Hearings met B en W Veltum 18 juni Venray-N. 19 juni Concours Limburgse Muziekbond Peelland Robur koopt in Helmond grond Zaterdag koopt U al een Indesit koelkast (140 liter) van 268,- voor P1JLS PULS Zo is het nu nog in Veltum Maar zo kan het worden drukwerk VRIJDAG 13 JUNI 1969 No. 24 NEGENTIGSTE JAARGANG IS GOEDKOPER DAN U DENKT PEEL EN MAAS IS GOEDKOPER DAN U DENKT DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF NV. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VIILCrXBLML» V VtmnMT U.IM L/IVIOI I U.IM.IV ADVERTENTIEPRIJS 12 ct por mm. ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL 2.- (bolton Vonroy 225) De eerste bijeenkomst van Venrays gemeentebestuur met een deel van de inwoners van Venray-centrum, te weten met de mensen uit Zuid, zit er intussen op. Elders in dit blad lees U er meer over. Voor volgende week staan op het programma op woensdag 18 juni een ontmoeting met de bewoners van Veltum, en voor donderdag 19 juni een ontmoeting met de bewoners van het Des- selke, de Hoge Beek, de Houten Hoek en de mensen uit de Chris tus Koning Parochie. Beide avonden om 8 uur in de foyer van de schouwburg. VELTUM Het moet gezegd zijn dat men in Veltum met beide handen deze bij eenkomst met het hoogste gezag in Venray heeft aangegrepen. De moei lijkheden die aanvankelijk rezen bij de financiering van de nieuwe school, waren reeds aanleiding voor een stel mensen uit dit nieuwe ge deelte van Venray om de hoofden bij elkaar te steken. En tussen alle bouwdrukte en verhuismoeilijk- heden door kwam men zo tot een initiatief-comité, dat toen ook maar inges'chakeld werd om deze bijeen komst mee te helpen organiseren. Welnu, dat is grondig gebeurd, want ieder gezin op het Desselke heeft reeds een brief thuis gehad, waarin nog eens uitvoerig verteld werd wat het doel van deze bijeenkomsten is. Daarnaast werd gevraagd om even tuele ideeën voor deze avond, maar ook mogelijke kritiek op papier te stellen, om zo zo beslagen mogelijk ter vergadering te komen. En na tuurlijk verwachten de initiatiefne mers een grote opkomst, temeer waar die avond ook gesoroken zal worden over verdere onderlinge ak- tiviteiten van de bewoners. Alleen al dat punt is belangrijk genoeg om acte de presence te geven VENRAY NOORD-WEST Donderdag zijn dan de bewoners van het Desselke, Hoge Beek, Hou ten Hoek en de Christus Koning te gast in de foyer van de schouw burg. Hier heeft de nieuwe wijkraad van de Christus Koning Parochie de organisatie in handen. Een organisa tie, die druk in de weer geweest is de bestaande verlangens uit deze zo inwonerrijke buurten te verzamelen. En dat is een heel lijst geworden. De volgende punten zullen o.a. aan de orde komen: Jeugd voorzieningen, zoals: speel terreinen - clublokalen. Woningen, t.w.: kontakt - voor lichting - service - onderhoud. Dienstverlening, o.a.: winkels - telefooncellen - brievenbussen. Verkeersproblemen: aanleg van zebrapaden - knipperlichten - speel straten - stopverboden. Wijkaanzien, verbetering en aan leg van plantsoenen - straten- pa den e.a. Ook hier hopen de initiatiefnemers dat zoveel mogelijk mensen (ook jongeren) naar de bijeenkomst zul len komen, waardoor niet alleen het kontakt tussen de wijken en het ge meentebestuur verstevigd wordt, maar ook het zo noodzakelijk onder ling kontakt. En om iedereen de kans te geven om te komen, heeft men jonge dames van Sam-Sam be reid gevonden voor die avond een baby-sit centrale te organiseren, zo dat ook jonge gezinnen kunnen ko men. Aanvragen voor die baby-sit voor die dag telefonisch 04780-1987 op werkdagen tussen 9 en 17'uur of schriftelijk aan Maasheseweg 10. Een werkelijk unieke service, die wel aantoont hoe zeer men de komst van velen van belang acht NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 2 uur tot zaterdag nacht 2 uur Dr TH. J LANKVELD, tel. 3558 p.a. Stationsweg 15 - Venray Van zaterdagnacht 2 uur tot zondag nacht 2 uur DR. BLOEMEN - Tel. 1465 Stationsweg 15 Venray ZIEKENAUTO Bel. 04780 - 1802 (b.g.g. 2116) ZONDAGSDIENST PAROCHIE- GEESTBLIJKEN VENRAY-KOM KAPELAAN FR. SNIJDERS Vlakwaterweg 1 Tel. 1274 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23 Venray Telefoon 1152 (04780) afwezig van 14 juni tot en met 28 juni voor vervanging zie adv. in dit blad ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. G. HENDRIX Tel. 1269 of 04763-267 GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU Zuigelingenbureau kom van 23 uur Maandag voor de letters A tm G Dinsdag voor de letters H m N Woensdag voor de letters O tm Z Let op de gewijzigde alfab. volgorde UITLEENMAGAZIJN Groene Kruis s Maandags t.m. vrijdags van 2-2.30 Zaterdags GEEN uitleen, behalve voor spoedgevallen van 11.30-12 uur ZONDAGDIEN ST VERLOSKUNDIGE Vroedvrouw Kru ij sen-Meesters Julianasingel 41-43 - Venray Tel. 1061 (04780) b.g.g. 04709-1639 GESLAAGD Te Eindhoven slaagde voo apo thekers-assistente mej. Gerrie Ste vens uit Venray. GESLAAGD Aan het Bisschoppelijk College te Roermond, slaagde voor H.B.S. B Herman Loonen uit Leunen. Op het in Haarlem gehouden examen slaagden voor coupeuse de dames Truus Fransen, Venray en Mien Flinsenberg, Merselo. Zij ge noten hun opleiding bij T. Keuten- van Gerven, lerares modevak. Aan de 4-jarige MAVO-school te Stevensbeek slaagde dhr. Toon Jeuken, Antoniusveldweg. Aan de Kath. Sociale Academie te Sittard slaagde voor algemeen maatschappelijk werk mej. C. L. Drüggen uit Castenray. HONDENBELASTING Burgemeester en wethouders van Venray herinneren aan het bepaalde in de „Verordening Hondenbelasting Venray 1962" waarin iedere houder van een of meer honden verplicht wordt daarvan aangifte te doen door invulling van een formulier, dat kosteloos ter gemeente-secreta rie - afdeling IV - verkrijgbaar is. Aan houders van honden zal bij gebleken nalatigheid een ambtshal ve aanslag tot het drievoud van het normaal verschuldigde bedrag wor den opgelegd. Voorts wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd, dat iedereen verplicht is binnen 14 da gen nadat hij houder van een of meer honden is geworden daarvan op bovenomschreven wijze aangifte te doen. Eveneens dient binnen 14 dagen aangifte te worden gedaan van alle veranderingen tengevolge waarvan een opgelegde aanslag niet meer in overeenstemming is met de werke lijke toestand. Voor de goede orde zij voorts me degedeeld, dat als de belastingplich tige in het eerste halfjaar van het belastingjaar ophoudt houder van een hond te zijn, zonder dat in de loop van dat belastingjaar opnieuw belastingplicht optreedt hem voor de helft van de voor de hond ge heven belasting ontheffing wordt verleend, mits vóór 15 juli een ver zoekschrift daartoe bij burgemeester en wethouders is ingediend. Venray, 9 juni 1969 Buregmeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester H. P. L. VORST, secretaris ARBEIDSCIJFERS OVER MEI 1969 Vergeleken met de arbeidscijfers over de maand april zijn de cijfers van het gewestelijk arbeidsbureau Venray over de maand mei prak tisch hetzelfde. Stonden eind april 249 mannelijke werkzoekenden in geschreven, einde mei was dat cijfer gedaald tot 247. De vraag daarentegen zakte van 292 in april naar 267 in mei, hetgeen dus belangrijk minder is t.a.v. de werkloosheidscijfers. Gaf het rayon Venray een terug gang te zien in beide maanden van 198 naar 191 werklozen of van 2,6 naar 2,5%, het rayon Gennep van het gewestelijk arbeidsbureau steeg van 51 naar 56, ofwel van 1,0% naar 1,1%. Het is toch wel belangrijk om eens de cijfers te bekijken van andere ar- beidsbureaux in Limburg. Dan ko men we tot de volgende opstelling van de werkloosheidspercentages. Gennep 1,1% Venlo 1,6% Sittard 2,3 Brunssum 2,3 Roermond 2,4% Kerkrade 2,5 Venray 2,6% Heerlen 2,7% Maastricht 3,0% Valkenburg 3,4 Gunstig zijn de Venrayse cijfers in het Limburgse dus beslist niet, al is het percentage b.v. te opzichte van mei 1968 gedaald van 2,7 tot 2,5. Belangrijk vinden we ook dat on der de 191 Venrayes werklozen nog 11 jongelui horen onder de 19 jaren en 20 tussen de 19 en 22 jaren. Daarnaast blijken ook de 50-jarigen en ouderen slecht aan bod te kun nen komen, want liefst 40 van de 191 zijn ouder dan 50 jaren. Van de 191 werklozen zijn 42 werkzaam in G.S.W. verband en staan 16 op de aanvullende werken. VOETBALTOERNOOI A.s. zaterdag zullen de bedrijfs voetbalclubs van N.V. Metaalwaren- fabriek Inalfa Venray, Stadskanaal en Hamont hier in Venray tegen el kaar in het veld treden. In een halve competitie zullen 4 elftallen vechten om een wissel beker, die de directie beschikbaar stelde. De wedstrijden beginnen om half 7 in het sportpark aan de Leun- seweg. Spelers en begeleiders wor den in de grote kantine door de di rectie ontvangen 's morgens om 11 uur. Om 6 uur is de prijsuitreiking in zaal Rongen. Op zondag 15 juni zal het seizoen van regionale en landelijke muziek- wedstrijden, t.w. de muzikale bonds- concoursen van start gaan en wel in het Peeldorp America, alwaar de plaatselijke muziekvereniging „St. Caecilia" de organisatie van het eer ste bondscoucours in het seizoen '69 zal verzorgen. Dat de organisatoren voor geen kleintje vervaard zijn en kosten noch moeiten hebben gespaard, wordt het beste gedemonstreerd middels de enorme concert-tent, welke speciaal voor dit doel is op gesteld, met een oppervlakte van ruim duizend vierkante meter en een concertpodium van ruim hon derd vierkante meter. En dat het beoogde doel, namelijk het construe ren van de meest ideale conctert- ruimte, vrij dicht wordt benaderd, is o.a. bewezen het afgelopen week end tijdens de inleidende concerten en gala-concert van de fenomenale harmonie „St. Michaël" uit Thorn, voilgens kenners Neer'lands aller beste muziek-cultuur-beoefenaren in de blaasmuziekwereld! Ongetwijfeld zal de jury, bestaan de uit de heren Henri Arends uit Aerdenhout, Guy Duyck uit Brugge en Gijsbert Nieuwland uit Hilver sum, een enorm zware, maar tevens dankbare taak te wachten staan. Het programma luidt achtereen volgens: 14.30 u.: Fanfare St. Jan, Tungelroy 15.00 u.: Fanf. Renata, Griendtsv. 15.30 u.: Harmonie Philharmonie, Roermond-Maasniel 16.00 u.: Fanfare St. Hubertus, Hegelsom 16.30 u.: Fanfare Les Montagnards, Bergen 17.00 u.: Harmonie St. Cecilia, Koningsbcsch 17.30 tot 19.00 u. Pauze, waarin be kendmaking eerste uitslagen. 19.00 u.: Fanfare Concordia, Meterik 19.40 Kon. Harmonie St. Caecilia, Swalmen 20.20 u.: Kon. Harmonie St. Anto- nius, Weert 21.00 u.: Harmonie Kunst na Arbeid Belfeld 21.40 u.: Fanfare Ellona, EU 22.20 u.: Kon. Harmonie van Horst. Hierna zullen de slotuitslagen be kend worden gemaakt, waarvan het de bedoeling is, dat deze uitslagen officiële sluiting door de E.A. Heer J. K. Geurts, burgemeester van de gemeente Horst, zullen worden ver richt. Ongetwijfeld staan het muzikale America, alsook de gehele Peelstreek tot in wijde omgeving, een enorm druk, spannend en hoogstaand week end te wachten, een zeer zeldzaam weekend, want een dergelijk con cours-evenement zal men aldaar de eerste vijftig jaren niet meer kun nen beleven! In de raadsvergadering van dins dagavond kreeg de Helmondse ge meenteraad een voorstel te behan delen tot verkoop van 3.3 ha indus trieterrein en een optieverlening van 4,5 ha industrieterrein aan de N.V. Roestvrij Staal. De N.V. Roestvrij Staal is een be drijf dat is voortgekomen uit de N.V. Robur en is thans gevestigd in Venray. De raad ging akkoord met de verkoop van het industrieterrein en als „ales loopt zoals de directie verwacht" zal op korte termijn binnen enkele maanden begonnen worden met de bouw van het nieu we bedrijf in Helmond. Nog niet beslist is of het bedrijf in Venray zal worden opgeheven. De produktie van het nieuwe bedrijf in Helmond zal o.a. bestaan uit de fa bricage van roestvrijstalen keuken installaties voor grote inrichtingen. Momenteel werken in het Venray se bedrijf 150 mensen, maar het aan tal arbeidsplaatsen zal, als het be drijf in Helmond klaar is, aanzien lijk worden uitgebreid. De N.V. Roestvrij Staal wordt eigenaar van 3,3 ha voor de prijs van 527.280, voor al uw van dan munckhol n.v. (ALLEEN GELDIG OP ONZE KOOPJESDAG) RADIO - T.V. - WASAUTO MATEN - CENTRIFUGES EN ALLE ANDERE ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARA TEN ROERMOND: LAURENTIUS- PLEIN 9 TEL 5154- HELDEN- PANNINGEN: MARKT39TEL 1300 -VENRAY: LANGSTR.1 TELEFOON 3030

Peel en Maas | 1969 | | pagina 1