De laatste hearing GROTE OPTOCHT problemen uit Venray-centrum - sr-65 PULS MSOF WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PULS hangertjes ver weg? fm >>v Xr rrl i 2 uur rijden 1/4 uur rust drinkjijenrijik VRIJDAG 27 JUNI 1969 No. 26 NEGENTIGSTE JAARGANG IS I GOEDKOPER I DAI\I U DENKT PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 12 cl pw PRUS PER KWARTAAL 1— IS I GOEDKOPER I DAN U DENKT ABONNEMENT*. V»nroy 225) Dertien maal hebben we het College van B. en W. vergezeld op zyn tocht langs kerkdorpen en centrum. De burgemeester en zijn kabinetchef en 2 persmensen hebben alle kontakt-avonden bijge woond, van het overige gezelschap liet dan deze, dan die verstek gaan. De laatste avond was dan bestemd voor Venray-centrum, waarin dan problemen als een centrumplan, de woningbouw, maar ook de organisatie en de zin Van deze hearings aan de orde wer den gesteld. En dat terwijl de publieke belangstelling bepaald niet groot was. Maar daarom niet getreurd. CENTRUMPLAN Op de vraag hoe het nu feitelijk wel staat met het afgekeurde cgnr trumplan, vertelde burgemeester Sehols nog eens uitvoerig hoe Ven- ray als een der eerste in Limburg een nieuw centrumplan had opge steld. Opgesteld samen met al die diensten en commissies op provin ciaal en landelijk vlak, die daar nu eenmaal hun neus over gestoken moeten hebben. Maar toen de zaak naar Maastricht ging kwam de kou de douche, want het plan werd af gekeurd omdat het financieel niet haalbaar is. Men had wel in beroep kunnen gaan bij de Kroon, maar dat kon een langdurige geschiedenis worden en de uitslag is dan nog al tijd onzeker. Men is nu bezig het oude plan, waarvan ook de kenners zeiden, dat het technisch prima in elkaar zat opnieuw te bekijken. Daarbij wordt vooral in het oog ge houden dat de verkeerssituatie ver beterd moet worden, de straten daaraan moeten worden aangepast en dat de snelle ontwikkeling, (he Venray ook in de toekomst nog doormaakt, kan worden opgevangen bv. door de aanleg van winkelstra ten, door reservering van gronden voor bijzondere bebouwing etc. Daarbij speelt zoals gezegd de ver keerssituatie een grote rol, ook op financieel terrein, want de Minister blijkt voor de verbetering hiervan extra subsidies beschikbaar te stel len. Venrny h<aeft. wn good bekend verkeersbureau aangetrok ken, dat zich met die situatie bezig houdt. Ondertussen vergadert het gemeentebestuur maandelijks met de stedebouwkundige om te zien, waar op het oude plan bezuinigd kan wor den, wat daarin verbeterd kan wor den. Het blijkt dat men zo reeds miljoenen heeft kunnen besparen. Om de overlast voor degenen, die in dit centrumplan wonen en zouden willen bouwen, zo gering mogelijk te maken zijn al degenen, die bouw plannen daarin hadden, verzocht om deze alsnog in te dienen en men heeft verschillende van hen reeds kunnen helpen omdat de aanvanke lijke bezwaren thans niet meer be staan In de vergadering werd uitvoerig gediscussieerd of het Venray se pu bliek niet wat meer inspraak in dit plan zal kunnen hebben. Men vindt het wel juist dat in het na jaar dit plan ter visie wordt ge legd, maar dan is er maar weinig meer aan te veranderen. De vraag of dat niet anders kan werd uit voerig nagegaan, maar een oplos sing heeft men niet gevonden, te meer waar iedere openbaarmaking vooraf de mogelijkheid geeft tot grondspeculatie. Duidelijk werd wel dat B. en W. t.z.t. het publiek de meest uitvoerige inlichtingen wil doen geven over Venray in het jaar 2000. BEGRAAFPLAATS Men is kennelijk bang met het be graven in de knoei te raken, want er waren liefst 2 vragen over de be graafplaats. Die nieuwe begraafplaats komt aan de Maasheseweg ter hoogte van Rank Xerox, maar men zit daar met de moeilijkheid dat daar twee nieu we wegen komen lopen t.w. de nieu we provinciale weg en de nieuwe rijksweg VenloNijmegen. Tot zo lang moet de oude nog dienst doen, die enige uitbreidingsmogelijkheden heeft gekregen. In het centrumplan was namelijk een weg geprojecteerd van Julianasingel naar Bindstraat, die gedeeltelijk over het kerkhof zou lopen. Deze weg is iets opge schoven, zodat het kerkhof iets meer ruimte krijgt, die nog benut kan worden „En laterzo was de vraag. Later wordt dit kerkhof een soort groenstrook J AUTOBUSDIENST In oktober zal het is reeds op vroegere bijeenkomsten gezegd de Zuid-Ooster een zgn. half-uurdienst gaan rijden door Venray-centrum en daarbij ook de wat verder afgelegen wijken „aandoen". GROTESTRAAT WORDT AFGESLOTEN Ook hier kwam de wens naar vo ren om minstens op de koopavonden de Grotestraat voor alle verkeer af te sluiten en in de nabij gelegen Poststraat en een stuk Julianasingel een parkeerverbod op te leggen. Drs. Sehols vertelde dat men in derdaad plannen in die richting heeft, waarbij ook wordt gedacht aan een algeheel wachtverbod. Het Kerkpad, dat nu soms voor crossbaan wordt gebruikt, wordt al leen voor voetgangers nog toeganke lijk. KLACHTEN OVER TE LANGE DUUR Terwijl van gemeentewege nog al eens dwingend wordt voorgeschre ven dat men dit of dat in een be paald tijdstip te doen of te laten heeft, gebeurt het van de andere kant dat als men zelf iets vraagt van de gemeente, deze lange tijd niets van zich laaf horen. Het voor stel om de briefschrijver een bewijs van ontvangst te sturen, met daar op vermeld bij welke afdeling de brief in behandeling is, kreeg de goedkeuring van het college, hoewel deze maatregel het werk der ambte naren wel zal verzwaren. In minder goede aarde viel het voorstel om de ambtenaren, waarmede het publiek in aanraking komt, een naambordje te geven. Men vond dat te omslach tig, iwnrwei er toen vrrj simpele din gen door te krijgen zijn en bijv. op arbeidsbureau en banken dit systeem al lang wordt toegepast. Wel komen na de verhuizing van verschillende diensten naar het Ly ceum in augustus a.s. op het ge meentehuis en in het Lyceum dui delijke wegwijzers, waar de verschil lende afdelingen wel zijn onderge bracht. Een apart loket voor de ambtenaar van de burgerlijke stand zit er thans niet in, maar komt in het nieuwe gemeentehuis. Dat nieuwe gemeentehuis komt te liggen achter het bestaande en zal zodanig werden gebouwd dat het geen geïsoleerd element is, maar, zeals drs. Sehols het uitdrukte, be trokken wordt qua situtering in het gevarieerde openbare leven. En dat betekent dan, dat men denkt aan bijv. dagwinkels, een raadskelder, 'n marktpleintje, kort om dat men denkt aan leven in de brouwerij, pardon gemeente huis, hoe dat dan cok uiteindelijk worden zal VERNIELINGEN De vraag om versohillende braak liggende terreinen in het centrum voor de zoveelste keer weer eens schoon te maken en op te ruimen en te zorgen dat links en rechts hoog opschietende hagen tot normale pro porties worden teruggebracht, bracht, bracht het gesprek op ver- nielignen, waarbij de jeugd zich nogal eens bezondigt plantsoenen als voetbalveld te gebruiken en ou deren zelfs lantaarnpalen niet met rust laten, doc hvernielen, terwijl weer een andeer catagorie hun vuil maar ergens neerstorten Wethouder Janssen had daarover zo het een en ander te zeggen en deed een dringend beroep op allen, die dit aanging, toch te bedenken dat deze „grappen-makerij" de ge meente een heel hoop tijd en geld kost en de schoonheid van Venray niet ten goede komt. JEUGD Bij dat alles was het woord „jeugd" weer gevallen en prompt kreeg B. en W. weer op zijn brood dat voor die categorie toch wel bar weinig gedaan werd. Zeker in de kom, waar de jeugd is ondergebracht in wat oude barakken, die niet bepaald er toe bijdragen de jeugd te aktiveren de boel schoon en netjes te houden. De voorzitter gaf toe dat deze ba rakken inderdaad niet inspirerend werken, doch wees er van de andere kant op dat tot heden niemand nog konkrete plannen heeft gebracht hoe het nu wel moet worden. Dank zij het Hoogveldinstituut zijn thans wat commissies en raden bezig wel zul ke plannen op te stellen en de ge meente graag aan de verwezenlij king daarvan helpen wil, getuigen de Watermolen in Oostrum, de boer derijen in Leunen en Venray die voor de Leunse jeugd en voor de verkenners in het centrum beschik baar zijn gesteld. De eerste bespre kingen hierover gaan nu beginnen en men mag hopen dat nu eindelijk de oplossing gaat komen DE RIOOLZUIVERINGS INSTALLATIE is dringend nodig, ook al omdat het Waterschap de gemeente gewaar schuwd heeft dat het zo met die vloeivelden niet langer kan. Trou wens dat kan men zelf ruiken. De kwestie is alleen dat een dergelijk „instrument" om en nabij de 4 mil joen gaat kosten en waar de ge meente sinds 1967 geen langlopende lening meer heeft kunnen sluiten omdat er geen geld is verliest zelfs de keizer zijn recht. Er worden plannen gemaakt (die ook niet een voudig zijn omdat men ook moet po gen voor de toekomst klaar te zijn) en men zal zich nu reeds moeten realiseren, dat de rioolbelasting ze ker niet lager zal worden met een dergelijke installatie. VENRAYS UITBREIDING was ook een punt van gesprek. Een voorstel om Venray-kom aan Geys- teren te „breien", waardoor o.m. een kanaal mogelijk wordt van de Maas naar Venrays industrieterrein werd van de tafel geveegd. Men blijft bezig bestemmingsplannen rond het bestaande centrum te ontwerpen om zo een evenwichtige groei van het centrum mgoelijk te maken. Wat dat kanaal betreft, daar is momenteel geen behoefte aan en of er ooit een in de toekomst zal komen, is en blijft een open vraag. NATUURRESERVAAT De vraag of in de Vredepeel geen natuurreservaat gemaakt kan wor den en tevens gezorgd kan worden dat de vennen daar weer water krijgen t.b.v. de honderden water vogels, die hier vroeger waren, zal bekeken worden met deskundigen. De vrees die werd uitgesproken dat het jachtgebied tussen Deume- seweg en Vredepeel leeggeschoten zal gaan worden, nu daar een ande re jagerscombinatie gaat jagen, deel de het college niet. Er zal even goed jacht-opzicht blijven en de nieuwe jagers zijn bekend als wijdelijke ja gers, die er beslist geen openlucht- abattoir van zullen maken Het plaatsen van wildspiegels langs de Midden Peelweg wordt be sproken met de directie van Fauna beheer. Er werd wel even getwist of er nu 40 reeën zijn doodgereden, zoals de vragensteller beweerde, of 5 zoals de politie meldde. Maar daar kwam men niet uit. Wel wees drs. Sehols er op dat er duidelijk bor den staan van „overstekend wild" en dat de automobilist dus gewaar schuwd is dat hij een ree of hert tegen zijn wagen kan krijgen. PARTICULIERE BOUW i De vraag waar particulieren in Venray kunnen bouwen, kreeg als antwoord dat van de 1000 woningen, die in Veltum zijn gepland, 600 zijn bedoeld als particuliere woning. Het zij als koopwoning, hetzij als premie- huurwoning. Daarnaast zijn van de 120 kavels in Molenklef thans nog 20 vrij. In de streek Vlakwater - Hoop- weg - Merseloseweg komen 60 ka vels. Het nieuwe bestemmingsplan Zuid zal echter grotendeels volge bouwd worden met woningwet woningen De vraag of dan in dit plan niet hetzelfde gebeurt als in Desselke, waar nu al 1/3 deel van de oorspron kelijke bewoners weer vertrokken is, meende het college ontkennend te kunnen beantwoorden. In Dessel ke zijn indertijd allerlei mensen moeten gaan wonen, doodgewoon omdat er elders niets was. Nu er meer differentiatie komt en reeds is, betekent zulks, dat in zuid direct de mensen kunnen gaan wonen, waar voor woningwetbouw bestemd is. Wel zal men voorzichtig dienen te zijn met de etagebouw, zoals we die b.v. langs de Westsingel ken nen, zo stelde drs. Sehols. Deze „haastbouw" zonder veel voorzie ningen, mag in de toekomst niet meer gebouwd worden. Als er etagebouw moet komen dan hoger op en met betere voorzieningen. DEURNE—VENRAY Het verhaal dat in Deume goed kopere bouwgrond te krijgen is en men via baatbelastingen bepaalde kosten, die men in Venray ineens moet betalen, daar over 30 jaren kan uitstrijken, blijken weer eens fabeltjes te zijn. Op de eerste plaats zijn er drie gezinnen uit Venray heen getrokken, waarvan de vader nog in Venray werkt. Die hebben daar kavels gekocht van 1500 m2 te gen een grondprijs variërend van 15,tot 16,ofwel van 22.000 - 25.0000. Daarbij zijn weinig voor zieningen, In plan Molenklef kan men grond krijgen voor 20,- waarbij de duur ste kavel 14.000,kost. Hier wor den gemeentelijke voorzieningen in getroffen, waar men in Deurne ja loers naar staat te kijken. SCHOOLSTRAAT De ontwikkeling van de School straat tot winkelstraat hoopt men parallel te laten lopen met die van de te maken doorbraak van Hoen derstraat naar Jan Hensenstraat. In deze doorbraak, die meer een boule vard type krijgt, komen een ander slag winkels, dan in de School straat. OPENBARE VERSIERING Op het voorstel om de Leunse kunstenaar Gussen Wie in te scha kelen bij de „versiering" van Ven ray, wist wethouder Sehols te ver tellen dat de commissie, die hier voor zorgt, inderdaad plannen in die richting heeft. O.m. zal hij worden ingeschakeld bij de versiering rond het bejaardencentrum, terwijl ook elders in de gemeente werken van hem geplaatst zullen worden. i HET NUT VAN DE HEARINGS zou groter kunnen zijn, zo werd uit de vergadering gezegd, als er brede re en betere informatie kwam over alle mogelijke beleidspunten en ook voor de hearings zelf goede en dui delijke agenda's zouden worden op gesteld. Daarmede was drs. Sehols het over het algemeen wel eens. Deze kontakt-bijeenkomsten zijn „probeersels" geweest, waarvan de mogelijkheden moeten worden uit gebouwd. Hoe en waarmede dat zijn punten ter overweging, waarbij men ook hoopt dat van de kant van het publiek zelf suggesties en meningen siulicn komen. KRITIEK had de bijeenkomst over de laatste redevoering van de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Venlo, die sprekende over de zo broodnodi ge brugverbindingen in Noord-Lim burg, wel sprak over de noodzaak van een tweede brug bij Venlo en een nieuwe onder Nijmegen, maar over de WELLSE BRUG geen woord zei. En dat terwijl deze letterlijk en figuurlijk voor een be tere oost-west verbinding voor deze hele streek en het Brabantse achter land van groot belang is. De vrgaensteller vroeg het ge meentebestuur in deze diligent te blijven. Dat beloofde de voorzitter graag, die stelde dat hiervoor ook door het ontwikkelingsorgaan Noord Limburg hard gevochten wordt. Hij had daarnaast goede hoop dat de genoemde voorzitter van de dwa lingen zijns weegs terug zou keren. Dat was het dan. Dertien avonden lang heeft Venrays publiek de kans gehad zijn problemen, zorgen en moeilijkheden te etaleren voor Ven rays vroede vaderen. De weerslag daarvan vond U in deze kolommen en links en rechts kan men al mer ken dat dit kontakt toch wel zijn vruchten afwerpt. Al is het maar door een verbetering van een trot toir of een wegDe rest zit nog allemaal in het vat en het zal ook aan Venray zelf liggen, dat het daar in niet verzuurt Vrijdag: 6.45 uur hele koor. Hier na film en dia's. Zaterdag: 4.45 uur gym in Beuken zaal. Zondag: 10.15 uur hele koor. Maandag: 6.30 tonen en noten in Franciscusschool. Dinsdag: 7.00 recreatie. Woensdag: 6.30 2e stem. Donderdag: 6.30 uur le stem. KERSENOOGSTFEEST MIERLO ZONDAG 29 JUNI A.S. 14.30 UUR NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur DR. VAN THIEL Patersstraat 30 Tel. 1887 Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. L. COENEN Henseniusstraat Tel. 1878 ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1892 (b.g.f. 1116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE GEESTELIJKEN VENRAY-KOM Kapelaan W. Kohier Leunseweg Tel. 2929 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. TACKEN Tel. 04709-1414 of 04780-1269 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur Maandag geen bureau Dinsdag voor de letters H m N Woensdag voor de letters O tm Z UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIENST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw KruU sen-Meesters Julianasingèl 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) bjg.g. 04709-1639 DOKTERSPRAKTIJK Met ingang van 1 juli zal de prak tijk van A. Vercauteren, arts, geheel worden overgedragen aan zijn zoon D. Vercauteren, arts te Venray. De apotheek zal worden overgeno men door de heer J. Cals, apotheker te Venray. Voorlopig zal 't spreekuur van Dokter D. Vercauteren nog plaats hebben Grotestraat 11, Venray, tele foon voortaan: 2200. GESLAAGD Aan het Peelland College te Deurne slaagde voor het diploma HBS-B Mi entje Janssen uit Yssel- steyn. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het doctoraal examen geneeskunde: H. A. G. M. Sala, Venray. ZETDUIVELTJE DOET AAN POLITIEK In ons artikel van vorige week stond vermeld dat het recreatieoord Vlakwater is gestart met een gift van 25,van het NW. Deze was echter afkomstig van het toenmalige KAB, thans NKB. FANCY-FAIR Het comité voor missie- en ont wikkelingshulp (Comeo) van Huize „St. Servatius" organiseert op za terdag 28 en zondag 29 juni a.s. een fancy-fair, waarvan de opbrengst bestemd is voor een psychiatrische inrichting in Ruwanda (Centraal Afrika). Met de bouw van deze inrichting is men vorig jaar begonnen. De mu ren staan thans overeind en de bed den zijn geplaatst, maar de medi sche installatie van het gebouw ont breekt nog geheel. Als men weet dat dit het eerste psychiatrische ziekenhuis in Ruwan da is (bevolking 3 miljoen), dan kan men begrijpen hoe dringend het no dig is dat deze instelling tot een vol waardige inrichting wordt afge bouwd (sommige patiënten werden tot nu toe in gevangenissen gezet!) Comeo doet daarom een beroep op Venray om door bezoek aan deze fancy-fair met vele attracties en door het kopen van loten (trekking op zondag 29 juni, ertoe bij te dra gen dat de zieke medemens in Ru wanda wordt geholpen. JONG NEDERLAND Op 4 juni 1969 werd te Meterik het jaarlijkse rakkerstoernooi ge houden. Uit de resultaten hiervan blijkt wel dat het met onze rakkers steeds beter gaat, getuige de eerste en derde plaats die behaald werden. Op een totaal aantal deelnemers van 230, verdeeld in 40 zwermen, mocht dit zéker een verdienstelijke presta tie genoemd worden. Helaas bleek enkele dagen later, dat de jury een telfout had gemaakt, waardoor de Venrayse rakkers „slechts" de tweede en vierde plaats bezetten. Nu werd Kronenberg nr. 1 en Melderslo nr. 3. jeuqdsociëteit boenderstraat 10 tel. 3293 Tijdens het weekend is de soos normaal geopend. Zondag 29 juni treden in de foyer van de schouwburg op Static en CCC Folk and Blues Inc. Aan vang om 6 uur. Leden hebben op vertoon van kaart reduktie op entreeprijs. Binenkort ontvangen de deel nemers aan de Berlijnreis nadere gegevens over organisatie e.d. De al gehele organisatie ligt in handen van het bureau voor Jongerenser- vice, Wilhelminastraat 20 te Venlo. Dit bureau is het service-orgaan van de Katholieke Jongeren in Limburg. Hier kan iedereen met name de ouders inlichtingen vragen, indien men dit nodig vindt. (tel. 04700- 11328). Er zijn nog enkele plaatsen vrij; opgave deze week. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND Algemene ledenvergadering op a.s. maandag 30 juni om 20 uur in café „In den Engel". Naast de gebruike lijke agendapunten een verslag van de T.T. commissie en wat verder nog ter tafel zal komen. Wij verwachten weer een trouwe opkomst. WERKENDE JEUGD PLAKTE De muren van de CoÖp. Zuivel fabriek Venray werden ontsierd door aanplakking van affiches van de werkende jeugd. Op last van de rijkspolitie werden deze affiches verwijenderd, terwijl gezocht wordt naar degenen die ze aanbrachten.

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1