Venrays bejaarden TWEELING Jubileum Overpeinzingen er zijn nog flats in 't Schuttersveld wordt priester gewijd PULS PULS HEARING rnet Venrays Gemeentebestuur VRIJDAG 20 JUNI 1969 No. 25 NEGENTIGSTE JAARGANG IS I GOEDKOPER I DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 12 cl pw mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2^- (bote V*nray 125) De directeur van het Bejaardencentrum Het Schuttersveld, heeft het druk met het ontvangen van zijn gasten. Gasten, die voor 't merendeel bestaat uit mensen, die een kijkje komen nemen in het verzorgingshuis en gasten die eens komen informeren naar de bejaardenflats, die thans gereed komen Het verzorgingshuis loopt lang zaam vol. 90 van de 113 apparte menten zijn thans bezet. Dat tempo is speciaal zo traag gehouden, om iedere nieuwkomer apart op te kun nen vangen en op zijn of haar ge mak te stellen. Daar is dan een grondig medisch onderzoek aan vooraf gegaan, daar is een sociale werker op bezoek geweest, kortom, - men doet dat in een rustig en kalm tempo, waarbij iedereen de volle aandacht krijgt. Nu is opgevallen dat nadat de eerste bewoners waren gearriveerd en zich in het verzorgingshuis hadden geïnstalleerd, het aantal aanvragen ineens beduidend hoger werd. Men had schijnbaar de kat uit de boom gekeken en eerst eens afgewacht hoe dat allemaal zou gaan en hoe die mensen er wel „by zaten". Toen men dat dan eens bekeken en beluisterd had, toen ging men zich ook melden. FLATS Datzelfde schijnt zich te herhalen bij de 96 bejaardenflats, die thans gereedkomen. Hoewel deze zijn ge bouwd op grond van een in 1965 ge houden onderzoek, dat aantoonde dat Venray ongeveer een kleine honderd bejaardenflats nodig had, blijkt nu dat er zich eerst 60 gegadigden voor deze flats hebben gemeld. Die zul len dus eerstdaags met de verhui- Zing kunnen beginnen. Ze vinden in hun flat, een ruime hal, waarin een flinke werkkast, een woonkamer van de maten 4 x 4,5, een normale keuken, een flinke slaapkamer met balcon en een zeer grote berging, met daarnaast douche en toilet. Een en ander is naar men zichzelf kan overtuigen uitstekend uitgevoerd en de kosten zijn 160,per maand inclusief de service, die bestaat uit het schoonhouden van het trappen huis, de centrale verwarming, de centrale t.v. antenne en de liften. MOEILIJKHEID De directeur van het bejaarden centrum zit nu feitelijk met een wat moeilijk probleem. Zowel verzor gingshuis als bejaardenflats zijn op de eerste plaats gebouwd voor be jaarden uit Venray en de streek rond Venray. Het verzorgingshuis toont duidelijk aan, dat men in die opzet slaagt. Maar bij de bejaarden flats ligt de situatie anders Daar kan men niet wachten tot men zich eens melden zal, daar moeten de woningen betrokken wor den, als ze klaar zijn. En dat bete kent dat over een week of wat een 25 woningen naar anderen gaan, als er niet voldoende belangstelling be staat bij de Venrayse bejaarden Een advertentie in bijv. een Utrecht se krant en een week daarna zijn alle woningen wegMaar dat is natuurlijk niet de opzet. Want dat betekent dan dat Venrayse bejaar den er naast staan. De kat uit de boom kijken, zoals bij het verzorgingshuis kenneiyk is gebeurd, kan hier niet. Men kan geen dure woningen leeg laten staan, want dat kost te veel geld. En daarom Daarom heeft directeur Hooge- veèn ons gevraagd een ernstige waarschuwing te plaatsen voor. alle Venrayse bejaarden, die misschien nu nog denken dat ze tijd genoeg hebben om „straks" misschien eens te gaan prakkizeren over vertrek naar een bejaardenflat. Dat „straks" is er niet meer bij, want dan heb ben vreemden de plaats ingenomen die NU nog gereserveerd is voor Venrayse bejaardenMen komt dan op een wachtlijst staan en moet dan maar afwachten, wanneer men aan de beurt komt „Ik heb van buiten af klanten' ge noeg om het hele flatgebouw mor gen aan de dag te bezetten", aldus de heer Hoogeveen, „maar dan vis sen Venrayse bejaarden achter het net en dat zou ik beslist niet graag hebben, maar men wordt daartoe wel gedwongen als men zich niet TIJDIG meldt. We hoeven hier weinig aan toe .te voegen. Bejaarden, die nu nog in een voor hen misschien veel te gro te woning wonen, bejaarden, die thans in een woningwetwoning zit ten (die komen bovendien nog in aanmerking voor de doorstromings premie bejaarden, die er wel eens aan gedacht hebben „kleiner" te gaan wonen en misschien graag in de gemeenschap van bejaarden zou den worden opgenomen, krijgen de komende week hun laatste kans, om het zo maar eens te zeggen. Nu zijn er nog modelwoningen, die men rus tig eens bekijken kan. Nu is er nog plaats Nu kan men zich nog melden bij de directie voor een dergelijke flat woning en opgenomen worden in de gemeenschap van Schuttersveld Over enkele weken gaan onher roepelijk de dan overgebleven flats naar aanvragers van .buiten Venray. Dat betekent dat dan Venrayers, die te lang de' kat uit de boom gekekeji hebben, nog langer moeten zitten kijken. Maar dan is het hun eigen schuld Zondag 29 juni a.s. zal in Ysselsteyn een zeer uitzonderlijk gebeu ren plaatsvinden. Dan zullen in de parochiekerk de tweelingbroers Piet en Wim Jenniskens priester gewyd worden en samen met de wy bisschop Mgr. Kramer hun eerste H. Mis opdragen Een uitzonderlijk gebeuren Wie de tweelingsbroers kent, weet dat het feitelijk onmogelijk anders kan. Want niet alleen is hun gelijke nis zo treffend dat zelfs vader en moeder Jenniskens er wel enige moeite mee hebben beiden uit el kaar te houden, laat staan de ove rige familie, maar hun hele leven is feitelijk een twee-eenheid geweest. Sinds de dag van hun geboorte, 19 augustus 1942, zijn de twee jongens met elkaar opgetrokken, bezochten dezelfde klas op de lagere school, haalden dezelfde streken uit en had den hetzelfde ideaal: namelijk pries ter te willen worden. Dat ze daar voor uitkozen de Reguliere Kanun niken was ook omdat deze orde haar priesters inzet in groepsverband. Daarmede is praktisch zeker dat zij ook in de toekomst bij elkaar zullen blijven Dat hun sprekende gelijkenis or 't groot en klein seminarie wel eens moeilijkheden gaf, was men intussen gewend en zelfs het feit dat men Piet (of was het Wim? een kortere toog aangaf dan de andere, om ze zo tenminste uit elkaar te houden, ver hinderde de broeders niet om als dat nodig was van hun gelijkenis profijt te trekken. Gezamenlijk hebben ze het klein en groot seminarie gevolgd van de ze Kanunnikken en het feit dat de ze opleiding zich grotendeel in Bel gië voltrok, maakte hen weinig uit. Ze zijn „beroeps-lifters" geweest die er altijd in betrekkelijk korte tijd in slaagden van Luik uit naar Ys selsteyn te komen. Nu wordt hun gezamenlijk streven beloond met de PRIESTERWIJDING Mgr. Kramer, franciskaans bis schop op West Irian, zal de beide broers zondag tot priester wijden in hun eigen geboorteplaats. Mgr. Moors verblijft die dag buiten het bisdom en mgr. Beel heeft reeds een priesterwijding in Zuid-Limburg. Om half 11 beginnen de plechtig heden in de Ysselsteynse parochie kerk, die die dag wel te klein zal zijn om alle parochianen en mede- feestvierenden te bergen. Want Ys selsteyn is trots op deze gebeurte nis, die al weken deze gemeen schap bezig houdt. Natuurlijk wordt er gesierd en natuurlijk zullen de beide wijdelingen in plechtige op tocht ter kerke worden geleid en men kan er van op aan dat de re ceptie die van 12 tot 2 uur in het Gemeenschapshuis gehouden wordt een drukte van belang zal geven. Want ook buiten Ysselsteyn leven velen met de familie Jenniskens, niet in het minst omdat ook vader Jenniskens reeds 10 jaren lang de belangen van de agrariërs en van het kerkdorp Ysselsteyn in Venrays gemeenteraad behartigt. Zo gaat Ysselsteyn feest vieren. Niet alleen zondag, maar ook maan dag als beide broers hun plechtige Eerste H. Mis temidden van de Ys selsteynse gemeenschap 'zullen op dragen. Het is goed dat in een tijd dat er zoveel dikwijls negatieve berichten zijn over de priesters, dit blijde feest kan aangekondigd worden Vrijdag zal een bekend gemeente ambtenaar, de heer Jo Maurer, ir de bloemen worden gezet. Dat ge beurt dan om half 12 in de foyer van de schouwburg, waar hij gehul digd wordt in verband met zijn 25- jarig jubileum als ambtenaar. Op 28 juni 1944 trad hij in dienst van de gemeente, na eerst als con cierge in het oude Patronaat zijn sporen verdiend te hebben. Hij werd officieel de bode, waar langs ieder een moest die naar de verschillen de afdelingen de ambtenaren of de burgemeester op bezoek wilde. Deze geboren Amsterdammer, heeft on danks een toenemend oor-gebrek, die taak consentieus volbracht on der twee burgemeesters t.w. de he ren Janssen en Custers en werkt thans op bevolking. Behalve ambtenaar zijn heeft de heer Maurer ook het zijne bijgedra gen aan het culturele leven van Venray. Hij. was lid en mede-oprich ter van het Salonorkest en het Dub- belmannenkwartet Euterpe en ja renlang lid geweest van het ge mengd koor Polyhymnia, waarin hij o.m. nog een hoofdrol vervulde in de opvoering van Schinderhannes. Verschillende jaren is hij verder se cretaris geweest en tenslotte ook voorzitter van het kerkkoor van St. Petrus-Banden, waarvan hij thans nog ere-lid is. Dat alles zal bij zijn huldiging van a.s .vrijdag waarschijnlijk nog wel eens uitvoerig uit de doeken worden gedaan, waarbij aangetekend kan worden, dat na deze huldiging vanaf 12 uur de jubilaris recipieert in die zelfde foyer. Toen honderd jaar geleden de eer ste fietsen in Nederland op de weg kwamen, diende dit nieuwe en spor tieve vervoermiddel alleen voor het genoegen van de berijders. Fietsen was toen een bezigheid die veel vaardigheid vereiste en zij die op het hoge wiel balanceerden konden rekenen op veel bekijks, bewonde ring en kritiek. Het duurde niet lang of de fietsers gingen zich verenigen in selecte clubjes. De eerste Neder landse fietsclub werd in 1871 in De venter opgericht, waar in 1869 door H. Burgers de Eerste Nederlandsche Rijwielenfabriek werd gesticht. De ze fietsclub „Immer Weiter" ge noemd vond veel navolging. In 1883 werd door vertegenwoordigers van een aantal fietsclubs als overkoepe lende vereniging de Nederlandsche Vélocipedisten Bond opgericht, waarvan de naam in 1885 veranderd werd in Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond, de vereniging die als ANWB naam zou maken in de geschiedenis van het toerisme in Nederland. Er werd enorm veel ge daan om het sportieve en recreatie ve fietsen in Nederland te bevorde ren en de fiets werd in korte tijd dan ook bijzonder populair. Voor de vrijetijdsbesteding bleek de fiets een uitstekend middel te zijn, waarvan door zeer velen dankbaar gebruik werd gemaakt. Dat maakte ook voorzieningen nodig waartoe allerlei initiatieven werden genomen. De ANWB zorgde voor bewegwijzering en hondshotels (met als vast attri buut: een fietspomp!), er werden fietspaden aangelegd en routes uit gezet. In vele publicaties werd ver teld hoe en waar men kon gaan fiet sen. Tot aan de tweede wereldoorlog was het fietstoerisme in Nederland zeer in trek. Daarna veranderde de situatie tijdelijk. In de oorlogsjaren moest ook de fiets het loodje leggen. De bezetters vorderden vele fietsen, banden werden uitermate schaars en nieuwe fietsen kwamen tenslotte vrijwel niet meer op de markt. Na de oorlog beleefden auto, scoo ter en brommer een grootse op komst en vele pessimisten geloofden dat het niet lang meer zou duren oj: de fiets zou geheel verdwijnen. Dat bleek niet waar. In het begin van de jaren zestig beleefde de fiets een spectaculaire comeback, zodat het aantal fietsen nu groter is dan ooit tevoren. Op het ogenblik zijn in Nederland ongeveer 8 miljoen fietsen op de weg: de verkoop be reikte 't afgelopen jaar een record aantal van 672.000 stuks. De nieuwe belangstelling voor de fiets uit zich onder meer in een verhoogde inte resse voor het recreatieve fietsen, fietsen als vorm van vrijetijdsbeste ding. Hiermee is het gebruiksdoel van de fiets uit de eerste jaren in ere hersteld. Fietsen is weer „in' geworden. Aan dat alles moesten we denken nu VW Venray haar 8e en 9e fiets en wandelroute binnenkort laat uit komen, die ons met de reeds eerder verschenen andere zeven routes voert door alle mooie plekjes van het Venrayse land en zijn omstre ken. Een monumententocht is nog in voorbereiding en zal nog deze zomer het licht zien. De fiets leent zich bij uitstek om rustig rond te kijken en dingen te zien, waar men met andere ver voermiddelen zo gemakkelijk aan voorbij gaat. Zo kan men aan de hand van deze route-beschrijvingen ontdekkingstochten ondernemen Venray, dat men op die manier eens heel anders te zien krijgt. V.V.V. heeft met deze route-be schrijvingen een goed werk verricht, de belangstelling daarvoor is van de kant van de vreemden bijzonder groot, maar we dachten dat ook „in gezetenen" van deze beschrijvingen zouden kunnen profiteren en zo iets wijzer worden over wat Venray ook in dat opzicht wel te bieden heeft. Wellicht dat in de komende vakan ties hiervoor ook tijd uitgetrokken kan worden. VOOR UW ADVERTENTIES PEEL EN MAAS BRAND IN HOTEL WILHELMINA Donderdagmiddag omstreeks 2 uur brak door onbekende oorzaak brand uit - waarschijnlijk door kortsluiting - in de bovenverdieping van Hotel Wilhelmina in de Schoolstraat. De brandweer die door een verkeers opstopping enige tijd nodig had voordat zij ter plaatse was, kon de vuurhaard localiseren en kon de ontspanningszaal geheel behouden. De bovenverdieping van het hotel brandde geheel uit, terwijl de ande re etages zeer veel waterschade le den. De schade die meer dan 100.000 gulden bedraagt wordt door de ver zekering gedekt. LAATSTE BEKENDMAKING VAN RESTERENDE WAAR DEVOLLE GEBLOKKEERDE SECTIE Op last van zijn opdrachtgever zal B. W. A. VERBEEK, GE- RECHTSDEURWjAARDER, Bakelgeertstraat 50 te Boxmeer onmiddelijke openbare veiling houden van een buitengewoon waardevolle en prachtige voorraad bestaande uit uitgelezen kwaliteiten perzische en oosterse tapijten uit kostbare transito-zendingen De voorraad werd ingeklaard voor import in de E.E.G.-landen maar na binnenkomst der goederen in Nederland werd verdere doorvoer geblokkeerd wegens het niet aanwezig zijn van voldoende interim financiën in het opslagpakhuis TE WINKEL OOMES N.V. internatio naal Expeditie, gevestigd sinds 1852, Gochsedyk 107 te^Siebengewald ^(L.) (vlak bij de grensovergang) op dinsdag 24 juni 1969, om 2.30 u. nm INSPECTIE EN BEZICHTIGING OP DINSDAG 24 JUNI '69 vanaf 10.15 uur v.m. De collectie is verpakt in 5 balen bestaande uit: Baal 1: Ghamzeh, Harounabad, Kurdistan, Taba-Tabris, Maz- leghan, Quashgaye, enz. Baal 2: Semnan, Mir, Ahar, Sarouk, Charar-Shotur, Afschar, enz. Baal 3: Figural zijden Kashan, Toroul, Ispahan, Sharibaff, Arak, Kabul, Bibibaff enz. Baal 4: Karadja, Kakthiari, Mallayer, Lieliehan, Quoom (ged. zijde), Derbend enz. Baal 5: Djosheghan, Deh Shatoraan, Kazak, Afghanistan, Fer- duz, Kirman, Nain (met zijden franjes) enz. Inlichtingen worden verstrekt door de juridische vertegen woordiger in West-Duitsland: RECHTSANWALT DR. JUR. ROLF HINZE, Kleverstrassc 80, Düsseldorf. Nadat vorige week de inwoners van Venray-zuid met B. en W. een gesprek hadden in de foyer van het Cultureel Cen trum, zijn deze week de bewoners van Veltum en de be woners van West en Desselke gesprekpartners. De verslagen van deze twee laatste bijeenkomsten vindt U natuurlijk ook in Peel en Maas. Voor de overige bewoners van Venray-centrum is er op maandag 23 juni a.s. een gespreksavond, ook weer in de foyer van de schouwburg. B. en W. nodigen daartoe graag de betrokkenen uit, op deze bijeenkomst die om 8 uur n.m. be gint. Een vriendelijk verzoek is, dat men, als men vragen heeft of op- of aanmerkingen die men die avond graag behandeld ziet, deze even op papier zet en in de brievenbus van het gemeentehuis deponeert. Het college krijgt dan de kans van te voren even overleg te plegen over de daarin aan de orde gestelde punten en kan dan een zo juist mogelijk ant woord geven. Dat sluit niet uit dat men op 'die avond zelf niet met vragen e.d. kan komen, maar bij de reeds gehouden hearings is dui delijk gebleken, dat bij een schriftelijke indiening van de vragen de antwoorden uitputtender en exacter gegeven kun nen worden. Als het even kan, dus graag de vragen vooraf schriftelijk ten gemeentehuize deponeren. De brievenbus is groot genoeg

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1