Afbouw Vredeskerk Feest in Ysselsteyn A PULS TlcS£f WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS Nieuw initiatief van VVV VRIJDAG 4 JUL11969 No. 27 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS lidp« PMJS PER KWARTAAL IS GOEDKOPER DAN U DENKT ABONNEMENTS- Vmy 2-25) „Neen, als ik het allemaal van tevoren geweten had, was ik er nooit aan begonnenVoor ons zit Dr. H. Litjens, directeur van de Pedagogische Academie Dr. v. Gils uit Roermond. Hü strijkt zich vermoeid over zyn ogen. We hebben hem opgezocht om hem in zijn kwaliteit als voorzitter van de Stichting Vredes kerk Nederland eens om wat nadere tekst en uitleg te vragen over de plannen, die deze Stichting heeft voor de afbouw vn de Vredeskerk alhier In de raadsvergadering van vorige week zijn de pannen op tafel ge komen in verband met een subsidie aanvrage bij de gemeente. Daaruit bleek dat de gedachten van deze stichting uitgaan naar de aanleg van een gedachtenishof bij de Vredes kerk, met een voorplein en een toren met carillonEen en ander gaat ƒ147.000,kosten, waarvan door de stichting zelf 100.500,wordt gefouneerd en door de provincie en de gemeente resp. 7.500,en 39.00,—. VENROADSE JONG Dr. H. Litjens herinnert zich hoe hij eens bij een toevallig bezoek aan familie in Venray een geboren en getogen Venraodse jong komt graag naar Venray terug op bezoek ging bij Pastoor Geerits. Die was toen nog kapelaan aan de Grote Kerk, maar had van de Bisschop al de boodschap gekregen dat hij bouwpastoor zou gaan worden in datzelfde Venray. Een vererende opdracht, maar kapelaan Geerits zat er toch wel een beetje mee in zijn maag en sprak in dat gezelschap zijn bezorgdheid uit, hoe dat allemaal wel moest. Wat kerkenbouw kost nu eenmaal kapitalen en hoe moest men daar aan komen. Dr. Litjens stelde hem voor van deze nieuwe kerk een gedachtenis monument te maken. Een herinne ring aan wat zich in deze streken heeft afgespeeld in de oorlogsdagen van september 1944 en daarnaast 'n maning tot vrede. Vrede, die alleen de Heer geven kanDaar zou men de oude vijanden van weleer bij kunnen betrekken, daar zou men inderdaad een monument van de vrede van kunnen maken. Dr. H. Litjens, die het overigens druk genoeg heeft aan zijn kweek school, is enthousiast naar Roermond terug gereisd en heeft die vrij vage plannen konkrete gestalte gegeven door de oprichting van een aktie- comité. KARDINAAL FRINGS Die zomer op vakantie in een klooster aan het Garda-meer in Italië, kreeg hij de kans van zijn leven, toen in datzelfde klooster bleek te logeren de aartsbisschop van Keulen, Jozef Kardinaal Frings. Hij wist het zo te arrangeren, dat hij op een gegeven moment in ge sprek kwam met deze kardinaal en hem vertelde van de plannen, die hij had voor de oprichting van dit unieke Vredesmonument voor Ne derland in zijn geboorteplaats. De eerste reactie van de Kardinaal was niet ongunstig. Deze beloofde hier over eens te spreken met zijn Duitse collegae-bisschoppen en de heer Litjens moest maar eens kontakt opnemen met dr. H. Heine, de di recteur van de Kölnischer Rund schau, die voortaan de kontakt-man zou zijn tussen de Kardinaal en Dr. Litjens. EN ZO IS HET GEKOMEN verzucht Dr. Litjens Wim Soneveld na. Kardinaal Frings heeft inder daad woord gehouden en met zijn collegae over het Nederlandse Vre desmonument gesproken en de aktie aanbevolen. Dat heeft wel de nodige reizen gekost naar Duitsland en ver schillende audiënties bij de kardi naal en bij andere bisschoppen, maar het einde van het lied was. dat via de verschillende bisdommen bijna 200.000 D.M. geschonken werd aan het aktie- comité. „Maar dit waren niet de enigen, die wij benaderden", vertelt Dr. H. Litjens verder. „We hadden ook kontakten met de Landesregierung van Rheinland-Westfalen, die ook 50.000 D.M. schonk, terwijl de Bun- desregierung tweemaal een gift overmaakte van 10.000 D.M. De aktie liep verder over Enge land en Amerika, waar ook de bis schoppen benaderd werden en tekst en uitleg gegeven werd van de Ven- rayse plannen. Verschillende van hen reageerden door het overmaken van een gift. Zelfs Paus Joannes liet zich niet onbetuigd en via de Nun tius kreeg het atkie-comité ook van deze zijde een symbolische gave, als bewijs dat ook hij achter de gedach ten stond voor dit monument van vrede en internationale verzoening. Dat alles eiste een enorme cor respondentie en veel tijd. „Dat eiste ook de nodige prudentiealdus Dr. Litjens, die daarmede kennelijk doelde op verschillende persorganen, die hem het leven wel eens lastig gemaakt hebben en precies wilden weten hoeveel en van wie hij alle maal geld gekregen had Maar ook in het aktie-comité was het niet allemaa.l koek en ei, wat er oorzaak van was, dat men uit eindelijk het aktie-comité ophief en er een stichting van maakte Die stichting heeft nu de boeken op tafel gelegd en daaruit blijkt dat de gevoerde akties, welke groten deels voor rekening van Dr. Litjens kwamen, de totale som hebben op gebracht van 303.799,— Een kapitale som dus, waarvan 203.299,reeds gestort zijn in de kas van het kerkbestuur als bijdra ge in de kerkenbouw. Het restant 100.500,wordt nu gebruikt voor de afbouw van de kerk, met toren, plein en gedachtenishof „Het heeft allemaal veel langer ge duurd, dan oorspronkelijk gepland was, maar nu is het gelukkig zover", zo zegt de man, die op een gegeven moment niet alleen het plan lan ceerde, maar al die jaren door, steeds is blijven werken aan de ver wezenlijking daarvan. „Kijk", zegt hij, „hie* is het oor spronkelijke ontwerp van architect Boosten. Je ziet het ruime voorplein, met tegen de zijwand 18 afgebroken zuilen, die de gedachten van de be zoekers blijvend zullen richten op de gevolgen van de oorlog, omdat die zuilen de namen vasthouden van 13 Duitse steden, 2 Engelse en 3 Ne derlandse steden, die zeer geleden hebben in de afgelopen oorlog. Voor Duitsland zijn dat de steden: Osnabrück, Aken, Rheydt, Padder- born, Friederichhafen, Mannheim, Koblenz, Kiel, Bonn, Krefeld, Han nover, Eberbach en Stuttgart. Voor Engeland zijn dat de plaatsen: Li verpool en Bristol. Voor Nederland de steden Nijmegen, Arnhem en Rot terdam. Deze zuilen vormen de overgang naar de gedachtenishof, waar in de marmeren platen in Nederlands, Duits en Engels de betekenis van het vredesmonument naar voren wordt gebracht. In de nis links van de gedach tenishof, wordt de Lamp van de Broederschap aangebracht, die thans reeds in de kerk staat. De toren krijgt een iets andere vorm, omdat daar nu een electrisch carillon in komt te hangen van 18 klokken. Het is misschien goed, er bij te vertellen dat voor dat klokkenspel de stad West-Berlijn een gift heeft overgemaakt van 10.000 D.M." WANNEER KLAAR? Op deze vraag blijft Dr. Litjens het antwoord liever schuldig Het lag aanvankelijk in de bedoe ling dat het op de 25e verjaardag van Venrays bevrijding onthuld zou worden, maar daar is nu geen spra ke meer van. De architect is wel druk bezig met de tekeningen. De gemeente Venray heeft in zijn laat ste raadsvergadering de gevraagde subsidie toegezegd, terwijl men op een gunstig antwoord van de pro vincie zit te wachten. „Over een paar maanden kan waarschijnlijk begonnen worden met de afbouw", zegt Dr. Litjens, die zich overigens ook niet uitspreekt of het monu ment dan in mei a.s. onthuld zal wor den. „Daar moet de stichting zich nog over beradenzegt hij di plomatiek Maar langzaam maar zeker nadert dan de afbouw van de Vredes kerk, die met deze nieuwe entou rage nog meer dan vToeger een monument zal worden dat de mens herinnert aan de waanzin van de oorlog en zjjn ogen richt naar de Enige, die vrede geven kan Dan zal het Stichtingsbestuur ver der wel blijven zorgen voor de in standhouding, maar zal toch de zware karwei, die Dr. Litjens eens op zich nam, ten einde zijn. Een karwei, die zijn geboorteplaats een monument rijker maakt, dat in bin nen- en buitenland Venrays naam zal kunnen uitdragen. Rond 10 uur stonden zondag de leden van fanfare St. Oda al gereed, met voor hen de van ongeduld trap pelende paarden van de Landelijke rijvereniging. Ze openden een lange stoet, die de beide wijdelingen met hun familie ter kerke bracht. Later nabij het gemeenschapshuis kwam daarbij een hele stoet bruidjes, die allen optrokken naar de plaats, waar de wij-bisschop Mgr. C. Kramer, Dom van Tulmen van de Congre gatie van de Reguliere Kanunnik ken van St. Augustinus uit Luik, de H.E.H. Deken Loonen, Pastoor Jans sen en vele andere geestelijken hen opwachtten. Nadat de wijdelingen en hun ou ders aan Mgr. Kramer waren voor gesteld trok de stoet de kerk in, waaronder de vele gasten ook aan wezig waren burgemeester Schols en echtgenote, de heren wethouders Schols en Janssen, ook vergezeld van hun dames, evenals het Yssel- steynse kerkbestuur. IN DE KERK voltrokken zich statig en plechtig de wij-plechtigheden, waarbij het kerk koor en het dameskoor o.l.v. de heer G. Flinsenberg onder meer de Messe in C van Bruckner en het Ave Ve- rum van Mozart op verdienstelijke wijze ten gehore brachten. Aan het orgel zat de heer Bekkers. In de liturgie, waarbij de wijde lingen nog eens gewezen werd op de voornaamste taken van de pries ter t.w. het voorgaan in de eredienst en speciaal in de Eucharistieviering, het uitoefenen van het leraars-ambt, het uitdragen van de blijde bood schap en het toedienen van de sa cramenten, klonk als vanouds de li tanie van alle heiligen en werden de beide jongemannen door handop legging, zalving en bekleding der priesterlijke gewaden, tot priester gewijd. GELUKWENSEN Aan het einde van de Eucharistie viering, waarbij de pas gewijde priesters o.m. de communie t onder beide gedaanten mochten uitreiken aan hun families, was het Bisschop Kramer zelf, die hen het eerste ge luk wenste met hun uitverkiezing. Hij stelde dat de twee nieuwe pries ters weer eens te meer het verbijs terende vetrouwen te zien gaven dat God stelt in de mensen. De oud- missionais in China, waaruit hij verdreven is, waarschuwde nadruk kelijk dat het priesterschap, zoals Christus het heeft ingesteld, niet ge devalueerd is, zoals men thans wel poogt te stellen. Wel is er een groiat geloof nodig, aldus Mgr. Kramer, om het priesterschap te blijven zien als het middelaarschap tussen God en de mensen. En hij waarschuwde dat men het priesterbeeld niet op moet kleuren met te menselijke tin ten, maar dat men altijd de dubbe le zending moet blijven zien, name lijk eer brengen aan de Vader, heil zaam zijn voor de mensen. Met de wens dat beide wijdelingen deze zending in hun verdere priesterleven zouden blijven uitoefenen, besloot hij zijn gelukwens. De eucharistie viering werd besloten met de geza menlijke zegen van bisschop en wij delingen. Met ingang van komende dinsdag zal verder op alle dinsdagen van juli en op de dinsdagen 12, 19 en 26 augus tus a.s. in de foyer van de schouwburg, telkens om 8 uur een diavoorstelling gegeven worden. De fotoclub Venray heeft op initiatief van V.V.V. een 80-tal dia's van Venray en omgeving gemaakt. Zij zijn bedoeld als richtsnoer voor de vreemdelingen en gasten, die gedurende de vakantiemaan den in Venray vertoeven. Ze worden op deze manier weg wijs gemaakt in onze gemeen te en in de randgemeenten en krijgen iets meer „back ground" informatie. Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor het publiek en mocht U gasten kennen, dan zou V.V.V. het op prijs stellen als U ze wees op deze service. U zelf bent trouwens met die gasten van harte welkom. De tijdsduur van deze voor stelling bedraagt ongeveer een uur. Erebogen, groen, vaantjes en bloemen markeerden de weg, welke de beide fraters Piet en Wim Jenniskens bracht van het ouderlijk huis naar de kerk in hun geboorteplaats Ysselsteyn. Ysselsteyn, dat zeer sterk meeleefde met hun priesterwijding en later met hun eerste plechtige H. Mis. BIJ HET RIJK VERSIERDE GEMEENSCHAPSHUIS was het Pastooqr Janssen, die na mens de gehele parochiegemeen schap van Ysselsteyn zijn geluk wensen kwam aanbieden. Hij stelde dat door de grootste versiering met erbogen e.d. Ysselsteyn eens te meer achting toonde voor de priesters en nu samen het geluk van de familie Jenniskens mee wilde vieren, die nu twee priesterzonen telt. Namens de parochie kreeg ieder der nieuwe priesters een bandrecorder aangebo den. Twee bruidjes kwamen traditio neel met een versje de gelukwensen van de jeugd aanbieden, waarna burgemeester drs. Schols het deed namens de gehele gemeente. De bur gemeester wees op de grote onzeker heid, die ook in deze tijd het pries terambt niet onberoerd laat en dit ambt in discussie stelt „Dat twee Ysselsteynse jongens toch de durf hebben om dit ambt te aanvaarden" aldus drs. Schols, „kan alleen uit een groot geloof en een sterke persoon lijke inzetDit geloof en die voortdurende inzet wenste hij hen toe voor hun verdere priesterleven, waarbij hij namens gemeentebestuur en raad de wijdelingen en hun fa milie van harte gelukwenste. Daar bij bood hij een cadeau onder enve lop aan, evenals de vertegenwoor diger van de buurt, de heer Phi- lipsen, die nog eens herinneringen op haalde aan de „twelling van Pas ser Har", die hij ook nu nog niet kon onderscheiden. Maar het was Piet, die dan mede namens zijn broer de hele Yssel steynse gemeenschap dankte voor alle hulp, die ze in de voorberei dingsjaren gekregen hadden. Ook hij gewaagde dat thans in de Kerk veel in beroering is, doch dat met de hulp van Hem, die hen geroepen had, beslist nog een grote taak aan te kunnen. RECEPTIE Dan volgde een uren durende re ceptie, waarop de nieuwe priesters en hun familie praktisch heel Ys selsteyn de hand moesten drukken. Ook hier was het gemeentebestuur aanwezig, alsmede praktisch alle leden van Venrays gemeenteraad en vele geestelijken uit het dekenaat en vertegenwoordigers van de Re guliere Kanunnikken. Maandagavond droegen de beide neomisten in de parochiekerk onder grote belangstelling hun plechtige eerste H. Mis op. FRONTALE BOTSING In de nacht van zondag op maan dag kwamen op het rijwielpad langs de weg VenrayHorst ter hoogte van het Schoor, door tot nog toe on verklaarbare oorzaak, twee brom fietsers frontal met elkaar in bot sing. V. T. uit Venray moest met ernstige en G. uit Horst met levens gevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Beide bromfietsen werden totaal vernield. 5-JARIG KIND STAK PLOTSELING DE WEG OVER Maandagmiddag stak plotseling, zonder uit te kijken, het 5-jarig kind vn de fam. L. aan de Paters- laan over, juist op het moment dat een personenauto naderde. Deze kon de kleine niet meer ontwijken. Het kind werd geschept en moest met diverse verwondingen naar het zie kenhuis worden overgebracht.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1