrijpt het allemaal ook niet meer De aanvragen voor vakantiehuis jes, voor staanplaatsen, voor tenten, voor weekend-recreatie nemen ieder jaar toe. Ze laten zien hoe in het bestaande kamp de mensen feitelijk al hutje bij mutje op eikaars schoot zitten, maar ze wijzen ook op de prikkeldraad die nog steeds het Am bonezenkamp veilig afsluit „We willen al twee jaren naast de steeds drukker wordende speeltuin een midget-golfbaan aanleggen, maar dan moeten we een deel van de mensen, die daar kamperen over kunnen brengen naar het oude Am bonezenkamp." „Neen", zegt Boetje „We zouden dat kamp er graag bij hebben voor de 16 vakantiehuisjes, die al in het verleden zelf ook voor Venray van groot belang waren". „Neen", zegt Boetje. „We zouden de sanitaire mogelijk heden graag uitbreiden voor het be staande, maar dat kan het beste in combinatie met het nieuwe dat op het Ambonezenkamp gaat en moet komen „Neen", zegt Boetje „We willen dit en we willen dat", maar Boetje zit, waar hij zit, knikt eens vriendelijk, aait zijn hondje en wacht op de Koningin Laten we er in deze zomerse da gen niet veel woorden meer over vuil maken. Mensen, die op vakantie willen in onze plaats kunnen niet terecht. Goedwillenden, die al jaren zich persoonlijk en zonder eigen ge win inzetten om ook Venray op het terrein van de recreatie een rol te doen spelen, staan machteloos te genover wat oude gebouwen, die een van de mooiste plekjes ontsieren. Een midget golfbaan kan niet, nieu we zomerhuisjes kan niet, meer kampeerplaatsen kan niet. En waar voor niet Het wordt hoog tijd dat de ver toning, die dit jaar daar te zien was aan een einde komt. Het wordt hoog tijd dat het Ambonezenkamp in zijn huidige vorm verdwijnt, de heer Werinoesa en zijn familie ten spijt. Het wordt hoog tijd dat het recrea tie-oord Vlakwater uitbreidings- en verbeteringsmogelijkheden krijgt. En die gribus moet opgeruimd worden, definitief en voor altijd. Want zo is het een waar schandaal NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdagnacht 2 uur Dr TH. J LANKVELD, tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray van zaterdagnacht 2 uur tot zondagnacht 2 uur DR. BLOEMEN - TeL 1465 Stationsweg 15 Venray WEEKEND 8 Lm. 10 AUGUSTUS van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdagnacht 2 uur DR. VERCAUTEREN Grotestraat 11 tel. 2200 van zaterdagnacht 2 uur tot zondagnacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 ZIEKENAUTO Bel. 04700 - 1003 (b.f4T >U0) ZONDAGSDIENST PAROCHIE- GKE8TEIIJKEN VKNKAY-KOM KAPELAAN FR. SNIJDERS Vlakwaterweg 1 TeL 1274 VOOR ZONDAG 10 AUGUSTUS PASTOOR POTHOF Leunseweg Tel. 2929 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen telefoon 1361 zaterdag en zondag 9 en 10 augustus Zr N. VAN SCHIJNDEL telefoon 3297 bij geen gehoor 1879 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur Maandag voor de letters A tm G Dinsdag voor de letters H m N Woensdag voor de letters O tm Z in de week van 10 t.m. 16 augustus kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Helde, Veulen; Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo, Smakt UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis 8 Maandags t.m. vrijdags van 2-2.80 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGSDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kruij sen-Meesters en vroedvrouw Mej. Kuypers Julianasingel 41-43 TELEFOON 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK Jan Hensenstraat 6A - Tel. 1666 Spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag 9-10 en woensdags van 18.30-19.30 uur Gemeenschapshuis Oirlo: woensdags van 9.30-10.30 uur. Gemeenschapshuis Ysselsteyn: vrijdags van 9.30-10.30 uur. VERKEERSONGEVALLEN Bij het oversteken van de krui sing MaashesewegGasstraat werd de 15-jarige mej. B. door een brom fiets geschept. B. kwam te vallen op een auto van de Venrayer C. K. De jongedame moest met diverse ver wondingen o.a. lichte hersenschud ding naar het ziekenhuis worden overgebracht. Op hetzelfde kruispunt botste de bromfiets, bestuurd door de 16-jari- ge Venrayer A. G. tegen de perso nen-auto bestuurd door de 23-jarige E. uit Gemert. Het bleef bij mate riële schade. Op de kruising GasstraatOver- loonseweg werden de voorrangs- regels verwaarloosd, waardoor een botsing ontstond tussen de personen auto bestuurd door C. uit Venray en het militaire voertuig bestuurd door de militair B. uit Rotterdam. De Venrayer moest naar het ziekenhuis worden vervoerd voor een gespleten onderlip. Er was behoorlijke mate riële schade. Wie autorijden wil leren, moet het bij Jansen proberen. Bevrijdingsw. 8 tel. 04780-1600 GROENE EN RODE BANKZEGELS Sinds enkele weken geven de Bankzegel-winkeliers rode bankze gels uit, in plaats van de bekende groene zegels. Deze kleuren wisseling is geschied voor interne administra tieve controle. Aan de waarde der bankzegels verandert uiteraard niets. Bij verschillende klanten is enige onzekerheid ontstaan omtrent het opplakken van de nieuwe rode zegels. Hoewel er door de Bank zegel-organisatie prüs op gesteld wordt dat U de (laatste) groene ze gels op de groene spaarkaarten plakt en de rode zegels op de rode spaarkaarten, bent U daartoe niet verplicht. U mag beide zegels door elkaar plakken op groene of rode spaarkaarten. Elke Bankzegel-win kelier zal ze zonder meer aannemen en U het spaarbedrag uitbetalen. 40-JARIG AMBTSJUBILEUM Op dinsdag 5 augustus houdt de heer M. van Rooy in Den Kerkdijk van Huize Servatius van 11.30 tot 13.00 uur receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij. ge noemde inrichting. De heer van Rooy, woonachtig Westsingel 128 alhier, trad op 5 augustus 1929 in dienst van Huize St. Servatius ajg monteur. BLOEMEN VERNIELERS OP HETERDAAD BETRAPT Het streven van het Venrayse ge meentebestuur om de kom der ge meente te verfraaien met bloembak ken, scheen niet naar de zin te zijn van de 23-jarige H. L. uit Overasselt en de 24-jarige J. L. uit Wychen. Zij trokken tenminste bloemen uit de bloembakken en gooiden die over de weg of op geparkeerde auto's. De rekening is echter opgemaakt en de schade zal door beiden moe ten worden vergoed terwijl de poli tierechter straks deze heren wel zal leren dat gewone fatsoensregels nog altijd gelden. INBRAAK IN ZWEMBAD In de nacht van zaterdag op zon dag is ingebroken in het gemeente lijk combinatiezwembad. Door ver breking van een raam werd toegang tot de kas verschaft. Uit de kist met entreekaartjes werden kaartjes mee genomen alsmede een geldbedrag en een aantal pakjes sigaretten. Hoe veel precies aan geld is weggehaald kon niet worden meegedeeld. Gezien een bloedplas in de hal en een groot bloedspoor wordt aange nomen dat de dader of een van der daders ernstig gewond is geraakt. De gemeentepolitie van Venray ver zoekt iedereen die mogelijk inlich tingen kan verschaffen omtrent de ze inbraak zich met voornoemde ge meentepolitie in Venray (tel. 04780- 1234 of 1100) in verbinding te stel len. GESLAAGD Op het op 27 juni j.l. in „De Mei hof" te St. Odiliënberg gehouden examen voor kraamverzorgsters, uit gaande van de provinciale vereni ging het Limb. Groene Kruis, slaag den o.m. de volgende dames: H. A. M. Creemers, Merselo; H. A. M. Her mans, Oostrum; H. van Mil, Venray en P. Versteegen, Oirlo. LIJNWERKER KWAM MET STROOM IN AANRAKING Bij werkzaamheden aan het bo vengronds electriciteitsnet in Horst kwam de Venrayer P. B., die een aardkabel wilde bevestigen, in aan raking met een electriciteitskabel. Hij kwam daardoor onder stroom te staan. Een collega wierp meteen een ijzeren staaf tegen de draden, waar door de zekering brak en de heer B. werd gered. Hij kwam er vanaf met twee flink verbrande handen. In het Horster ziekenhuis werd hij medisch behandeld, waarna hij naar huis kon worden vervoerd. GESTOLEN GELDKISTJE TERUG In de lage Maas bij Bitterswijck waar men, zoals overal langs de Maas, allerlei spullen gevonden heeft, ontdekte men dinsdag ook een gaaf geldkistje. Uit de daarin aan wezige passen en polissen bleek dit kistje afkomstig te zijn van een dief stal ten huize van de fam. A. aan de Beekweg. PROEFDRAAIEN SIRENES Maandag a.s. omstreeks het mid daguur zlllen de B.B. sirenes in vele Noord-Limburgse gemeenten worden beproefd, zo ook in Venray. Men behoeft dan op die kermisdag niet te schrikken als de sirenes hun ge jank laten horen.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1