HUURSUBSIDIE H.HACCLHOUT UN D H.NAGELHOUT GOED PLAN VOOR JOOP DE KLERK TERUG BIJ S.V.V. Kom kijken bij Dank zij miniatuurtechniek nog grotere luidsprekers, nog 'n beter, rijker geluid. Kom luisteren naar Philips portables met PULS PULS Jongerencursus Zeven procent VRIJDAG 18 JULI 1969 No. 29 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS Tlc^of SM5£ weekblad voor venray en omstreken ADVERTENTIEPRIJS 12 ct PRUS PER KWARTAAL IS I GOEDKOPER I DAN U DENKT ABONNEMENTS- Vanray 225) Het huurbeleid blijft maar in een stop zitten en daarmee is ook het volkshuisvestingsbeleid vastgelopen. Het een hangt met het andere sa men. Ook het nationale krotten- vraagstuk is er ten nauwste mee verbonden. De minister heeft zich eerst achter de verworpen huurbelasting ver scholen en de bewoners verklaren steeds met een oorverdovend lawaai dat men geen hogere huur kan be talen van een laag inkomen. Intus sen blijft de mening rondzweven dat bewoners gerechtigd zijn op kos ten van de huiseigenaren te wonen en dat kan niet voortduren. Nu komt minister Schut met zijn huursubsidieplan. Dit houdt in dat aan huurders met een inkomen be neden ca. 15.500,een huurtoeslag uit de schatkist kan worden toege kend wanneer zij een te groot deel van hun inkomen moeten verwonen. De minister gaat er van uit dat iedereen bereid moet zijn ongeveer een zevende van zijn inkomen te verwonen, waarbij de lage inko menstrekkers onder dat zevende kunnen komen en hogere bereid moeten zijn tot een zesde deel van hun salaris aan huur te offeren. BIJDRAGE Moet men door omstandigheden meer huur betalen, dan zou het rijk daarvan 90 procent voor de lagere en circa 60 procent van de hogere inkomens gaan betalen. Iedereen zou minimaal 75,per maand geheel voor eigen rekening moeten nemen. Voorts zou ieder die meer dan 15.5000,verdient zelf maar een betaalbare huurwoning moeten vin den. De gedachten van de minister steunen op een advies van de Raad voor de Volkshuisvesting. Het subsidieplan van minister Schut zweeft al enige tijd boven het rijk der volskhuisvesting. Wat men ook moge denken van de daaraan verbonden administratieve romp slomp, het uitgangspunt is het eni ge economisch juiste: huurhuizen moeten in beginsel betaald worden door degenen die er in wonen. HELPENDE HAND Het sociale aspect van het plan is de gedachte dat wie er niet voor kan betalen, geholpen moet worden. Ook die gedachte is in beginsel juist met deze kanttekening dat men dan toch een woning moet opzoeken waarvan men zelf zoveel mogelijk kan betalen. Op dit moment kennen wij het systeem van de bouwsubsidie door het rijk. Dit systeem heeft het na deel dat na de bouw ook mensen die best een hogere huur kunnen beta len, gaan profiteren van de subsidie. De overgang van de bouwsubsidie naar de huursubsidie is niet eenvou dig. Zou men de bouwsubsidie in eens geheel gaan afschaffen, dan ont staat er een huurstijging van ca. 80 procent en dit betekent dat zeer veel mensen een beroep op huursubsidie zouden moeten doen. De oplossing zal nu wel worden gezocht in een combinatie van bouwsubsidie met daarboven een huursubsidie. VERTRAGING Dit lijkt een bruikbaar systeem maar het verlengt naar onze mening de procedure die tot oplossing van het huurvraagstuk moet leiden. Het vertraagt n.l. de inpassing van een economisch verantwoorde huur in het gezinsbudget van de huurders en dat is toch het einddoel van elk be leid dat verantwoord is. Alle andere oplossingen versluieren de werke lijkheid en leiden enerzijds tot ver storing van een juist beeld op de huizenmarkt en anderzijds tot een voortdurende ontwrichtingvan de staatsfinanciën. Wil de minister binnen afzienbare tijd geheel overstappen van bouw subsidie naar huursubsidie, dan zou de Raad van Volshuisvesting een nieuwe diepgaande en uitvoerige studie van het huisvestingsvraagstuk noodzakelijk achten. Er is niets tegen een zodanige stu die, hoewel wij van mening zijn dat deze studie bij voortduring al diep gaand is. Vervolgens is het onmoge lijk dat er een andere dan econo mische aanvaardbare oplossing aan vaard wordt. Wij hebben nu lang genoeg met in de eerste plaats poli tiek aanvaardbare oplossingen ge werkt en het resultaat is een blij vende verstoring van de bouwmarkt tot schade van een voldoende huis vesting, vooral voor de jongere ge zinnen. STRIJDPUNT Goede huisvesting kost geld en meestal een groter deel van het in komen dan vele huurders thans be talen, terwijl anderen in nieuwere woningen een te groot deel van hun loon of salaris aan huur offeren. Aan deze wanverhouding naar beide zij den moet een einde komen. Men zou verwachten dat er algemeen zou worden gestreefd naar het betalen van een economisch verantwoorde huur. Helaas wordt ook van deze gedachte al weer een politiek strijd punt gemaakt. Er zijn politici die van mening zijn dat de betaling van een zesde tot een zevende van het inkomen aan huur voor de lagere inkomens een te grote belasting zou zijn. Dit zou betekenen dat huren van 80 tot 100 gulden per maand nog gesub sidieerd zouden moeten worden. Het is duidelijk dat men op zulke lage huren nauwelijks een economisch verantwoord huisvestingsbeleid kan bouwen. Indien men er in bepaalde kringen naar streeft om ook van het huursubsidiebeleid een vorm van indirecte inkomensoverdracht van hoge naar lage inkomens te maken is men verder dan ooit van jde op lossing van het huisvestingsvraag stuk verwijderd. ANDERMANS LEER Huursubsidie zou alleen worden verleend aan bewoners van huur woningen die met rijkssteun zijn ge bouwd. Dit betekent dat het rijk be reid is te streven naar een sluitend maken van haar eigen huur- en sub sidierekening. Of de particuliere verhuurders die huurrekening slui tend krijgen, is blijkbaar geen punt van discussie. Ook in die sector moet er een op lossing komen, want het is onaan vaardbaar dat egienaren van oude huizen door overheidsdwang van jaar tot jaar een onvoldoende op brengst van hun bezit krijgen, terwijl de bewoners door de lage huur een in wezen vertekend bestedingsbeeld van hun inkomen hebben. Het is altijd goed riemen te snij den geweest van een andersmans leer. De huizenmarkt leert dat dit op lang zicht tot economische ontwrich ting leidt. Dat kan men in vele buurten mei eigen ogen aanschou wen in de kwaliteit van het huizen- bezit. Precies een jaar geleden moesten we met pijn in het hart mede delen dat Joop de Klerk, tot dan toe aanvalsleider in het eerste elftal van SW, een kontrakt tekende bij de Nijmeegse eredivisieclub N.E.C. Hoewel iedereen Joop deze pro motie van harte gunde, zag men hem toch node vertrekken bij SW, zeker nu de Venrayers het tweede klasserschap haddën heroverd en er al enkele spelers te kennen hadden gegeven met voetballen te zullen stoppen. Daar kwam nog bij dat er voor de voorhoede weinig aanvulling was. Voor J. de Klerk verliep bij N.E.C. intussen alles naar wens. Hij had weinig moeite zich aan te passen in zijn nieuwe omgeving. Een vaste plaats in het B-team wist hij zich al direct te verwerven. In het begin bezette hij daarin de rechtsbinnen plaats, vanwaar hij zijn medespelers bediende van goede en listige passes en daardoor vaak een groot aandeel had in het scoren van doelpunten, terwijl hij ook zelf een respectabel aantal doelpunten op zijn naam bracht. Dit alles had tot gevolg dat hij de speciale aandacht van trainer J. Remmers op zich vestigde. Alles leek dan ook crescendo te verlopen. De NEC-supporters riepen al om Joop voor het A-team, omdat het daar in de voorhoede niet erg luk te. In de bekerwedstrijd tegen MW zou Joop dan in het A-team debu teren. nadat hij eerder tegen ADO in de slotfase met succes was inge zet. Maar enkele dagen voor de wedstrijd kreeg hij een flinke keel ontsteking waardoor hij het bed moest houden en daardoor de kans om zij kunnen in het A-team te to nen, in rook zag opgaan. Met het B-team ging het intussen uitstekend. Zonder al te veel moei te stevende deze formatie op de kampioenstitel af. Men presteerde het zelfs om in Eindhoven bij PSV een bij de rust opgelopen 30 ach terstand om te zetten in een over winning. wat een dubbele premie opleverde. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen München-Gladbach werd Joop weer een helft ingezet in het A-elf tal met een alleszins bevredigend resultaat. Maar het noodlot achtervolgde Joop opnieuw. In de eindfase van de competitie moest hij in het zie kenhuis worden opgenomen voor 'n lichte keel-operatie, waardoor hij weer een maand buitenspel stond. Joop heeft in het afgelopen sei zoen bij N.E.C. wel een hoop erva ring opgedaan; hij heeft ondervon den hoe hard en zakelijk het er bij betaald voetbal toegaat. Hij heeft er echter ook een beter inzicht ge kregen, doordat men daar meer „be keken voetbal" speelt. Intussen heeft Joop de militaire dienst verlaten en wil in het bank wezen een maatschappelijke positie op gaan bouwen. Dit brengt even wel konsekwenties mee voor de voetbalsport. Door de arbeidsduur is hij namelijk niet meer in staat om op tijd in Nijmegen te zijn voor de trainingen. Na rijp beraad heeft hij daarom kontakt opgenomen met het bestuur van N.E.C. en verzocht hem naar zijn oude amateurvereniging „Ven ray" te laten terugkeren. Onlangs heeft het bestuur van N.E.C. hierin toegestemd, zodat we thans dus of ficieel kunnen mededelen dat Joop de Klerk het komende seizoen weer de kleuren van SW zal gaan ver dedigen. Gevraagd naar zijn mening zegt Joop openhartig dat hij natuurlijk nog graag enkele jaartjes een extra zakcentje had bijverdiend, maar een maatschappelijke positie gaat hem nu toch boven betaald voetbal, want och voetbal is maar zo betrekkelijk. Bovendien zal hij zich tussen zijn oude vrienden weer best op zijn plaats voelen, want in zijn hart is Joop ook in het afgelopen jaar SW'er gebleven. Hij heeft de ver richtingen van Venray 1 dan ook, voor zover dat mogelijk was, op de voet gevolgd. Als de voortekenen dus niet be driegen zal S.V.W. komend seizoen met een wat sterker team voor de dag kunnen komen. Diverse nieüwe- lingen hebben zich bij SW aange meld en als het zich een beetje wil „pakken", zal men de grote Venray- aanhang beter voetbal kunnen bie den. We hopen dan ook van harte dat Joop en alle andere spelers een prettig seizoen tegemoet zullen gaan. Voor het eerste elftal heeft trainer Ad van Tuijl de beschikking over 16 spelers, zodat ieder voor zich weet wat hem te doen staat om een plaats in het eerste elftal te bemachtigen en dat kan het geheel alleen maar ten goede komen. VOOR DE EERSTE KEER: NOORDELIJK LIMBURG REIKTE GETUIGSCHRIFTEN UIT IN BERGEN EN VENRAY Tijdens de afgelopen week gehou den sluitingsavonden van de jonge- renkursus mochten bestuur en leid sters zich verheugen over een toe nemende belangstelling voor derge lijke evenementen van de kant van de ouders, werkgevers en werkgeef sters, van afgevaardigden van di verse verenigingen en van instellin gen, waarmee het dagvormingswerk in steeds grotere mate van doen heeft. Na één jaar werken in het hele noordlimburgse land met als vesti- gingspunten in Bergen, Venray en Gennep, blijkt dat er weliswaar gro te behoefte b estaat aan dit soortig werk voor de werkende jongeren, dat steeds meer werkgevers over tuigd raken van de noodzakelijkheid hiervan, maar dat het werk nog steeds onvoldoende bekendheid ge niet. Om hierin verandering te bren gen zal niet alleen door het bestuur en de leidsters ter hand genomen worden, maar zal iedereen, vooral de deelneemsters moeten bewerkstelli gen. De voorzitter, aalmoezenier Dings, kon mededelen, dat de nieuwbouw in Venray een stapje dichter bij de realisering gekomen is. Het defini tieve bestek wordt klaar gemaakt. Zowel in Bergen als in Venray zorgden de meisjes voor de avond vulling. In Venray werden aan de volgen de dames als bewijsstuk van het vol gen van een vormingskursus, het getuigschrift uitgereikt: Uit Venray: Nettie Winnen, Gerrie v. d. Kerkhof, Wilma Verstegen, Liesbeth Barents, Mathilda Beer- kens, Annie Franssen, Nellie v. d. Kerkhof, Truus Stiphout, Nellie Voesten, Loes Pon jee, José van Lie- rop, Rita van Helden, Nellie v. d. Voorn, Willie Klomp, Dienie Frans sen, Ineke van Hilten, Oda Hulle- man, Maria v. d. Kerkhof, Ellie Rommen, Gerrie Stevens, Maria Thijssen en Lieneke Verstappen. Truus Bistervelts, Oda Reynders en Annie Custers uit Leunen. Toos de Lauw en Wilma Creemers uit Mer- selo. Carolien Claassen uit Geyste- ren. Annemiek Lenssen, Wilmie Jansen en Nellie Poels uit Wanssum. Gonnie Willems, Lenie van Asten, Toos Custers en Nellie Custers uit Ysselsteyn. Miep Gerrits en Tonnie Weymans uit Overloon. Bertie Alards uit Horst. Jo Sijbers en Truus Sijbers uit Kronenberg. Nellie Rut- ten u-it Smakt. GESLAAGD Aan de St. Jozefschool, Over- looseweg 2, Venray, slaagden voor het examen naaien en knippen: Jo Franssen en Tony Goumans, Ven ray; Toos Hoeymakers, Lottum; An nie v. d. Homberg, Tienray, José Kerstjens, Swolgen; Dorothé van Meyel, Venray. HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van A. W. Franssen, Putten weg la, Ysselsteyn-Venray om vergunning tot oprichting van een inrichting (cafetaria) waar propaan wordt gebezigd. Kadastraal gemeen te Venray sectie H nr. 2720. G. H. Goumans, Smakterweg 15, Venray vraagt een vergunning tot oprichting van een propaaninstalla- tie uitsluitend t.b.v. huishoudelijk gebruik. Kadastraal gemeente Ven ray sectie A nr. 924-624. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op 21 juli 1969 om 15 uur in het gemeentehuis. Venray, 7 juli 1969 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester H.P.L. Vorst, secretaris GESLAAGD Aan de universiteit te Nijme gen slaagde voor het kandidaats examen Rechtsgeleerdheid G. J. M. Martens uit Leunen. VOOR VASTE TERMIJNGELDEN Ook de boerenleenbanken gaan 7% rente geven voor vaste termijn- gelden. De Centrale Boerenleenbank heeft alle bij haar aangesloten ban ken geadviseerd om dit zevenpro- centstarief voortaan toe te passen bij deposito's met een vaste termijn van 24 maanden. Deze. termijn-indi catie houdt in, dat de ingelegde gel den na de genoemde termijn auto matisch weer vrij komen. Dit is dus anders dan bij een opzegtermijn, waarbij men twee jaar van te voren de bank moet vertellen dat men het geld weer terug moet hebben. Dit besluit van de Centrale Boerenleen bank is een prompte reactie op de advertenties van diverse handels banken die verleden week in de kranten stonden. Alle andere spaar- en beleggingsvormen blijven onge wijzigd gehandhaafd met de rente tarieven die daarvoor gelden. Portable met lange- en middengolf. Grote gevoeligheid en selectiviteit. Aansluiting voor oortelefoon. Miniatuurtechniek. Rood, zwart en groen. 67.50 Portable metjange- en middengolf. Prima geluid. Met Ferroceptor. Miniatuurtechniek. Opvallend fraaie uitvoering. 99.- Pracht portable met FM lange- en middengolf. Automatische FM-fijnafstemming. Miniatuurlechniek. Laag batterijverbruik. 199.- Vw FM, lange- en middengolf, "ir Variabele FM-zenderindicatie. Aansluiting oortelefoon. Miniatuurtechnïek. Uitvoering: zwart en donkergroen met palissander. 159.- Tijdelijk 20.- vakantiepremie. FM, lange- en middengolf. Luidspreker met extra hoog rendement. Klankkleurregeling. Autom. FM-fijnafstemming. Miniatuur techniek. Aansluiting voor netvoedingsapparaat, oortelefoon en buitenantenne. Kast met veerkrachtig zwart kunstleer. 219.- Bankzegel Algeheel Erkende Philips Service Radio - Grammofoonplaten - Tele visie Grotestraat 5a, Venray. Tel 04780-1251 Bankzegel Algeheel Erkende Philips Service

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1